ATC CODE: A07AX03
ÚČINNÉ L.: NIFUROXAZID

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls331865/2019

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Ercefuryl 200 mg tvrdé tobolky

nifuroxazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Ercefuryl a k čemu se používá

Přípravek působí proti většině choroboplodných mikroorganismů, které vyvolávají střevní onemocnění. Nevzniká rezistence (odolnost) na léčivou látku přípravku Ercefuryl. Přípravek může být používán opakovaně.

Přípravek se užívá k léčbě akutních průjmových onemocnění, obvykle bakteriálního původu. Je vhodný zejména u cestovního průjmu. Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ercefuryl užívat

Neužívejte přípravek Ercefuryl:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • přípravek se nesmí podávat dětem mladším než 6 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ercefuryl se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, nemáte přípravek užívat.
 • Přípravek Ercefuryl nemá být užíván dlouhodobě (nejdéle 7 dnů).
 • Z bezpečnostních důvodů nemá být přípravek Ercefuryl podáván během těhotenství. 

Další léčivé přípravky a Ercefuryl

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Ercefuryl s jídlem, pitím

Tobolky se zapijí tekutinou, nejlépe vlažným čajem.
Při užívání přípravku je nutný dostatečný přísun tekutin (průměrná denní dávka u dospělých jsou 2 l).
Zároveň je vhodné vyvarovat se určitých typů potravin, zvláště syrového ovoce a zeleniny, salátů, ostrých a mražených jídel.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Z bezpečnostních důvodů nemá být přípravek během těhotenství podáván.
Podávání během kojení je v případě krátkodobé léčby možné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ercefuryl nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Ercefuryl obsahuje sacharózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Ercefuryl užívá

Vždy užívejte přípravek Ercefuryl přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka:
Dospělí 4 tobolky (800 mg) denně rozděleně ve 2 – 4 dávkách.

Použití u dětí a dospívajících
Děti starší než 6 let: 3 – 4 tobolky (600 – 800 mg) denně rozděleně ve 2 – 4 dávkách.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ercefuryl, než jste měl(a)

Při předávkování nebo požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ercefuryl

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Ercefuryl nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout alergické reakce (četnost jejich výskytu se však nedá z dostupných údajů odhadnout):

 • Anafylaktický šok
 • Alergická kožní vyrážka
 • Kopřivka
 • Alergický angioedém (otok vzniklý na alergickém podkladě)

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ercefuryl uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte přípravek Ercefuryl po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Ercefuryl, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ercefuryl obsahuje

 • Léčivou látkou je nifuroxazidum 200 mg v 1 tvrdé tobolce.
 • Pomocnými látkami jsou sacharóza, magnesium - stearát, kukuřičný škrob, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý, želatina.

Jak přípravek Ercefuryl vypadá a co obsahuje toto balení

14 tvrdých tobolek k perorálnímu podání
Popis přípravku: tvrdá, želatinová tobolka žluté barvy obsahující žlutý prášek

Držitel rozhodnutí o registraci

Takeda GmbH, 78 467 Konstanz,Německo

Výrobce:

Takeda GmbH, Singen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 3. 2020

Držitel rozhodnutí o registraci:
Takeda GmbH

Ke stažení:
Ercefuryl 200 mg