ATC CODE: D01AC01
ÚČINNÉ L.: clotrimazolum

 

sp.zn. sukls71364/2017

Příbalová informace - příbalový leták -  Informace pro pacienta

AKNECOLOR krémpasta 10 mg/g

clotrimazolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Aknecolor a k čemu se používá

Dermatologicko-kosmetický přípravek k zevnímu použití k léčbě akné.

Přípravek se používá na všechny formy acne vulgaris 1. a 2. stupně (komedony, červené pupeny a neštovičky), zejména na oděvem nekrytých částech pokožky. Použití léku není limitováno věkem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aknecolor používat

Nepoužívejte přípravek Aknecolor:

  • jestliže jste alergický(á) na klotrimazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Aknecolor se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Aknecolor se nemá aplikovat do oblasti očí nebo na sliznice.

Pokud se objeví příznaky místní nebo celkové přecitlivělosti či místního podráždění kůže, je nutné používání přípravku přerušit.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Aknecolor je možné používat i v období těhotenství a kojení.

Jak se přípravek Aknecolor používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek se nanáší 1-2krát denně na postižená místa v tenké vrstvě. Před použitím se doporučujeb umýt pokožku jemným nezásaditým mýdlem a omýt vlažnou vodou.

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

Velmi vzácné (méně než 1 z 10 000 pacientů): kontaktní alergická reakce, která sa může projevit jako ekzém (zarudnutí a svědění v míste aplikace)

Vzácné (1 z 10 000 až 1 z 1 000 pacientů): podráždení kůže

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): přecitlivělost

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

Jak přípravek Aknecolor uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí

Obsah balení a další informace

Co přípravek Aknecolor obsahuje

  • Léčivou látkou je clotrimazolum.
    Jeden gram kožní pasty obsahuje clotrimazolum 10 mg.
  • Pomocnými látkami jsou stearomakrogol-250-stearát, stearomakrogol 1000, oktyldodekanol, methylpyrrolidon, glycerol-stearát, střední nasycené triacylglyceroly, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, hnědý oxid železitý, fenethylalkohol, dihydrát natrium-citrátu, monohydrát kyseliny citrónové, parfém, čištěná voda.

Jak přípravek Aknecolor vypadá a co obsahuje toto balení
 

Popis přípravku AKNECOLOR krémpasta: hnědá krémovitá pasta, jemně parfémovaná
Popis přípravku AKNECOLOR light krémpasta: světlehnědá krémovitá pasta, jemně parfémovaná

Obsah balení: 30 g.

Držitel rozhodnutí o registraci
Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Nobelova 28, Bratislava, Slovenská republika

Výrobce
Laboratoires Galderma - Alby sur Cheran
ZI Montdésir, Alby sur Cheran, 74540, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
25. 9. 2017

Držitel rozhodnutí o registraci:
Movianto Česká republika s.r.o.

Ke stažení:
Aknecolor krémpasta

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 15.1.2018