ATC CODE: R02AX01
ÚČINNÉ L.: FLURBIPROFEN

sp.zn. sukls160730/2018

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro pacienta

Flurbiprofen Geiser Pharma 8,75 mg pastilky

flurbiprofenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Flurbiprofen Geiser Pharma a k čemu se používá

Přípravek obsahuje flurbiprofen. Flurbiprofen patří do skupiny léčiv nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Tyto léky účinkují tak, že mění způsob, jakým tělo reaguje na bolest, otok a vysokou teplotu.

Přípravek se používá pro krátkodobou úlevu od příznaků zánětu hltanu, jako jsou bolest, zánět a otok v krku a potíže s polykáním u dospělých a dospívajících od 12 let.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flurbiprofen Geiser Pharma používat

Nepoužívejte přípravek Flurbiprofen Geiser Pharma:

 • jestliže jste alergický(á) na flurbiprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže jste někdy měl(a) astma, sípání při dýchaní nebo obtíže s dýcháním, vodnatý výtok z nosu, otok obličeje nebo svědivou kožní vyrážka (kopřivka) po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiného léku typu NSAID,
 • jestliže máte nebo jste někdy v minulosti měl(a) žaludeční vředy nebo vředy ve střevech (dvě nebo vice epizod žaludečních nebo dvanáctníkových vředů),
 • jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) krvácení nebo perforaci gastrointestinálního traktu, závažný zánět tlustého střeva nebo poruchy krve po užití NSAID,
 • jestliže jste v posledním trimestru těhotenství,
 • jestliže trpíte nebo jste někdy v minulosti trpěl(a) závažným selháváním srdce, ledvin nebo jater.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Flurbiprofen Geiser Pharma se poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) astma nebo trpíte alergiemi,
 • jestliže máte angínu (zánět mandlí) nebo si myslíte, že trpíte bakteriální infekcí v krku (protože může být potřebná léčba antibiotiky),
 • jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) problémy se srdcem, ledvinami nebo játry,
 • jestliže jste prodělal(a) mozkovou mrtvici,
 • jestliže jste někdy v minulosti měl(a) onemocnění střev (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba);
 • jestliže máte vysoký krevní tlak,
 • jestliže trpíte chronickým autoimunitním onemocněním, tj. onemocněním, při němž dochází k poškozování organismu vlastním systémem obranyschopnosti (včetně onemocnění zvaného systémový lupus erythematodes nebo smíšené onemocnění pojivové tkáně),
 • jste-li starší osobou, neboť je vyšší pravděpodobnost, že se u Vás objeví nežádoucí účinky uvedené v této příbalové informaci,
 • jestliže jste v prvních 6 měsících těhotenství nebo kojíte.

Při používání přípravku Flurbiprofen Geiser Pharma

 • Při prvních známkách jakékoli kožní reakce (vyrážka, olupování kůže) nebo při jakýchkoli jiných známkách alergické reakce, přestaňte tento přípravek používat a poraďte se se svým lékařem.
 • Jakékoli neobvyklé břišní příznaky (zejména krvácení) oznamte svému lékaři. Obraťte se na svého lékaře při zhoršení příznaků, při výskytu nových příznaků, nebo pokud se Váš stav nezlepší.
 • Používání léčivých přípravků s obsahem flurbiprofenu může být spojeno s mírným zvýšením rizika infarktu myokardu nebo mrtvice. Jakékoli riziko je pravděpodobnější při vysokých dávkách a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučenou dávku nebo dobu trvání léčby (3 dny).

Děti a dospívající

Tento léčivý přípravek není určen pro děti a dospívající do 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Flurbiprofen Geiser Pharma

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména lékaře nebo lékárníka informujte, pokud užíváte:

 • nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (až 75 mg denně),
 • léky snižujícími vysoký krevní tlak nebo léky k léčbě srdečního selhání (antihypertenziva a srdeční glykosidy),
 • tablety na odvodnění (diuretika, včetně draslík šetřících léků),
 • léky na ředění krve (antikoagulancia, léky bránící shlukování krevních destiček),
 • léky k léčbě dny (probenecid, sulfinpyrazon),
 • jiné léky typu NSAID nebo kortikosteroidy (jako např. celekoxib, ibuprofen, diklofenak nebo prednisolon),
 • mifepriston (lék na ukončení těhotenství),
 • chinolonová antibiotika (např. ciprofloxacin),
 • cyklosporin nebo takrolimus (na prevenci odmítnutí orgánu po transplantaci),
 • fenytoin (na léčbu epilepsie),
 • methotrexát (k léčbě autoimunitních onemocnění nebo rakoviny),
 • lithium nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) (léky na léčbu deprese),
 • perorální antidiabetika (léky na léčbu cukrovky),
 • zidovudin (lék pro léčbu HIV).

Přípravek Flurbiprofen Geiser Pharma s jídlem, pitím a alkoholem

Při léčbě přípravkem Flurbiprofen Geiser Pharma nekonzumujte alkohol, protože to může zvýšit riziko krvácení do žaludku nebo ve střevech.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Flurbiprofen patří do skupiny léčiv, jež mohou poškodit plodnost u žen. Možné poškození plodnosti pomine po ukončení používání léku. Je nepravděpodobné, že by příležitostné používání těchto pastilek ovlivnilo Vaši šanci otěhotnět, avšak máte-li problémy s otěhotněním, informujte před používáním tohoto léku svého lékaře.

Nepoužívejte tento lék, jestliže jste v posledním trimestru těhotenství. Jestliže jste v prvních šesti měsících těhotenství nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Mezi možné nežádoucí účinky po použití NSAID vš a k patří závratě a poruchy vidění. Pokud se tyto příznaky objeví, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Flurbiprofen Geiser Pharma obsahuje sacharózu a glukózu

Přípravek obsahuje sacharózu a glukózu. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat.

Jak se přípravek Flurbiprofen Geiser Pharma používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování u dospělých a dospívajících od 12 let:
1 pastilka podle potřeby každých 3–6 hodin.
Nepoužívejte více než 5 pastilek během 24 hodin.
Pastilku nechte zvolna rozpustit v ústech.
Během rozpouštění ji stále přemisťujte v ústech.

Použití u dětí a dospívajících
Tento přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 12 let.

Tyto pastilky jsou určeny pouze pro krátkodobé podání. Pro úlevu od příznaků byste měl(a) používat co nejmenší počet pastilek po nejkratší možnou dobu. Jestliže se objeví podráždění v dutině ústní, léčbu flurbiprofenem ukončete.

Nepoužívejte přípravek Flurbiprofen Geiser Pharma déle než 3 dny, pokud Vám Váš lékař neřekne jinak. Pokud se Váš stav nezlepší nebo se zhorší, případně pokud se objeví nové příznaky, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Flurbiprofen Geiser Pharma, než jste měl(a)

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem případně jděte přímo do nejbližší nemocnice. Příznaky při předávkování mohou zahrnovat: pocit na zvracení nebo zvracení, bolest žaludku nebo vzácněji průjem. Může se objevit i ušní šelest, bolest hlavy a krvácení do trávicího ústrojí.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

PŘESTAŇTE POUŽÍVAT tento lék a okamžitě kontaktujte lékaře, pokud zaznamenáte:

 • příznaky alergické reakce, jako jsou astma, náhlé nevysvětlitelné sípání nebo dušnost, svědění, vodnatý výtok z nosu nebo kožní vyrážka,
 • otok obličeje, jazyka nebo krku způsobující potíže s dýcháním, bušení srdce, náhlý pokles krevního tlaku vedoucí k šoku (mohou se objevit i při prvním použití léku),
 • závažné kožní reakce, jako jsou olupování kůže, tvorba puchýřů nebo tvorba šupin.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících účinků nebo jakýkoli účinek, který zde není uveden:

Další nežádoucí účinky, které se mohou objevit:

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):

 • závrať, bolest hlavy
 • podráždění v krku
 • vřídky nebo bolest v ústech
 • bolest v krku
 • nepříjemný nebo neobvyklý pocit v ústech (pocit tepla, pálení, brnění, bodání)
 • pocit na zvracení a průjem
 • bodavý pocit a svědění kůže

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů):

 • ospalost
 • pocit ospalosti nebo obtížné usínání
 • zhoršení astmatu, sípání, dušnost
 • puchýře v ústech nebo v krku, pocit necitlivosti v krku
 • sucho v ústech
 • pocit pálení v ústech, změna chutě, nadmutí břicha, bolest břicha, větry, zácpa, poruchy trávení, zvracení
 • snížená citlivost v krku
 • horečka, bolest
 • kožní vyrážka, svědění

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):

 • anafylaktická reakce

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • chudokrevnost, trombocytopenie (nízký počet krevních destiček, což může vést k tvorbě modřin a krvácení)
 • otok (edém), vysoký krevní tlak, srdeční selhání
 • závažné formy kožních reakcí, jako reakce s tvorbou puchýřů včetně Stevens-Johnsonova syndromu, Lyellova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy
 • hepatitida (zánět jater)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Flurbiprofen Geiser Pharma uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Flurbiprofen Geiser Pharma obsahuje

 • Léčivou látkou je flurbiprofenum. Jedna pastilka obsahuje flurbiprofenum 8,75 mg.
 • Dalšími složkami jsou sacharóza, tekutá glukóza, makrogol 300 (E 1521), silice máty peprné a levomenthol.

Jak přípravek Flurbiprofen Geiser Pharma vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Flurbiprofen Geiser Pharma 8,75 mg pastilky jsou čiré až nažloutlé kulaté pastilky o průměru 19±1 mm.
Pastilky jsou dostupné v PVC-PVDC/Al blistrech.
Velikost balení: 8, 12, 16, 20 nebo 24 pastilek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel

Geiser Pharma S.L., Camino Labiano n°45ground floor right, 31192 Mutilva Alta (Navarra),
Španělsko

Výrobci

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION, Site Diététique et Pharmacie, Zone Industrielle de la Coudette, 32290 Aignan, Francie
LOZY’S PHARMACEUTICALS S.L., Campus Empresarial s/n, 31792 Lekaroz (Navarra), Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Španělsko Lizifen 8,75 mg pastillas para chupar
Česká republika Flurbiprofen Geiser Pharma
Slovenská republika Flurbiprofen Geiser Pharma 8.75 mg tvrdá pastilka
Francie Abifen 8,75 mg pastilles
Belgie Geiserfen 8,75 mg Zuigtabletten/Pastilles/ Lutschtabletten
Řecko Abifen 8,75 mg παστίλιες μέντας
Lucembursko Abifen 8,75 mg Munt- Menthe-Minze Zuigtabletten/Pastilles/
Portugalsko Lutschtabletten Abifen 8,75 mg pastilhas

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7. 6. 2018

Držitel rozhodnutí o registraci:
Geiser Pharma S.L.

Ke stažení:
Flurbiprofen Geiser Pharma

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 19.10.2018