DORSIFLEX

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Dorsiflex 200 mg - tablety - (Mephenoxalonum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi

V této příbalové informaci naleznete:

 1. Co je Dorsiflex a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dorsiflex užívat
 3. Jak se Dorsiflex užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Dorsiflex uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE DORSIFLEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Dorsiflex
Centrální myorelaxans (lék snižující napětí kosterních svalů).

Dorsiflex 200 mg (dále jen „Dorsiflex“ nebo „přípravek“) ovlivňuje (tlumí) přenos vzruchu na nervových
spojích a tlumí reflexní mechanismus, který je zodpovědný za zvýšené svalové napětí; působí zejména na
úrovni páteřní míchy.

K čemu se používá Dorsiflex
Dorsiflex se používá při léčbě nadměrného celkového zvýšeného svalového napětí, ztuhnutí krční páteře,
bolestivého stažení skupin kosterních svalů (svalových spasmů), akutní bolesti v „kříži“ spojené s křečí
zádových svalů (lumbago), svalových bolestí, onemocnění kloubů (artróz), svalových zranění, svalových
spasmů způsobených zlomeninami, onemocnění meziobratlových plotének a rovněž jako doplněk
rehabilitační léčby.

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 8 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DORSIFLEX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Dorsiflex

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mefenoxalon nebo na jakoukoli složku přípravku Dorsiflex
 • při onemocnění charakterizovaném výraznou svalovou slabostí (tzv. myastenia gravis, myastenický syndrom),
 • při těžších poruchách činnosti jater
 • při otravě (intoxikaci) alkoholem anebo léky tlumícími činnost centrální nervové soustavy (např. léky k léčbě duševních onemocnění - psychofarmaka, léky tlumící bolest – analgetika, léky upravující spánek - hypnotika aj.)
 • jestliže jste v prvních třech měsících těhotenství

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dorsiflex je zapotřebí

 • jestliže trpíte závažným postižením ledvin
 • máte sníženou funkci jater
 • patříte mezi starší pacienty

Přípravek není určen pro děti mladší 8 let, vzhledem k nedostatku zkušeností s jeho podáváním v této věkové
skupině.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by
proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na
lékařský předpis i bez předpisu.

Než začnete současně s přípravkem Dorsiflex užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým
ošetřujícím lékařem.

Při současném užívání přípravku Dorsiflex a látek tlumících činnost centrální nervové soustavy (alkohol,
léky používané k léčbě duševních onemocnění - psychofarmaka, léky proti bolesti - analgetika, léky
upravující spánek - hypnotika aj.) může dojít k výraznému zesílení tohoto tlumivého účinku.

Současné podávání antihypertensiv (léků ke snížení vysokého krevního tlaku) může vést k zesílení jejich
účinku. Při současném podávání beta-blokátorů (léků snižujících krevní tlak a zpomalujících srdeční činnost)
může dojít nejen k nadměrnému snížení krevního tlaku, ale také k výraznějšímu zpomalení srdeční činnosti.

Současné užívání Dorsiflexu s kumarinovými antikoagulancii (léky ovlivňující srážlivost krve) a
myorelaxancii (léky uvolňující napětí kosterního svalstva) může zvýšit jejich účinek.

Užívání přípravku Dorsiflex s jídlem a pitím
Tablety se doporučuje užívat nejlépe během jídla nebo po jídle, případně je možné tabletu rozdrtit nebo
nechat rozpadnout v malém množství vody nebo mléka a zapít uvedenou tekutinou.

Během léčby přípravkem nesmíte požívat alkoholické nápoje!

Těhotenství a kojení

Těhotenství
Bezpečnost podávání přípravku Dorsiflex u těhotných žen nebyla stanovena. Použití přípravku během
těhotenství proto není vhodné. Během prvních třech měsíců těhotenství se přípravek užívat nesmí.
Pokud plánujete těhotenství nebo pokud otěhotníte během léčby přípravkem Dorsiflex musíte informovat
lékaře.

Kojení
Bezpečnost podávání přípravku Dorsiflex během kojení nebyla stanovena. Riziko pro kojené dítě není
známo, avšak nelze ho vyloučit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek může významně omezit způsobilost k řízení vozidel, k obsluze strojů nebo k výkonu
jiných činností vyžadujících zvýšenou pozornost. Tyto činnosti smíte vykonávat jen s výslovným souhlasem
lékaře!

3. JAK SE DORSIFLEX UŽÍVÁ

Vždy užívejte Dorsiflex přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí užívají obvykle 1-2 tablety třikrát denně; v závažných případech může lékař zvýšit denní dávku až
na 8-10 tablet, která se podává rozděleně ve 3-4 dílčích dávkách.

Mladiství ve věku 15-18 let obvykle užívají 1 tabletu třikrát denně.

Dětem ve věku 8-15 let se obvykle podává 1/2-1 tableta třikrát denně.

Větší část denní dávky lze užívat na noc. Mezi jednotlivými dávkami by měl být časový odstup nejméně 6
hodin.

Dorsiflex se obvykle používá ke krátkodobé léčbě a jen při akutních obtížích.

Tablety se doporučuje užívat nejlépe během jídla nebo po jídle, případně je možné tabletu rozdrtit nebo
nechat rozpadnout v malém množství vody nebo mléka a zapít uvedenou tekutinou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dorsiflex, než jste měl(a)
Jestliže jste omylem užil(a) vyšší dávku přípravku nebo pokud přípravek požilo dítě, neprodleně se poraďte
s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dorsiflex
Jestliže jste tabletu zapomněl(a) užít, užijte až další předepsanou tabletu v obvyklou dobu. Nezdvojujte
následující dávku ve snaze nahradit dávku vynechanou.

Jestliže jste zapomněl(a) svůj lék užívat po dobu delší než jeden týden, poraďte se se svým lékařem dříve,
než užijete jakýkoli lék.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Příbalový leták editovalo: WRV Consulting s.r.o.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Dorsiflex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

V této části jsou nežádoucí účinky definovány následovně:

Velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až
<1/1,000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout

Poruchy nervového systému
Časté: ospalost, snížení koncentrace nebo pozornosti
Méně časté: bolesti hlavy, závratě
Vzácné: ataxie (porucha hybnosti způsobená onemocněním nervového systému)

Poruchy trávicího ústrojí
Méně časté: nevolnost (nauzea), pálení žáhy

Kožní poruchy
Méně časté: alergické kožní reakce

Ušní poruchy
Méně časté: tinitus (ušní šelest)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

5. JAK DORSIFLEX UCHOVÁVAT

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Doba použitelnosti
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Dorsiflex 200 mg obsahuje:
Léčivou látkou je: mephenoxalonum 200 mg v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, mastek, kyselina stearová, želatina, magnesium-stearát, koloidní
bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Dorsiflex vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé ploché kulaté tablety s půlící rýhou na jedné straně.
Velikost balení: 30 tablet

Dostupnost
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Držitel rozhodnutí o registraci
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana , Slovinsko

Výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana , Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o.,
Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
26.11.2008

Příbalový leták editovalo: WRV Consulting s.r.o.

Zdroj : Statní ústav pro kontrolu léčiv - sukl.cz

Poslední kontrola a aktualizace informací na této stránce : 2.10.2013

Lázeňská lékárna