ATC CODE: A01AA51

sp.zn.sukls135590/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Elmex gelée zubní gel, 25 g

aminofluorida mixta, natrii fluoridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je Elmex gelée a k čemu se používá

Přípravek Elmex gelée se používá

  • k prevenci zubního kazu a fluoridaci zubní skloviny
  • k léčbě počínajícího zubního kazu (remineralizace)
  • k ochraně a ošetření citlivých zubů

Přípravek Elmex gelée obsahuje aminofluoridy a je určený k místní fluoridaci zubní skloviny.
Fluoridy se díky své přilnavosti k tvrdým zubním tkáním hromadí v jejich vnějších vrstvách a snižují tak rozpustnost skloviny. Současně svým působením proti bakteriím snižují nebo potlačují látkovou výměnu mikroorganismů v zubním plaku a zabraňují tak vzniku zubního kazu, nebo jeho vývoj zpomalují.

Přípravek je určen pro děti od 6 let, dospívající a dospělé.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Elmex gelée používat

Nepoužívejte Elmex gelée

  • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
  • při narušení povrchu sliznice dutiny ústní (eroze povrchu sliznice)
  • při fluoróze kostí nebo zubní skloviny ((křídově bílé, později hnědavé skvrny nepravidelně rozmístěné na povrchu skloviny, vzniklé na základě hromadění fluoridu při nadměrném přívodu fluoridu do organismu; fluoróza se nejčastěji projevuje na trvalém chrupu, který se vyvíjel v době nadměrného přívodu fluoridu do organismu).
  • stomatolog (zubní lékař) nesmí podávat přípravek Elmex gelée pomocí speciální lžičky dětem do 8 let

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Elmex gelée se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Přípravek Elmex gelée se nemá používat u dětí do 6 let, neboť u nich přetrvává výrazný polykací reflex. Přípravek nemají rovněž používat osoby s nekontrolovatelným polykacím reflexem.

Děti
Přípravek je určen pro děti od 6 let.
Stomatolog (zubní lékař) nesmí podávat přípravek Elmex gelée pomocí speciální lžičky dětem do 8 let pro možnost předávkování tímto přípravkem.

Další léčivé přípravky a Elmex gelée
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vápník, hořčík (např. v mléku) a hliník (obsažený např. v lécích zvaných antacida užívaných proti zvýšené kyselosti žaludku) mohou účinnost přípravku Elmex gelée snížit.

Elmex gelée s jídlem a pitím
Doporučuje se nejíst a nepít po dobu 30 minut po použití přípravku, aby jeho účinnost nebyla nepříznivě ovlivněna.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V těhotenství a při kojení je možno Elmex gelée používat pouze na výslovné doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

Jak se Elmex gelée používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Prevence zubního kazu u dospělých a dětí od 6 let:
Pokud lékař neurčí jinak, k prevenci zubního kazu se jedenkrát týdně na zubní kartáček nanese přibližně 1–2 cm (0,5 g) gelu, který se roztírá po povrchu zubů po dobu 2 minut. Gel se nemá polykat a je důležité toto zajistit zejména u dětí. Nadbytek gelu se doporučuje vyplivnout. Dospělí si po použití přípravku nevyplachují ústa, u dětí se po 2 minutách působení přípravku doporučuje ústa lehce vypláchnout.
Děti ve věku 6-8 let mají přípravek používat pod dohledem rodičů.

Ošetření citlivých zubů:
Pro aplikaci na citlivé zuby se používá 1 až 2 cm (přibližně 0,5 g) přípravku Elmex gelée 2–3x týdně v závislosti na počtu postižených ploch. Přípravek se nanáší na zuby jemným kartáčkem a roztírá se velmi jemně.

Aplikace prováděná zubním lékařem v zubní ordinaci:
Dospělí a děti od 8 let
Tento způsob dentální péče se doporučuje provádět přibližně dvakrát ročně pomocí individuální lžičky. Doporučené množství gelu je 6–8 g ( 24–32 cm), doba působení má být omezena na 5 minut.
Po aplikaci se doporučuje vypláchnout ústa. U pacientů se sklonem ke kazivosti chrupu je vhodné přípravek používat častěji.

Přípravek Elmex gelée je vhodný rovněž k preventivní zubní péči ve školách. Aplikace přípravku se v tomto případě provádí dvakrát až čtyřikrát měsíčně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Použití u dětí
Děti ve věku od 6 do 8 let mají přípravek používat pouze pod dohledem rodičů, aby jej nepolykaly a byla dodržena doba působení.
Pokud by v době vývoje zubů (přibližně do 12-14 let věku) denní příjem fluoridů trvale překračoval 2 mg, mohly by vzniknout nevratné mineralizační defekty a porušení skloviny. Takto vyvolaná fluoróza skloviny nezhoršuje její celkovou kvalitu, projevuje se však viditelným zbarvením a je kosmeticky nežádoucí.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Elmex gelée nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Občas může vzniknout ohraničené podráždění sliznice dutiny ústní. V takových případech se nedoporučuje další aplikace přípravku.
Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte o dalším používání přípravku s lékařem.

Předávkování
Požití vysokých dávek přípravku (5 mg fluoridu/kg tělesné hmotnosti a více) vede ke zvracení, průjmu a ztrátě tělesných tekutin. Jako první pomoc při předávkování fluoridy se doporučuje pití mléka. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte ihned lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Elmex gelée uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném obalu.
Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Elmex gelée obsahuje
Léčivými látkami jsou aminofluorida mixta (olaflurum, dectaflurum), natrii fluoridum
Další pomocné látky: propylenglykol, hyetelosa, sacharin, ovocné aroma ( jablečné aroma, menthon, banánové aroma, silice máty kadeřavé, aroma máty peprné), čištěná voda.

Jak Elmex gelée vypadá a co obsahuje toto balení
Polyethylenová tuba, s plastovým uzávěrem, s obsahem 25 g (na 40 aplikací)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
CP GABA GmbH
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
Německo

Výrobce
Thépenier Pharma Industrie
Route d‘Alencon, Saint-Langis-Les-Mortagne
61400 Mortagne
Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 1.1.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
CP GABA GmbH

Ke stažení:
Elmex gelée

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 20.12.2015