ATC CODE: M01AE01

Tento lék je na předpis.

sp. zn. sukls9212/2016

Příbalový leták - Příbalová informace – informace pro uživatele – RP

IBUMAX 600 mg potahované tablety

ibuprofenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je IBUMAX 600 mg a k čemu se užívá

Přípravek IBUMAX 600 mg patří do skupiny léků nazývaných antiflogistika, analgetika, antipyretika (léky k tlumení zánětu, bolesti a horečky)

Léčivá látka ibuprofen zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou zodpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně. Ibuprofen zmírňuje bolest a zánět různého původu, zvláště u onemocnění pohybového ústrojí. Ibuprofen tlumí rovněž horečku, která provází zánět.

Přípravek IBUMAX 600 mg se užívá při léčbě revmatických onemocnění především zánětlivého původu postihujících klouby, páteř, kosterní svalstvo, šlachy, dále při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí apod. Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete IBUMAX 600 mg užívat

Neužívejte IBUMAX 600 mg

 • jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné protizánětlivé léky, což se může projevit jako průduškové astma, kopřivka nebo jiná alergická reakce
 • jestliže máte v současnosti vřed nebo krvácení žaludku nebo dvanáctníku nebo jste měl(a) vředovou chorobu nebo krvácení opakovaně v minulosti (tj. pokud jste v minulosti prodělal(a) dvě nebo více epizod vředu či krvácení)
 • po prodělaném krvácení nebo perforaci (proděravění) v zažívacím traktu v souvislosti s užíváním nesteroidních protizánětlivých léků v minulosti
 • při poruchách krvetvorby a poruchách krevní srážlivosti
 • ve třetí třetině těhotenství,
 • při závažném srdečním selhání

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Ibumax 600 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • pokud trpíte zánětlivým onemocněním střev (např. ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba), jelikož by lék mohl toto onemocnění zhoršit
 • pokud trpíte onemocněním ledvin či jater
 • při srdečním onemocnění
 • při vysokém krevním tlaku
 • po prodělaném vředu žaludku nebo dvanáctníku (pouze jedna epizoda v minulosti)
 • při průduškovém astmatu i v klidovém stadiu
 • při některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. kolagenózy, např. systémový lupus erytematodes)
 • pokud užíváte léky snižující srážlivost krve
 • pokud máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky „TIA“)
 • pokud máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, pokud máte v rodině výskyt srdečního onemocnění nebo cévní mozkové příhody, nebo pokud jste kuřák/kuřačka
 • během prvních šesti měsíců těhotenství nebo v období kojení

Ibumax 600 mg se nemá užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky.

Krvácení z trávicího ústrojí, vředy a proděravění trávicího ústrojí byly hlášeny u všech nesteroidních protizánětlivých léků včetně ibuprofenu. Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s varujícími příznaky ale i bez nich, někdy mohou být smrtelné. Riziko těchto komplikací je zvýšeno u starších pacientů a u pacientů s prodělaným krvácením z trávicího ústrojí. Jiné léky mohou riziko krvácení zvýšit (viz odstavec Další léčivé přípravky). Pokud se objeví příznaky krvácení z trávicího ústrojí (např. tmavá, dehtovitá stolice), léčba přípravkem musí být okamžitě ukončena.
Velmi vzácně byly v souvislosti s užíváním ibuprofenu hlášeny závažné alergické kožní reakce (viz bod 4). Jakmile se u Vás objeví vyrážka či slizniční projevy alergické reakce, léčba přípravkem musí být okamžitě ukončena.

Při některých onemocněních je třeba zvláštní opatrnosti při užívání přípravku IBUMAX 600 mg. Váš lékař má být proto informován o všech onemocněních, kterými trpíte, aby mohl posoudit vhodnost jeho užívání.

Protizánětlivá/analgetická léčiva (léky proti zánětu a bolesti) jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby.

Během užívání tohoto přípravku není vhodné pití alkoholických nápojů a kouření.

Děti a dospívající
Přípravek není určen pro děti a dospívající mladší než 15 let.
U dehydrovaných dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin.

Další léčivé přípravky a přípravek IBUMAX 600 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Bez porady s lékařem neužívejte současně s tímto přípravkem jiné volně prodejné léky.
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte IBUMAX 600 mg.

IBUMAX 600 mg může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např.:

 • Antikoagulancia/antiagregancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin). Léky snižující srážlivost krve zvyšují riziko krvácení.
 • Léky snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory jako je kaptopril, beta-blokátory jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan). Účinek léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku a močopudných léků může být snížen.

Současné užívání ibuprofenu a následujících léků zvyšuje riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí zejména krvácení a žaludečního vředu:

 • kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky
 • kortikosteroidy
 • některé léky proti depresi (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu- SSRI, např. citalopram) a
 • léky snižující srážlivost krve (např. tiklopidin).

Současné užití ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylové (podávané v nízkých dávkách pro předcházení tvorby krevních sraženin) může snížit její protisrážlivý účinek. Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia (používaného k léčbě manických epizod u bipolární poruchy) a digoxinu (přípravek užívaný k léčbě srdečního selhání) a fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky.
Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon). Ibuprofen může zvýšit toxicitu metotrexátu (léku proti rakovině a některým kloubním onemocněním), baklofenu (léku snižujícího svalové napětí).
Ibuprofen může zvýšit riziko poškození ledvin způsobené podáváním cyklosporinu (léku užívaného po transplantaci).
Při současném podávání s draslík šetřícími močopudnými léky může dojít ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.
Při současném podávání chinolonových antibiotik a nesteroidních antirevmatik se může zvýšit riziko vzniku křečí.

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem IBUMAX 600 mg. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek IBUMAX 600 mg užívat s jinými léčivy.

Přípravek IBUMAX 600 mg s jídlem, pitím a alkoholem
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
V prvních šesti měsících těhotenství a v období kojení užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře. Tento léčivý přípravek se nesmí užívat v posledních třech měsících těhotenství (viz odstavec Neužívejte Ibumax 600 mg).

Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě. Ženy, které chtějí otěhotnět, by se měly o užívání přípravku poradit s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek IBUMAX 600 mg nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, pouze u některých pacientů může vyvolat nežádoucí účinky (bolest hlavy, závratě), které mohou tuto schopnost nepříznivě ovlivnit.

Jak se IBUMAX 600 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a délku léčby určuje vždy lékař podle druhu a závažnosti onemocnění.
Dospělí a dospívající od 15 let obvykle užívají při léčbě revmatických onemocnění a poúrazových stavů l potahovanou tabletu IBUMAX 600 mg 3 - 4krát denně.
Při výskytu ranní ztuhlosti a bolesti kloubů se doporučuje použít večerní dávku krátce před spaním.

Způsob použití
Potahované tablety se polykají vcelku a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku IBUMAX 600 mg, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek IBUMAX 600 mg
Pokud zapomenete vzít si tabletu přípravku Ibumax 600 mg, užijte ji, jakmile si vzpomenete.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 uživatelů)

 • pálení žáhy

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)

 • bolesti břicha, pocit na zvracení, průjem, plynatost, zácpa, zvracení

Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)

 • dyspepsie (trávicí obtíže)bolesti hlavy

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)

 • vzplanutí astmatu a zúžení bronchů (dušnost)
 • krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá stolice v důsledku natrávené krve), proděravění trávicího traktu, žaludeční nebo dvanáctníkový vřed
 • nervozita, u starších pacientů kognitivní dysfunkce (např. porucha paměti, orientace, rozhodování, koncentrace), závratě, bolesti hlavy
 • sterilní zánět mozkových plen u pacientů s autoimunními onemocněními (lupus erytematodes, systémová onemocnění pojivové tkáně) s příznaky jako ztuhlá šíje, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení, horečka, dezorientace.
 • vyrážka
 • alergické reakce projevující se jako kopřivka a svědění
 • srdeční selhávání
 • poruchy zraku, poruchy vnímání barev, snížená ostrost vidění
 • edémy

Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000)

 • hypertenze (vysoký krevní tlak)
 • vzplanutí chronického zánětu střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), zánět dutiny ústní provázený tvorbou vředů
 • zadržování sodíku a tekutin v těle s edémy (otoky)
 • nespavost, deprese, emoční labilita
 • snížené vylučování urey (močoviny), edémy, akutní selhání ledvin. Zaznamenala se i odúmrť části ledvinné tkáně, především při dlouhodobém užívání, a zvýšené koncentrace močoviny v krvi.
 • poruchy ledvinných funkcí včetně zánětlivého postižení ledvin
 • poruchy jaterních funkcí především při dlouhodobém užívání, akutní hepatitida (žloutenka ).
 • poruchy krvetvorby (snížené počty jednotlivých druhů bílých krvinek, červených krvinek nebo krevních destiček). První příznaky jsou: horečka, bolest v krku, povrchové vředy ústní sliznice, příznaky chřipkového onemocnění, těžké vyčerpání, krvácení z nosu a do kůže.
 • závažné formy kožních reakcí jako Stevensův-Johnsonův syndrom, erythema multiforme a epidermální nekrolýza
 • závažná alergická reakce projevující se otokem obličeje, jazyka, hltanu, dušností, zrychlenou činností srdce, sníženým krevním tlakem nebo závažným šokem.
 • bušení srdce
 • pokles krevního tlaku

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • porucha sluchu

Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto se během léčby mohou objevit zažívací obtíže jako nevolnost, zvracení, bolesti v nadbřišku, pálení žáhy, průjem, zácpa, dále alergické reakce (kopřivka, svědění), zřídka se mohou objevit závratě, neostré vidění, otoky. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.
Léky jako je IBUMAX 600 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Jestliže se u Vás objeví kopřivka, rychlý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže s dechem, dále bolesti v nadbřišku či černě zbarvená stolice anebo poruchy vidění, přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

Jak IBUMAX 600 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek IBUMAX 600 mg obsahuje

Léčivou látkou je ibuprofenum. Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 600 mg.

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát, natriumlauryl-sulfát, potahová soustava Opadry OY-S-28703 bílá [složení: polydextrosa,
hypromelosa 2910, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000].

Jak IBUMAX 600 mg vypadá a co obsahuje toto balení
IBUMAX 600 mg jsou bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety o rozměrech 9 x 20 mm, na jedné straně s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Velikost balení: 10, 30 nebo 100 potahovaných tablet v bílé HDPE lahvičce s bílým odklápěcím HDPE uzávěrem garantujícím neporušenost obalu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Finsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Vitabalans CZ, s.r.o., Na sádce 446/2, 149 00 Praha 4, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
15. 3. 2017

Držitel rozhodnutí o registraci:
Vitabalans Oy

Ke stažení:
Ibumax 600 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 19.9.2017