ATC CODE: D03AX03
ÚČINNÉ L.: Dexpanthenolum

sp.zn. sukls12978/2015

Příbalový leták - příbalová informace: informace pro pacienta

Bepanthen 50 mg/g krém

Dexpanthenolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve,než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem

Co je Bepanthen a k čemu se používá

Léčivá látka dexpanthenol se v buňkách kůže přeměňuje na kyselinu pantothenovou ze skupiny B vitaminů, která je nepostradatelná pro tvorbu a regeneraci kůže. Přípravek urychluje odeznívání příznaků podráždění pokožky a napomáhá hojení poranění kůže. Bepanthen krém je tvořen jemnou, lehce roztíratelnou emulzí. Proto jej lze dobře nanášet i na podrážděnou, pálící nebo zanícenou pokožku.

Bepanthen krém lze použít při každém podráždění kůže, projevujícím se jejím zarudnutím, zduřením, svěděním nebo pálením, ke kterému může dojít po nadměrném slunění (i po použití umělých světelných zdrojů, např. solárií). Dále k ošetření menších popálenin, otlaků, podrážděné pokožky po nesprávném použití kosmetických přípravků, vlivem drsného počasí nebo jinak podrážděné, ale neporušené kůže.
Přípravek je vhodný i k denní péči o suché, rozpraskané nebo drsné ruce. K ošetření drobných poranění, odřenin nebo škrábanců je vhodnější použít Bepanthen Plus krém, který obsahuje navíc dezinfekční prostředek a snižuje nebezpečí infekce rány.
Přípravek lze používat k denní péči o pokožku kojence a k ošetření bradavek kojících žen. Pouze na doporučení lékaře se krém používá k ošetření děložního čípku. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bepanthen používat

Nepoužívejte Bepanthen

  • jestliže jste alergický(á) na dexpanthenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Bez porady s lékařem můžete přípravek používat na nemocnou kůži nejdéle 7 dní.
Jestliže při používání přípravku obtíže neustoupí do 7 dní nebo se naopak zhoršují, poraďte se s lékařem. Na nepodrážděnou pokožku dětí se může krém používat bez omezení.
Je třeba vyvarovat se kontaktu s očima.
Při požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Další léčivé přípravky a Bepanthen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Interakce s jinými léky nejsou známy.
 

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
 

Přípravek lze používat i v těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře.

Pokud se léčivý přípravek používá k léčbě popraskaných bradavek, měl by být před kojením z bradavek smyt.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Nemá žádné účinky na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

Bepanthen obsahuje cetylalkohol, stearylalkohol, propylenglykol a tuk z ovčí vlny.
Cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Propylenglykol může způsobit podráždění kůže

Jak se Bepanthen používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Krém se nanáší v tenké vrstvě na vodou očistěnou podrážděnou nebo zanícenou kůži podle potřeby jednou až dvakrát denně až do úplného zhojení.
Při suché pokožce nanášet jednou až dvakrát denně na postižená místa.

Při kojení: po každém kojení nanést přípravek na kousek sterilní gázy a potřít bradavku.
Při péči o kojence: při každém přebalení nanést přípravek na předtím vodou dobře očistěnou pokožku zadečku a přirození.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit následující nežádoucí účinky:

Alergické reakce a alergické kožní reakce jako kontaktní dermatitida (zánět kůže), alergická dermatitida (zánět kůže z přecitlivělosti), svědění, erytém (zčervenání), ekzém, vyrážka, kopřivka, podráždění kůže, puchýře, otok.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

Jak Bepanthen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za Použitelné do.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co BEPANTHEN obsahuje

  • Léčivou látkou je Dexpanthenolum 50 mg v 1 g krému
  • Pomocnými látkami jsou racemický pantolakton, fenoxyethanol, draselná sůl cetylfosfátu, cetylalkohol, stearylalkohol, tuk z ovčí vlny, isopropyl-myristát, propylenglykol, čištěná voda, hydroxid draselný (na úpravu pH).

Jak BEPANTHEN vypadá a co obsahuje toto balení

Bepanthen je bílý až lehce nažloutlý, homogenní, neprůhledný krém.

Velikost balení: 30g, 3,5 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce: GP Grenzach Produktions GmbH,Emil-Barell Strasse 7,79639 GrenzachWyhlen,Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.2.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
BAYER s.r.o.

Ke stažení:
Bepanthen krém

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 15.1.2018