ATC CODE: V12

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls175467/2010

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

GUNAPREVAC perorální granule

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, obsahuje pro Vás důležité informace.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek GUNAPREVAC musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
  • Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek GUNAPREVAC a k čemu se používá

GUNAPREVAC je homeopatický přípravek.

Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v bodě 3 této příbalové informace.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GUNAPREVAC užívat

Neužívejte přípravek GUNAPREVAC:

  • jestliže jste alergický(á) na obsažené léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku GUNAPREVAC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pro diabetiky: 1 dávka perorálních granulí obsahuje cca 1g sacharosy (řepného cukru). Pokud vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé druhy cukru, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek GUNAPREVAC
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel či obsluze strojů.

Jak se přípravek GUNAPREVAC užívá

Perorální podání.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů odborníka na homeopatii. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

Obvykle se užívá:
Děti od 2 roků věku a dospělí:

  • 1 dávka granulí každých 6-8 hodin (maximálně 3 dávky denně) až do odeznění příznaků
  • preventivně 1 dávka granulí týdně po dobu 6 týdnů

U dětí mladších 2 let konzultujte použití s lékařem-pediatrem.

Granule vysypte přímo pod jazyk, kde se nechají volně rozpustit/rozplynout.
Nepřekračujte doporučenou dávku.

Možné nežádoucí účinky

Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek GUNAPREVAC uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Obsah balení a další informace

Co přípravek GUNAPREVAC obsahuje

Léčivými látkami jsou:
Aconitum napellus 5CH
Belladonna 5CH
Echinacea 3CH
Asclepias vincetoxicum: 5CH ,
Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K
Cuprum 3CH
Haemophilus influenzae 9CH

Další složkou je sacharóza.

Jak přípravek GUNAPREVAC vypadá a co obsahuje toto balení

Balení: 6 dávek perorálních granulí (po 1 g) v papírové krabičce, příbalový leták

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Výrobce: GUNA S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Miláno, Itálie
Držitel rozhodnutí o registraci: inPHARM spol. s r.o., Tomášikova 25/A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
inPHARM, V Lipkách 647, 154 00 Praha 5, Česká republika, Tel.: 241 432 133, e-mail: inpharm@inpharm.cz

Registrační číslo:93/461/12-C

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25.7.2012.

Držitel rozhodnutí o registraci:
GUNA S.p.a.

Ke stažení:
Gunaprevac

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 3.1.2016