ATC CODE: A07AX

Příbalový leták - Příbalová informace – informace pro uživatele

ENDIARON potahované tablety

cloroxinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento lék je dostupný i bez lékařského předpisu. Přesto jej prosím používejte dle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Pokud se vaše potíže zhorší nebo nezlepší do 2-3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek ENDIARON a k čemu se používá

Endiaron je střevní dezinficiens, které se používá u některých infekčních průjmů. Je účinný nejen proti bakteriím, nýbrž i proti některým prvokům, kvasinkám a plísním. Neovlivňuje mikroorganizmy žijící normálně ve střevě.
Endiaron se používá u dospělých a dětí o vyšší tělesné hmotnosti než 40 kg při průjmech s pravděpodobným infekčním původem, často provázených zvýšením tělesné teploty, při střevních dysmikrobiích (změny biologické rovnováhy střevní flóry), průjmech vzniklých po léčbě antibiotiky a chemoterapeutiky se širokým spektrem účinku.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENDIARON užívat

Neužívejte přípravek ENDIARON

  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) cloroxin nebo na kteroukoli další složku přípravku ENDIARON.
  • při těžších chorobách jater a ledvin.
  • v těhotenství ani při kojení.

Endiaron není určen pro děti o nižší tělesné hmotnosti než 40 kg.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ENDIARON je zapotřebí

  • pokud trpíte jaterním a ledvinovým onemocněním lehčího rázu používejte přípravek Endiaron pouze na doporučení lékaře

Během léčby Endiaronem je nutno dodržovat dietní opatření. První den nejíst, druhý a třetí den možno sníst suché pečivo, případně mrkvovou nebo šlemovou polévku. Je nutno hodně pít -slazený čaj, minerálky, iontové nápoje. Není vhodné pít alkoholické nápoje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzájemné ovlivnění Endiaronu a jiných léků není sice známo, ale přesto, jestliže užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis anebo bez něj, se poraďte o vhodnosti současného užívání Endiaronu s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte. Bez porady s lékařem neužívejte současně s tímto přípravkem žádné jiné volně prodejné léky.
Při předepisování jiných léků oznamte lékaři, že užíváte Endiaron.

Užívání přípravku ENDIARON s jídlem a pitím
Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, pokud možno po jídle, zapijí se douškem tekutiny.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Bezpečnost podání v době těhotenství a kojení nebyly ověřena, proto se nedoporučuje podávat Endiaron v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Endiaron nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku ENDIARON
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek ENDIARON užívá

Obvykle dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg užívají 1 potahovanou tabletu Endiaronu 3krát denně, pokud možno po jídle. Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, zapijí se douškem tekutiny.

Délka léčby je obvykle 2 – 3 dny (do normalizace stolice), u některých závažnějších stavů je možno po poradě s lékařem léčbu prodloužit až na dobu 7 – 10 dnů. Tuto dobu užívání není vhodné překračovat, dlouhodobé užívání může být spojeno se zvýšeným vznikem nežádoucích účinků. V závažnějších případech je možno léčbu po poradě s lékařem opakovat až po týdenní přestávce.

V případě, že obtíže neustupují po 2 - 3 dnech léčby, případně dojde ke zhoršení stavu nebo se objeví stopy krve ve stolici, obraťte se na lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ENDIARON než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití více potahovaných tablet malým dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ENDIARON
Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny ostatní léky, může mít i přípravek ENDIARON nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Během léčby se vzácně mohou vyskytnout zažívací obtíže (nevolnost, zvracení), kožní vyrážky, bolesti hlavy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek ENDIARON uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravek ENDIARON neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek ENDIARON obsahuje
Léčivá látka: Cloroxinum 250 mg v 1 potahované tabletě
Pomocné látky: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, glycerol 85%, kalcium-stearát, mastek, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, acetylškrob, makrogol 6000, makrogol 300, potahová soustava Opasrpay M-1-6181 žlutá

Jak přípravek ENDIARON vypadá a co obsahuje toto balení
ENDIARON Velikost balení: 20 potahovaných tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva,k.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
3.2. 2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Endiaron

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 20.12.2015