ATC CODE: V12

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls117621/2011

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

COCCULINE, tablety

homeopatický přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však COCCULINE musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je COCCULINE a k čemu se používá.

COCCULINE je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. 
V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je  uveden na obalu.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete COCCULINE užívat.

Neužívejte COCCULINE
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku COCCULINE je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
COCCULINE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku COCCULINE
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

Jak se COCCULINE užívá.

Perorální podání.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je:

Dospělí:

  • Den před cestou a v den cesty: 2 tablety 3x denně nechat rozpustit v ústech.
  • Při nástupu příznaků: 2 tablety nechat rozpustit v ústech. V případě potřeby zopakovat.

Děti:

  • Den před cestou a v den cesty: 1 tabletu 3x denně nechat rozpustit v ústech.
  • Při nástupu příznaků: 1 tabletu nechat rozpustit v ústech. V případě potřeby zopakovat.

Možné nežádoucí účinky.

Podobně jako všechny léky může mít i COCCULINE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak COCCULINE uchovávat.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v blistru v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte COCCULINE po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace.

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek, při jejichž užívání se neočekávají žádné nežádoucí účinky.

O správném použití přípravku COCCULINE se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

Co přípravek COCCULINE obsahuje

Léčivými látkami jsou:
Anamirta cocculus (Cocculus indicus) 4 CH
Strychnos nux-vomica (Nux vomica) 4 CH
Nicotiana tabacum (Tabacum) 4 CH
Petroleum rectificatum 4 CH

Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát.

Jak COCCULINE vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety.
Balení obsahuje 30 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 14.9.2011

Držitel rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ

Ke stažení:
Cocculine

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 12.12.2015