ATC CODE: M01AE01

Sp.zn.sukls102658/2015

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Brufedol 200 mg šumivé granule

Ibuprofenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Úplný název Vašeho léku je Brufedol 200 mg šumivé granule. V této příbalové informaci se užívá zkrácený název Brufedol 200 mg.

Co je Brufedol 200 mg a k čemu se používá

Brufedol 200 mg patří do skupiny léků nazývaných „nesteroidní antirevmatika“, která jsou známá také pod zkratkou NSAID (z anglického „non-steroidal anti-inflammatory drugs“ tj. nesteroidní protizánětlivá léčiva). Jeden sáček s tímto lékem obsahuje 200 mg ibuprofenu.

Tento lék se užívá:

 • k úlevě od bolesti u stavů jako je například bolest zubů, menstruační bolest nebo bolest hlavy
 • ke snížení horečky (vysokých teplot) a ke zmírnění bolesti při běžném nachlazení.

Tento lék je určen pro dospělé a pro děti s tělesnou hmotností nad 30 kg (starší než 8 let).

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Brufedol 200 mg užívat

Brufedol 200 mg neužívejte:

 • jestliže jste alergický/á na ibuprofen nebo na kteroukoli jinou složku tohoto léku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže jste někdy prodělal/a alergickou reakci na ibuprofen, kyselinu acetylsalicylovou nebo na jiné nesteroidní antirevmatikum – příznaky takové alergické reakce mohou zahrnovat zčervenání kůže nebo vyrážku, otok obličeje nebo rtů a dušnost
 • jestliže máte žaludeční vřed nebo krvácíte do žaludku (nebo jste v minulosti prodělal/a dvě nebo více takových příhod)
 • jestliže jste v minulosti prodělal/a krvácení nebo proděravění žaludku nebo střev, které by souvisely s předcházející léčbou nesteroidními antirevmatiky
 • jestliže trpíte závažným onemocněním jater nebo ledvin
 • jestliže trpíte závažným srdečním selháním nebo ischemickou chorobou srdeční (onemocnění srdečních tepen způsobující nedokrevnost srdce).
 • jestliže trpíte onemocněním, následkem kterého u vás existuje vyšší riziko krvácení
 • jestliže jste značně dehydratovaný/á – stav dehydratace může vzniknout následkem zvracení, průjmu nebo nedostatečného příjmu tekutin
 • jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství. Více informací naleznete níže v části nazvané „Těhotenství, kojení a plodnost“.

Brufedol 200 mg neužívejte v případě, že se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených případů. Nejste-li si jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím přípravku Brufedol 200 mg, pokud:

 • máte onemocnění, které se nazývá „systémový lupus erythematodes“ neboli SLE (onemocnění, které postihuje pojivovou tkáň, včetně kloubů a kůže)
 • jste někdy trpěl/a onemocněním žaludku nebo střev (jako je například ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba)
 • trpíte onemocněním ledvin nebo jater
 • jste nedávno prodělal/a závážnou operaci
 • jste v minulosti prodělal/a alergickou reakci na jiné léky při léčbě jiných obtíží 
 • máte sennou rýmu, nosní polypy (ztráta čichu, rýma nebo ucpaný nos) nebo problémy s dýcháním
 • jste starší (nad 65 let věku) – a to proto, že u vás může existovat vyšší riziko vzniku závažných nežádoucích účinků
 • máte plané neštovice nebo pásový opar (varicella)
 • jste dehydratovaný/á
 • jste někdy měl/a astma
 • pravidelně užíváte jiné léky poskytující úlevu od bolesti – zvláště pokud jste fyzicky aktivní, což může vést ke ztrátě soli nebo k dehydrataci.
 • u dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin.

Promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím přípravku Brufedol 200 mg, pokud se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených případů.

Srdeční a cévní mozková příhoda
Pokud máte problémy se srdcem, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo se domníváte, že by u vás mohl takový stav nastat (máte-li například vysoký krevní tlak, cukrovku, vysokou hladinu cholesterolu nebo kouříte), měli byste se poradit s lékařem nebo s lékárníkem než začnete tento lék užívat.

Užívání tohoto léku může vést k mírnému zvýšení rizika srdeční nebo mozkové cévní příhody. Zvýšení rizika je více pravděpodobné, pokud jsou užívány vysoké dávky léku a při dlouhotrvající léčbě.
Nikdy nepřekračujte doporučenou dávku tohoto léku.

Také nikdy neužívejte tento lék déle, než je doporučeno v této příbalové informaci (3 dny).

Obecné informace o dlouhotrvajícím užívání léků proti bolesti
Obecně vzato, časté užívání (několika druhů) analgetik (léků proti bolesti) může vést k trvalému a závažnému poškození ledvin. Riziko tohoto poškození se zvyšuje při fyzické námaze, která je doprovázena ztrátou soli a dehydratací. Proto je potřeba se fyzické námaze vyhýbat.

Při dlouhotrvajícím užívání léků proti bolesti se mohou vyskytnout bolesti hlavy, které nesmí být léčeny zvýšenými dávkami léčivého přípravku.

Pokud se Vás týká některý z výše zmíněných stavů, neužívejte Brufedol 200 mg bez předchozí konzultace s lékařem.

Děti
Tento lék nepodávejte dětem, jejichž tělesná hmotnost je nižší než 30 kg (dětem mladším než 8 let).

Další léčivé přípravky a přípravek Brufedol 200 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to včetně léků získaných bez lékařského předpisu. Informujte je obzvláště, pokud užíváte některé z následujících přípravků:

Kyselina acetylsalicylová – neužívejte Brufedol 200 mg, užíváte-li denně více než  5 mg kyseliny acetylsalicylové. Důvodem je možné zvýšení rizika vředů nebo krvácení žaludku a střev.
Jiná nesteroidní antirevmatika (léčivé přípravky proti zánětu a bolesti), včetně inhibitorů COX-2 (jako je například celecoxib). Důvodem je možné zvýšení rizika vředů nebo krvácení žaludku a střev.
Jiné léky obsahující ibuprofen, včetně těch, které lze zakoupit bez lékařského předpisu. Důvodem je možné zvýšení rizika vředů nebo krvácení žaludku a střev.
Kyselina acetylsalicylová v malých dávkách – pokud užíváte kyselinu acetylsalicylovou po malých dávkách (do 75 mg za den), promluvte si nejdříve se svým lékařem nebo lékárníkem než začnete Brufedol 200 mg užívat. Důvodem je možné oslabení účinku ředění krve.
Léky na srdeční problémy – jako je například digoxin. Důvodem je možné zesílení účinku dioxinu.
Kortikosteroidy – používané při zánětlivých stavech. Důvodem je možné zvýšení rizika vředů nebo krvácení žaludku a střev.
Léky bránící ve vzniku krevním sraženinám – jako je například kyselina acetylsalicylová nebo ticlopidin Důvodem je možné zvýšení rizika krvácení.
Léky na ředění krve (jako je například warfarin). Důvodem je možné zesílení účinku těchto léků ibuprofenem.
Phenytoin (při epilepsii). Důvodem je možné zesílení účinku phenytoinu.
Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako je například fluoxetin, který se užívá při depresích. Důvodem je možné zvýšení rizika krvácení žaludku a střev způsobeného těmito léky.
Lithium – užívané u některých forem deprese. Důvodem je možné zesílení účinku lithia.
Probenecid nebo sulfinpyrazon (léky používané k léčbě dny). Důvodem je to, že může dojít k opožděnému vyloučení ibuprofenu.
Léky používané při vysokém krevním tlaku – včetně inhibitorů ACE (jako je například captopril), beta-blokátorů (jako je například atenolol) nebo antagonistů receptoru pro angiotenzin II (jako je například losartan) a diuretik (tablet na odvodnění). Důvodem je to, že by ibuprofen mohl snížit účinky těchto léků a že by mohlo dojít ke zvýšení rizika poškození ledvin
Draslík šetřící diuretika Důvodem je, že by toto mohlo vést ke zvýšené hladině draslíku v krvi.
Methotrexát – používaný u některých druhů rakoviny a při revmatismu. Důvodem je možné zesílení účinku methotrexátu.
Léky, které potlačují váš imunitní systém – jako jsou například cyclosporin nebo tacrolimus. Důvodem je možné poškození ledvin
Zidovudin – používaný při HIV a AIDS. Důvodem je to, že užití přípravku Brufedol 200 mg by mohlo vést ke zvýšenému riziku krvácení do kloubů nebo krvácení, které by u HIV (+) hemofiliků vyvolalo otoky.
Léky užívané při cukrovce – jako je například glibenklamid. Z důvodu možného vzájemného ovlivnění.
Chinolonová antibiotika používaná při infekcích (jako je například ciprofloxacin). Důvodem je možné zvýšení rizika křečí.
Některá antibiotika používaná při infekcích, včetně aminoglykosidů (jako je například gentamicin). Důvodem je to, že se může snížit jejich vylučování.
Cholestyramin – používaný ke snížení cholesterolu. Důvodem je možné snížení vstřebávání ibuprofenu.
Mifepriston – používaný k umělému ukončení těhotenství. Důvodem je možné snížení účinku mifepristonu.
Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) – rostlinný léčivý přípravek často používaný při demenci. Při užívání tohoto přípravku s přípravkem Brufedol 200 mg existuje možnost, že budete snáze krvácet.
Voriconazol nebo fluconazol – používané při plísňových infekcích Důvodem je možné zvýšení rizika vyšších koncentrací ibuprofenu v krvi.

V případě, že užíváte kterýkoli z výše uvedených přípravků (nebo si nejste jisti), promluvte si nejdříve se svým lékařem nebo lékárníkem než začnete užívat i přípravek Brufedol 200 mg.

Brufedol 200 mg s alkoholem
Pokud pijete alkohol v době užívání tohoto léku, zvyšuje se riziko vzniku nežádoucích účinků.

Těhotenství, kojení a fertilita

 • Tento lék neužívejte, jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství.
 • Jestliže jste v prvních 6 měsících těhotenství nebo kojíte, promluvte si nejdříve se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete tento lék užívat. Tento lék byste měla užívat pouze na doporučení svého lékaře.

Brufedol 200 mg patří do skupiny léků, které mohou působit škodlivě na plodnost žen. Tento účinek pomine po přerušení užívání tohoto léku. Je nepravděpodobné, že by ibuprofen při příležitostném užívání ovlivnil Vaše šance otěhotnět, nicméně pokud máte s otěhotněním problémy, informujte o tom svého lékaře, než začnete tento lék užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po užití tohoto léku můžete mít závratě nebo se můžete cítit ospale. Pokud k tomu dojde, neřiďte a nepoužívejte jakékoli nářadí nebo stroje. Nepouštějte se také do jakýchkoli aktivit, které vyžadují vaši bdělost.

Brufedol 200 mg obsahuje sacharózu a sodík
Sacharóza
Sacharóza je cukr. Pokud Vás Váš lékař informoval, že nesnášíte některé druhy cukrů nebo je nedokážete strávit, promluvte si nejdříve s ním, než začnete tento lék užívat.

Sodík
Brufedol 200 mg obsahuje 50 mg sodíku v každém sáčku. Tuto skutečnost je potřeba brát v úvahu držíte-li dietu s nízkým obsahem sodíku. Vzhledem k obsahu sodíku v tomto léku může být nutné, abyste snížili obsah sodíku ve své stravě. 

Jak se Brufedol 200 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace nebo lékárníka.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tento přípravek je určen pouze pro krátkodobé používání. Měli byste vždy užívat nejnižší možnou dávku po co nejkratší dobu, která Vám stačí k úlevě od příznaků onemocnění.

Jak velkou dávku byste měl/a užívat

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 40 kg (ve věku nad 12 let):

 • Dle potřeby užívejte jeden nebo dva sáčky (200 – 400 mg ibuprofenu) každých 4–6 hodin.

Nikdy neužívejte v průběhu 24 hodin více než celkem 6 sáčků.

Děti s tělesnou hmotností nad 30 kg (ve věku od 8 do 12 let):
Podáváte-li tento lék dítěti, postupujte podle následujících instrukcí o dávkování:

Tělesná hmotnost dítěte Doporučená dávka Jak často?
Děti s tělesnou hmotností 30 kg až 39 kg (8–12 let věku) 1 sáček
(200 mg ibuprofenu)
 • V případě potřeby by dávky měly být podávány každých 6–8 hodin.
 • Nikdy neužívejte v průběhu 24 hodin více než celkem 3 sáčky (maximálně 600 mg ibuprofenu).

 

 • Doporučená denní dávka ibuprofenu je 20 mg na kilogram tělesné hmotnosti.
  - Tato denní dávka se rozděluje do 3 samostatných dávek, které se užívají v průběhu dne.
  - Prostudujte si prosím výše uvedenou tabulku.

Nikdy neužívejte v průběhu 24 hodin více než celkem 600 mg léku (3 sáčky).

Děti s tělesnou hmotností nižší než 30 kg (do 8 let věku):
Tento lék nepodávejte dětem s tělesnou hmotností nižší než 30 kg (ve věku do 8 let).

Užívání tohoto léku
Máte-li citlivý žaludek, užívejte tento lék spolu s jídlem nebo ihned po jídle.

 • Granule z jednoho sáčku vysypte do malé sklenice s vodou (asi 125 ml).
 • Ujistěte se, že jste použili všechny granule obsažené v sáčku.
 • Lék míchejte, dokud nepřestane šumět a dokud se všechny granule nerozpustí – výsledkem bude šumivý nápoj s pomerančovou příchutí.
 • Pokud užíváte najednou více než jeden sáček, měli byste použít i více vody. Použijte asi 125 ml vody na každý sáček s lékem.

Jak dlouho by měla léčba pokračovat
Pokud byste potřeboval/a Brufedol 200 mg užívat déle než 3 dny, nebo pokud se příznaky onemocnění zhorší, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil/a více přípravku Brufedol 200 mg, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku Brufedol 200 mg, než jste měl/a, kontaktujte okamžitě lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici. Obal od léku si vezměte sebou.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat pocit nevolnosti, bolesti žaludku, zvracení (může obsahovat i krev), bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a chvějivé pohyby očí. Při vysokých dávkách může dojít i ke ztrátě vědomí, k záchvatům (hlavně u dětí), k pocitům slabosti nebo k závratím, krvi v moči, pocitům chladu a problémům s dýcháním.

Jestliže jste zapomněl/a užít Brufedol 200 mg

 • V případě, že jste zapomněl/a na jednu dávku, užijte ji, jakmile si na ni vzpomenete.
  Nicméně pokud je skoro čas na Vaši další dávku, vynechte dávku, kterou jste si zapomněl/a vzít.
 • Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vážné nežádoucí účinky
Všimnete-li si kteréhokoliv z níže uvedených vážných nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat a okamžitě navštivte svého lékaře – je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči:

 • krev ve výměšcích (stolici)
 • černá dehtovitá stolice
 • zvracení krve nebo tmavých částic, které vypadají jako kávová sedlina
 • otoky obličeje, jazyka nebo hrdla
 • problémy s polykáním nebo dýcháním
 • kopřivka.

Všimnete-li si kteréhokoliv z výše uvedených nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat a okamžitě navštivte svého lékaře.

Všimnete-li si kteréhokoliv z následujících nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat a promluvte si se svým lékařem:

 • špatné trávení nebo pálení žáhy
 • bolesti břicha (žaludku) nebo jiné abnormální žaludeční příznaky.

Všimnete-li si kteréhokoliv z výše uvedených nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat a promluvte si se svým lékařem.

Jiné nežádoucí účinky

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí):

 • pocity závrati nebo únavy
 • ztráta chuti k jídlu, průjem, nevolnost, zvracení, plynatost, zácpa.

Méně časté (objevují se u maximálně 1 ze 100 lidí):

 • pocity ospalosti
 • pocity úzkosti
 • potíže se spánkem
 • vyrážka, kopřivka, svědění
 • kůže se stává citlivá na světlo
 • poruchy zraku, problémy se sluchem
 • hepatitida (zánět jater-žloutenka), zežloutnutí kůže nebo očí
 • kýchání, ucpaný nos, svědění v nose nebo rýma
 • žaludeční vředy, zánět sliznice žaludku
 • drobné pohmožděniny na kůži nebo uvnitř úst, nosu nebo uší
 • problémy s dýcháním, sípání nebo kašel, astma nebo zhoršení astmatu 
 • bolesti hlavy – pokud se u vás vyskytnou při užívání tohoto léku bolesti hlavy, je důležité, abyste neužíval/a žádné jiné léky proti bolesti, abyste si od těchto bolestí pomohl/a.

Vzácné (objevují se u maximálně 1 z 1000 lidí):

 • ztráta zraku
 • snížená funkce jater
 • zvonění v uších (tinnitus)
 • pocity deprese nebo zmatenost
 • zadržování tekutin (edém-otok).

Velmi vzácné (objevují se u maximálně 1 z 10 000 lidí):

 • selhání jater
 • snížená funkce ledvin
 • zánět slinivky břišní
 • infekce mozku nazývaná „nebakteriální meningitida“
 • změny krevního obrazu – prvními příznaky jsou: vysoká teplota, bolení v krku, vředy v ústech, příznaky podobné chřipce, pocity velké únavy, krvácení z nosu a z kůže
 • kožní problémy (které se mohou také projevovat uvnitř vašich úst, nosu a uší), jako je například „Stevens-Johnsonův syndrom“, „toxická epidermální nekrolýza“ nebo „erythema multiforme“.

Nežádoucí účinky, jejichž výskyt není znám (nevíme, jak často se tyto nežádoucí účinky vyskytují):

 • prodloužená doba krvácení
 • ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba
 • pocit pálení v krku nebo v ústech – tento nežádoucí účinek se může vyskytnout na krátkou dobu po užití tohoto léku.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány při užívání jiných nesteroidních antirevmatik:

 • vysoký krevní tlak nebo srdeční selhání
 • zhoršení vředů přítomných v tlustém střevě a Crohnova choroba (onemocnění střev).

Léky jako je Brufedol 200 mg, mohou být spojovány s mírným zvýšením rizika srdeční příhody („infarkt myokardu“) nebo cévní mozkové příhody (mozková mrtvice).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Brufedol 200 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nikdy nepoužívejte tento lék po uplynutí doby použitelnosti uvedené na sáčku a na krabičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Brufedol 200 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je ibuprofenum. Jeden sáček obsahuje ibuprofenum 200 mg.
 • Dalšími složkami jsou kyselina jablečná, sodná sůl sacharinu, sacharóza, povidon, pomerančové aroma, natrium-lauryl-sulfát, hydrogenuhličitan sodný a uhličitan sodný.

Jak Brufedol 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Brufedol 200 mg šumivé granule jsou bílé granule s pomerančovým aroma. Přípravek je balen v sáčcích.

Jedna krabička obsahuje 12, 20 nebo 30 sáčků.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci:
BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
AbbVie S.r.l. S.R. 148 Pontina km 52 snc, 04011 Campoverde di Aprilia (LT), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6.8.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
BGP Products Czech Republic s.r.o.

Ke stažení:
Brufedol 200 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 28.3.2016