ATC CODE: C08CA01
ÚČINNÉ L.: AMLODIPIN-BESILÁT

Tento lék je na předpis.

sp.zn.sukls130996/2016

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro pacienta

APO-AMLO 5 tablety
APO-AMLO 10 tablety

Amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
    Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek APO-AMLO a k čemu se používá

Přípravek APO-AMLO obsahuje léčivou látku amlodipin, která patří do skupiny léků nazývaných antagonisté vápníku.

Přípravek APO-AMLO se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého druhu bolesti na hrudi zvané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova angina pectoris.

U pacientů s vysokým krevním tlakem tento léčivý přípravek snižuje napětí hladké svaloviny cévní stěny, takže krev jimi může snadněji procházet. U pacientů s anginou pectoris přípravek APO-AMLO zlepšuje zásobení srdce krví, které tím dostává vetší přísun kyslíku, což zabraňuje vzniku bolesti. Tento přípravek neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou pectoris.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-AMLO užívat

Jak se přípravek APO-AMLO užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek APO-AMLO uchovávat

Obsah balení a další informace

Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe BV

Ke stažení:
APO-Amlo 5 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 27.10.2017