ATC CODE: A07BA51

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CARBOTOX tablety

(Carbo activatus, Natrii thiosulfas)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Carbotox užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je Carbotox a k čemu se používá

Carbotox patří do skupiny léčivých přípravků obsahujících medicinální uhlí, které pohlcuje plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí. Přítomný thiosíran sodný má mírný projímavý účinek a neutralizuje některé jedy.

Carbotox je určen pro léčbu dospělých, mladistvých a dětí starších 3 let. Bez porady s lékařem mohou přípravek krátkodobě (nejdéle 2 dny) užívat dospělí včetně těhotných a kojících žen a mladiství u akutních průjmů způsobených dietní chybou a při dráždivém tračníku. Přípravek se používá také u diagnostického vyšetření žlučníku a žlučových cest.

Přípravek není určen pro děti do 3 let. Dětem od 3 let může být přípravek podáván pouze po doporučení lékaře.
Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek dospělí, kteří trpí vředovým zánětem tlustého střeva, zánětem sliznice žaludku a nadměrným rozkladem potravy ve střevě a akutních otravách toxickými látkami.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Carbotox užívat

Neužívejte Carbotox

 • jestliže jste přecitlivělý na kteroukoli složku přípravku Carbotox

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Carbotox je zapotřebí
Pokud trpíte:

 • vředovým zánětem tlustého střeva
 • zánětem sliznice žaludku
 • nadměrným rozkladem potravy ve střevě

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním přípravku Carbotox s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Carbotox a účinky jiných přípravků současně užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat.
Carbotox ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků:

 • snižuje účinky antikoncepčních přípravků užívaných ústy a proto je třeba, aby se ženy v období užívání přípravku Carbotox pojistily i jinou formou antikoncepce.
 • snižuje vstřebávání a tím účinky jiných léčiv, proto musí být mezi užitím přípravku Carbotox a užíváním jiných léků dodržen interval alespoň dvou hodin.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Carbotox s jídlem a pitím
Tablety se užívají celé a zapijí trochou vody, nebo se nechají rozpadnout v sklenici v malém množství vody, důkladně se rozmíchají a obsah sklenice se vypije. Doporučuje se užívat přípravek Carbotox 2 hodiny po jídle anebo perorálním užití jiného léku. Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Užívání přípravku Carbotox během těhotenství a kojení je možné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Carbotox nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jak se Carbotox užíva

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování
Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 2 dny. Doporučené dávky jsou následující.

Dospělí a mladiství:
Obvyklá denní dávka užívaná k léčbě jsou 2 - 4 tablety 3 - 4 krát denně.

Děti od 3 let:
Obvyklá dávka je 2 - 4 tablety 3 - 4 krát denně.

Tablety se užívají celé a zapijí trochou vody, nebo se nechají rozpadnout v sklenici v malém množství vody, důkladně se rozmíchají a obsah sklenice se vypije. Tablety je možné pro jejich velikost rozkousnout nebo rozdrtit a zapít vodou. Při otravách toxickými látkami se podávají tablety rozdrcené.
Dětem se tablety podávají vždy jako suspenze vzniklá rozdrcením nebo rozpadnutím tablet v malém množství vody a dávku dítě zapije sklenicí vody nebo hořkého čaje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Carbotox, než jste měl(a)
Předávkování může vyvolat zvracení. 

Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravku Carbotox
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Carbotox nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Gastrointestinální poruchy:

 • snížení vstřebávání a tím účinků současně podávaných perorálních léků,
 • černé zbarvení stolice, které může maskovat krvácení do trávicího ústrojí,
 • vyšší dávky můžou způsobit zvracení.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak Carbotox uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Carbotox nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Carbotox obsahuje

 • Léčivými látkami jsou carbo activatus 320 mg a natrii thiosulfas 25 mg v jedné tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou sacharosa, mikrokrystalická celulosa, glycerol 85%, želatina, mastek,  magnesium–stearát a sodná sůl karboxymethylškrobu.

Jak přípravek Carbotox vypadá a co obsahuje toto balení
Černé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami.

Balení obsahuje 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
IMUNA PHARM, a.s
Jarková 17
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
23.12. 2009

Držitel rozhodnutí o registraci:
IMUNA PHARM, a.s

Ke stažení:
Carbotox

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 29.3.2016