Tento lék je na předpis.

sp.zn.sukls257121/2016

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

GYNOVEL 1 mg/0,5 mg tablety

estradiolum valeras a norethisteroni acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Gynovel a k čemu se používá

Gynovel je přípravek hormonální substituční terapie (HST). Obsahuje dva druhy ženských hormonů, estrogen a progestagen.
Gynovel je užíván ženami po menopauze, od jejichž poslední přirozené menstruace uběhl již minimálně rok.

Gynovel se používá k:

Úlevě od příznaků vyskytujících se po menopauze
V průběhu menopauzy se v ženském těle snižuje tvorba estrogenu. To může vyvolat příznaky jako horkost v obličeji, na krku a hrudi (návaly horka). Gynovel tyto příznaky po menopauze zmírňuje. Gynovel dostanete předepsán pouze v případě, že příznaky vážně brání Vašim každodenním aktivitám.

Prevence osteoporózy
U některých žen se po menopauze zvyšuje křehkost kostí (osteoporóza). Všechny dostupné možnosti byste měla projednat s lékařem.
Pokud se ve Vašem případě jedná o stav zvýšeného rizika zlomenin z důvodu osteoporózy a jiná léčiva pro Vás nejsou vhodná, pak můžete Gynovel používat v prevenci osteoporózy.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gynovel užívat

Anamnéza a pravidelné kontroly u lékaře
Používání HST s sebou nese rizika, která je třeba brát v úvahu při rozhodování, zda léčbu zahájit, či zda v ní dále pokračovat.
Zkušenosti s léčbou žen s předčasnou menopauzou (v důsledku selhání vaječníku nebo jejich odstranění operací) jsou omezené. Máte-li předčasnou menopauzu, riziko použití HST může být rozdílné. Poraďte se prosím se svým lékařem.

Před zahájením (nebo dalším pokračováním) HST, bude Váš lékař vyžadovat osobní i rodinnou anamnézu. Váš lékař rovněž rozhodne o provedení vyšetření tělesného stavu. Toto vyšetření může zahrnovat vyšetření prsou a/nebo další vnitřní vyšetření dle potřeby.

Jakmile léčbu přípravkem Gynovel zahájíte, musíte chodit na pravidelná vyšetření (nejméně jednou ročně). Při těchto kontrolách se svým lékařem probírejte přínosy a rizika pokračující léčby přípravkem Gynovel.

Jděte na pravidelná vyšetření prsou dle doporučení Vašeho lékaře.

Neužívejte přípravek Gynovel
Pokud se Vás týká cokoli z následujícího, anebo si v některých případech nejste jistá, poraďte se s lékařem dříve, než začnete Gynovel užívat.

Neužívejte přípravek Gynovel, jestliže:

 • je u Vás zjištěna rakovinu prsu, prodělala jste ji, nebo je na ni u Vás podezření
 • je u Vás zjištěn estrogenně podmíněný nádor, např. rakovina děložní sliznice (endometria) nebo je na něj u Vás podezření;
 • trpíte neobjasněným krvácením z pochvy;
 • je u Vás zjištěn nadměrný růst děložní sliznice nazývaný hyperplasie endometria, který není léčen;
 • jsou u vás zjištěny žilní krevní sraženiny (trombóza), např. v dolních končetinách (známé jako hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie) nebo u vás byly zjištěny dříve;
 • trpíte poruchou krevní srážlivosti (např. nedostatek proteinu C, proteinu S, nebo antitrombinu);
 • jsou u vás zjištěny nebo jste v nedávné době prodělala onemocnění sdružené s krevními sraženinami v tepnách jako srdeční infarkt, mozková mrtvice nebo angina pectoris;
 • trpíte nebo jste trpěla onemocněním jater a Vaše testy jaterních funkcí se nevrátily k normálu;
 • trpíte vzácným onemocněním krve zvaným "porfyrie", které bývá v rodinách dědičné;
 • jste alergická na estradiol-valerát, norethisteron-acetát nebo na kteroukoli další složku přípravku Gynovel (uvedenou v bodu 6 této příbalové informace).

Pokud se kterýkoli z výše uvedených stavů objeví v průběhu užívání přípravku Gynovel poprvé, přestaňte užívat Gynovel a neprodleně vyhledejte lékaře.

Upozornění a opatření
Informujte svého lékaře vždy, jste-li postižena dále uvedenými stavy, nebo jestliže se u vás takové stavy vyskytly již dříve před zahájením léčby. Tyto stavy se mohou projevit během léčby přípravkem Gynovel opakovaně nebo se mohou zhoršit. Pokud se tak stane, musíte k lékaři docházet na častější kontroly:

 • děložní fibroidy (myomy),
 • růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) nebo údaje o nadměrném růstu děložní sliznice v anamnéze (hyperplazie endometria),
 • zvýšené riziko vzniku žilních krevních sraženin (viz " Žilní krevní sraženiny (trombóza)"),
 • zvýšené riziko vzniku estrogenně podmíněných zhoubných nádorů (např. matka, sestra nebo babička, které onemocněly rakovinou prsu),
 • vysoký krevní tlak,
 • jaterní porucha, jako např. nezhoubný nádor jater,
 • diabetes,
 • žlučové kameny,
 • migréna, nebo těžké bolesti hlavy,
 • onemocnění imunitního systému, které může postihnout mnohé orgány (systémový lupus erythematosus, SLE),
 • padoucnice (epilepsie),
 • astma,
 • onemocnění postihující bubínek a sluch (otoskleróza),
 • velmi vysoké hladiny krevních tuků (triglyceridů),
 • retence tekutin v důsledku onemocnění srdce nebo ledvin.

Okamžitě kontaktujte svého lékaře a přerušte léčbu Gynovelem, pokud nastane v průběhu užívání HST některá z následujících situací:

 • cokoli uvedené v části "Neužívejte přípravek Gynovel"
 • zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka), mohou to být známky onemocnění jater,
 • velmi vysoký vzestup krevního tlaku (příznaky mohou být bolest hlavy, únava, závratě),
 • migrenózní bolesti hlavy, které se objeví poprvé,
 • otěhotníte,
 • povšimnete si známek žilních krevních sraženin, jako jsou:
  - bolestivé otoky a zarudnutí nohou,
  - náhlá bolest na hrudi,
  - obtíže při dýchání.

Více informací v části "Žilní krevní sraženiny (trombóza)".

Poznámka: Gynovel není antikoncepce. Pokud od Vaší poslední menstruace uběhlo méně než 12 měsíců a je Vám méně než 50 let můžete k zabránění otěhotnění stále potřebovat použít další antikoncepci. Požádejte svého lékaře o radu.

HST a rakovina

Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplasie endometria) a rakovina děložní sliznice (karcinom endometria)
Užívání čistě estrogenní HST zvyšuje riziko nadměrného zesílení děložní sliznice (hyperplasie endometria) a rakoviny děložní sliznice (karcinom endometria).

Progestagen obsažený v Gynovelu Vás před tímto zvýšeným rizikem chrání.

Nepravidelné krvácení
V období prvních 3-6 měsíců užívání Gynovelu můžete mít nepravidelné krvácení nebo špinění.

Nicméně pokud nepravidelné krvácení:

 • pokračuje déle než prvních 6 měsíců,
 • objeví se až poté co Gynovel užíváte déle než 6 měsíců,
 • pokračuje i poté co užívání Gynovelu ukončíte, navštivte co nejdříve svého lékaře.

Rakovina prsu

Výsledky u žen užívajících estrogeny v kombinaci s progestageny a rovněž u žen užívajících pouze estrogenní HST naznačují vyšší riziko rakoviny prsu. Zvláštní riziko závisí na délce užívání HST. Dodatečné riziko se stává patrným v průběhu několika let. Po ukončení léčby se během několika let (nanejvýš pěti let) vrací nicméně k normálu.

Srovnání
U žen ve věku 50 až 79 let neužívajících HST, bude v průměru u 9 až 17 z 1000 žen diagnostikována v průběhu 5 let rakovina prsu. U žen ve věku 50 až 79 let, které po dobu více než 5 let užívaly estrogen-progestagenovou HST bude rakovina prsu diagnostikována u 13 až 23 z 1000 žen (tj. 4 až 6 dodatečných případů).

 • pravidelně kontrolujte svá prsa. Lékaře vyhledejte, zjistíte-li změny jako jsou:
  - důlky na kůži,
  - změny bradavky,
  - jakékoli bulky, které můžete vidět nebo cítit.

Navíc se doporučuje zúčastnit se mamografického screeningového vyšetření, pokud je Vám nabídnuto. Při mamografickém vyšetření je důležité, abyste informovala zdravotní sestru nebo jiného zdravotnického pracovníka, který rentgenové vyšetření provádí, že užíváte hormonální substituční terapii, protože tato léčba může zvýšit hustotu prsní tkáně (mamografickou denzitu) a ovlivnit tím výsledek mamogramu. Jestliže je hustota prsní tkáně zvýšená, mamografie nemusí odhalit všechny bulky.

Rakovina vaječníků (ovarií)

Výskyt rakoviny vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu. Užívání HST obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progestagenu je spojeno s mírně zvýšeným rizikem rakoviny vaječníků.
Riziko rakoviny vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně 2 žen z 2000 ve věku 50 až 54 let, které neužívají HST, bude během 5letého období diagnostikována rakovina vaječníků. U žen, které užívaly HST po dobu 5 let, budou přibližně 3 případy na 2 000 uživatelek (tj. přibližně 1 případ navíc).

Účinek HST na srdce a krevní oběh

Žilní krevní sraženiny (trombóza)
Riziko žilních krevních sraženin je u žen užívajících HST asi 1,3-3krát vyšší než u žen, které HST neužívají, zvláště v průběhu prvního roku užívání.

Žilní krevní sraženiny mohou být vážné a je-li některá zanesena do plic, může způsobit bolest na hrudi, dušnost, mdlobu nebo i smrt.

Pravděpodobněji vzniknou žilní krevní sraženiny ve vyšším věku, a pokud pro Vás platí něco z následujícího.
Uvědomte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne něco z následujícího:

 • dlouhodobé znehybnění z důvodu závažného chirurgického výkonu, úrazu nebo onemocnění (viz též v bodu 3 ("Jestliže musíte podstoupit operační zákrok"),
 • závažná nadváha (BMI > 30 kg/m2 ),
 • jakékoli problémy se srážlivostí, které vyžadují dlouhodobou léčbu přípravky zamezujícími vznik krevních sraženin,
 • kdokoli z příbuzných měl krevní sraženiny v dolních končetinách, plicích nebo jiných orgánech,
 • onemocníte systémovým lupusem erythematosus (SLE),
 • onemocníte rakovinou.

Pokud jde o známky žilních krevních sraženin, viz "Přestaňte užívat Gynovel a neprodleně vyhledejte lékaře".

Srovnání
U žen ve věku 50 až 59 let, které neužívají HST, lze v průběhu 5 let u 4 až 7 z 1000 očekávat, že se žilní krevní sraženiny objeví.

U žen ve věku 50 až 59 let, které užívaly estrogen-progestagenovou HST déle než 5 let, se objeví žilní krevní sraženiny u 9 až 12 na 1000 uživatelek (tj. 5 dodatečných případů).

Onemocnění srdce (infarkt myokardu)
Neexistují důkazy o tom, že by HST zamezila vzniku srdečního infarktu.
U žen starších 60 let, užívající estrogen-progestagenovou HST, je o něco pravděpodobnější vznik onemocnění srdce než u žen neužívajících HST.

Mrtvice
Riziko vzniku mrtvice je asi 1,5x vyšší u žen užívajících HST, než u žen HST neužívajících. Počet dodatečných případů mrtvice v důsledku užívání HST s věkem stoupá.

Srovnání
U žen ve věku 50 až 59 let, které neužívají HST, v průběhu 5letého období, lze u 8 z 1000 očekávat vznik mrtvice. U žen ve věku 50 až 59 let, které užívaly estrogen-progestagenovou HST déle než 5 let, bude 11 případů mrtvice na 1000 uživatelek (tj. 3 dodatečné případy).

Další stavy
HST nezabrání ztrátě paměti. Existují jistá data svědčící pro vyšší riziko ztráty paměti u žen, které HST zahájily ve věku vyšším než 65 let. Vyžádejte si radu svého lékaře.

U žen s hereditárním (vrozeným) angioedémem může HST vyvolat nebo zhoršit příznaky.

Další léčivé přípravky a Gynovel
Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku Gynovel. Může to vést k nepravidelnému krvácení.
Platí to pro následující přípravky:

 • léky proti padoucnici (epilepsii) - (jako jsou fenobarbital, fenytoin, karbamazepin),
 • léky proti tuberkulóze (jako jsou rifampicin, rifabutin),
 • léky pro léčbu HIV infekce (jako jsou nevirapin, efavirenz, ritonavir, telaprevir, nelfinavir),
 • rostlinné přípravky obsahující Třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).

Gynovel může zvýšit nebo snížit účinek dalších léčivých přípravků:

 • účinek cyklosporinu (užívaného k prevenci rejekce transplantátů, léčbě příznaků revmatoidní artritidy nebo psoriázy (lupénky)) může být zvýšen,
 • účinek lamotriginu (užívaného k léčbě epilepsie) může být snížen a pro dosažení kontroly záchvatů může být nezbytná úprava dávkování lamotriginu,
 • léčivé přípravky obsahující ketokonazol (proti plísním) mohou zvýšit účinek Gynovelu.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, o rostlinných přípravcích nebo o ostatních přírodních přípravcích.

Laboratorní testy
Máte-li podstoupit krevní vyšetření, oznamte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte Gynovel, protože tento léčivý přípravek může výsledky některých zkoušek ovlivnit.

Těhotenství a kojení
Gynovel je určen pouze ženám po menopauze. Pokud otěhotníte, ukončete užívání Gynovelu a vyhledejte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyl zjištěn žádný vliv na řízení a obsluhu strojů.

Gynovel obsahuje monohydrát laktózy
Pacienti s některými vzácnými dědičnými chorobami: intolerancí galaktózy; úplnou deficiencí laktázy příp. glukózo-galaktózovou malabsorpcí nesmí přípravek používat.

Jak se přípravek Gynovel užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař bude usilovat o předepsání co nejnižší možné dávky k potlačení Vašich příznaků po co nejkratší možnou dobu. Promluvte si se svým lékařem, pokud si myslíte, že dávka je příliš silná nebo naopak příliš slabá.

Užívejte jednu tabletu denně bez přerušení mezi jednotlivými blistry tablet.

První tabletu vyjměte z blistru podle dne v týdnu, kdy začínáte Gynovel užívat (např. „Po“ pro pondělí). Další tablety jsou pak z blistru vyjímány každý den ve směru šipky, až dokud blistr není vyprázdněn. Nový blistr načněte další den.

Tablety je třeba zapít dostatečným množstvím vody, nejlépe každý den ve stejnou dobu.

Jestliže jste užila více přípravku Gynovel, než jste měla
Užijete-li více tablet přípravku Gynovel, než jste měla, poraďte se, s ohledem na možné riziko, s ošetřujícím lékařem nebo v nemocnici.

Při předávkování můžete pociťovat zvýšenou citlivost prsů, pocit na zvracení (nevolnost), zvracení, nepravidelnou menstruaci, deprimovanost, únavu, rozvoj akné nebo zvýšení ochlupení po těle a v obličeji.
Pokud užijete náhodně dávku navíc, další denní dávku nicméně užijte normálně.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Gynovel
Opomenete-li vzít tabletu, můžete ji vzít během 12 hodin od obvyklé doby, v opačném případě musíte vynechanou tabletu znehodnotit a další užít jako obvykle příští den.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu.

Jestliže musíte podstoupit operační zákrok
Pokud se chystáte na operaci, sdělte operatérovi, že užíváte Gynovel. Možná budete muset užívání Gynovelu přerušit již 4 až 6 týdnů před operací, aby se snížilo riziko žilní krevní sraženiny (viz bod 2 "Žilní krevní sraženiny (trombóza)"). Poraďte se s lékařem, kdy můžete užívání Gynovelu obnovit.

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Gynovel uchovávat

Obsah balení a další informace

Držitel rozhodnutí o registraci:
Adamed Sp. z o.o.

Ke stažení:
Gynovel

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 19.11.2017