ATC CODE: G03AA15

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls156763/2010
a příloha k sp.zn.sukls92149/2010, sukls42103/2010

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety

chlormadinoni acetas, ethinylestradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety a k čemu se používá

Přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety je hormonální kontraceptivum (užívá se k zábraně početí) k perorálnímu podání (k užití ústy) obsahující dva hormony (kombinovaný perorální antikoncepční přípravek). Obsahuje progestační hormon (chlormadinon-acetát) a estrogen (ethinylestradiol).

Protože 21 tablet v balení pro jeden cyklus obsahuje stejná množství obou hormonů, je přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety také nazýván „monofázický přípravek“.

Přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety Vás neochrání před infekcí HIV (AIDS) nebo jinými pohlavně přenosnými chorobami. Ochránit Vás může pouze prezervativ (kondom).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety užívat

Před začátkem užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety Vás Váš lékař vyšetří obecně i
gynekologicky, vyloučí těhotenství, vezme do úvahy všechny kontraindikace a upozornění a pak
rozhodne, je-li přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety pro Vás vhodný. V průběhu užívání
přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety by se měla tato vyšetření opakovat každý rok.

Neužívejte přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety:

 • jestliže jste alergická (přecitlivělá) na léčivou látku ethinylestradiol nebo chlormadinon-acetát nebo na kteroukoli další složku přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety;
 • jestliže trpíte tvorbou krevních sraženin v žilách nebo tepnách (trombóza hlubokých žil, plicní embolie, srdeční infarkt nebo mozková příhoda), nebo jste je prodělala v minulosti;
 • jestliže se u Vás objeví první známky vzniku krevních sraženin, zánětů žil (flebitida) nebo tvorby vmetků (embolie), jako je přechodná bodavá bolest, bolest na hrudi nebo pocit svírání na hrudníku;
 • jestliže máte poruchu srážlivosti krve (např. chybění proteinu C);
 • jestliže jste nucena k dlouhodobému omezení aktivity (např. přísný klid na lůžku nebo sádrová fixace), nebo pokud plánujete podstoupit operaci (informace, jak postupovat, viz bod „Operace, dlouhodobé omezení pohybu nebo závažné úrazy“ níže);
 • jestliže trpíte cukrovkou (diabetes mellitus), provázenou změnami na cévách, nebo při nekontrolovaném kolísání hladiny krevního cukru;
 • jestliže máte vysoký krevní tlak, který se obtížně kontroluje nebo je krevní tlak výrazně zvýšený (hodnoty trvale překračují 140/90 mmHg);
 • jestliže trpíte zánětem jater (např. způsobeným virem) nebo žloutenkou a Vaše hodnoty jaterních testů se ještě nevrátily k normálu;
 • jestliže Vás svědí celé tělo nebo trpíte poruchou odtoku žluče, zejména když se objeví ve spojení s předchozím těhotenstvím nebo léčbou estrogeny;
 • jestliže máte zvýšenou hladinu bilirubinu v krvi (produkt vznikající při odbourávání červeného krevního barviva), např. při vrozené poruše jeho vylučování (Dubin-Johnsonův syndrom nebo Rotorův syndrom);
 • jestliže máte nebo jste měla v minulosti benigní nebo maligní nádor jater;
 • jestliže trpíte silnými bolestmi v nadbřišku, zvětšením jater nebo si všimnete známek krvácení v břišní dutině;
 • jestliže se u Vás objeví poprvé nebo opakovaně porfyrie (porucha metabolizmu krevního barviva);
 • jestliže máte nebo jste měla zhoubný, hormonálně závislý nádor, jako je rakovina prsu nebo dělohy, nebo jestliže je podezření na toto onemocnění;
 • jestliže trpíte těžkou poruchou metabolizmu tuků;
 • jestliže máte nebo jste prodělala zánět slinivky břišní a s ním spojené závažné zvýšení hladiny krevních tuků (triglyceridů);
 • jestliže se u Vás poprvé objeví migrenózní bolesti hlavy;
 • jestliže trpíte abnormálně častými, dlouhotrvajícími nebo velmi silnými bolestmi hlavy;
 • jestliže trpíte nebo jste trpěla migrénami, které jsou spojeny s poruchami vnímání, čití nebo hybnosti;
 • jestliže se u Vás objeví náhlé poruchy smyslového vnímání (poruchy zraku nebo sluchu);
 • jestliže máte poruchy hybnosti (zvláště známky obrny);
 • jestliže trpíte epileptickými záchvaty a tyto se náhle začaly objevovat častěji
 • jestliže trpíte epizodami těžké deprese;
 • jestliže trpíte zvláštní formou ztráty sluchu (otoskleróza), která se zhoršila v průběhu předchozího těhotenství;
 • jestliže se z neznámých příčin nedostaví menstruační krvácení;
 • jestliže u Vás byl zjištěn mimořádný růst děložní sliznice (hyperplazie endometria);
 • jestliže se u Vás objeví krvácení z pochvy, jehož příčiny nebyly zjištěny.

Pokud se u Vás během užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety objeví jeden z těchto
stavů, okamžitě přestaňte přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety užívat.

Nesmíte také užívat přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety, nebo musíte jeho užívání okamžitě přerušit, jestliže máte nebo se u Vás objeví jeden hlavní rizikový faktor, nebo více než jeden rizikový faktor pro tvorbu krevních sraženin (viz bod 2).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety je zapotřebí:

 • Pokud kouříte. Kouření zvyšuje riziko závažných nežádoucích účinků na srdce a oběhový systém během užívání kombinovaných orálních antikoncepčních přípravků. Riziko se zvyšuje s věkem a počtem vykouřených cigaret. To platí zejména pro ženy nad 35 let. Kuřačky ve věku nad 35 let by měly používat jiné metody antikoncepce.
 • Pokud máte vysoký krevní tlak, abnormálně vysoké hladiny tuků v krvi, máte-li nadváhu nebo cukrovku. V takových případech je riziko různých nežádoucích účinků kombinovaných orálních antikoncepčních přípravků (jako je srdeční infarkt, embolie, mozková příhoda nebo jaterní nádory) zvýšené.
 • Vyskytuje-li se u Vás některý z následujících rizikových faktorů, objeví-li se některý z nich nebo dojde v průběhu užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety k jeho zhoršení. V takových případech se okamžitě poraďte se svým lékařem. Ten rozhodne, jestli můžete pokračovat v užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety, nebo zda byste měla s užíváním přestat.

Ucpání krevních cév nebo jiné onemocnění krevních cév
Je známo, že užívání orální hormonální antikoncepce je spojeno se zvýšeným rizikem tvorby krevních sraženin v žilách a tepnách. To může způsobit srdeční infarkt, mozkovou příhodu, trombózu hlubokých žil a plicní embolii. Tyto příhody jsou však během užívání orální antikoncepce vzácné.

Riziko uzávěru žil krevní sraženinou (tromboembolie) je u žen užívajících kombinované perorálních antikoncepční přípravky vyšší, než u těch, které je neužívají. Navíc, vůbec nejvyšší riziko je během prvního roku užívání, když je kombinovaná orální antikoncepce užívána poprvé. Riziko způsobené užíváním kombinované orální antikoncepce je nižší než riziko vzniku trombózy během těhotenství, při kterém se odhaduje četnost 60 případů na 100 000 těhotenství. V 1-2 % případů takový uzávěr cév může být smrtelný.

Není známo, jak je, ve srovnání s jinými kombinovanými perorálními antikoncepčními přípravky, riziko žilního tromboembolizmu ovlivněno přípravkem Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety.

Prosím, poraďte se se svým lékařem co nejdříve, zaznamenáte-li příznaky trombózy nebo plicní embolie, kterými jsou:

 • bolest a/nebo otok dolní končetiny nebo paže
 • náhlá silná bolest na hrudníku, která se může, ale nemusí, šířit do levé paže
 • náhlá dušnost, náhlý kašel z neznámých příčin
 • neobvykle silné a přetrvávající bolesti hlavy
 • částečná nebo úplná ztráta zraku, dvojité vidění, potíže při mluvení a při hledání správných slov
 • závratě, kolaps (v některých případech spolu s epileptickým záchvatem)
 • náhlá slabost nebo výrazné znecitlivění jedné strany těla nebo jeho části
 • problémy s pohybem
 • náhle vzniklá nesnesitelná bolest břicha

Všimnete-li si zvýšené četnosti nebo intenzity záchvatů migrény v průběhu užívání přípravku Esete
2 mg/0,03 mg potahované tablety (což může ukazovat na poruchy v zásobování mozku krví), obraťte se
co nejdříve na svého lékaře. Může Vám doporučit okamžitě přestat přípravek Esete 2 mg/0,03 mg
potahované tablety užívat.

Riziko uzávěru cév zvyšují následující faktory:

 • věk
 • kouření: ženy nad 35 let by měly být důrazně upozorněny, aby nekouřily, jestliže chtějí užívat perorální antikoncepci
 • výskyt uzávěru cév v rodině (např. sourozenci nebo rodiče měli v mládí trombózu). Jestliže to platí ve Vašem případě, Váš lékař Vás pošle před začátkem užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety k odborníkovi na vyšetření (např. vyšetření srážlivosti krve).
 • poruchy srážlivosti krve (prokazují následující laboratorní testy): APC rezistence (odolnost vůči proteinu C), hyperhomocysteinemie, chybění faktoru antitrombinu III, deficit proteinu C, deficit Proteinu S, protilátky proti fosfolipidům (kardiolipinové protilátky, lupus antikoagulant)
 • výrazná nadváha, tj. BM index vyšší než 30 kg/m2
 • neobvyklé změny tuků a bílkovin v krvi (dyslipoproteinemie)
 • vysoký krevní tlak
 • onemocnění srdečních chlopní
 • poruchy srdečního rytmu (fibrilace/chvění srdečních síní)
 • dlouhé období nehybnosti, velké operace, operace dolních končetin nebo těžké úrazy. O těchto stavech informujte co nejdříve svého lékaře. Ten Vám doporučí přerušit užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety nejméně 4 týdny před operací a řekne Vám, kdy opět můžete s užíváním začít (obvykle ne dříve než za 2 týdny poté, co začnete chodit)
 • migréna
 • ostatní nemoci, které ovlivňují krevní oběh jako je cukrovka, systémový lupus erythematodes (onemocnění imunitního systému), hemolyticko-uremický syndrom (krevní onemocnění, které poškozuje ledviny), Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida (chronický zánět střeva) a srpkovitá anemie (onemocnění krve). Vhodná léčba těchto onemocnění může snížit riziko uzávěru krevních cév.

Operace, dlouhé období nehybnosti nebo závažné úrazy
Je důležité, abyste předem informovala svého lékaře, že užíváte přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety, protože máte za těchto okolností zvýšené riziko žilní trombózy a možná bude nutné, abyste na určitou dobu užívání tohoto přípravku přerušila. V případě operace musíte přerušit užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety alespoň 4 týdny před plánovaným termínem.

Váš lékař Vám řekne, kdy budete moci přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety opět užívat.
Obvykle je to za 2 týdny poté, co se začnete opět pohybovat.

Vznik nádoru
Některé studie ukazují, že dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce je jedním z rizikových faktorů vzniku nádoru děložního hrdla u žen, jejichž děložní hrdlo je infikováno jistým, pohlavně přenosným virem (tzv. lidský papiloma virus). Avšak není jasné, do jaké míry se uplatňují ještě jiné faktory (např. rozdíl v počtu sexuálních partnerů nebo užívání mechanických způsobů antikoncepce).

Studie udávaly lehce zvýšené riziko nádoru prsu u žen užívajících kombinovanou perorální antikoncepci. Během období 10 let po vysazení perorální antikoncepce se zvýšené riziko postupně vrací k riziku vztahujícímu se k věku. Protože karcinom prsu je vzácný u žen mladších 40 let, většina případů karcinomu prsu diagnostikovaných u žen užívajících perorální antikoncepci v současné době nebo v minulosti, je malá ve vztahu k celkovému riziku karcinomu prsu.

Velmi vzácně byly po užívání perorálních antikoncepčních přípravků pozorovány nezhoubné, ještě vzácněji zhoubné, nádory jater. Ty se mohou rozpadat a mohou způsobit nebezpečné vnitřní krvácení.
Studie potvrdily zvýšené riziko pro vývoj karcinomu v jaterních buňkách spojené s dlouhodobým užíváním perorálních antikoncepčních přípravků. Tento typ karcinomu je však velmi vzácný. V případě silné bolesti v nadbřišku, která sama od sebe neodezní, byste měla navštívit svého lékaře.

Jiná onemocnění
U mnoha žen dojde v průběhu užívání perorální antikoncepce ke zvýšení krevního tlaku. Dojde-li u Vás ke zřetelnému zvýšení krevního tlaku během užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety, lékař Vám doporučí, abyste užívání přerušila, a předepíše Vám léky na snížení krevního tlaku. Jakmile se Váš krevní tlak vrátí k normálu, můžete znovu začít užívat přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety.

Pokud se u Vás rozvinul v časné fázi těhotenství pemphigoid (herpes) gestationis (puchýřnaté onemocnění), může se toto onemocnění opět vrátit během užívání perorální antikoncepce.

Trpíte-li určitou poruchou hodnot krevních tuků (hypertriglyceridemie) nebo vyskytuje-li se ve Vaší rodině, je zvýšené riziko zánětu slinivky břišní. Pokud máte akutní nebo chronickou poruchu jaterních funkcí, Váš lékař Vám doporučí přerušit užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety, dokud se hodnoty jaterních testů nevrátí k normálu. Pokud jste prodělala v průběhu předchozího těhotenství nebo v průběhu užívání perorální antikoncepce žloutenku, a ta se znovu objeví, Váš lékař
Vám doporučí přerušit užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety.

Užívání perorálních antikoncepčních přípravků může ovlivnit odbourávání glukosy (glukosovou toleranci). Jestliže máte sníženou toleranci glukosy nebo máte cukrovku, bude Vás lékař po celou dobu užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety pečlivě sledovat. Může být nutné změnit dávku inzulinu nebo jiných antidiabetik.

Nepříliš často se mohou objevit na tvářích hnědé skvrny (chloasma), zvláště pokud se vyskytovaly u Vás i v průběhu těhotenství. Pokud víte, že k nim máte dispozice, měla byste se v průběhu užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety vyvarovat delšímu slunění nebo expozici ultrafialovému záření (např. solária).

U žen s hereditárním (dědičným) angioedémem mohou perorální antikoncepční přípravky zesílit příznaky.

Během užívání perorální antikoncepce bylo zaznamenáno zhoršení deprese, epilepsie, Crohnovy choroby nebo ulcerózní kolitidy.

Nemoci, které mohou být negativně ovlivněny
Zvláště pečlivé sledování lékařem je vyžadováno

 • pokud trpíte záchvaty (epilepsií)
 • pokud trpíte roztroušenou sklerózou
 • pokud trpíte těžkými svalovými křečemi (tetanie)
 • pokud trpíte migrénami (viz také bod 2)
 • pokud trpíte astmatem
 • pokud máte poruchu funkce srdce nebo ledvin (viz také bod 2)
 • pokud trpíte tancem svatého Víta (chorea minor)
 • pokud máte cukrovku (viz také bod 2)
 • pokud máte onemocnění jater (viz také bod 2)
 • pokud máte poruchu metabolizmu tuků (viz také bod 2)
 • pokud trpíte onemocněním imunitního systému (včetně lupus erythematodes)
 • máte-li významnou nadváhu
 • máte-li vysoký krevní tlak (viz také bod 2)
 • pokud u Vás dochází k nezhoubnému přerůstání děložní sliznice (endometrióza)(viz také bod 2)
 • máte-li křečové žíly nebo zánět žil (viz také bod 2)
 • máte-li problémy se srážlivostí krve (viz také bod 2)
 • pokud máte onemocnění prsů (mastopatie)
 • máte-li nezhoubný nádor dělohy (myom)
 • pokud jste měla puchýřovitou vyrážku (pemphigoid gestationis) během předešlého těhotenství
 • trpíte-li epizodami deprese (viz také bod 2)
 • trpíte-li chronickým zánětlivým onemocněním střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida)

Prosím, poraďte se se svým lékařem, pokud máte, nebo jste v minulosti měla jedno z onemocnění vyjmenovaných výše nebo pokud se u Vás objeví v průběhu užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety.

Účinnost
Antikoncepční účinek může být snížen, pokud neužíváte antikoncepci pravidelně nebo zvracíte, máte průjem po užití tablet (viz bod 3), nebo užíváte současně určité léky (viz bod 2). Ve velmi vzácných případech mohou metabolické poruchy snížit antikoncepční účinnost.

I když se používá správně, perorální antikoncepce neposkytuje 100% ochranu proti otěhotnění.

Nepravidelné krvácení
Zejména během několika prvních měsíců užívání perorální antikoncepce se může objevit nepravidelné krvácení z pochvy (krvácení mezi cykly/špinění). Pokud nepravidelné krvácení trvá 3 měsíce, nebo se vrátí po předchozích pravidelných cyklech, poraďte se se svým lékařem.

Špinění může být také známkou toho, že antikoncepční účinek je snížen. V některých případech může krvácení z vysazení po 21 dnech užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety chybět.
Pokud užíváte přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety podle návodu uvedeného níže v bodě 3, není těhotenství pravděpodobné.
Jestliže přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety nebyl před krvácením z vysazení užíván podle návodu a krvácení z vysazení se nedostavilo, musí být před jakýmkoli dalším užitím vyloučeno těhotenství.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Antikoncepční účinek přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety může být ovlivněn, pokud ve stejnou dobu užíváte jiné léčivé látky. Sem patří látky pro léčbu epilepsie (jako je karbamazepin, fenytoin a topiramát), léky užívané k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin), určitá antibiotika jako je ampicilin, tetracykliny a griseofulvin, barbituráty, barbexaklon, primidon, modafinil, některé přípravky k léčbě HIV infekce (např. ritonavir), a přípravky obsahující třezalku tečkovanou. Léky povzbuzující pohyb střev (např. metoklopramid) a živočišné uhlí mohou ovlivnit vstřebání léčivých látek přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety.

Neměla byste užívat rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou spolu s přípravkem Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety. Užíváte-li lék obsahující některou z výše uvedených léčivých látek (s výjimkou třezalky tečkované), nebo s jeho užíváním začínáte, můžete s užíváním přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety pokračovat. Během léčby těmito přípravky musíte používat doplňkové mechanické antikoncepční metody (např. kondom). Užíváte-li takové léky, musíte také doplňkové mechanické antikoncepční metody používat nejméně 7 nebo až 28 dnů po ukončení léčby. Pokud je nezbytná dlouhodobá léčba výše uvedenými léčivými látkami, měla byste používat nehormonální antikoncepční metody. Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka.

Informujte svého lékaře, užíváte-li inzulin nebo jiné léky ke snížení hladiny krevního cukru. Dávkování těchto léků někdy musí být změněno.

Když užíváte perorální antikoncepci, může být vylučování diazepamu, cyklosporinu, teofylinu nebo prednizolonu sníženo a důsledkem toho může být účinek těchto léčivých látek silnější a trvat déle.
Účinek přípravků obsahujících klofibrát, paracetamol, morfin nebo lorazepam, pokud jsou užívány současně, může být snížen.

Prosím, nezapomínejte, že výše uvedené údaje platí také v případě, že jste užívala jednu z těchto léčivých látek krátce před začátkem užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety.

Některá laboratorní vyšetření jaterních funkcí, nadledvin a štítné žlázy, určitých krevních bílkovin, metabolizmu uhlohydrátů a krevní srážlivosti mohou být užíváním přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety ovlivněna. Proto před laboratorním vyšetřením krve, informujte prosím lékaře o tom, že užíváte přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety.

Užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety s jídlem a pitím
Přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety můžete užívat s jídlem i nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení
Přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety by neměl být užíván během těhotenství. Otěhotníte-li v průběhu užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety, musíte okamžitě užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety přerušit. Předchozí užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety však není důvodem pro ukončení těhotenství.

Pokud užíváte přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety, když kojíte, nesmíte zapomenout, že může být tvorba mléka snížena a může být ovlivněna jeho hustota. Velmi malé množství léčivé látky přestupuje do mateřského mléka. Perorální antikoncepční přípravky jako je Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety, lze užívat pouze po ukončení kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Důležité informace o některých složkách přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety
Přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety obsahuje monohydrát laktosy (mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety užívá

Vždy užívejte přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety přesně podle pokynů svého lékaře.
Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob podání
Perorální podání (k užití ústy).

Jak a kdy máte užívat přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety
Vymáčkněte první tabletu z balení pro jeden cyklus, které je označeno písmeny odpovídajícími danému dni v týdnu (např. „Ne“ pro neděli) a aniž byste ji žvýkala, ji polkněte. V užívání pokračujete každý den ve směru šipky, je-li to možné ve stejnou denní dobu, nejlépe večer. Interval mezi užitím dvou tablet by, pokud možno, měl být vždy 24 hodin. Jména dnů vytištěná na balení Vám umožní každý večer zkontrolovat, jestli jste už tabletu pro tento určitý den užila.

Užívejte jednu tabletu denně po dobu 21 po sobě jdoucích dnů. Poté následuje přestávka 7 dnů.
Normálně se za 2-4 dny po užití poslední tablety dostaví krvácení z vysazení, podobné Vašemu menstruačnímu krvácení. Po sedmidenní přestávce pokračujte v užívání tablet z balení přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety pro další cyklus, bez ohledu na to, jestli krvácení ustalo nebo ne.

Kdy můžete začít užívat přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety

Jestliže jste předtím neužívala žádnou hormonální antikoncepci (v průběhu posledního menstruačního
cyklu)
Vezměte si první tabletu přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety první den Vašeho příštího menstruačního cyklu. Zábrana početí začíná prvním dnem užití a trvá po dobu 7denní přestávky. Jestliže Vaše menstruace již začala, užijte první tabletu mezi 2.-5. dnem menstruace, bez ohledu na to zda Vaše krvácení již ustalo nebo ne. Ale v těchto případech musíte použít doplňkovou mechanickou metodu antikoncepce během prvních sedmi dnů užívání (pravidlo 7 dnů).Jestliže Vaše menstruace začala dříve než před 5 dny, počkejte na další menstruaci a potom začněte užívat přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety.

Jestliže jste předtím užívala jiný 21denní nebo 22denní perorální antikoncepční přípravek
Využívejte všechny tablety starého balení jako obvykle. Další den začněte bez přerušení užívat první tabletu přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety. Nedělejte přestávku mezi využíváním starého balení a začátkem užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety. Není zapotřebí čekat až do začátku krvácení po vysazení, podobnému Vašemu menstruačnímu krvácení, ani nemusíte používat doplňkové antikoncepční metody.

Jestliže jste užívala kombinovanou perorální hormonální antikoncepci s 28 tabletami
Poté, co si vezmete poslední tabletu s léčivou látkou ze starého balení (po 21 nebo 22 dnech), vezměte si hned další den první tabletu přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety. Nedělejte přestávku mezi využíváním starého balení a začátkem užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety. Není zapotřebí čekat na příští krvácení po vysazení, podobné Vašemu menstruačnímu krvácení, ani nemusíte používat doplňkové antikoncepční metody.

Jestliže jste užívala perorální antikoncepci obsahující pouze progesteron (tzv. „POP“)
Jestliže se používá perorální antikoncepce, obsahující pouze progesteron, může krvácení po vysazení, podobné menstruačnímu krvácení, chybět. Vezměte si první tabletu přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety den poté, co jste si vzala poslední tabletu obsahující pouze progesteron. V tomto případě musíte používat doplňkové mechanické antikoncepční metody během prvních sedmi dnů.

Jestliže jste předtím k zabránění početí užívala hormonální injekce nebo implantáty
Vezměte si první tabletu přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety v den odstranění implantátu nebo další plánované injekce. V tomto případě musíte používat prvních 7 dnů doplňkové antikoncepční metody.

Jestliže jste předtím používala kombinovaný antikoncepční vaginální kroužek nebo náplast
Pokud dochází ke změně z kombinovaného antikoncepčního vaginálního kroužku nebo náplasti, řiďte se pokyny svého lékaře.

Jestliže došlo během prvních 3 měsíců těhotenství k samovolnému nebo umělému potratu
Po samovolném nebo umělém potratu můžete začít užívat přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety okamžitě. V tomto případě nemusíte používat žádnou doplňkovou antikoncepci.

Jestliže jste porodila nebo potratila v 3.-6. měsíci těhotenství
Pokud nekojíte, můžete začít užívat přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety 21-28 dnů po porodu. Nemusíte užívat žádné doplňkové mechanické metody antikoncepce. Jestliže od porodu uplynulo více než 28 dnů, musíte v prvních 7 dnech používat doplňkové mechanické antikoncepční metody.
Jestliže jste už měla pohlavní styk, musí být vyloučeno těhotenství nebo musíte se začátkem užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety vyčkat do začátku příští menstruace.
Prosím nezapomeňte, že byste neměla užívat přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety, pokud
kojíte (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Jak dlouho můžete přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety užívat
Pokud nechcete otěhotnět, můžete užívat přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety tak dlouho, dokud to není limitováno zdravotním rizikem pro Vás (viz bod 2). Po ukončení užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety může být začátek Vaší příští menstruace přibližně o týden opožděn.

Co byste měla dělat v případě zvracení nebo průjmu během užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety
Objeví-li se během 4 hodin po užití tablety zvracení nebo průjem, měla byste pokračovat v užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety jako obvykle. Ovšem je možné, že léčivá látka přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety se zcela nevstřebala a tak odpovídající antikoncepce není již dále zajištěna. Proto byste měla použít doplňkové mechanické antikoncepční metody po celý zbytek tohoto cyklu.

Jestliže jste užila více přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety, než jste měla
Nejsou důkazy, že by se po požití velkého množství tablet najednou objevily závažné příznaky otravy.
Může se objevit nevolnost, zvracení a lehké krvácení z pochvy, zejména u mladých dívek. V těchto případech se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety
Pokud jste zapomněla užít tabletu, musíte se řídit následujícím doporučením:

Je-li interval zpoždění kratší než 12 hodin, antikoncepční účinek přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety není snížen. Vezměte si tabletu ihned, jakmile si vzpomenete a další tablety užívejte opět v obvyklou dobu. V tomto případě není nutné použití jiných antikoncepčních prostředků.

Je-li interval zpoždění delší než 12 hodin, antikoncepční účinek přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety není nadále zajištěn. V takovém případě užijte zapomenutou tabletu okamžitě a pokračujte v užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety v obvyklém čase. To může  znamenat, že musíte užít 2 tablety v průběhu jednoho dne. V takovém případě musíte použít doplňkové mechanické antikoncepční přípravky (např. kondom) v průběhu následujících 7 dnů. Jestliže současné balení obsahuje méně než sedm světle růžových aktivních tablet, balení přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety na příští cyklus se musí začít užívat, jakmile jsou tablety současného balení využity (bez přestávky mezi baleními). Pravděpodobně nebudete mít normální krvácení z vysazení, dokud nebude nové balení využíváno.
Ale může se vyskytnout silnější intermenstruační krvácení (mezi menstruačními krváceními) nebo špinění během užívání nového balení. Čím větší je počet vynechaných tablet, tím větší je riziko, že ochrana před otěhotněním je snížená. Pokud jste zapomněla jednu nebo více tablet během týdne 1 a měla jste pohlavní styk v týdnu před přehlédnutím, musíte si uvědomit, že existuje riziko otěhotnění. Totéž platí v případě, jestliže jste zapomněla jednu nebo více tablet a nedostaví se krvácení v následném placebo období. V těchto případech kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety
Jestliže přestanete užívat přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety, funkce Vašich vaječníků se brzy plně obnoví a Vy můžete otěhotnět.

Špinění a intermenstruační krvácení (mezi menstruačními krváceními)
Všechny perorální antikoncepční přípravky mohou způsobit nepravidelné krvácení (špinění a intermenstruační krvácení), zvláště během několika prvních měsíců. Prosím, poraďte se s lékařem, pokud máte ještě po 3 měsících nepravidelné krvácení nebo se nepravidelné krvácení vrací po předchozím pravidelném cyklu.
Krvácení mezi cykly může být také známkou snížené antikoncepční účinnosti.

Je možné, že některé ženy užívající přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety nebudou mít krvácení z vysazení v části cyklu, kdy neužívají přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety.
Jestliže jste užívala přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety tak, jak je popsáno v bodě 3, je nepravděpodobné, že otěhotníte. Avšak pokud jste neužívala přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety, jak je popsáno před prvním vynechaným krvácením z vysazení, těhotenství musí být vyloučeno před tím, než budete pokračovat v užívání přípravku Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (ve více než 20 % případů) v klinických studiích s kombinací chlormadinon-acetát a ethinylestradiol byly intermenstruační krvácení a špinění, bolesti hlavy a citlivost prsů.

V klinické studii s 1629 ženami byly zaznamenány po užívání chlormadinon-acetátu a ethinylestradiolu
níže uvedené nežádoucí účinky.

Četnosti výskytu těchto nežádoucích účinků jsou vyjádřeny následujícím způsobem:
Velmi časté:          vyskytují se u více než 1 z 10 žen
Časté:                   vyskytují se u 1 až 10 žen ze 100
Méně časté:          vyskytují se u 1 až 10 žen z 1 000
Vzácné:                 vyskytují se u 1 až 10 žen z 10 000
Velmi vzácné:        vyskytují se u méně než 1 ženy z 10 000
Neznámá četnost: četnost nelze z dostupných údajů stanovit

Psychiatrické poruchy
Časté:       deprese, podrážděnost, úzkost

Poruchy nervového systému
Časté:       závratě, migrény (a/nebo zhoršení migrén)

Oční poruchy
Časté:       poruchy vidění
Vzácné:     zánět spojivek, problémy s nošením kontaktních čoček

Ušní poruchy
Vzácné:      náhlá ztráta sluchu, zvonění v uších

Cévní poruchy
Vzácné:      vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, oběhový kolaps, tvorba varikózních (křečových) žil, žilní trombóza

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté:   nauzea (nevolnost)
Časté:           zvracení
Méně časté:  bolesti břicha, nadýmání, průjem

Poruchy kůže a podkoží
Časté:          akné
Méně časté: poruchy pigmentace, hnědé skvrny na tvářích, ztráta vlasů, suchost kůže
Vzácné:        kopřivka, kožní alergické reakce, kožní vyrážka (ekzém), zánětlivé zarudnutí kůže, svědění, zhoršení existující psoriázy (lupénky), zvýšené ochlupení těla a obličeje
Velmi vzácné: erythema nodosum (zánět podkoží)

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně
Méně časté: bolest zad, svalové bolesti

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů
Velmi časté:   poševní výtok, menstruační bolesti, chybění menstruace
Časté:           bolest v podbřišku
Méně časté:  sekrece z prsů, nezhoubné změny pojivové tkáně v prsech, mykotické (plísňové) poševní infekce, cysty vaječníků
Vzácné:         zvětšení prsů, zánět pochvy, prodloužené a/nebo silné menstruační krvácení, premenstruační syndrom (tělesné a psychické příznaky před začátkem menstruačního krvácení)

Poruchy imunitního systému
Méně časté: přecitlivělost na léky včetně alergických reakcí

Celkové poruchy
Časté: únava, pocit tíhy v dolních končetinách, hromadění vody (otoky), zvýšení tělesné hmotnosti
Méně časté: snížení libida, tendence k pocení
Vzácné: zvýšená chuť k jídlu

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde
Časté: zvýšený krevní tlak
Méně časté: změny hladin tuků v krvi včetně zvýšeného obsahu triglyceridů

Navíc, kombinované perorální antikoncepční přípravky byly spojeny se zvýšeným rizikem závažných poruch a nežádoucích účinků:

 • Riziko uzávěrů žil a tepen (viz bod 2)
 • Riziko poruchy odtoku žluči (viz bod 2)
 • Riziko vzniku nádorů (např. jaterních nádorů, které v jednotlivých případech vedly k život ohrožujícímu krvácení do dutiny břišní, stejně jako karcinom děložního hrdla a karcinom prsu, viz bod 2)
 • Zhoršení chronického zánětlivého onemocnění střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida)

Prosím, přečtěte si pečlivě informace v bodě 2 a pokud je to nutné, ihned se poraďte se svým lékařem.

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru (balení pro jeden cyklus). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety obsahuje
Léčivými látkami jsou ethinylestradiolum a chlormadinoni acetas.
Jedna potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,03 mg a chlormadinoni acetas 2,0 mg.

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon K 30, magnesium-stearát.
Potah tablety: hypromelosa, makrogol 6000, mastek, oxid titaničitý (E171) a červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety je na trh dodáván v baleních obsahujících 1 x 21, 3 x 21, 4 x 21 a 6 x 21 potahovaných tablet. Každý blistr obsahuje 21 kulatých, růžových bikonvexních potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Doppel Farmaceutici S.R.L., Cortemaggiore, Itálie
Laboratorios León Farma, S.A., León, Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
1.9.2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR

Ke stažení:
Esete 2 mg/0,03 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 23.12.2015