ATC CODE: D07AA02

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls169732/2010

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Hydrocortison Léčiva mast

Hydrocortisoni acetas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Hydrocortison Léčiva musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, vyhledejte lékaře.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Hydrocortison Léčiva a k čemu se používá

Hydrokortizon je protizánětlivá látka ze skupiny kortikosteroidních hormonů. Místně použitý způsobuje ústup zánětu kůže, tlumí alergické projevy, svědění a zarudnutí kůže.
Mast se používá při místních zánětlivých a alergických kožních onemocněních neinfekčního původu, např. při ekzémech, při podráždění kůže kosmetickými a čistícími prostředky, při bodnutí hmyzem, malých spáleninách l. a 2. stupně, při kožních zánětech po slunění, ozáření ap.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hydrocortison Léčiva používat

Nepoužívejte přípravek Hydrocortison Léčiva
Při přecitlivělosti na hydrokortizon nebo na ostatní složky přípravku.
Dále se nepoužívá u plísňových a jiných infekčních onemocnění, na otevřené rány, do oka (přípravek nesmí přijít do styku s očními spojivkami) a v místě očkování.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Hydrocortison Léčiva je zapotřebí
U malých dětí lze použít přípravek Hydrocortison Léčiva jen pod dohledem odborného lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Hydrocortison Léčiva mast může při současném používání snížit účinnost antibiotických zásypů a mastí. Bez porady s lékařem proto nepoužívejte současně na Vaše onemocnění s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky pro místní používání.

Používání přípravku Hydrocortison Léčiva s jídlem a pitím
Při užívání přípravku Hydrocortison Léčiva můžete jíst a pít normálně.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
V těhotenství a při kojení se poraďte se svým lékařem.
Přípravkem Hydrocortison Léčiva nelze ošetřovat prsní bradavky kojících matek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Hydrocortison Léčiva
Přípravek obsahuje parabely, které můžou způsobit alergické reakce (mohou být opožděné), propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže a cetylstearylalkohol, který může způsobit lokální kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Jak se přípravek Hydrocortison Léčiva používá

Vždy užívejte přípravek Hydrocortison Léčiva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si
nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.
Hydrokortizonová mast se vtírá do postiženého místa v malém množství 1-2x denně.
Nedojde-li k ústupu obtíží během týdne léčby, poraďte se s lékařem.
Aplikace v obličeji nemá přesáhnout 10 dní.
Bez porady s lékařem nemá aplikace přípravku u dětí přesáhnout 14 dní.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Hydrocortison Léčiva než jste měl(a)
Při náhodném požití masti dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hydrocortison Léčiva
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Hydrocortison Léčiva
Po přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Hydrocortison Léčiva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Hydrocortison Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Méně často: 0,1-1% (výskyt u více jako u 1 pacienta z 1000 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta ze 100 pacientů): projevy přecitlivělosti na jednotlivé složky přípravku.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): dlouhodobé používání masti může vyvolat
ztenčení a zarudnutí kůže, rozšíření povrchových cév a tvorbu pajizévek (strií, zvláště u žen).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Hydrocortison Léčiva uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Hydrocortison Léčiva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte teplotě do 25°C, v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Hydrocortison Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je hydrocortisoni acetas 100 mg (1%) v 10 g masti.
Pomocnými látkami jsou tekutý parafin, tvrdý parafin, cetylstearylalkohol, kyselina stearová, bílý vosk, monoacylglyceroly nasycených vyšších mastných kyselin, ethoxylované alkoholy C12-C16, propylenglykol, trolamin, methylparaben, čištěná voda

Jak přípravek Hydrocortison Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: Mast barvy bílé až slabě nažloutlé, konzistence krému.
Velikost balení: 10 g masti

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 29.9.2010

 

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Hydrocortison Léčiva

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 4.1.2016