ATC CODE: C07AB04

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls66206/2015

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

ACECOR 400 potahované tablety

acebutololum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Acecor 400 a k čemu se používá

Acecor 400 (acebutolol) je beta 1 selektivní blokátor. Umožňuje účinnou léčbu vysokého krevního tlaku a poruch srdečního rytmu prostřednictvím různých mechanismů. Zmenšením spotřeby kyslíku poskytuje účinnou ochranu srdce při jeho nedostatečném prokrvení.

Přípravek se užívá u dospělých k léčení hypertenze (vysokého krevního tlaku), některých poruch srdečního rytmu, profylaxi (předcházení) záchvatů námahové anginy pectoris a k dlouhodobé léčbě po srdečním infarktu.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acecor 400 užívat

Neužívejte přípravek Acecor 400:

 • jestliže jste alergický(á) na acebutolol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo na beta-blokátory,
 • při kardiogenním šoku,
 • při neléčeném feochromocytomu (nádor dřeně nadledvin),
 • jestliže trpíte nízkým krevním tlakem,
 • při neléčeném srdečním selhávání,
 • při síňokomorové blokádě 2. a 3. stupně bez zajištění kardiostimulací,
 • při výrazném zpomalení tepu (méně než 45 - 50 pulzů/minutu),
 • při závažných onemocněních obvodových tepen (těžké formy ischemické choroby dolních končetin, Raynaudův syndrom),
 • jestliže trpíte těžkým průduškovým astmatem či těžkou chronickou obstrukční chorobou plicní,
 • při závažném selhání ledvin,
 • při metabolické acidóze,
 • při závažných poruchách periferního oběhu,
 • jestliže kojíte,
 • současně s floctafeninem (užívá se pro léčbu bolesti),
 • současně se sultopridem (užívá se k léčení některých duševních chorob).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Acecor 400 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí:

 • v případě bronchospastického onemocnění nebo průduškového astmatu (Perorální podávání acebutololu je považováno za bezpečné dokonce i u pacientů s astmatem. Jen zřídka se během léčby vyskytl akutní záchvat.),
 • v případě pacientů s krevním tlakem 100/60 mmHg nebo nižším,
 • jestliže trpíte arteriální obstrukcí,
 • v případě selhání ledvin má být dávka upravena a sledována srdeční frekvence. Pokud dojde k významnému snížení srdeční frekvence, dávka má být snížena.
 • v případě operace či vyšetření prováděného v celkové anestezii nebo rentgenového vyšetření s použitím kontrastní látky upozorněte příslušného lékaře, že užíváte tento přípravek a informujte se, zda jeho užívání nemáte před operací nebo vyšetřením přerušit.
 • v případě psoriázy by měly být beta-blokátory podávány jen po pečlivém uvážení.

Pro aktivně sportující:
Pokud je přípravek užíván tam, kde není z léčebného hlediska potřebný, znamená doping a může udávat pozitivní antidopingový test.

Další léčivé přípravky a přípravek Acecor 400
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Jestliže užíváte některé z níže jmenovaných léčiv, jejichž účinky se mohou navzájem ovlivňovat s přípravkem Acecor 400, ujistěte se, že je o tom Váš lékař či lékárník informován, než začnete užívat přípravek Acecor 400:

 • Antihypertenziva: acebutolol nesmí být podáván s verapamilem, velké opatrnosti je třeba při současném podávání jiných blokátorů kalciového kanálu, zejména diltiazemu.
 • Klonidin
 • Antiarytmika (léčiva užívaná při poruchách srdečního rytmu), např. amiodaron
 • Insulin nebo perorální antidiabetika
 • Nesteroidní protizánětlivé přípravky a kortikosteroidy (léčiva užívaná k léčbě zánětlivých stavů)
 • Morfin
 • Meflochin (antimalarikum)
 • Bronchodilatancia (léčiva užívaná k rozšíření zúženého průsvitu průdušek)
 • Digoxin (k léčbě chronické srdeční nedostatečnosti)
 • Baclofen (léčivo snižující napětí kosterních svalů)
 • Tricyklická antidepresiva, inhibitory monoaminooxidázy, neuroleptika (přípravky užívané k léčení některých duševních chorob), barbituráty
 • Vyšetření 17-ketosteroidů a derivátů methoxykatecholaminů v moči může u pacientů léčených přípravkem Acecor 400 vykazovat falešně vysoké hodnoty.

Přípravek Acecor 400 s jídlem a pitím
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody, nejlépe před jídlem.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujte otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Pro užívání přípravku v těhotenství musí být zvlášť závažné důvody.
Přípravek není určen k užívání v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vliv přípravku na pozornost nebyl pozorován, avšak vzhledem k některým možným nežádoucím účinkům (bolest hlavy, závratě) je třeba opatrnosti.

Přípravek Acecor 400 obsahuje laktosu.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Acecor 400 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je na počátku léčby vysokého krevního tlaku, poruch srdečního rytmu a při předcházení záchvatů námahové anginy pectoris obvykle 1 tableta Acecoru 400 mg 1krát denně, nebo dle instrukcí lékaře i rozděleně ve dvou dílčích dávkách.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Lékař podle potřeby může dávkování zvýšit a doporučit užívání 1 tablety Acecoru 400 mg i 3krát denně.
Při dlouhodobé léčbě po srdečním infarktu se obvykle užívá 1 tableta Acecoru 400 mg 1krát denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Acecor 400, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Acecor 400
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Acecor 400
Jako pro ostatní betablokátory i pro Acecor 400 platí, že je třeba se vyvarovat náhlého vysazení přípravku a dávka musí být snižována postupně. Proto bez souhlasu lékaře nesmíte měnit dávkování přípravku, ani léčbu náhle přerušit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji hlášené klinické nežádoucí účinky jsou únava a poruchy trávicího traktu.

Hlášeny byly následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

 • tvorba antinukleárních protilátek (protilátky namířené proti buňkám vlastního těla)
 • únava
 • poruchy trávicího traktu

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

 • deprese, noční můry
 • závratě, bolest hlavy
 • poruchy vidění
 • dušnost
 • nevolnost, průjem
 • vyrážka

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

 • Lupus like syndrom (příznaky připomínající onemocnění, při němž tělo napadá své vlastní tkáně)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • psychózy, halucinace (vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné), zmatenost, ztráta libida (sexuální touhy), poruchy spánku
 • pocit mravenčení, poruchy centrálního nervového sytému
 • pocit suchosti v oku
 • poruchy funkce srdce, zpomalení srdeční frekvence
 • intermitentní klaudikace (občasné bolesti dolních končetin provázené omezením chůze),
  Raynaudův syndrom (poruchy periferního prokrvení), periferní promodrání kůže a chladné končetiny, nízký krevní tlak
 • zánět plic, plicní infiltrát, bronchospasmus (zúžení průdušek)
 • zvracení
 • syndrom z vysazení

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Acecor 400 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Acecor 400 obsahuje

 • Léčivou látkou je acebutololum. Jedna potahovaná tableta obsahuje acebutololum 400 mg ve formě acebutololi hydrochloridum.
 • Pomocnými látkami jsou laktosa, kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát, mastek, hypromelosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, propylenglykol, oxid titaničitý.

Jak přípravek Acecor 400 vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně, o průměru 12 mm.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 30 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
SPA- Societa Prodotti Antibiotici S.p.A., Via Biella 8, 20143, Milano, Itálie

Výrobce:
Doppel Farmaceutici s.r.l., Via Volturno 48, I-20089 Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.5.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
SPA- Societa Prodotti Antibiotici S.p.A

Ke stažení:
Acecor 400

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 6.11.2016