ATC CODE: N05AD01

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls106249/2011, sukls106247/2011

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

HALOPERIDOL-RICHTER 2 mg/ml perorální kapky, roztok

haloperidolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Haloperidol-Richter a k čemu se používá

Přípravek Haloperidol-Richter obsahuje léčivou látku haloperidol. Ta patří do skupiny léků nazývaných “neuroleptika“.

Přípravek Haloperidol-Richter se používá u onemocnění ovlivňujících způsob myšlení, cítění nebo chování. Tato onemocnění mohou způsobovat, že:

 • jste zmatený (á),
 • vidíte, slyšíte nebo cítíte věci, které tam nejsou (halucinace),
 • věříte věcem, které nejsou pravdivé (bludy),
 • cítíte neobvyklá podezření (paranoia),
 • cítíte se velmi vzrušený (á), nervózní, nadšený (á) nebo hyperaktivní (nadměrně aktivní),
 • cítíte se velmi agresivní nebo divoký (á).

Přípravek Haloperidol-Richter je také používaný u:

 • Gilles de la Touretteova syndromu a pohybů, které nemůžete ovlivnit (tiky),
 • škytavky, která nechce ustoupit.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haloperidol-Richter užívat

Neužívejte přípravek Haloperidol-Richter

 • jestliže jste alergický (á) na haloperidol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. Alergická reakce se může projevit jako vyrážka, svědění, otok obličeje nebo rtů nebo dušnost (dýchací obtíže).
 • jestliže máte nebo jste někdy měl (a) onemocnění srdce, které způsobuje, že srdce má abnormální rytmus (arytmie) nebo bije neobvykle pomalu (máte pomalý pulz);
 • jestliže užíváte léky, které ovlivňují rytmus srdce;
 • jestliže Vám lékař řekl, že máte příliš nízkou hladinu draslíku v krvi;
 • jestliže trpíte Parkinsonovou chorobou;
 • jestliže Vám lékař řekl, že trpíte onemocněním, které ovlivňuje část Vašeho mozku, která se jmenuje „bazální ganglia“;
 • jestliže méně vnímáte věci, které se dějí kolem Vás nebo se zpomalí Vaše reakce.

Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste jistý (á), promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Haloperidol-Richter užívat.

Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Haloperidol-Richter je zapotřebí:

Jestliže jste starší osoba, protože můžete být k účinku přípravku Haloperidol-Richter citlivější.

Jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embólie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete haloperidol užívat, pokud:

 • máte problémy se srdcem nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných náhle zemřel na srdeční problémy;
 • jste někdy měl (a) krvácení do mozku nebo Vám Váš lékař řekl, že je u Vás vyšší pravděpodobnost vzniku cévmí mozkové příhody (mrtvice) než u jiných osob;
 • máte nižší hladiny minerálů (elektrolytů) v krvi, než je norma;
 • jste delší dobu nedostatečně jedl (jedla);
 • máte problémy s ledvinami nebo játry;
 • máte epilepsii nebo nějaký jiný problém, který může způsobit křeče (záchvaty), protože můžete potřebovat vyšší dávku léku k jejich kontrole;
 • máte depresi;
 • máte problémy se štítnou žlázou;
 • máte nádor nadledviny (feochromocytom).

Možná, že bude nutné, aby Vás lékař pečlivěji sledoval a změnil dávku přípravku Haloperidol-Richter. Pokud si nejste jistý (á), zda se Vás některý z výše uvedench bodů týká, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Haloperidol-Richter užívat.

Lékařské kontroly
Pře léčbou a během léčby přípravkem Haloperidol-Richter může Váš lékař natočit elektrokardiogram (EKG). EKG měří elektrickou aktivitu srdce.

Krevní testy (laboratorní vyšetření)
Váš lékař může potřebovat překontrolovat hladin minerálů (elektrolytů) ve Vaší krvi.

Děti
Dostupné bezpečnostní údaje u pediatrické populace naznačují riziko extrapyramidových symptomů včetně tardivní dyskineze (nechtěné, opakované pohyby těla) a sedace (zklidnění). Nejsou dostupné dlouhodobé bezpečnostní údaje.

Další léčivé přípravky a přípravek Haloperidol-Richter
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat.

V případě, že užíváte současně lithium a přípravek Haloperidol-Richter, může být nutné speciální sledování.
Informujte neprodleně svého lékaře a přestaňte užívat oba léky, pokud se u Vás vyskytne:

 • horečka bez vysvětlitelné příčiny nebo pohyby, které nemůžete kontrolovat;
 • zmatenost, dezorientace, bolest hlavy, problémy s rovnováhou a pocit ospalosti.

Jsou to příznaky závažného zdravotního stavu.

Haloperidol může ovlivnit účinek následujících léků:
Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:

 • na uklidnění nebo na spaní (trankvilizéry);
 • na bolest (silná analgetika);
 • na depresi, jako jsou „tricyklická antidepresiva“ a „tetracyklická antidepresiva“;
 • na onemocnění, které ovlivňuje způsob Vašeho myšlení, cítění, chování (antipsychotika nebo neuroleptika);
 • na snížení krevního tlaku, jako je guanethidin, methyldopa;
 • na změny srdeční frekvence nebo pokud užíváte léky, které ovlivňují srdeční frekvenci;
 • na Parkinsonovu chorobu, jako je levodopa;
 • na ředění krve, jako je fenindion;
 • na závažné alergické reakce, jako je adrenalin;
 • na epilepsii.

Pokud užíváte některý z výše uvedených léků, promluvte si se svým lékařem dříve, než začnete užívat přípravek Haloperiol-Richter.

Některé léky mohou ovlivnit účinek haloperidolu:
Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky k léčbě:

 • deprese, jako je fluoxetin a paroxetin;
 • úzkosti, jako je buspiron;
 • malárie, jako je chinin a meflochin;
 • problémů se srdečním rytmem, jako je chinidin, disopyramid a prokainamid, amiodaron, sotalol a dofetilid;
 • epilepsie, jako je fenobarbital a karbamazepin;
 • alergie, jako je terfenadin;
 • závažné infekce, jako je rifampicin;
 • vysokého krevního tlaku, jako jsou močopudné látky (diuretika);
 • infekce jako je sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin i.v. (podávaný do žíly);
 • plísňové infekce, jako je ketokonazol.

Může být třeba, aby lékař změnil dávku přípravku Haloperidol-Richter.

Užívání přípravku Haloperidol-Richter s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek Haloperidol-Richter můžete užívat s jídlem nebo bez jídla (na lačno). Spolkněte tabletu s malým množstvím vody, kapky také zapijte vodou.

Alkohol
Konzumace alkoholu během užívání přípravku Haloperidol-Richter může způsobit ospalost a snížit bdělost. To znamená, že musíte kontrolovat, jaké množství alkoholu požijete.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Haloperidol-Richter v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoli z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Nicméně pokud se Váš lékař domnívá, že přípravek Haloperidol-Richter potřebujete, můžete ho užívat.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. To proto, že malá množství mohou přejít do mateřského mléka.

Starší osoby
Pokud trpíte onemocněním, které je spojeno se ztrátou paměti, promluvte si nejdříve se svým lékařem, který rozhodne, zda můžete přípravek Haloperidol-Richter užívat a vysvětlí Vám možná rizika jeho užívání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek může ovlivnit Vaši schonost řídit doprvní prostředky. Neřiďte ani nepoužívejte nástroje a neobsluhujte stroje, dokud si nejprve nepromluvíte se svým lékařem.

Přípravek Haloperido-Richter 1,5 mg, tablety obsahuje 157 mg laktosy.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

Přípravek Haloperidol-Richter, 2mg/ml, perorální kapky, roztok obsahuje 0,50 mg methylparabenu a 0,05 mg propylparabenu v 1 ml.
Methylparaben a propylparaben mohou způsobit alergické reakce. To se může stát, i když už přípravek Haloperidol-Richter, perorální kapky nějakou dobu užíváte.

Jak se přípravek Haloperidol-Richter používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý (á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Haloperidol-Richter příliš silný či slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jaké množství přípravku máte užívat
Váš lékař Vám řekne, jaké množství přípravku Haloperidol-Richter máte užívat a jak dlouho. Váš lékař Vám přizpůsobí dávku tak, aby Vám nejlépe vyhovovala. Je důležité, abyste užíval (a) správné množství.

Vaše dávka bude záviset na:

 • Vašem věku;
 • závažnosti Vašich příznaků;
 • Vašich dalších zdravotních problémech;
 • Vaší reakci na podobná léčiva v minulosti.

Dospělí

 • Vaše počáteční dávka bude obvykle mezi 1,5 mg a 5 mg. Tuto dávku budete užívat dvakrát nebo třikrát denně.
 • Až se začnou Vaše příznaky zlepšovat, může Váš lékař dávku přípravku Haloperidol-Richter snížit.

Požití u dětí

 • Dávka u dětí závisí na jejich tělesné hmotnosti.
 • Děti dostávají obvykle 0,025 mg až 0,05 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně.
 • Polovina dávky má být užita ráno a druhá polovina večer.
 • Většina dětí užívá maximálně10 mg denně.

Použití u starších osob

 • Starší osoby mají obvykle nižší počáteční dávku.
 • Množství přípravku Haloperidol-Richter bude přizpůsobováno, až lékař najde dávku, která Vám nejlépe vyhovuje.

Užívání přípravku Haloperidol-Richter

 • Přípravek Haloperidol-Richter je třeba užívat ústy (perorálně).
 • Tabletu spolkněte s malým množstvím vody, kapky také zapijte vodou.

Kdy máte přestat přípravek Haloperidol-Richter užívat
Užívejte tento přípravek tak dlouho, jak Vám lékař doporučí. Může trvat určitou dobu, než se projeví celý účinek tohoto léku.

Pokud Váš lékař neurčí jinak, léčba přípravkem Haloperidol-Richter se ukončuje postupně. Pokud se přípravek Haloperidol-Richter přestane užívat náhle, můžou se objevit příznaky jako je:

 • Nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení
 • Problémy se spaním

Vždy se pečlivě řiďte pokyny svého lékaře.

Jestliže jste užil (a) více přípravku Haloperidol, než jste měl (a)
Pokud užijete více léku, než Vám lékař řekl nebo pokud se to stane někomu jinému, kontaktujte svého lékaře nebo navštivte neprodleně nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek Haloperidol
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku.

Pokud dávku zapomenete užít, užijte příští dávku v obvyklý čas. Pokračujte v užívání přípravku podle pokynů lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s určitou četností, která je definována následovně:

 • velmi časté: mohou se vyskytnout více než u 1 osoby z 10
 • časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10
 • méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100
 • vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000
 • velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10 000
 • není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

Kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud budete mít podezření, že se u Vás vykytuje některý z následujících stavů. Je možné, že budete neprodleně potřebovat lékařské ošetření.

 • Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
 • Náhlý otok obličeje nebo krku. Kopřívka (jemná vyrážka nebo urtikárie), silné podráždění kůže, zarudnutí kůže nebo puchýře na kůži. Mohou to být příznaky závažné alergické reakce. Tato se vyskytne jen u malého počtu lidí.
 • Závažný stav nazývaný „neuroleptický maligní syndrom“. Může se projevit následujícími příznaky:
  • rychlé bušení srdce, změny krevního tlaku a pocení následované horečkou;
  • rychlejší dýchání, ztuhlost svalů, snížené vědomí až koma;
  • zvýšené hladiny proteinů v krvi (enzym, který se jmenuje kreatinfosfokináza).
   Tento stav se vyskytuje u méně než 1 osoby z 1000.
 • Můžete mít abnormální srdeční rytmus (arytmie). Arytmie může způsobit, že srdce přestane tlouci (srdeční zástava).
 • U starších pacientů s demencí, kteří užívali neuroleptika, byl hlášen mírně zvýšený počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří neuroleptika neužívali. Přesná četnost není známa.
 • Trhavé pohyby a problémy jako je pomalost, ztuhlost svalů, třes a pocit neklidu. Větší tvorba slin než normálně, záškuby nebo neobvyklé pohyby jazyka, obličeje, úst, čelisti nebo krku, krouživé pohyby očí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto nežádoucích účinků, může být třeba podání dalšího léku.

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků nebo pokud na některý máte podezření:
Velmi časté:

 • Pocit neklidu nebo problémy se spaním
 • Bolest hlavy

Časté:

 • Třes, strnulé držení těla, obličej podobný masce, pomalé pohyby a šouravá chůze, chůze s poruchou rovnováhy
 • Pocit neklidu, špatná nebo depresivní nálada nebo spavost
 • Pocit točení hlavy nebo závratě, zvláště při postavování se
 • Příznaky psychózy jako jsou abnormální myšlenky nebo představy, slyšení abnormálních zvuků
 • Problémy s viděním včetně neostrého vidění a rychlých pohybů očí

Méně časté

 • Problémy s játry včetně zežloutnutí kůže a očí, světlé stolice a tmavě zbarvené moči
 • Pocit zmatenosti
 • Snížení počtu bílých krvinek, které může způsobit časté infekce
 • Křeče nebo záchvaty
 • Dýchací problémy nebo pískání při dýchání
 • Hormonální změny, které mohou způsobit
 • změny tělesné hmotnosti
 • problémy v sexuální oblasti, jako je problém s erekcí
 • u některých mužů se může vyskytnout otok prsů nebo bolestivá a dlouhotrvající erekce
 • někteří lidé ztrácejí zájem o sex
 • některé ženy mají nepravidelnou, bolestivou nebo silnou menstruaci nebo naopak menstruaci nemají
 • u některých žen dochází k nečekané tvorbě mateřského mléka, mají bolest prsů

Vzácné:

 • Neschopnost otevřít ústa

Není známo:

 • Krvácení nebo tvorba modřin častější než obvykle. Může to být způsobeno poklesem krevních buněk, které se jmenují krevní destičky.
 • Zadržování tekutin postihující mozek, které vede ke slabosti, únavě nebo zmatenosti

Další nežádoucí účinky:
Časté:

 • Vyrážka
 • Pomalé pohyby
 • Sucho v ústech
 • Pocit nevolnosti, zvracení
 • Zácpa
 • Potíže s močením

Méně časté

 • Citlivost pokožky na sluneční světlo
 • Větší pocení než obvykle
 • Horečka
 • Otok kotníků

Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky, ale četnost výskytu nelze určit, a proto je ohodnocena jako není známo:

 • Šupinatění nebo olupování se kůže
 • Zánět kůže (červená, horká a citlivá na pohmat)
 • Nízká tělesná teplota
 • U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Haloperidol-Richter v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy.

Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoli z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Výsledky laboratorních vyšetření:

 • Abnormální výsledky laboratorního vyšetření funkce jater
 • Nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie)
 • Abnormální záznam EKG (elektrokardiogram)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V*. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Haloperidol-Richter uchovávat

Tablety: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Perorální kapky: Uchovávejte při teplotě do 25o C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Haloperidol-Richter obsahuje

Léčivou látkou je
Perorální kapky: 2,0 mg haloperidolum v 1 ml roztoku (10 kapek = 1 mg).

Pomocnými látkami jsou:
Perorální kapky: kyselina mléčná, methylparaben, propylparaben, hydroxid sodný (k úpravě pH), čištěná voda.

Jak přípravek Haloperidol-Richter vypadá a co obsahuje toto balení
Perorální kapky: čirý, bezbarvý roztok.
Lahvička (10 ml) z hnědého skla s PE uzávěrem a kapacím zařízením v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21,
1103 Budapešť,
Maďarsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Na Strži 65,
140 00 Praha 4
Tel: +420 261 141 200

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.7.2013.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Gedeon Richter Plc.

Ke stažení:
Haloperidol-Richter 2 mg/ml kapky

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 3.1.2016