ATC CODE: R02AB03

sp.zn.:sukls193691/2015

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

BIOPAROX 125 mikrogramů/dávka, nosní/orální sprej, roztok

fusafunginum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete používat tento přípravek, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Bioparox a k čemu se používá

Bioparox je antibiotikum s protizánětlivým účinkem.

Fusafungin má antibiotické a zároveň protizánětlivé účinky. Působí pouze místně a nezpůsobuje vznik rezistence (schopnost bakterií přežívat a množit se i při léčbě). Snižuje zduření sliznice a zmírňuje bolest.
Přípravek má formu mikroskopického aerosolu, jeho částečky jsou velmi malé a pronikají do všech oblastí dýchacích cest.
Bioparox se používá u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let k místní léčbě zánětů a infekcí sliznice hltanu a dýchacích cest - rýma, zánět vedlejších nosních dutin, angina, zánět hltanu, zánět hrtanu. Může být podáván i po odstranění krčních mandlí. Pouze u lehčích onemocnění sliznice dutiny ústní, hltanu, krčních mandlí a horních cest dýchacích můžete Bioparox použít bez porady s lékařem. Při známkách celkové infekce (horečka) se přípravek používá pouze na doporučení lékaře jako doplňková léčba při současné celkové léčbě antibiotiky. U zánětu hrtanu, který se projevuje především chrapotem, sípáním a štěkavým kašlem lze Bioparox používat též jen na doporučení lékaře.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bioparox používat

Nepoužívejte přípravek Bioparox

 • jestliže jste alergický (á) na fusafungin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • u dětí ve věku do 12 let,
 • jestliže máte alergické sklony a bronchospasmus (zúžení průdušek) v anamnéze.

Pokud máte jakékoli pochyby, obraťte se na Vašeho lékaře.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Bioparox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

V případě alergické reakce přestaňte Bioparox používat a kontaktujte Vašeho lékaře. Léčba přípravkem Bioparox nesmí být znovu zahájena (viz bod 4 Možné nežádoucí účinky).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bioparox je zapotřebí:

 • Nedoporučuje se dlouhodobé používání přípravku Bioparox, protože může mít vliv na normální rovnováhu mikrobiální flóry.
 • Jestliže se u Vás objeví celkové klinické příznaky bakteriální infekce, má být zvážena léčba systémovými antibiotiky.

Další léčivé přípravky a Bioparox
Interakce nejsou dosud známy.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Při předpisu jiných léků s místním účinkem v dutině ústní, nosní, hltanu a v horních cestách dýchacích oznamte lékaři, že již používáte Bioparox.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bioparox nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Bioparox obsahuje ethanol a propylenglykol
Tento přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce. Tento přípravek obsahuje malé množství propylenglykolu (součást složeného aromatu), který může způsobovat kožní podráždění.

Jak se přípravek Bioparox používá

Dávkování
Vždy používejte Bioparox přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dospělých
Pokud lékař neurčí jinak, obvyklé dávkování je 2 vstřiky do každé nosní dírky a 4 vstřiky do úst 4krát denně.

Použití u dospívajících
Tento přípravek nesmí být podáván dětem do 12 let.
Pokud lékař neurčí jinak, obvyklé dávkování je 2 vstřiky do každé nosní dírky a 4 vstřiky do úst 4krát denně.

K dosažení maximálního a dlouhodobého účinku je třeba dodržovat dávkování a dobu léčby 8 - 10 dní (léčba nemá být přerušena při prvních známkách zlepšení stavu nemocného, protože by to mohlo způsobit návrat onemocnění). Léčba nemá překročit 10 dní.
Jestliže se do 3 dnů příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Způsob a cesta podání
Přípravek je určen pro podání na sliznici dutiny ústní, hltanu a horních cest dýchacích a na nosní sliznici.
Dávkování je stejné u všech typů onemocnění. Přípravek mohou používat dospělí a dospívající ve věku od 12 let. Aby bylo zajištěno pravidelné dávkování během dne, má nemocný nosit nádobku s Bioparoxem u sebe.

Každé balení přípravku obsahuje nádobku Bioparoxu (obr. 1) s nosním nástavcem žluté barvy připravenou k použití (1), ústní nástavec bílé barvy (2) a umělohmotný obal, který umožňuje nosit Bioparox s sebou a zajišťuje hygienické balení. Před prvním použitím 4krát stiskněte hlavní nástavec pro uvedení odměrného ventilu do chodu (obr. 2). Nádobku je nutno držet palcem a ukazovákem ve svislé poloze tak, aby byl nástavec nahoře. Doporučuje se každý den dezinfikovat oba nástavce.

Podání do nosu (použití žlutého nosního nástavce):
Před použitím se doporučuje vyčistit si nosní dutinu. Poté vložte žlutý nosní nástavec do nosní dírky (obr. 3). Stlačte silně a dlouze. Ústa ponechejte při každém vstřiku uzavřená. Vstříkněte 2krát do každé nosní dírky.

Podání do dutiny ústní (použití bílého ústního nástavce):
Odstraňte nosní nástavec opatrným pootočením. Nasaďte ústní nástavec na nádobku Bioparoxu (obr. 4).
Vložte ústní nástavec do úst a pevně jej sevřete rty (držte nádobku podle obrázku 5). Pak silně stlačte.
Vstřik opakujte 4x.

Bioparox - obr.1  Bioparox - obr.2  Bioparox - obr.3  Bioparox - obr.4  Bioparox - obr.5

Jestliže jste použil (a) více přípravku Bioparox, než jste měl (a)
Jestliže jste použili příliš mnoho dávek nebo při náhodném požití přípravku dítětem, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka.
Zkušenost s předávkováním přípravkem Bioparox je omezená, ale uvedené příznaky zahrnují oběhové potíže, sníženou citlivost v ústech, závrať, zhoršení bolesti v krku a podráždění hrdla. V případě předávkování má být léčba zastavena, příznaky léčeny a pacient pozorován.

Jestliže jste zapomněl (a) použít přípravek Bioparox
Pokud byla vynechána jedna nebo několik dávek, doporučuje se vzápětí po tomto zjištění provést 2 vstřiky do každé nosní dírky a 4 vstřiky do úst a nadále pokračovat v běžném dávkování.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Bioparox nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ve velmi vzácných případech (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů) se mohou vyskytnout alergické reakce zvláště u pacientů se sklonem k alergiím.
Přestaňte používat tento léčivý přípravek a vyhledejte Vašeho lékaře, pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků:

 • Anafylaktický šok (závažná alergická reakce, která způsobuje obtíže při dýchání nebo závrať)
 • Astma, bronchospasmus neboli zúžení průdušek (potíže při dýchání nebo sípání), dušnost, stažení svalů kolem hrdla způsobující jeho uzavření, otok hrdla.
 • Podráždění na kůži a sliznici, např. vyrážka, svědění, kopřivka, Quinckeho edém (rychle vzniklý otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, který může způsobit obtíže s dýcháním).

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou mírné a obvykle nevyžadují přerušení léčby. Tyto reakce spočívají hlavně v lokálních reakcích v místě aplikace:

 • Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): kýchání, nepříjemná chuť v ústech, překrvení spojivek.
 • Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): pocit sucha v nose a krku, podráždění v krku, kašel,pocit na zvracení. 
 • Není známo (frekvence nemůže být určena z dostupných údajů): zvracení.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Bioparox uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek Bioparox nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na vnějším obalu za EXP:, a na vnitřním obalu za Data de expirare:.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C.
Nádobku nepropichujte a nevhazujte do ohně.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Bioparox obsahuje

 • Léčivou látkou je fusafunginum (fusafungin) 500 mg ve 100 ml roztoku. Jedna odměřená dávka obsahuje 25 mikrolitrů roztoku, tj. 125 mikrogramů fusafunginu. Nádobka o objemu 10 ml obsahuje 400 odměřených dávek.
 • Pomocnými látkami jsou sacharin, bezvodý ethanol, isopropyl-myristát, složené aroma (zahrnující propylenglykol), norfluran (hnací plyn).

Jak přípravek Bioparox vypadá a co obsahuje toto balení

Nosní/orální sprej, roztok.

Tlaková hliníková nádobka s 25 µl odměrným ventilem, obsahující 10 ml roztoku odpovídající 400 odměřeným dávkám, se dvěma polyethylenovými nástavci: jeden ústní nástavec (bílý), jeden nosní nástavec (žlutý), krabička.

Upozornění:
Text na tlakové nádobce je v rumunštině.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 Suresnes cedex, Francie

Souběžný dovozce:
RONCOR s.r.o.
č.p. 271
251 01 Čestlice
Česká republika

Výrobce:
Les Laboratoires Servier Industrie
326, rue Marcellin Berthelot
45402 Fleury-Les-Aubrais
Francie

a

EGIS Pharmaceuticals Private Limited Company
H-9900 Körmend
Mátyás király u. 65
Maďarsko

Další informace o tomto přípravku získáte u Servier s.r.o., tel.: + 420 222 118 111.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
18.11.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
Les Laboratoires Servier

Ke stažení:
Bioparox

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 17.1.2018