ATC CODE: D06AX

Tento lék je na předpis.

sp.zn.: sukls219669/2013

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro pacienta

FRAMYKOIN mast

bacitracinum zincicum/neomycini sulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Framykoin a k čemu se používá

Framykoin obsahuje kombinaci antibiotik se širokým spektrem účinku, která působí na původce kožních onemocnění.
Framykoin se používá u dospělých i dětí od novorozeneckého věku k místní léčbě kožních infekcí způsobených bakteriemi, jako je impetigo (hnisavé puchýřky, zejména na obličeji u dětí), hnisavý zánět vlasových a vousových míšků, nežity, infikované vředy, různá menší infikovaná poranění (škrábnutí, odřeniny kůže, drobné rány a spáleniny), infikované ekzémy a proleženiny.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Framykoin používat

Nepoužívejte přípravek Framykoin:

  • jestliže jste alergický(á) na bacitracin/neomycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
  • při kožních onemocněních způsobených plísněmi a kvasinkami,

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Framykoin se poraďte se svým lékařem nebo, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Framykoin nelze používat na rozsáhlé mokvající plochy a na bércové vředy pro nebezpečí jeho vstřebání. Přípravek nesmí přijít do styku s očními spojivkami.

Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat, nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Framykoin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.
Není vhodné nanášet přípravek Framykoin současně s jinými přípravky pro místní používání, aby nedošlo k rozředění masti, které by vedlo ke snížení antibakteriálního účinku. Proto bez porady s lékařem nepoužívejte současně na Vaše onemocnění s tímto přípravkem žádné volně prodejné léky pro místní používání.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte přípravek Framykoin.

Těhotenství, kojení a plodnost
V těhotenství a při kojení je Framykoin možno používat pouze na malé plochy, není vhodné ošetřovat Framykoinem popraskané bradavky při kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Framykoin nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Framykoin obsahuje lanolin (tuk z ovčí vlny) a cetylalkohol
Tyto pomocné látky mohou způsobit místní kožní reakce (např. povrchové zánětlivé onemocnění kůže nazývané kontaktní dermatitida).

Jak se přípravek Framykoin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Framykoin se nanáší dospělým i dětem od novorozeneckého věku v malém množství 1 - 3krát denně na postižená místa do vyhojení. Při hnisání a tvorbě krust je nutné krusty odstranit podle postupu doporučeného lékařem. Podle potřeby je možné ošetřené místo překrýt lehkým vzdušným obvazem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při používání přípravku Framykoin se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 léčených):

  • Podráždění kůže, alergické reakce (může se projevit jako svědění, zčervenání, zduření kůže, pocity pálení, někdy i výsevy drobných pupínků). K podráždění kůže nebo alergické reakci může dojít při opakovaném a dlouhodobém používání.

V případě výskytu těchto nežádoucích účinků, nebo jiných neobvyklých reakcí přerušte léčbu a poraďte se s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Jak přípravek Framykoin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za „EXP:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Framykoin obsahuje

  • Léčivými látkami jsou bacitracinum zincicum 2500 m. j. a neomycini sulfas 52 mg (což odpovídá neomycinum 1000 m. j./33 mg) v 10 g masti.
  • Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, cetylalkohol, bílý vosk, tuk z ovčí vlny (lanolin), tvrdý parafin.

Jak přípravek Framykoin vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Framykoin je suspenzní průsvitná mast nažloutlé barvy, konzistence vazelíny.

Velikost balení: 10 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
18.6.2014

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Framykoin mast

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 2.1.2016