ATC CODE: R01AX06

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls3523/2016

Příbalový leták - příbalová informace: informace pro pacienta 

BACTROBAN NASAL - nosní mast

Mupirocinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Bactroban Nasal a k čemu se používá

Bactroban Nasal je antibiotikum.
Používá se ke snížení množství bakterií ve Vašem nosu.
Také je používán u některých pacientů před tím, než podstoupí dialýzu, aby se zabránilo vzniku infekce.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bactroban Nasal používat

Nepoužívejte přípravek Bactroban Nasal:

 • Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Pokud si myslíte, že se Vás výše uvedené týká, nepoužívejte Bactroban Nasal, dokud se neporadíte se svým lékařem.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Bactroban Nasal se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Jako u jiných antibakteriálních látek může dlouhodobé používání vyústit v přerůstání odolných mikroorganismů.

Přípravek Bactroban Nasal může způsobovat podráždění kůže a alergické reakce. Věnujte pozornost odstavci Čemu musíte věnovat pozornost v bodě 4.

Vyvarujte se kontaktu masti s očima.

 • Při náhodném vniknutí masti do oka oko důkladně vymyjte vodou.

Ve vzácných případech mohou léky, jako je Bactroban Nasal, způsobit zánět tlustého střeva, způsobující průjem, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha, horečku (pseudomembranózní kolitida).

 • Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, oznamte to co nejdříve svému lékaři.

Další léčivé přípravky a přípravek Bactroban Nasal

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte/používáte, které jste v nedávné době užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete užívat/používat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Existují pouze omezené informace o bezpečnosti přípravku Bactroban Nasal při používání u těhotných žen. Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Není známo, zda se složky přípravku Bactroban Nasal mohou vylučovat do mateřského mléka. Pokud kojíte, musíte se poradit se svým lékařem dříve, než začnete používat přípravek Bactroban Nasal.

Jak se přípravek Bactroban Nasal používá

Vždy používejte přípravek Bactroban Nasal přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak se přípravek Bactroban Nasal používá

 • Naneste malé množství (o velikosti hlavičky zápalky) přípravku Bactroban Nasal na vatovou  tyčinku. Nosní mast je potřeba nanášet na vnitřní povrch přední části obou nosních dírek.
 • Stiskněte k sobě obě nosní dírky a jemně promněte mezi palcem a ukazováčkem. Tím docílíte rovnoměrného rozprostření masti uvnitř nosu.
 • Před použitím a po použití přípravku Bactroban Nasal si umyjte ruce.
 • Používejte přípravek Bactroban Nasal dvakrát denně po dobu pěti až deseti dnů. Nepoužívejte mast déle než 10 dnů.
 • Nekombinujte Bactroban Nasal s jinými roztoky, krémy nebo mastmi. To by mohlo naředit přípravek Bactroban Nasal a ovlivnit Vaši léčbu.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Bactroban Nasal, než jste měl(a)

Opatrně odstraňte přebytečnou mast. Potíže v důsledku předávkování tímto přípravkem jsou velmi nepravděpodobné.
V případě náhodného požití přípravku Bactroban Nasal požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Bactroban Nasal
Pokud jste zapomněl(a) použít Bactroban Nasal, aplikujte ho, jakmile si své opomenutí uvědomíte a další dávku použijte v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Bactroban Nasal
Nepřestávejte používat přípravek Bactroban Nasal bez doporučení lékaře. Je důležité absolvovat celou léčebnou kůru přípravkem Bactroban Nasal. Nepřestávejte s jeho používáním dříve, protože ve Vašem nose tak nemusí dojít ke snížení množství bakterií.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Čemu musíte věnovat pozornost

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 10 000 pacientů:

Závažné alergické reakce
U osob používajících přípravek Bactroban Nasal jsou velmi vzácné. Mezi jejich příznaky patří:

 • svědivá vyrážka;
 • otoky vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústech, což způsobuje potíže při dýchání;
 • kolaps nebo ztráta vědomí.
 • Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře. Přestaňte přípravek Bactroban Nasal používat.

Přípravek Bactroban Nasal může způsobit podráždění kůže a alergické reakce, mezi jejichž projevy patří svědění, zarudnutí a pálení pokožky.

 • Pokud se u Vás objeví kožní reakce, přestaňte přípravek Bactroban Nasal používat. Odstraňte veškerou mast, a co nejdříve informujte svého lékaře.

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů:

 • reakce nosní sliznice (výtok z nosu, svědění, zarudnutí, pálení, brnění a/nebo štípání v nose).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Bactroban Nasal uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Na konci léčby veškerou zbylou nosní mast zlikvidujte.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Bactroban Nasal obsahuje

 • Léčivou látkou je mupirocinum. Jeden gram přípravku Bactroban Nasal obsahuje mupirocinum 20 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: bílá vazelína, acylglyceroly.

Jak přípravek Bactroban Nasal vypadá a co obsahuje toto balení

Bactroban Nasal je téměř bílá nosní mast.
Hliníková lakovaná tuba, šroubovací uzávěr, krabička.
Bactroban Nasal je dodáván v 3g tubě.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
SmithKline Beecham Limited,
980 Great West Road,
Brentford, Middlesex,
TW8 9GS Velká Británie.

Výrobce:
Glaxo Operations UK Ltd. (trading as Glaxo Wellcome Operations),
Harmire Road, Barnard Castle,
DL12 8DT Velká Británie.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26.9.2016.

Držitel rozhodnutí o registraci:
SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Ke stažení:
Bactroban Nasal

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 9.1.2018