ATC CODE: C02CA06

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls144430/2014

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ebrantil 30 mg retard, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

urapidilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

Co je Ebrantil retard a k čemu se používá

Ebrantil retard snižuje krevní tlak prostřednictvím rozšíření cév a používá se k léčbě vysokého krevního tlaku.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ebrantil retard užívat

Neužívejte Ebrantil retard,

 • Jestliže jste alergický(á) na urapidil nebo na kteroukoliv jinou složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím Ebrantil retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití Ebrantil retard je zapotřebí,

 • jestliže trpíte srdečním selháváním (slabost srdečního svalu) z důvodu funkčního poškození mechanického původu, např. zúžení srdečních chlopní (stenóza aortální chlopně nebo mitrální chlopně), plicní embolie či poškození srdeční činnosti v důsledku onemocnění perikardu (osrdečníku),
 • u dětí, jelikož v této věkové skupině nebyly prováděny studie,
 • jestliže trpíte poškozením funkce jater,
 • jestliže trpíte středně vážným až vážným poškozením funkce ledvin,
 • u starších pacientů,
 • jestliže současně užíváte cimetidin (viz bod „ Další léčivé přípravky a Ebrantil retard“).

Léčba vysokého krevního tlaku tímto léčivým přípravkem vyžaduje pravidelný lékařský dohled.
Proto byste měl(a) dodržovat domluvené návštěvy u svého lékaře, na kterých máte podstoupit vyšetření.

Prosím, poraďte se s lékařem, pokud se Vás týkají některé z uvedených stavů nebo pokud jste těmito stavy trpěl(a) v minulosti.

Děti a dospívající
Pro Ebrantil retard neexistují dostatečné studie pro užívání u dětí, a proto se použití u dětí nedoporučuje.

Starší pacienti
Během dlouhodobé léčby starších pacientů může být nutné snížení dávky přípravku Ebrantil retard (viz bod „Jak se Ebrantil retard užívá“).

Další léčivé přípravky a Ebrantil retard
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Ebrantil retard snižuje krevní tlak; tento účinek může být zvýšen současným podáváním blokátorů alfa-adrenergních receptorů a jiných léků, které rozšiřují krevní cévy nebo snižují krevní tlak, nebo u stavů spojených s nedostatkem tekutin v těle (např. průjem, zvracení) a při konzumaci alkoholu.
Cimetidin může při souběžném užívání s přípravkem Ebrantil retard zvýšit hladinu urapidilu v krvi.

Jelikož dosud nejsou dostatečné zkušenosti s kombinovanou léčbou s inhibitory ACE, tato léčba se v současné době nedoporučuje.

Ebrantil retard s jídlem, pitím a alkoholem
Alkohol může zvýšit antihypertenzivní účinek (účinek snižující krevní tlak) přípravku Ebrantil retard.

Těhotenství , kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat 

Ebrantil retard se nedoporučuje užívat v těhotenství, pokud možný přínos pro matku nepřevyšuje potenciální riziko pro dítě, jelikož dosud nejsou zkušenosti s takovým použitím u lidí. Studie na zvířatech neprokázaly žádné poškození embrya (zárodku).
Matky by neměly kojit během léčby přípravkem Ebrantil retard.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem k tomu, že reakce se u jednotlivých osob liší, Ebrantil retard může narušit reakceschopnost do té míry, že dojde k narušení schopnosti řídit, obsluhovat stroje nebo pracovat bez pevné opory. To platí zejména při zahájení léčby, po zvýšení dávky či při změně přípravku nebo v kombinaci s alkoholem.

Přípravek Ebrantil retard obsahuje sacharózu. Tobolky Ebrantil retard obsahují sacharózu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte s lékařem dříve, než začnete

Jak se Ebrantil retard užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

Doporučená dávka přípravku je:
k postupnému snížení krevního tlaku se léčba zahajuje 1 tobolkou přípravku Ebrantil 30 retard dvakrát denně (což odpovídá 30 mg urapidilu dvakrát denně).

Je-li žádoucí či nutné rychlejší snížení krevního tlaku, léčbu je možné zahájit 1 tobolkou přípravku Ebrantil 60 retard dvakrát denně (což odpovídá 60 mg urapidilu dvakrát denně).

Tuto dávku je možno postupně upravit dle potřeb každého pacienta. Při udržovací léčbě se dávka pohybuje v rozmezí mezi 60 až 180 mg urapidilu denně rozděleně ve dvou dávkách. Pro tyto účely jsou dodávány tobolky s prodlouženým uvolňováním Ebrantil 30 retard a Ebrantil 60 retard.

Při poruše funkce jater může být nutné snížení dávky Ebrantil retard.

Během dlouhodobé léčby může být nutné snížení dávky Ebrantil retard u starších pacientů a také u pacientů se středně vážným až vážným poškozením funkce ledvin.

Jak a kdy se Ebrantil retard užívá?

Tobolky s prodlouženým uvolňováním se užívají ráno a večer při jídle. Polykají se celé, nerozkousané, s malým množstvím tekutiny (např. polovinou sklenice vody).

Jak dlouho se Ebrantil retard užívá?

Léčba přípravkem Ebrantil retard je obvykle dlouhodobá.
O délce léčby rozhodne lékař.

Děti a dospívající
Pro Ebrantil retard neexistují dostatečné studie pro užívání u dětí, a proto se použití u dětí nedoporučuje.

Jestliže máte pocit, že je účinek přípravku Ebrantil retard příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se, prosím, se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ebrantil retard, než jste měl(a)
Při předávkování nebo podezření na otravu je nutné ihned kontaktovat lékaře/záchrannou službu, kteří rozhodnou, jaká opatření jsou zapotřebí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ebrantil retard
Nezdvojunásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Ebrantil retard
Dříve, než se rozhodnete léčbu přípravkem Ebrantil retard přerušit či ukončit, např. kvůli nežádoucím účinkům, vždy se nejdříve poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou hodnoceny dle následujících kategorií:

Velmi časté: Postihují více než 1 z 10 léčených pacientů Časté: Postihují méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů
Méně časté: Postihují méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených pacientů Vzácné: Postihují méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10000 léčených pacientů
Velmi vzácné: Postihují méně než 1 10000 léčených pacientů Není známo: Z dostupných údajů nelze určit

Možné nežádoucí účinky:

Časté: nevolnost, závratě, bolest hlavy

Méně časté: bušení srdce (palpitace), zrychlení či zpomalení srdečního tepu (tachykardie, či bradykardie), pocit tlaku či bolest na hrudi (potíže připomínající anginu pectoris) , zvracení, průjem, sucho v ústech, únava, poruchy spánku, alergické reakce (svědění, zčervenání kůže, vyrážky), pokles krevního tlaku při změně polohy (ortostatická hypotenze)

Vzácné: ucpaný nos, neustupující ztopoření penisu (priapismus).

Velmi vzácné: hromadění tekutin ve tkáních (otok), přechodné zvýšení jaterních enzymů, snížený počet krevních destiček# , neklid , zvýšené nucení na močení nebo zhoršení inkontinence (neudržení) moči

Není známo: otok hlubokých vrstev pokožky, podkožní tkáně, sliznice (angioedém ), kopřivka

# Ve velmi vzácných, ojedinělých případech bylo zaznamenáno snížení počtu krevních destiček (trombocytů) v časové souvislosti s užitím přípravku Ebrantil retard. Příčinná souvislost s léčbou přípravkem Ebrantil retard nebyla stanovena, např. pomocí imunohematologických vyšetření.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Ebrantil retard uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vnitřním obalu za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Podmínky uchovávání:
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Ebrantil retard obsahuje

 • Léčivou látkou je urapidilum. Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje urapidilum 30 mg.
 • Pomocné látky jsou:
  Ebrantil 30 retard
  Kyselina fumarová, hypromelóza 2910/3, mastek, diethyl-ftalát, methakrylátový kopolymer typ S, zrněný cukr (sacharóza, kukuřičný škrob), ethylcelulóza, kyselina stearová 95%, ftalát hypromelózy, želatina, oxid titaničitý , čištěná voda, žlutý oxid železitý , černý inkoust (šelak, černý oxid železitý, propylenglykol, roztok amoniaku).

Jak Ebrantil retard vypadá a co obsahuje balení

Ebrantil 30 retard jsou žluté, neprůhledné tvrdé želatinové tobolky s černým označením Ebr 30 na spodní části tobolky, obsahující homogenní žluté pelety.

Ebrantil 30 retard je vyráběn v baleních obsahujících 20, 50,100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Takeda GmbH
D-78467 Konstanz
Německo

Výrobce
Takeda GmbH
Výrobní místo Oranienburg
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.4.2015.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Takeda GmbH

Ke stažení:
Ebrantil 30 mg retard

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 20.12.2015