ATC CODE: N06AB03
ÚČINNÉ L.: FLUOXETIN-HYDROCHLORID

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls280329/2018
a k sp.zn. sukls160830/2018, sp.zn. sukls278534/2018

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Fluoxetine Aurovitas 20 mg tvrdé tobolky

fluoxetini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Fluoxetine Aurovitas a k čemu se používá

Fluoxetine Aurovitas obsahuje fluoxetin, který patří do skupiny přípravků nazývaných antidepresiva – selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

Přípravek je určen k léčbě následujících stavů:

Dospělí:

 • Depresivní epizody
 • Obsedantně-kompulzivní porucha
 • Mentální bulimie: Fluoxetine Aurovitas se užívá společně s psychoterapií ke snížení záchvatovitého přejídání a vyprazdňovacích aktivit.

Děti a dospívající od 8 let:

Středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4-6 sezeních na psychologickou terapii. Přípravek Fluoxetine Aurovitas by měl být poskytnut dětem nebo mladým osobám pouze v kombinaci s psychologickou terapií.

Jak Flouxetine Aurovitas funguje

V mozku se nachází látka zvaná serotonin. Lidé trpící depresí, obscedantně-kompulzivní poruchou nebo mentální bulimií, mají nižší hladiny serotoninu než ostatní. Není plně známo, jak Fluoxetine Aurovitas a jiné SSRI fungují, nicméně mohou pomoci díky zvýšení hladiny serotoninu v mozku.

Léčba těchto problémů je podstatná proto, aby se Vám ulevilo. Pokud Vaše problémy nejsou léčeny, nemusíte se jich zbavit, nebo se mohou stát závažnými a obtížně léčitelnými.

Než se zbavíte příznaků, můžete být léčeni několik týdnů či měsíců.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fluoxetine Aurovitas užívat

Neužívejte přípravek Fluoxetine Aurovitas jestliže:

 • jste alergický(á) na fluoxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Jestliže se u Vás objeví vyrážka nebo jiné alergické reakce (jako je svědění, otok rtů nebo tváře nebo dušnost). V tomto případě přestaňte přípravek užívat a ihned kontaktujte lékaře.
 • užíváte jiné přípravky známé jako ireversibilní neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), neboť se mohou vyskytnout závažné reakce nebo dokonce úmrtí (např. iproniazid užívaný k léčbě deprese)

Léčba přípravkem Flouxetine Aurovitas má být zahájena nejdříve 2 týdny po ukončení léčby ireversibilním neselektivním inhibitorem MAO.

Neužívejte jakékoli ireversibilní neselektivní inhibitory MAO přinejmenším 5 týdnů poté, co ukončíte léčbu přípravkem Fluoxetine Aurovitas. Pokud byl Fluoxetine Aurovitas předepsán na delší dobu a/nebo ve vysokých dávkách, Váš doktor má zvážit prodloužení intervalu.

 • neužívejte metoprolol (k léčbě srdečního selhání), jelikož je zde zvýšené riziko významného zpomalení srdečního tepu.

Upozornění a opatření

Jestliže se Vás týká něco z následujících stavů, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím přípravku Fluoxetine Aurovitas.

 • problémy se srdcem;
 • jestliže dostanete horečku, objeví se svalová ztuhlost nebo třes, změny duševního stavu, jako je zmatenost, podrážděnost nebo extrémní rozrušení, můžete trpět tzv. ‘serotoninovým syndromem‘ nebo ‘neuroleptickým maligním syndromem‘. Ačkoliv k tomuto stavu dochází vzácně, jedná se o život ohrožující stav. Kontaktujte ihned lékaře, užívání přípravku

Fluoxetine Aurovitas může být nutné ukončit.

 • máte nebo jste měl(a) mánii. Pokud máte manickou epizodu, kontaktujte ihned svého lékaře, protože může být nutné přerušit léčbu přípravkem Fluoxetine Aurovitas.
 • měl(a) jste v minulosti potíže s krvácením nebo u Vás dochází ke vzniku modřin nebo neobvyklého krvácení;
 • užíváte léčivé přípravky, které ovlivňují srážení krve (viz ‘Další léčivé přípravky a přípravek Fluoxetine Aurovitas’).
 • epilepsie nebo záchvaty. Máte-li epilepsii nebo se u Vás zvýšila četnost záchvatů, ihned kontaktujte lékaře. Může být nutné přerušit léčbu přípravkem Fluoxetine Aurovitas.
 • jste léčen(a) elektrokonvulzivní léčbou (elektrošoky);
 • užíváte tamoxifen (používá se k léčbě rakoviny prsu) (viz ‘Další léčivé přípravky a přípravek Fluoxetine Aurovitas’);
 • pokud pocítíte neklid nebo neschopnost zůstat sedět nebo stát v klidu. Zvyšování dávky přípravku Fluoxetine Aurovitas může tyto příznaky zhoršit;
 • diabetes (Váš lékař Vám může upravit dávku inzulinu nebo jiné antidiabetické léčby);
 • jaterní problémy (Váš lékař Vám může upravit dávku);
 • máte nízkou klidovou tepovou frekvenci a/nebo snížení obsahu solí v důsledku dlouhodobého těžkého průjmu a zvracení nebo užívání diuretik (tablety na odvodnění);
 • užíváte diuretika (tablety na odvodnění), obzvláště jste-li starší;
 • glaukom (zvýšený nitrooční tlak)

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti 

Jestliže trpíte depresí a/nebo úzkostoými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva.
Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

 • jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
 • jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Děti a dospívajících ve věku 8 až 18 let:

 • U pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné jednání a hněv). Fluoxetine Aurovitas by měl být u dětí a dospívajících ve věku 8 až 18 let užíván pouze k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod (v kombinaci psychologickou terapií) a neměl by být užíván v jiných indikacích.
 • Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky fluoxetinu ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. Váš lékař přesto může fluoxetin předepsat pacientům do 18 let k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod v kombinaci s psychologickou terapií, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu.
  Pokud lékař předepsal fluoxetine pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni fluoxetinem, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom lékaře informovat.

Přípravek Fluoxetine Aurovitas by neměl být používán v léčbě dětí do 8 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Fluoxetine Aurovitas

Informujte svého lékařene bo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte Fluoxetine Aurovitas:

 • S jistými ireversibilními, neselektivními inhibitory monoaminooxidázy (IMAO): některé užívané k léčbě deprese. Ireversibilní neselektivní inhibitory MAO nesmí být užívány spolu s přípravkem Fluoxetine Aurovitas, jelikož se mohou vyskytnout závažné reakce nebo dokonce úmrtí (serotoninový syndrom) (viz bod Neužívejte přípravek Fluoxetine Aurovitas jestliže).
  Léčba přípravkem Fluoxetine Aurovitas má být zahájena pouze v případě, uběhly-li alespoň 2 týdny od ukončení léčby ireversibilními neselektivními inhibitory MAO (např. tranylcypromin).
  Neužívejte jakékoli ireversibilní neselektivní inhibitory MAO přinejmenším 5 týdnů poté, co ukončíte léčbu přípravkem Fluoxetine Aurovitas. Pokud byl Fluoxetine Aurovitas předepsán na delší dobu a/nebo ve vysokých dávkách, Váš doktor má zvážit prodloužení 5týdenního intervalu. 
 • U metoprololu, užívaného na srdeční selhání, je zvýšené riziko významného zpomalení srdečního tepu.
  Fluoxetine Aurovitas může ovlivnit působení následujících přípravků (interakce):
 • tamoxifen (užívaný k léčbě rakoviny prsu). Jelikož Fluoxetine Aurovitas může ovlivnit hladinu tohoto léku v krvi, vedoucí k možnému snížení účinku tamoxifenu, Váš doktor může zvážit předepsání jiné antidepresivní léčby.
 • inhibitory monoaminooxidázy A (IMAO-A) včetně moklobemidu, linezolidu (antibiotikum) a methylthioninium-chloridu (taktéž nazývaného jako methylenová modř užívaného k léčbě methemoglobinemie způsobené medicinálními či chemickými produkty):
  kvůli hrozbě závažných reakcí až úmrtí (zvaných jako serotininový syndrom). Léčba fluoxetinem může být zahájena den po ukončení léčby reversibilními inhibitory MAO, je ovšem vhodné, aby Vás lékař pečlivě sledoval a předepsal nižší dávku léku (MAOI-A).
 • mechitazin (užívaný k léčbě alergií); protože užívání tohoto přípravku spolu s Fluoxetine Aurovitas může zvýšit riziko změn v elektrické aktivitě srdce.
 • fenytoin (užívaný k léčbě epilepsie); protože přípravek Fluoxetine Aurovitas může ovlivnit hladiny tohoto léku v krvi, může Váš lékař zahájit léčbu fenytoinem opatrněji a provádět kontroly, pokud je podáván společně s přípravkem Fluoxetine Aurovitas.
 • lithium, selegilin, třezalka tečkovaná, tramadol (lék proti bolesti), triptany (k léčbě migrény) a tryptofan; při užívání těchto přípravků spolu s přípravkem Fluoxetine Aurovitas existuje zvýšené riziko mírného serotoninového syndromu.Váš lékař Vás bude častěji kontrolovat.
 • léčivé přípravky, které ovlivňují srdeční rytmus, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, určité antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin podávaný do žíly, pentamidin), přípravky k léčbě malárie - zejména halofantrin, některé přípravky k léčbě alergií - antihistaminika (astemizol, mizolastin), jelikož užívání jednoho či více těchto přípravků spolu s přípravkem Fluoxetine Aurovitas může zvýšit riziko změn v elektrické aktivitě srdce.
 • Anti-koagulanty (jako je warfarin), nesteroidní protizánětlivé léky (jako jsou ibuprofen, diklofenak), aspirin a jiné léky ředící krev (včetně klozapinu užívaného k léčbě některých duševních onemocnění). Fluoxetine Aurovitas může ovlivňovat účinek těchto léků na krev.
  Jestliže je léčba přípravkem Fluoxetine Aurovitas zahájena nebo ukončena, zatímco užíváte warfarin, bude zapotřebí, aby Váš lékař provedl určitá vyšetření, upravil Vaši dávku a častěji Vás kontroloval.
 • Cyproheptadin (používaný k léčbě alergií); jelikož může snížit účinek přípravku Fluoxetine Aurovitas.
 • Léky snížující hladinu sodíku v krvi (včetně léků, které podporují močení - diuretika, desmopresin, karbamazepin a oxkarbazepin); jelikož tyto léky užívané spolu s přípravkem Fluoxetine Aurovitas mohou zvyšovat riziko přílišného snížení hladiny sodíku v krvi.
 • antidepresiva např. tricyklická antidepresiva, ostatní selektivní inhibitory zpětného příjmu serotoninu (SSRI) nebo bupropion, meflochin nebo chlorochin (užívaná k léčbě malárie), tramadol (užívaný k léčbě silných bolestí) nebo anti-psychotika jako jsou fenothiaziny nebo butyrofenony, neboť užívání přípravku Fluoxetine Aurovitas spolu s těmito přípravky může zvýšit riziko záchvatů.
 • flekainid nebo propafenon, nebivolol nebo enkainid (k léčbě srdečních potíží), karbamazepin (k léčbě epilepsie), atomoxetin nebo tricyklická antidepresiva (např. imipramin, desipramin a amitriptylin) nebo risperidon (k léčbě schizofrenie); protože Fluoxetine Aurovitas může pravděpodobně měnit hladiny těchto léků v krvi. Pokud jsou tyto léky podávány společně s přípravkem Fluoxetine Aurovitas, Váš lékař může snížit jejich dávku.

Fluoxetine Aurovitas s jídlem, pitím a alkoholem

 • Fluoxetine Aurovitas můžete užívat s jídlem nebo mezi jidly, podle toho, co upřednostňujete.
 • Po dobu užívání tohoto přípravku byste se měl(a) vyhnout požívání alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Řekněte co nejdříve svému lékaři, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět.

U dětí matek, které užívaly fluoxetin během prvních několika měsíců těhotenství, studie popisují zvýšené riziko výskytu vrozených vad, hlavně srdečních. V běžné populaci se se srdeční vadou narodí přibližně 1 dítě ze 100. U matek užívajících fluoxetin je výskyt zmíněného rizika zvýšen na přibližně 2 děti ze 100.
Užívání látek podobných přípravku Fluoxetine Aurovitas během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN), který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře nebo porodní asistentku.

Pokud přínos léčby významně nepřevažuje případná rizika, je doporučeno v těhotenství neužívat tento přípravek.

Proto se můžete Vy aVáš lékař rozhodnout pro postupné ukončení užívání Fluoxetinu Arobindo během těhotenství nebo před otěhotněním. Nicméně, v závislosti na okolnostech Váš lékař může navrhnout, že je pro Vás lepší pokračovat v užívání Fluoxetinu Arobindo.

Při užívání v těhotenství je zapotřebí zvýšená opatrnost, zejména v pozdní fázi těhotenství nebo těsně před porodem, protože u novorozenců byly hlášeny následující nežádoucí účinky: podrážděnost, třes, svalová slabost, přetrvávající pláč a problémy se sáním nebo spánkem.

Kojení

Fluoxetin je vylučován do mateřského mléka a může mít za následek nežádoucí účinky u dětí. Kojit byste měla pouze tehdy, pokud je to zcela nezbytné. Jestliže v kojení pokračujete, lékař Vám může předepsat nižší dávku fluoxetinu.

Plodnost

Ve studiích na zvířetech bylo prokázáno, že fluoxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Psychotropní léky jako je fluoxetin mohou ovlivnit Váš úsudek a koordinaci. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud nevíte, jak Vás přípravek Fluoxetine Aurovitas ovlivňuje.

Jak se přípravek Fluoxetine Aurovitas užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Neužívejte více tobolek, než Vám lékař řekne.
Tobolky polkněte a zapijte vodou. Tobolky nežvýkejte.

Dospělí

Doporučená dávka přípravku je:

 • Deprese: Doporučená dávka je 1 tobolka (20 mg) denně. V případě potřeby lékař přehodnotí a upraví dávku v průběhu 3 až 4 týdnů po zahájení léčby. V případě potřeby je možné dávku postupně zvýšit až na maximálně 3 tobolky (60 mg). Dávka by měla být zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno, že dostáváte nejnižší účinnou dávku. Nemusíte se cítit lépe okamžitě po zahájení užívání přípravku na depresi. To je obvyklé, protože ke zlepšení depresivních příznaků může dojít až po několika týdnech. Pacienti s depresí by měli být léčeni nejméně 6 měsíců.
 • Mentální bulimie: Doporučená dávka jsou 3 tobolky (60 mg) denně.
 • Obsedantně-kompulzivní porucha: Doporučená dávka je 1 tobolka (20 mg) denně. Lékař přehodnotí a upraví dávku po 2 týdnech léčby. V případě potřeby je možné dávku postupně zvýšit až na maximálně 3 tobolky (60 mg). Jestliže nenastane zlepšení do 10 týdnů, Váš lékař přehodnotit léčbu.

Děti a dospívající ve věku 8 až 18 let s depresí:

Léčba by měla být zahájena a dále sledována specialistou. Úvodní dávka je 10 mg/den (podaná jako 2,5 ml fluoxetinu ve formě perorálního roztoku).

Po jednom nebo dvou týdnech může lékař zvýšit dávku na na 20 mg/den. Dávka by měla být zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno, že dítě dostává nejnižší účinnou dávku. Děti s nižší tělesnou hmotností mohou potřebovat nižší dávky. V případě, že je uspokojivá odpověď na léčbu, lékař po 6 měsících zhodnotí, zda je nutné pokračovat v léčbě. Jestliže nedojde ke zlepšení během 9 týdnů, léčba může být přehodnocena.

Starší osoby:

Lékař bude zvyšovat dávku opatrněji a denní dávky by neměly překročit 2 tobolky (40 mg). Maximální denní dávka jsou 3 tobolky (60 mg).

Porucha funkce jater:

Jestliže máte potíže s játry nebo užíváte jiné léky, které mohou mít vliv na přípravek Fluoxetine Aurovitas, lékař Vám může předepsat nižší dávky nebo užívání přípravku Fluoxetine Aurovitas každý druhý den.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Fluoxetine Aurovitas, než jste měl(a)

 • Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tobolek, jděte do nejbližší nemocnice (nebo na pohotovost) nebo to ihned oznamte svému lékaři.
 • Pokud můžete, vezměte s sebou balení přípravku Fluoxetine Aurovitas.

Příznaky předávkování zahrnují: pocit na zvracení, zvracení, záchvaty křečí, problémy se srdcem (nepravidelný srdeční tep a srdeční zástava), plicní problémy a změna duševního stavu sahající od rozrušení po kóma.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fluoxetine Aurovitas

 • Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, neznepokojujte se. Užijte svou další dávku následující den v obvyklý čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
 • Užívání přípravku každý den ve stejný čas Vám může pomoci, abyste přípravek užíval(a) pravidelně.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Fluoxetine Aurovitas

 • Bez předchozího doporučení lékaře nepřestávejte přípravek Fluoxetine Aurovitas užívat, i když se začnete cítit lépe.
 • Ujistěte se, že Vám tobolky nedojdou.

Při ukončení užívání přípravku Fluoxetine Aurovitas můžete zaznamenat následující příznaky:
závratě, brnění/mravenčení, poruchy spánku (živé sny, noční můry, nespavost), pocit neklidu nebo rozrušení, neobvyklou únavu nebo slabost, pocit úzkosti, pocit na zvracení/zvracení, třes, bolest hlavy.

Většina pacientů zjistila, že příznaky po vysazení přípravku Fluoxetine Aurovitas jsou mírné a samy mizí v průběhu několika týdnů. Jestliže se u Vás tyto příznaky po ukončení léčby objeví, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže přestáváte užívat přípravek Fluoxetine Aurovitas, lékař Vám může snížit dávku pomalu v průběhu jednoho nebo dvou týdnů – to může snížit možnost příznaků z vysazení.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 • Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici (viz bod 2).
 • Jestliže se objeví vyrážka nebo alergická reakce, jako je svědění, oteklé rty/jazyk nebo sípání/dušnost, ihned přestaňte užívat tobolky a kontaktujte lékaře.
 • Jestliže pocítíte neklid nebo cítíte, že nemůžete zůstat klidně sedět nebo stát, může se jednat o stav nazývaný akatizie. Zvýšení dávky přípravku Fluoxetine Aurovitas může způsobit, že se cítite hůře. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.
 • Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud Vám zčervená kůže, dojde k různým kožním reakcím, nebo se Vám na kůži udělají puchýře nebo se kůže loupe. Je to velmi vzácné.

Nejvíce se vyskytující nežádoucí účinky (velmi časté nežádoucí účinky, které mohou postihnout více než 1 z 10 uživatelů) jsou nespavost, bolest hlavy, průjem, pocit na zvracení (nevolnost) a únava.

Někteří pacienti měli:

 • kombinaci příznaků (známé jako serotoninový syndrom) zahrnující nevysvětlitelnou horečku se zrychleným dýcháním nebo srdečním tepem, pocení, svalovou ztuhlost nebo třes, zmatenost, extrémní rozrušení nebo spavost (pouze vzácně).
 • pocit slabosti, netečnost nebo zmatenost převážně u starších osob a (starších) osob užívajících
 • diuretika (tablety na odvodnění)
 • prodloužená a bolestivá erekce
 • podrážděnost a extrémní rozrušení
 • problémy se srdcem, jako zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, točení hlavy nebo závratě po postavení se, které mohou naznačovat abnormální fungování srdečního tepu.

Jestliže se u Vás vyskytne jakýkoliv ze zmíněných nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři.

U pacientů užívajících fluoxetin byly hlášeny také následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti
 • nervozita, úzkost
 • neklid, neschopnost se koncentrovat
 • pocit napětí
 • snížení sexuální touhy nebo sexuální potíže (včetně neschopnosti udržet erekci pro sexuální aktivitu)
 • poruchy spánku, neobvyklé sny, únava nebo spavost
 • závratě
 • změny chuti
 • nekontrolovatelné pohyby
 • rozmazané vidění
 • rychlý a nepravidelný tep
 • návaly horka
 • zívání
 • trávicí potíže, zvracení
 • sucho v ústech
 • vyrážka, kopřivka, svědění
 • zvýšené pocení
 • bolest kloubů
 • častější močení
 • nevysvětlitelné krvácení z pochvy
 • třes nebo zimnice

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • pocit odcizení se
 • podivné myšlenky
 • neobvykle „dobrá“ nálada
 • potíže s dosažením orgasmu
 • myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu
 • skřípání zubů
 • svalové záškuby, nechtěné pohyby nebo problémy s rovnováhou nebo koordinací
 • problémy s pamětí
 • rozšířené zornic
 • zvonění v uších
 • nízký krevní tlak
 • dušnost
 • krvácení z nosu
 • problémy s polykáním
 • vypadávání vlasů
 • zvýšený sklon k tvorbě modřin
 • nevysvětlitelná tvorba modřin nebo krvácení
 • studený pot
 • obtížné močení
 • pocit horka nebo chladu
 • neobvyklé výsledky jaterních testů

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • nízká hladina sodíku v krvi
 • snížené množství krevních destiček projevující se krvácením nebo tvorbou modřin
 • snížení počtu bílých krvinek
 • netypické zuřivé chování
 • halucinace
 • pohybový neklid
 • projevy náhlé úzkosti
 • zmatenost
 • koktání
 • agrese
 • záchvaty
 • vaskulitida (zánět krevních cév)
 • rychlý otok tkání kolem krku, obličeje, úst nebo/ hrdla 
 • bolest jícnu
 • zánět jater
 • plicní problémy
 • citlivost na sluneční světlo
 • bolest svalů
 • problémy s močením
 • tvorba mateřského mléka

Zlomeniny kostí - u pacientů užívajících tento typ léků bylo pozorováno zvýšené riziko zlomenin kostí.
Většina těchto nežádoucích účinků mizí v průběhu léčby.

U dětí a dospívajících (od 8 do 18 let): Mimo nežádoucí účinky uvedené výše může přípravek Fluoxetine Aurovitas zpomalit růst nebo může zpozdit pohlavní dospívání. U dětí bylo také často hlášeno chování spjaté se sebevraždou (pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky), nepřátelství, mánie a krvácení z nosu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Fluoxetine Aurovitas uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku, krabičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Fluoxetine Aurovitas obsahuje

 • Léčivou látkou je fluoxetini hydrochloridum.
 • Tvrdá tobolka obsahuje fluoxetini hydrochloridum 22,357 mg, což odpovídá fluoxetinum 20 mg.
 • Dalšími složkami jsou:
  Obsah tobolky: Předbobtnalý škrob (kukuřičný), mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
  Víčko a tělo tobolky: Žlutý oxid železitý (E 172), patentní modř V (E131), oxid titaničitý (E171), želatina, natrium-lauryl-sulfát.
  Inkoust na potisk: Šelak, propylenglykol, černý oxid železitý (E172), hydroxid draselný.

Jak přípravek Fluoxetine Aurovitas vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdá tobolka.

Neprůhledné zelené víčko / žluté tělo tvrdé želatinové tobolky velikosti „4“ obsahující bílý až téměř bílý prášek, s černým potiskem „J“ na neprůhledné zelené části a „96“ na žluté části.

Fluoxetine Aurovitas 20 mg tobolky je k dispozici v čirém PVC/PVdC-Al-fólie blistrovém balení a HDPE lahvičce s polypropylenovým uzávěrem

Blistr: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56 a 60 tvrdé tobolky
HDPE lahvička: 28 a 500 tvrdé tobolky

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Sokratesa 13D/27
01-909 Varšava
Polsko

Výrobce

APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far
Birzebbugia, BBG 3000
Malta

nebo

Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Kypr: Fluoxetine Aurobindo 20 mg καψάκιο, σκληρό
Česká republika: Fluoxetine Aurovitas
Malta: Fluoxetine 20 mg capsules, hard
Portugalsko: Fluoxetina Aurobindo
Španělsko: FLUOXETINA AUROBINDO 20 mg cápsulas duras EFG
Velká Británie: Fluoxetine 60 mg capsules, hard

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 10. 2018

Držitel rozhodnutí o registraci:
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Ke stažení:
Fluoxetine Aurovitas 20 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 3.11.2018