ATC CODE: N02CC01

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls212535/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CINIE 100 tablety

Sumatriptanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je CINIE 100 tablety a k čemu se používá

Cinie je analgetikum ze skupiny přípravků proti migréně. Léčivou látkou Cinie je sumatriptan, což je agonista 5HT1 receptorů.

Má se za to, že migrenózní bolesti hlavy jsou způsobeny rozšířením krevních cév. Cinie tyto cévy stahuje a tak ulevuje migrenózní bolesti hlavy.

Cinie se používá k léčbě záchvatů migrény s aurou (varovné příznaky obvykle zahrnující zrakové příznaky, jako záblesky světla, klikaté linie, hvězdy nebo vlny) i bez ní.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CINIE 100 tablety užívat

Neužívejte přípravek Cinie:

 • pokud jste alergičtí (přecitlivělí) na sumatriptan nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku Cinie;
 • pokud jste prodělal/a infarkt;
 • pokud trpíte srdeční chorobou;
 • pokud máte příznaky, které by mohly o srdeční chorobě svědčit, jako je přechodná bolest na hrudi nebo pocit tlaku na hrudi;
 • pokud jste prodělal/a mozkovou mrtvici nebor tranzientní ischemickou ataku (TIA, méně závažnou formu mrtvice, která do 24 hodin odezní);
 • pokud máte problémy s krevním oběhem v dolních končetinách, které vám způsobují při chůzi záchvaty bolesti (onemocnění periferních cév);
 • pokud máte významně zvýšený krevní tlak, nebo pokud Váš tlak zůstává vysoký navzdory léčbě;
 • pokud trpíte závažným postižením jater;
 • pokud užíváte či jste v poslední době užíval/a léčiva obsahující ergotamin nebo deriváty ergotaminu (včetně methysergidu) nebo jiné agonisty triptanu nebo 5-HT1 agonisty (jako je naratriptan, rizatriptan nebo zolmitriptan);
 • pokud užíváte či jste v poslední době užíval/a léčiva pro terapii deprese, která patří do skupiny známé jako inhibitory monoaminooxidázy (MAO).

Pokud jste toho názoru, že se Vás některý z uvedených problémů týká, či pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem dříve, než použijete Cinie.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CINIE 100 je zapotřebí:
Před tím, než Vám lékař předepíše přípravek Cinie, určí, zda je Vaše bolest hlavy způsobena migrénou a nikoli jinými stavy
Před užíváním Cinie informujte svého lékaře, pokud se na Vás vztahuje jakákoli z následujících skutečností:

 • jste si vědomi, že máte problémy s játry nebo ledvinami;
 • pokud u Vás byla diagnostikována epilepsie či jiná choroba se sníženým prahem pro vznik epileptických záchvatů;
 • pokud jste si vědomi alergie na antibakteriální léčiva patřící do skupiny sulfonamidů;
 • pokud jste léčeni pro vysoký krevní tlak, jelikož bylo v malém počtu případů pozorováno, že sumatriptan zvyšuje krevní tlak;
 • pokud užíváte selektivní inhibitory opětovného vychytávání serotoninu (SSRI SSRIs jako je fluoxetine, paroxetine, fluvoxamine nebo sertralin) nebo inhibitory zpětného vychytávání serotonin noradrenalinu (SNRIs, jako je venlafaxine). Po současném užívání SSRIs/SNRIs a sumatriptanu byla pozorována hyperreflexie (zvýšené reflexy) a snížená koordinace;
 • pokud máte bolesti a/nebo pocit tíhy na hrudi nebo v hrdle. Tyto obtíže obvykle trvají krátce. Pokud však přetrvávají a Vy začnete mít obavy, nebo se zhorší, ihned se poraďte se svým lékařem;
 • pokud trpíte chronickými každodenními bolestmi hlavy. Příliš časté užívání přípravku Cinie může mít za následek zejména chronickou bolest hlavy. V takových případech byste měli informovat svého lékaře, jelikož bude možná nutné užívání přípravku Cinie přerušit;
 • pokud máte zvýšené riziko srdečního onemocnění (jste např. diabetik, těžký kuřák nebo proděláváte náhradní terapii nikotinem), a zejména, pokud jste žena po menopauze nebo muž nad 40 let s uvedenými rizikovými faktory, lékař by měl vyšetřit Vaše srdeční funkce před tím, než Vám předepíše přípravek Cinie. Ve velmi vzácných případech se po užití přípravku Cinie vyskytly závažné srdeční poruchy, i když nebyly zjištěny žádné známky srdeční choroby.

Pokud máte jakékoli obavy, spojte se se svým lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Některé léky mohou ovlivnit účinnost přípravku Cinie a ten může zase ovlivnit účinnost jiných léků.
Informujte svého lékaře v případě, že užíváte:

 • jiné léky proti migréně,
 • ergotamin užívaný také k léčbě migrény, nebo podobné přípravky jako je methylsergide.
  Neužívejte přípravek Cinie současně s těmito přípravky. Přestaňte užívat tyto přípravky nejpozději 24 hodin před užíváním přípravku Cinie. Neužívejte ergotamin následujích 6 hodin po užití přípravku Cinie.
 • Jiné triptany nebo 5-HT1 agonisty (jako je naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan) taktéž užívané k léčbě migrény. Neužívejte přípravek Cinie ve stejnou dobu spolu s těmito přípravky. Přestaňte užívat tyto přípravky nejpozději 24 hodin před užíváním přípravku Cinie. Neužívejte jiné triptany nebo 5-HT inhibitory následujích 24 hodin po užití přípravku Cinie.
 • léky pro léčbu deprese ;
 • Neužívejte přípravek Cinie, pokud jste užíval/a inhibitory MAO v minulých dvou týdnech (viz. bod "Neužívejte přípravek Cinie")
 • SSRIs (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu)/ SNRIs (inhibitory zpětného vychytávání serotonin noradrenalinu). Užívání Cinie spolu s těmito přípravky může způsobit serotoninový syndrom (souhrn symptomů které zahrnují neklid, zmatenost, pocení, halucinace, zvýšené reflexy, svalový spasmus, chvění, zvýšený tlukot srdce a třes. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, ihned je sdělte svému lékaři.
 • léky pro léčby maniodepresivních (bipolárních) poruch, jako je lithium.

Při současném užívání sumatriptanu a bylinných přípravků obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) se mohou častěji vyskytovat nežádoucí účinky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Těhotenství:
Před užíváním léku se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka.
O bezpečnosti přípravku Cinie užívaného během těhotenství jsou k dispozici pouze omezené informace. Dosud získané údaje údaje nenasvědčují o zvýšeném riziku malformací. Nedoporučuje se však užívat přípravek Cinie během těhotenství, pokud lékař neurčí jinak.

Kojení:
Před užíváním léku během kojení se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka.
Sumatriptan, aktivní látka přípravku Cinie, je vylučován do mateřského mléka. Nekojte vaše dítě v průběhu 12-ti hodin poté, co jste užila přípravek Cinie. Pokud jste v průběhu těchto 12-ti hodin odstříkala jakékoliv mateřské mléko, znehodnoťte jej a nepodávejte je vašemu dítěti. Vystavení dítěte léku můžete minimalizovat přerušením kojení po užití sumatriptanu na dobu 12 hodin.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Migréna sama může přivodit ospalost, tak jako její léčba. Pokud ospalost zpozorujete, nesmíte řídit ani ovládat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Cinie
Přípravek Cinie obsahuje cukr laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte intolerancí k některým cukrům, poraďte se s ním před užíváním tohoto léku.

Jak se CINIE 100 tablety používá

Přípravek Cinie užívejte vždy přesně podle instrukcí lékaře. Pokud si nejste jisti, ujistěte se u svého lékaře nebo lékárníka.

Přípravek Cinie nelze užívat jako prevenci záchvatů migrény, je určena k jejich léčbě. Přípravek Cinie je nutno užít co nejdříve poté, co se migrenózní bolest hlavy objeví, je však stejně účinná i když se užije později.

Obvyklá dávka pro dospělé je 50 mg sumatriptanu. U některých pacientů může být nutná dávka 100 mg. Pokud přípravek Cinie nepřinese okamžitou úlevu, není pro daný záchvat přínosné užívat více tablet. Sumatriptan lze použít při dalším záchvatu. Pokud migréna po první dávce ustoupí, ale pak se opět vrátí, můžete užít další tabletu, pokud od použití první uplynuly alespoň dvě hodiny.

Neužívejte více než 300 mg (šest 50 mg tablet, nebo tři 100 mg tablety) během 24 hodin.

Užívání přípravku Cinie se nedoporučuje u dětí, dospívajících a u pacientů nad 65 let.
U pacientů s mírným až středně závažným postižením jater by měly být zváženy nižší dávky - 25-50 mg.

Tablety polykejte vcelku a zapijte je vodou.

Pokud jste užil/a více tablet Cinie, než byste měl/a
Příznaky předávkování jsou totožné s příznaky uvedenými v oddíle 4 ’Možné nežádoucí účinky’.
Pokud jste požil/a větší množství tablet, obraťte se na lékaře či nemocnici.

V případě, že máte další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Cinie může, jako všechna léčiva, způsobit nežádoucí účinky, které se však neprojeví u každého.
Pokud je potřebujete prohovořit, obraťte se na svého lékaře

Níže uvedené nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s následujícími frekvencemi:

 • časté : v 1 až 10 případech na každých 100 pacientů
 • méně časté: v 1 až 10 případech na každých 1.000 pacientů
 • vzácné: v 1 až 10 případech na každých 10.000 pacientů
 • velmi vzácné: v méně nežli 1 případě na každých 10.000 pacientů
 • neznámé : frekvence nelze z dostupných údajů určit.

Alergické reakce
Neznámé: Kožní alergické reakce: Kožní vyrážka v podobě červených skvrn nebo kopřivky (kožní pupeny).
Anafylaxe (závažná alergická reakce, projevující se jako otok očních víček, obličeje nebo rtů a náhlá dušnost, chvění nebo pocit tísně na hrudi).

V případě jakékoli závažné alergické reakce přerušte užívání přípravku Cinie a ihned vyhledejte svého lékaře.

Účinky na nervový systém
Časté: Ospalost, závrať, pocit brnění. Zvláštní pocity, včetně pocitů necitlivosti, brnění, pocitů tepla a chladu.
Neznámé: Nystagmus (mimovolní rychlé pohyby očních bulbů), skotomy (temné skvrny v zorném poli), třes a dystonie (mimovolné svalové stahy).
Záchvaty – obvykle u pacientů s epilepsií v anamnéze.

Účinky na zrak
Neznámé: Poruchy zraku (záblesky, dvojité vidění, zhoršení zraku, ztráta zraku včetně permanentní ztráty), tyto poruchy mohou však být způsobeny samotným záchvatem migrény.

Účinky na srdce
Neznámé: Zrychlení srdeční frekvence, zpomalení srdeční frekvence, bušení srdce, nepravidelná srdeční akce, závažné komplikace postihující srdeční tepny, bolest na hrudi, infarkt, přechodné ischemické změny na EKG.

Účinky na cévy
Časté: Přechodné zvýšení krevního tlaku (objevující se brzy po léčbě), zrudnutí.
Neznámé: Snížení krevního tlaku, které se projevuje bledostí či modravým nádechem kůže a/nebo bolestí prstů rukou a/nebo nohou, uší, nosu anebo čelisti v důsledku působení chladu nebo stresu (Raynaudův fenomén).

Účinky na trávicí ústrojí
Časté: Nevolnost nebo zvracení
Neznámé: Průjem. Zánět (části) tlustého střeva, který se může projevit jako bolest v levém podbřišku a krvavý průjem.

Účinky na svaly a skelet
Časté: Pocit napětí. Tento pocit je obvykle přechodný (dočasný), avšak může být intenzivní a může postihnout kteroukoli oblast těla včetně hrudníku a krku. Bolest svalů.
Neznámé: Ztuhlost šíje, bolest kloubů.

Účinky na psychiku
Neznámé: Pocit úzkosti.

Účinky na kůži
Neznámé: Nadměrné pocení.

Účinky na dýchací ústrojí
Časté: Dušnost (dechová nedostatečnost).

Všeobecné nežádoucí účinky
Časté: Bolest, pocit horka nebo chladu, tlaku a tísně.
Tyto příznaky mohou být intenzivní a mohou postihnout kteroukoli oblast těla včetně hrudníku a krku. Pocit slabosti, únavy.

Účinky na výsledky vyšetření
Velmi vzácné: Pokud je Vám prováděno vyšetření krve na jaterní funkce, přípravek Cinie může vaše výsledky ovlivnit.

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání přípravku CINIE 100 tablety

Uchovejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte přípravek Cinie po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životního prostředí..

Další informace

Co přípravek Cinie obsahuje
Léčivou látkou je sumatriptanum.
Jedna tableta obsahuje sumatriptani succinas v množství odpovídajícím 100 mg sumatriptanum.
Pomocné látky : monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát.

Jak přípravek Cinie vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Cinie 100 mg jsou bílé, podlouhlé bikonvexní tablety

Velikosti balení:
Krabička obsahující 1, 2,3, 4, 6, 12 nebo 18 tablet v OPA/Al/PVC aluminiových blistrech.

Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Výrobce:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tento přípravek je registrovaný v členských státech evropského hospodářského prostoru pod následujícími názvy:
Česká republika: Cinie 100 a 50
Estonsko: Cinie 100 a 50
Lotyšsko: Cinie 100 a 50 mg tabletes
Litva: Cinie 100 a 50 mg tabletės
Polsko: Cinie 100 a 50
Slovensko: Cinie 100 a 50
Maďarsko: Cinie 100 a 50 mg tabletta

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 6.6.2012.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Cinie 100

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 7.12.2015