ATC CODE: A06AB02

sp.zn.sukls133514/2015

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Bisacodyl-K 5 mg obalené tablety

bisacodylum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Bisacodyl-K a k čemu se používá

Přípravek působí na pohyblivost tlustého střeva a konečníku, při čemž nebolestivým rytmickým smršťováním podporuje vylučování stolice a plynů. Nezpůsobuje závislost.

Přípravek se užívá při akutní funkční zácpě (např. při změně pobytu při cestování, při změně životosprávy). Dále se přípravek užívá k přípravě pacienta na operaci a k vyprázdnění střev před vyšetřením tlustého střeva (rentgenové, endoskopické, sonografické), po přechodnou dobu trvání obtíží při zácpě u bolestivých stavů v oblasti řitního otvoru (řitní trhliny, hemeroidy) a dále při druhotné zácpě provázející jiné choroby na doporučení lékaře. U pacientů dlouhodobě upoutaných na
lůžko se přípravek může užívat při chronické zácpě pod dohledem lékaře.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 2 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bisacodyl-K užívat

Neužívejte přípravek Bisacodyl-K

  • jestliže jste alergický(á) na bisakodyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Přípravek nesmí být podáván při přecitlivělosti na jiné laxativum stimulačního typu, dále při akutní břišní příhodě (Projeví se náhlou bolestí břicha, zástavou odchodu plynů a stolice, případně nucením na zvracení nebo zvracením či horečkou. V takové situaci se neprodleně poraďte s lékařem.), krvácení z konečníku, zánětu žaludku a střev a střevní neprůchodnosti. Přípravek nesmí být také podán bezprostředně po operaci dolní části zažívacího traktu.
Přípravek rovněž nesmí být užíván v prvních třech měsících těhotenství a v období kojení a nesmí být  podáván dětem mladším 2 let.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Bisacodyl-K se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání přípravku Bisacodyl-K se nedoporučuje u nemocných s nevolností, zvracením nebo bolestmi břicha.
Nemocní s diabetes mellitus (cukrovkou) by měli vzít v úvahu, že každá tableta přípravku Bisacodyl-K obsahuje 120 mg cukru.
Dětem ve věku 10 let nebo mladším může být přípravek podáván pouze z vážných důvodů a pod dohledem lékaře. U dětí musí být dávka upravena (viz odstavec „Dávkování a způsob podání“).

Další léčivé přípravky a přípravek Bisacodyl-K
Účinky přípravku Bisacodyl-K a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Než začnete současně s užíváním přípravku Bisacodyl-K užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Mezi užitím přípravku Bisacodyl-K a požitím mléka nebo antacid (léky snižující kyselost žaludeční šťávy) by měl být interval nejméně jedna hodina.
Mezi užitím přípravku Bisacodyl-K a ostatních léčiv by měl být interval 2 hodiny.
Při současném užívání vysokých dávek přípravku Bisacodyl-K a antikoagulancií (léky snižující srážlivost krve) může dojít ke sníženému účinku antikoagulancií.
Při současném užívání vysokých dávek přípravku Bisacodyl-K a isoniazidu (lék pro léčbu tuberkulózy) může být sníženo vstřebávání isoniazidu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jak se přípravek Bisacodyl-K užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a způsob podání
Děti ve věku 10 let nebo mladší s chronickou zácpou musí být léčeny jen pod dohledem lékaře.
Děti ve věku 2 let nebo mladší nesmí bisakodyl užívat.

Pokud není předepsáno jinak, užívají se tyto dávky:

Krátkodobá léčba zácpy:

Dospělí, dospívající a děti nad 10 let:
Užívejte jednu až dvě tablety (5 nebo 10 mg bisakodylu) 1krát denně před spaním.

Děti ve věku 2 až 10 let:
Obvyklá dávka pro děti je jedna tableta (5 mg bisakodylu) 1krát denně před spaním.
Děti ve věku 2-3 roky by měly užívat tablety výjimečně, po doporučení lékařem, umožní-li to schopnosti dítěte (existuje riziko vdechnutí tablety). U této věkové skupiny může být vhodné podat bisacodyl ve formě čípků.

Přípravek je určen ke krátkodobému podávání. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Při přípravě k diagnostickým výkonům a předoperačně:
Pro přípravu k diagnostickým výkonům a v předoperační přípravě musí být Bisacodyl-K užíván pouze na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem.

Dospělí, dospívající a děti nad 10 let:
Obvykle se doporučuje užít dvě tablety (10 mg bisakodylu) ráno a dvě tablety (10 mg bisakodylu) večer před chirurgickým výkonem nebo vyšetřením. Následující den ráno se doporučuje užít bisakodyl ve formě čípku.

Děti ve věku 4 až 10 let:
Obvyklá dávka pro děti je jedna tableta (5 mg bisakodylu) večer před chirurgickým výkonem nebo vyšetřením. Následující den ráno se doporučuje podat bisakodyl ve formě čípku.

Tablety se polykají celé a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.
Během léčby přípravkem Bisacodyl-K se doporučuje pít dostatek tekutin. Účinek přípravku se projeví za 6 až 12 hodin po užití.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bisacodyl-K, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bisacodyl-K
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, nicméně při užití vyšší dávky, než je doporučená, se mohou vyskytnout bolesti břicha nebo křeče, říhání, průjem a zvracení. Tyto obtíže se objevují častěji u nemocných se závažnou zácpou. Může se též vyskytnout kožní vyrážka, kopřivka a svědění.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání (podávání dětem) poraďte s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Bisacodyl-K uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Bisacodyl-K obsahuje

  • Léčivou látkou je bisacodylum 5 mg v 1 obalené tabletě.
  • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, methakrylátový kopolymer typ A, methakrylátový kopolymer typ B, arabská klovatina, triacetin, sacharóza, voskové leštidlo, tartrazin, ponceau 4R

Jak přípravek Bisacodyl-K vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: žluté, kulaté, konvexní obalené tablety s hladkým a lesklým povrchem

Balení
15, 105 obalených tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.10.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
KRKA, d.d.

Ke stažení:
Bisacodyl-K

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 28.3.2016