ATC CODE: V12

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls54440/2012

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
ETIKETA na dóze s granulemi

 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
  ACONITUM NAPELLUS 2CH-200CH, 3K-10MK
 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK
 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK
  Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ
  4 g granulí
 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ
  Perorální podání.
 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ
  Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.
  Používejte podle rady odborníka na homeopatii.
  Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
  Datum revize textu: 29.7.2015
 8. POUŽITELNOST
  EXP:
 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
  Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE
  Držitel: BOIRON, Messimy, Francie
  Výrobce: BOIRON, Ste-Foy-lès-Lyon, Francie
 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA
  Reg. číslo: 93/463/92-A/C
 13. ČÍSLO ŠARŽE
  Lot:
 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ
 15. NÁVOD K POUŽITÍ
 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
  Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

Držitel rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ

Ke stažení:
Aconitum Napellus

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.11.2016