ATC CODE: R01AA07

Sp.zn.sukls32995/2015

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Brumare 1 mg/ml nosní sprej, roztok

Xylometazolini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Brumare a k čemu se používá

Léčivou látkou tohoto léčivého přípravku je xylometazolin. Stahuje cévy v nosní sliznici a tím snižuje její otok vzniklý z různých důvodů, a usnadňuje dýchání nosem. Přípravek Brumare se používá ke krátkodobé léčbě ucpaného nosu.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brumare používat

Nepoužívejte přípravek Brumare

 • jestliže jste alergický(á) na xylometazolin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže jste nedávno podstoupil(a) operaci mozku nosem nebo ústy.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Brumare se poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

 • máte tendenci k hypersenzitivitě (přecitlivělosti) na sympatomimetika (léky, jako je například adrenalin); přípravek Brumare může způsobovat nespavost, závratě, třes, arytmii nebo zvýšený krevní tlak,
 • trpíte kardiovaskulárním onemocněním (onemocnění srdce, vysoký krevní tlak),
 • máte hypertyreózu (nadměrnou činnost štítné žlázy),
 • máte diabetes mellitus,
 • máte feochromocytom (nádor v dřeni nadledvinek produkující hormony),
 • máte hypertrofii prostaty (zvětšenou prostatu),
 • máte dědičná onemocnění vyvolaná defektními enzymy (porfyrie),
 • užíváte léky proti depresi (inhibitory MAO),
 • máte zvýšený nitrooční tlak (glaukom s úzkým úhlem),
 • trpíte chronickou rýmou s mírnou či žádnou sekrecí z nosu („suchá rýma“).

Otoky sliznice (otoky vnitřní výstelky nosu) se mohou vracet v souvislosti s ukončením dlouhodobé léčby xylometazolinem. Aby k tomu nedocházelo, měla by být doba léčby co nejkratší.
Jestliže se domníváte, že máte bakteriální infekci, poraďte se se svým lékařem, protože infekce musí být náležitě léčena. Tento léčivý přípravek by měl být používán pouze jednou osobou, aby se předešlo riziku šíření infekcí.

Jestliže se na Vás vztahuje cokoli z výše uvedeného, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Brumare užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek Brumare
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Nedoporučuje se užívání tohoto léčivého přípravku společně s určitými antidepresivy, mezi něž patří:

 • tricyklická nebo tetracyklická antidepresiva,
 • inhibitory MAO (monoaminooxidázy), nebo pokud jste užíval/a inhibitory MAO během posledních dvou týdnů.

Dále se nedoporučuje používat tento léčivý přípravek:

 • v kombinaci s léky proti vysokému krevnímu tlaku (např. metyldopa) z důvodu možných hypertenzních (tlak zvyšujících) účinků xylometazolinu,
 • s jinými léky s možným hypertenzním účinkem (např. doxapram, ergotamin, oxytocin), neboť mohou vzájemně zesilovat své hypertenzní účinky.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Těhotenství:
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Kojení:
Není známo, zda se xylometazolin vylučuje do mateřského mléka. Riziko pro kojence nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání
přípravku Brumare. Předávkování může vést ke snížení tvorby mléka, proto během kojení nesmí být překročeno doporučené dávkování xylometazolinu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při správném užívání tento léčivý přípravek neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Jestliže však během užívání tohoto léčivého přípravku pociťujete netečnost nebo ospalost, neměl(a) byste řídit dopravní prostředky nebo
obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Brumare používá

Před prvním použitím je nutné několikrát (4krát) stříknout do vzduchu, aby bylo dosaženo stejnoměrného dávkování. Lahvičku je třeba držet ve svislé poloze. Jestliže jste přípravek po několik dní nepoužíval(a), je třeba alespoň jednou na zkoušku stříknout do vzduchu, aby bylo dosaženo stejnoměrného dávkování.

Přípravek Brumare 1 mg/ml je určen k léčbě ucpaného nosu u dětí od 10 let věku a u dospělých.

Dávkování
Obvyklou dávkou je 1–2 vstřiky do každé nosní dírky maximálně každých 10–12 hodin (maximálně třikrát denně) po dobu maximálně 7 dnů.

Používání přípravku Brumare 1 mg/ml se nedoporučuje u dětí mladších 10 let věku.
Pacienti mladší 10 let věku by měli užívat přípravek Brumare 0,5 mg/ml.

Doba trvání léčby
Doba trvání léčby by měla být co nejkratší. Po dlouhodobé léčbě se může opětovně objevit otok sliznice (vnitřní výstelky nosu). Pokud se po 3 dnech souvislé léčby necítíte lépe nebo se cítíte hůře, musíte se poradit s lékařem.

Jestliže se příznaky Vašeho onemocnění nezlepšily 
Obraťte se na svého lékaře, jestliže po 7 dnech léčby příznaky Vašeho onemocnění přetrvávají nebo se zhoršují.

Lékař Vám může předepsat jiné dávkování, než jaké je uvedeno v této příbalové informaci. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Návod k použití

Před použitím tohoto léčivého přípravku se vysmrkejte. Sejměte víčko, jak znázorňuje obrázek č. 1.

Obrázek č.1
Brumare 0,5 mg/ml - příbalový leták

Držte lahvičku ukazovákem a prostředníkem a zespodu palcem, jak znázorňuje obrázek č. 2. Pro stříknutí zmáčkněte pumpičku směrem dolů.

Při prvním použití tohoto léčivého přípravku stříkněte několikrát (4krát) do vzduchu, až bude z lahvičky stříkat jemný aerosol. Vhodné je také vyzkoušet pumpičku před každým použitím alespoň jedním zmáčknutím.

Obrázek č.2
Brumare 0,5 mg/ml - příbalový leták

Zasuňte pumpičku do nosní dírky, jak znázorňuje obrázek č. 3. Zmáčkněte pumpičku směrem dolů, během vstříknutí se nosem nadechněte, přičemž jemně stiskněte druhou nosní dírku ukazovákem druhé ruky. Poté sprej aplikujte do druhé nosní dírky. Pumpičku vytáhněte a po použití uzavřete plastovým víčkem. Obrázek č.3
Brumare 0,5 mg/ml - příbalový leták

Poznámka: pokud stejnou lahvičku se sprejem používá více lidí, může dojít k přenosu infekce.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Brumare, než jste měl(a)
Jestliže jste se Vy (nebo někdo jiný) předávkoval(a) tímto léčivým přípravkem, neprodleně vyhledejte svého lékaře. Předávkování může způsobit útlum centrálního nervového systému, sucho v ústech, pocení a příznaky způsobené stimulací sympatického
nervového systému (rychlý, nepravidelný puls a zvýšený krevní tlak).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Brumare
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku tohoto přípravku, vynechanou dávku nenahrazujte a pokračujte další dávkou. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Brumare
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Brumare nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky, které se vyskytují u 1 až 10 pacientů ze 100:

 • svědění nebo pálení v nose a krku
 • suchá nosní sliznice

Méně časté nežádoucí účinky, které se vyskytují u 1 až 10 pacientů z 1 000:

 • systémové alergické reakce
 • větší otoky nosní sliznice po ukončení léčby
 • epistaxe (krvácení z nosu)

Vzácné nežádoucí účinky, které se vyskytují u 1 až 10 pacientů z 10 000:

 • srdeční palpitace a tachykardie (bušení srdce a rychlý srdeční tep) 
 • nevolnost
 • vysoký krevní tlak

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se vyskytují u méně než 1 pacienta z 10 000:

 • nervozita
 • nespavost
 • únava
 • bolest hlavy
 • arytmie
 • především u dětí a po předávkování: ospalost/netečnost, nervozita, nespavost, halucinace a křeče. U malých dětí a novorozenců byly zaznamenány případy nepravidelného dýchání.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na
adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Brumare uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Otevřenou lahvičku spotřebujte do 3 měsíců.

Chraňte před mrazem. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Brumare obsahuje

 • Léčivou látkou je xylometazolini hydrochloridum, přičemž 1 mililitr roztoku obsahuje 1 mg této látky. 1 stříknutí přípravku Brumare 1,0 mg/ml (= 90 μl) obsahuje 90 μg xylometazolini hydrochloridum.
 • Pomocnými látkami jsou čištěná mořská voda, dihydrogenfosforečnan draselný a čištěná voda.

Jak přípravek Brumare vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, bezbarvý roztok.
Vícedávková HDPE lahvička o objemu 10 ml, s mechanickým rozprašovačem z PP/PE/oceli připojeným k hrdlu lahvičky, plastové víčko.

Držitel rozhodnutí o registraci
BGP Products Czech Republic s.r.o.
Hadovka Office Park
Evropská 2591/33d
160 00 Praha 6
Česká republika

Výrobce
Jadran-Galenski laboratorij d.d.
Svilno 20
51000 Rijeka
Chorvatsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.4.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
BGP Products Czech Republic s.r.o.

Ke stažení:
Brumare 1 mg/ml

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 29.3.2016