ATC CODE: A07BA01
ÚČINNÉ L.: AKTIVNÍ UHLÍ

sp. zn. sukls179794/2017

Příbalový leták - příbalová informace: informace pro pacienta

Carbosorb tablety

(Carbo activatus)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je CARBOSORB a k čemu se používá

Carbosorb patří do skupiny léčivých přípravků obsahujících aktivní uhlí, které na sebe váže škodlivé látky, plyny, bakterie, hnilobné produkty, toxiny a chemické sloučeniny ze zažívacího traktu.

Carbosorb je určen k léčbě dospělých, dospívajících a dětí starších 3 let. Dětem od 3 let může být přípravek podáván pouze na doporučení lékaře.

Bez porady s lékařem mohou přípravek krátkodobě (nejdéle 2 dny) užívat dospělí včetně těhotných a kojících žen a dospívající u akutních průjmů způsobených dietní chybou, a dále u méně závažných střevních infekcí způsobených viry a baktériemi, provázených průjmem, nevolností, zvracením, nechutenstvím, nadýmáním a dalšími poruchami trávení (zánět žaludeční a/nebo střevní sliznice).

Pouze na doporučení lékaře se přípravek užívá při průjmech, které se vyskytují v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka, dráždivý tračník, vředový zánět tlustého střeva).

Po poradě s lékařem lze přípravek dále použít u akutních perorálních otrav toxickými látkami.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CARBOSORB užívat

Neužívejte Carbosorb:

 • jestliže jste alergický(á) na aktivní uhlí nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • při neprůchodnosti střev (ileus) nebo při zvýšeném riziku překážky ve střevě či omezené průchodnosti střeva
 • při riziku krvácení do trávicího ústrojí
 • v případech, kdy začernění sliznice trávicího ústrojí není žádoucí, např. před endoskopickým vyšetřením jícnu, žaludku či střev.

Přípravek není určen pro děti do 3 let.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Carbosorb se poraďte se svým lékařem, pokud trpíte:

 • nadměrným rozkladem potravy ve střevě a plynatostí
 • průjmy, které se vyskytují v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka, dráždivý tračník, vředový zánět tlustého střeva)

Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, přípravek Carbosorb můžete užívat pouze na doporučení lékaře.

V případě akutní perorální otravy toxickými látkami nebo léky ihned kontaktujte lékaře anebo toxikologické centrum.

Při průjmu ztrácíte mnoho tekutin a minerálů. Je proto důležité, abyste ztrátu tekutin nahrazoval(a) pitím dostatečného množství nápojů s obsahem cukrů a solí. To je důležité obzvláště u dětí.

Neprodleně navštivte lékaře v těchto případech:

 • jestliže ve stolici objevíte krev,
 • je-li průjem doprovázený horečkou,
 • jestliže opakovaně zvracíte nebo v případě dehydratace (ztráta a nedostatek vody v organizmu, projevující se např. žízní, suchostí sliznic či snížením močení),
 • jestliže trpíte přetrvávající bolestí břicha, zejména v období mezi křečemi,
 • léčbu tímto přípravkem je třeba okamžitě ukončit, jakmile by se objevila zácpa, vzedmutí břicha nebo neprůchodnost střev (projevuje se bolestmi břicha, zvracením a vzedmutím břicha při zástavě odchodu plynů).

Při náhle vzniklém (akutním) průjmu příznaky obvykle vymizí do 48 hodin. Jestliže průjem trvá déle než 2 dny, nebo pokud se příznaky nebo Váš celkový stav zhoršuje, přestaňte tento přípravek užívat a vyhledejte lékaře.

Carbosorb nepostačuje při léčbě infekčního průjmu.

Carbosorb způsobuje černé zbarvení stolice, které může zakrýt krvácení do trávicího traktu a tím omezit objektivní posouzení stolice nebo zkomplikovat připadné endoskopické vyšetření. Černé zbarvení stolice vymizí po ukončení užívání tohoto přípravku.

Další léčivé přípravky a Carbosorb
Účinky přípravku Carbosorb a účinky jiných přípravků současně užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat.
Carbosorb ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků:

 • nižuje účinky antikoncepčních přípravků užívaných ústy, a proto je třeba, aby se ženy v období užívání přípravku Carbosorb pojistily i jinou formou antikoncepce,
 • snižuje vstřebávání a tím i účinky jiných perorálních léčiv (užívaných ústy), proto musí být mezi užitím přípravku Carbosorb a užíváním jiných léčivých přípravků dodržen interval alespoň dvou hodin.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat (včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu).

Carbosorb s jídlem, pitím a alkoholem
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být téhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání přípravku Carbosorb během těhotenství a v období kojení je možné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Carbosorb nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Carbosorb obsahuje sacharosu (druh cukru). Pokud vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Jedna tableta obsahuje 268 mg sacharózy. To by měli vzít v úvahu pacienti trpící cukrovkou.

Jak se CARBOSORB užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
 

Dávkování
Doporučené dávky jsou následující.

Dospělí:
Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je 2-5 tablet 3-4 krát denně.
Při otravě toxickými látkami je obvyklá dávka 10-12 tablet 3-4krát denně. Dávkování však vždy určí lékař!

Děti od 3 let:
Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je 2-4 tablety 3-4 krát denně, u intoxikace obvykle 4-5 tablet 3-4 krát denně.
Dětem může být přípravek podáván pouze na doporučení lékaře.

Dospívající od 12 let:
Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je 2-5 tablet 3-4 krát denně.
Při otravě toxickými látkami je obvyklá dávka 10-12 tablet 3-4krát denně. Dávkování však vždy určí lékař!

Tablety se užívají celé a zapijí trochou vody, nebo se nechají rozpadnout ve sklenici v malém množství vody, důkladně se rozmíchají a obsah sklenice se vypije. Tablety je možné pro jejich velikost rozkousnout nebo rozdrtit a zapít vodou. Při otravách se podávají rozdrcené tablety. Dětem se tablety podávají vždy jako suspenze vzniklá rozdrcením nebo rozpadnutím tablet v malém množství vody a dávku dítě zapije sklenicí vody nebo hořkého čaje.

Délka léčby:
Bez doporučení lékaře přípravek neužívejte déle než 2 dny. Jestliže u Vás průjem přetrvává i po 2 dnech léčby, přestaňte tento přípravek užívat a poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Carbosorb, než jste měl(a)
Předávkování může způsobit mechanickou zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost. Při podezření na předávkování nebo při náhodném požití nezjištěného množství přípravku dítětem je potřeba vyvolat zvracení a ihned se poradit s lékařem.

Jestliže jste zapoměl(a) užít Carbosorb
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Obvykle se projevují jako žaludeční a střevní poruchy:

 • černé zbarvení stolice, které může zakrývat krvácení do trávicího traktu
 • vyšší dávky můžou způsobit pocit na zvracení, zvracení, mechanickou zácpu a následně neprůchodnost střev
   

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lekárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-u

Jak CARBOSORB uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé pŕípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již neužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Carbosorb obsahuje

 • Léčivou látkou je carbo activatus (aktivní uhlí) 320 mg v jedné tabletě.
 • Dalšími složkami jsou sacharosa, celulosa mikrokrystalická, glycerol 85%, želatina, mastek, magnesium-stearát a sodná sůl karboxymethylškrobu.

Jak Carbosorb vypadá a co obsahuje toto balení
Černé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami.
Balení obsahuje 20 nebo 50 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
IMUNA PHARM, a.s
Jarková 269/17
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
23. 8. 2017

Držitel rozhodnutí o registraci:
IMUNA PHARM, a.s

Ke stažení:
Carbosorb tablety

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 17.1.2018