ATC CODE: G03AC09

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls43335/2007

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CERAZETTE - 75 mikrogramů tablety k perorálnímu podání - (desogestrelum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Tato příbalová informace Vám poskytne informace o výhodách a rizicích Cerazette. Také Vám poradí, jak správně Cerazette užívat a kdy se poradit s lékařem o svém zdravotním stavu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je Cerazette a k čemu se používá?

Cerazette se užívá k zabránění otěhotnění. Cerazette obsahuje malé množství jednoho druhu ženských pohlavních hormonů, gestagenu desogestrelu. Proto se o přípravku Cerazette hovoří jako o čistě gestagenní
pilulce nebo o minipilulce. Na rozdíl od kombinovaných pilulek neobsahují čistě gestagenní pilulky, neboli minipilulky, vedle gestagenu ještě hormon estrogen.

Většina čistě gestagenních pilulek, neboli minipilulek, působí především tak, že zabraňují průniku spermií do
dělohy, ale ne vždy zabrání dozrání vajíčka, což je hlavní účinek kombinovaných pilulek. Cerazette se liší od
jiných minipilulek v tom, že dávka v něm obsažená je ve většině případů dostatečná k tomu, aby zabránila
dozrání vajíčka. V důsledku toho má Cerazette vysokou kontracepční účinnost.

Na rozdíl od kombinované pilulky lze přípravek Cerazette použít u žen s intolerancí vůči estrogenům a u
kojících matek. Nevýhodou je, že během užívání přípravku může docházet k vaginálnímu krvácení v
nepravidelných intervalech. Je ale také možné, že nebudete mít vůbec žádné krvácení.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cerazette užívat

Cerazette, jako všechny hormonální kontraceptiva, nechrání proti infekci způsobené HIV (AIDS) nebo jiným
pohlavně přenosným nemocem.

Neužívejte přípravek Cerazette

 • Jestliže jste alergická (přecitlivělá) na kteroukoli složku přípravku Cerazette.
 • Jestliže jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná.
 • Jestliže máte trombózu. Trombóza je vznik krevní sraženiny v cévě, např. na noze (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie).
 • Jestliže máte nebo jste měla žloutenku (zežloutnutí kůže) nebo závažné onemocnění jater a Vaše jaterní funkce ještě nejsou v normálním stavu.
 • Jestliže máte rakovinový nádor nebo podezření na něj, který je citlivý na pohlavní steroidy, jako jsou určité typy rakoviny prsu.
 • Jestliže máte vaginální krvácení, jehož příčina nebyla objasněna.

Poraďte se s Vaším lékařem před tím, než začnete přípravek Cerazette užívat, jestliže se u Vás vyskytuje některý z těchto stavů. Váš lékař Vám může doporučit používání některé nehormonální metody kontracepce.
Projeví-li se poprvé kterýkoliv z těchto stavů během užívání přípravku Cerazette, poraďte se neprodleně
s lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cerazette

Uvědomte svého lékaře dříve, než začnete přípravek Cerazette užívat jestliže

 • jste v minulosti měla rakovinu prsu;
 • máte zhoubný nádor jater, jelikož nelze vyloučit možný vliv přípravku Cerazette;
 • jste v minulosti měla trombózu;
 • máte diabetes mellitus (cukrovku);
 • máte epilepsii (viz odstavec „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“);
 • máte tuberkulózu (viz odstavec „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“);
 • máte vysoký krevní tlak;
 • máte nebo jste v minulosti měla chloazma (nažloutle hnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště v obličeji); pokud ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

Pokud užíváte přípravek Cerazette při kterémkoli z těchto stavů, může být nutné, abyste byla pečlivě sledována. Váš lékař Vám může vysvětlit co máte dělat.

Snížená denzita kostí
Estrogeny jsou důležité pro zachování pevnosti Vašich kostí. Po dobu užívání přípravku Cerazette je hladina přirozeného estrogenu estradiolu v krvi srovnatelná s hladinou obvyklou v první polovině přirozeného menstruačního cyklu a snížena ve srovnání s druhou polovinou přirozeného cyklu. Není známo, zda to má
nějaký vliv na pevnost kostí.

Rakovina prsu
Pravidelně svá prsa kontrolujte a pokud ucítíte ve svých prsech nějakou bulku, kontaktujte co nejdříve svého lékaře.

U žen užívajících pilulky je o něco častěji diagnostikována rakovina prsu než u žen stejného věku, které pilulky neužívají. Po ukončení užívání pilulek se riziko postupně snižuje a 10 let po ukončení užívání pilulek je riziko stejné jako u žen, které pilulky nikdy neužívaly. Rakovina prsu u žen mladších 40 let je vzácná, ale riziko se zvyšuje s přibývajícím věkem. Proto je u žen užívajících pilulky ve vyšším věku nárůst diagnostikovaných
případů rakoviny prsu vyšší. Na délce užívání pilulek záleží již méně.

U každých 10 000 žen, které pilulky užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před dovršením 20 let
věku, bývá po dobu 10 let od ukončení užívání výskyt rakoviny prsu zvýšen o necelý 1 případ navíc oproti 4
případům jinak diagnostikovaným v této věkové skupině. Podobně u každých 10 000 žen, které pilulky užívaly
po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před dovršením 30 let věku, bývá výskyt rakoviny prsu zvýšen o 5
případů navíc oproti 44 jinak diagnostikovaným případům. U každých 10 000 žen, které pilulky užívaly po
dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před dovršením 40 let věku, bývá výskyt rakoviny prsu zvýšen o 20
případů navíc oproti 160 jinak diagnostikovaným případům.

Riziko rakoviny prsu u uživatelek pilulek obsahujících pouze gestagen jako je Cerazette se zdá být stejné jako
u žen, které užívají pilulku, ale důkaz je méně přesvědčivý.

Zdá se, že rakovina prsu diagnostikovaná u žen užívajících pilulky je méně často v pokročilém stádiu než
rakovina prsu u žen, které pilulky neužívají. Není známo, zda je rozdíl v riziku vzniku rakoviny prsu způsoben
užíváním pilulek. Důvodem může být i skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány a karcinom prsu je tak
odhalen dříve.

Trombóza

Okamžitě vyhledejte svého lékaře pokud si všimnete možných příznaků trombózy (viz také „Kdy musíte
vyhledat lékaře“).

Trombóza je vytvoření krevní sraženiny, která může ucpat cévu. K trombóze někdy dochází v hlubokých
žilách na nohou (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se krevní sraženina z místa svého vzniku v žíle, může se
dostat do plicních tepen a některou z nich ucpat. Tím vyvolá tzv. „plicní embolii“, jejíž následky mohou být
fatální. Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně. Může k ní dojít bez ohledu na to, zda pilulky užíváte, či
nikoliv. Může rovněž vzniknout během těhotenství.

Riziko je vyšší u žen užívajících pilulky než u těch, které je neužívají. Předpokládá se, že riziko při užívání
pilulek obsahujících pouze gestagen, jako je přípravek Cerazette, je nižší než u pilulek obsahujících i estrogeny
(kombinované pilulky).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích a přírodních přípravcích, které užíváte nebo jste
užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou správnou funkci přípravku Cerazette narušit. Týká se to léků pro léčbu

 • epilepsie (např. primidon, fenytoin, karbamazepin, oxkarbamazepin, felbamat a fenobarbital),
 • tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin)
 • infekce HIV (např. ritonavir), nebo jiných infekčních onemocnění (např. griseofulvin),
 • žaludeční nevolnosti (aktivní uhlí)
 • depresivních nálad (rostlinný přípravek z třezalky tečkované).

Váš lékař Vám sdělí, zda máte používat ještě další dodatečná kontracepční opatření a jak dlouho.

Přípravek Cerazette může narušit účinek jiných léků, může buď zvyšovat účinky (např. léčivé přípravky obsahující ciklosporin) nebo je snižovat.

Vaginální krvácení

Během užívání přípravku Cerazette se může objevit nepravidelné vaginální krvácení. Může být slabé jako špinění, které nemusí vyžadovat vložku nebo silnější krvácení, které vypadá spíše jako slabá menstruace a
vyžaduje použití hygienických prostředků. Je také možné, že nebudete mít vůbec žádné krvácení. Nepravidelné
krvácení není známkou toho, že by kontracepční ochrana přípravku Cerazette byla snížena. Obecně platí, že
nemusíte nic podnikat, pouze pokračovat v užívání přípravku Cerazette. Nicméně, jestliže je krvácení silné
nebo déletrvající, poraďte se se svým lékařem.

Ovariální cysty

Při používání všech hormonálních antikoncepčních přípravků s nízkou dávkou hormonů, se mohou na
vaječnících vytvořit drobné váčky naplněné tekutinou. Ty se nazývají ovariální cysty. Obvykle samy zmizí.
Někdy mohou vyvolat mírnou bolest břicha. Vážnější problémy mohou způsobit jen vzácně.

Těhotenství a kojení

Těhotenství
Těhotné ženy a ženy, které se domnívají, že by mohly být těhotné, nesmí přípravek Cerazette užívat.

Kojení
Přípravek Cerazette lze užívat v období kojení. Cerazette neovlivňuje tvorbu mléka nebo jeho kvalitu. Nicméně
malé množství účinné látky přípravku Cerazette přechází do mateřského mléka.

Zdraví dětí kojených po dobu 7 měsíců, jejichž matky užívaly přípravek Cerazette, bylo sledováno až do jejich
věku dva a půl roku. Vliv na růst a vývoj dětí nebyl shledán.

Pokud kojíte a chcete užívat přípravek Cerazette, obraťte se na svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován žádný vliv přípravku Cerazette na pozornost a soustředění.

Důležitá informace k některým složkám přípravku Cerazette

Cerazette obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám bylo některým Vaším lékařem oznámeno, že trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů, prosím oznamte to Vašemu lékaři dříve než začnete přípravek Cerazette
užívat.

Kdy musíte vyhledat lékaře?

Pravidelné prohlídky
Při užívání přípravku Cerazette Vás bude lékař zvát na pravidelné prohlídky. Četnost a povaha těchto
prohlídek bude do velké míry záviset na Vašem zdravotním stavu.

Vyhledejte co nejdříve lékaře, jestliže:

 • máte silnou bolest nebo otok dolní končetiny, bolest na hrudi neznámého původu, dušnost, neobvyklý kašel, zvláště pokud vykašláváte krev (může znamenat trombózu);
 • se u Vás náhle dostaví silná bolest břicha nebo žloutenka (může znamenat jaterní potíže);
 • jste si v prsu nahmatala bulku (může znamenat rakovinu prsu);
 • se u Vás dostaví náhlá nebo silná bolest v dolní části břicha nebo v oblasti žaludku (možnost mimoděložního těhotenství, tedy těhotenství mimo dutinu děložní);
 • má být omezena Vaše pohyblivost nebo máte podstoupit operaci (poraďte se se svým lékařem nejméně 4 týdny předem);
 • máte neobvyklé, silné vaginální krvácení;
 • máte podezření, že byste mohla být těhotná.

Jak se přípravek Cerazette užívá?

Kdy a jak máte tablety užívat?

Jedno balení přípravku Cerazette obsahuje 28 tablet. Na přední straně balení jsou mezi tabletami vytištěny
šipky. Když balení otočíte a podíváte se na zadní stranu, uvidíte dny v týdnu vytištěné na fólii. Každému dni v
týdnu odpovídá jedna tableta.

Pokaždé, když načnete nové balení přípravku Cerazette, si vezměte tabletu z horní řady. Nezačínejte
libovolnou tabletou. Pokud například začínáte s užíváním tablet ve středu, musíte si vzít tabletu z horní řady
označenou (vzadu) zkratkou ST (středa). Pokračujte v užívání tablet – každý den jednu – dokud nebude balení
spotřebováno, přitom vždy postupujte ve směru šipek. Pohledem na zadní stranu balení můžete snadno zjistit,
zda jste ten den tabletu již užila.

Užívejte tablety každý den přibližně ve stejnou dobu. Tablety polykejte vcelku a zapíjejte je vodou. Při užívání
přípravku Cerazette se může vyskytnout krvácení, ale v užívání tablet musíte dál pokračovat jako obvykle.
Když balení spotřebujete, načněte další den nové – tj. nepřerušujte užívání tablet a nečekejte, až se dostaví
krvácení.

Zahájení užívání prvního balení přípravku Cerazette

 • Pokud jste v současné době neužívala žádnou hormonální kontracepci Počkejte na začátek menstruace. První den menstruačního krvácení si vezměte první tabletu přípravku
  Cerazette. Žádnou další kontracepční metodu nemusíte používat.
  S užíváním tablet můžete začít i 2. až 5. den Vašeho cyklu, v tom případě však nezapomeňte v prvním
  cyklu použít ještě další metodu kontracepce (bariérovou metodu) po dobu prvních 7 dnů užívání tablet.
 • Při přechodu z kombinované pilulky, vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti
  Přípravek Cerazette můžete začít užívat den následující po poslední tabletě z Vašeho současného balení
  pilulek nebo v den odstranění vaginálního kroužku nebo náplasti (tj. žádnou přestávku v užívání tablet,
  kroužku nebo náplasti). Pokud Vaše současné balení pilulek obsahuje i neaktivní tablety, můžete užívání
  přípravku Cerazette zahájit den následující po užití poslední aktivní tablety (pokud si nejste jista, která to
  je, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). V tomto případě je doporučeno používat prvních sedm dní
  spolu s pilulkami i bariérovou kontracepční metodu.
  Můžete také začít nejpozději v den následující po pauze bez tablet, kroužku, náplasti nebo po období
  s placebo tabletami Vašeho dosavadního kontraceptiva. Jestliže se budete řídit těmito instrukcemi,
  používejte během prvního cyklu ještě další doplňkovou kontracepční metodu (bariérovou metodu) prvních 7 dní užívání tablet.
 • Při přechodu z jiné čistě gestagenní pilulky (minipilulky)
  Užívání původních minipilulek můžete ukončit a užívání přípravku Cerazette zahájit kterýkoliv den.
  Žádnou další kontracepční metodu nemusíte používat.
 • Při přechodu z injekčně podávaného kontraceptiva, implantátu nebo nitroděložního tělíska uvolňujícího
  gestagen (IUD)
  Přípravek Cerazette začněte užívat v době určené pro další injekci nebo v den odstranění Vašeho
  implantátu nebo IUD. Žádnou další kontracepční metodu nemusíte používat.
 • Jestliže jste právě porodila
  Přípravek Cerazette můžete začít užívat mezi 21. a 28. dnem po porodu Vašeho dítěte. Pokud začnete
  s užíváním později, je nutné používat během prvních 7 dnů prvního cyklu doplňkovou metodu kontracepce
  (bariérovou metodu). Jestliže již nechráněný pohlavní styk proběhl, je nutné před začátkem používání
  přípravku Cerazette vyloučit těhotenství. Další informace pro kojící matky lze nalézt v odstavci
  „Těhotenství a kojení“ v bodě 2. Rovněž Vám může poradit Váš lékař.
 • Po spontánním nebo vyvolaném potratu
  Poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněla užít jednu nebo více tablet Cerazette

Uplynula-li od okamžiku, kdy jste si měla tabletu vzít, doba kratší než 12 hodin, ke snížení spolehlivosti
přípravku Cerazette nedošlo. Tabletu si vezměte ihned, jakmile si vzpomenete a následující tabletu si vezměte
v obvyklou dobu.

Uplynulo-li od okamžiku, kdy jste si měla tabletu vzít, více než 12 hodin, spolehlivost přípravku Cerazette
může být snížena. Čím větší počet po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko narušení
kontracepčního účinku. Poslední vynechanou tabletu si vezměte ihned, jakmile si vzpomenete a následující
tablety užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní užívání tablet používejte navíc další metodu
kontracepce (bariérovou metodu). Pokud jste vynechala jednu nebo více tablet v prvním týdnu užívání tablet a
měla jste pohlavní styk v průběhu jednoho týdne před vynecháním tablety, existuje možnost otěhotnění.
Poraďte se se svým lékařem.

Jestliže trpíte gastrointestinálními potížemi (např. zvracení, těžký průjem)

Platí stejná opatření jako při vynechání tablety v odstavci výše. Pokud zvracíte nebo užijete aktivní uhlí během
3 - 4 hodin po užití tablety přípravku Cerazette nebo máte silný průjem, účinná látka se nemusí dostatečně
vstřebat.

Jestliže jste užila více přípravku Cerazette než jste měla

Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví po užití většího počtu tablet přípravku Cerazette najednou.
Vyskytnout se mohou příznaky jako nevolnost, zvracení a u žen nebo dívek slabé vaginální krvácení.

Potřebujete-li další informace, poraďte se s lékařem.

Jestliže chcete přestat užívat přípravek Cerazette

S užíváním přípravku Cerazette můžete přestat kdykoliv chcete. Ode dne kdy přestanete s užíváním, nejste již
chráněna proti otěhotnění.

Pokud máte nějaké další otázky ohledně užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léčivé přípravky může mít i Cerazette nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Závažné nežádoucí účinky související s užíváním antikoncepce jsou popsány v odstavci „Rakovina prsu“ a
„Trombóza“ v bodě 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cerazette užívat“. Prosím
přečtěte si tento bod pro další informace a případně kontaktujte svého lékaře.

Uživatelky přípravku Cerazette hlásily následující nežádoucí účinky

Časté (vyskytující se u více než 100 uživatelek) jsou: Méně časté (vyskytující se u více
než jedné na 1 000 uživatelek, ale
ne více než jedné na 100
uživatelek) jsou:
Vzácné (vyskytující se u méně než
jedné na 1 000 uživatelek) jsou:
 • změna nálady, pokles sexuální aktivity (libido)
 • bolest hlavy
 • nevolnost
 • akné
 • bolest v prsou, nepravidelná
  nebo žádná menstruace
 • nárůst tělesné hmotnosti
 • vaginální infekce
 • obtíže s nošením kontaktních čoček
 • zvracení
 • vypadávání vlasů
 • bolestivá menstruace, ovariální
  cysta
 • únava
 • vyrážka (rash), kopřivka,
  bolestivé modro-červené
  vyvýšeniny na kůži (erythema
  nodosum) (toto jsou kožní reakce)


Kromě těchto nežádoucích účinků se může vyskytnout výtok z prsů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

Jak přípravek Cerazette uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30°C, uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Tablety uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Další informace

Co přípravek Cerazette obsahuje

 • Léčivá látka je: desogestrelum (75 mikrogramů)
 • Pomocné látky jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, alfa-tokoferol, monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, povidon, kyselina stearová, hypromelóza, makrogol 400, mastek, oxid titaničitý (E 171) (viz také „Důležitá informace k některým složkám přípravku Cerazette“ v bodě 2)

Jak přípravek Cerazette vypadá a co obsahuje toto balení

Jeden blistr obsahuje 28 bílých kulatých tablet. Tablety mají kód KV nad 2 na jedné straně a „ORGANON“
na straně druhé. Krabička obsahuje 1, 3 nebo 6 blistrů, každý jednotlivě balený v sáčku.

Ne všechny velikosti balení jsou vždy na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí:
N.V.Organon, P.O. Box 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko

Výrobce:
N.V. Organon, P.O Box 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
2.6. 2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
N.V.Organon

Ke stažení:
Cerazette

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 7.12.2015