ATC CODE: M01AE01
ÚČINNÉ L.: IBUPROFEN-LYSIN

Sp.zn. sukls109338/2016

Příbalový leták - Příbalová informace: Informace pro uživatele

Ibuprofen Strides 400 mg potahované tablety

ibuprofenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 5 dnů (do 3 dnů v případě migrény) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Ibuprofen Strides 400 mg potahované tablety a k čemu se používá

Léčivou látkou je ibuprofen. Patří do skupiny léků označovaných jako nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID).

Ibuprofen Strides se používá ke krátkodobé úlevě od mírné až středně silné bolesti hlavy a migrény u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let a s tělesnou hmotností od 40 kg.

Pokud se do 5 dnů (do 3 dnů v případě migrény) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibuprofen Strides 400 mg potahované tablety užívat

Neužívejte přípravek Ibuprofen Strides:

 • jestliže jste alergický(á) na ibuprofen, kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky proti bolesti (analgetika), nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže u Vás v minulosti po užití ibuprofenu, kyseliny acetylsalicylové nebo podobných léků došlo ke zhoršení astmatu, výsevu kožní vyrážky, svědění nosu s rýmou nebo se objevil otok tváře,
 • jestliže máte žaludeční vřed, proděravění (perforaci) nebo krvácení trávicího ústrojí (nebo jste měl(a) v minulosti dvě a více těchto příhod),
 • jestliže jste měl(a) krvácení nebo perforaci žaludku nebo střev, když jste v minulosti užíval(a) NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky),
 • jestliže užíváte jiné NSAID proti bolesti nebo více než 75 mg kyseliny acetylsalicylové denně,
 • jestliže trpíte závažným onemocněním srdce, ledvin nebo jater,
 • jestliže máte krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení) nebo jiné aktivní krvácení,
 • jestliže trpíte nevyjasněnou poruchou krvetvorby ,
 • jestliže jste těžce dehydratovaný(á) (v důsledku zvracení, průjmu nebo nedostatečného příjmu tekutin),
 • jestliže u Vás došlo k poklesu hmotnosti o více než 40 kg,
 • jestliže je Vám méně než 12 let,
 • jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství (viz „Těhotenství a kojení“).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ibuprofen Strides se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • máte nebo jste měl(a) průduškové astma,
 • máte obtíže s ledvinami, srdcem, játry nebo střevy,
 • máte vysoký cholesterol nebo jste měl(a) v minulosti srdeční záchvat (infarkt) nebo mozkovou mrtvici,
 • máte onemocnění zažívacího ústrojí (jako je ulcerózní kolitida, Crohnova choroba),
 • máte systémový lupus erythematodes (onemocnění imunitního systému, které způsobuje bolest kloubů, kožní změny a jiné orgánové poruchy),
 • jste kuřák/kuřačka,
 • jste v prvních 6 měsících těhotenství,
 • máte plané neštovice (varicella),
 • máte dědičnou poruchu krvetvorby (akutní intermitentní porfyrie),
 • jste právě prodělal(a) velkou operaci,
 • měl(a) alergické reakce na jiné léky,
 • trpíte sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickými obtížemi s dýcháním, protože můžete mít zvýšené riziko vzniku alergických reakcí,
 • máte problémy se srážením krve (houstnutí krve),
 • jste starší, protože je vyšší pravděpodobnost, že se u Vás mohou objevit nežádoucí účinky.

Protizánětlivé léky / analgetika, jako je přípravek Ibuprofen Strides mohou působit mírné zvýšení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice. Riziko je pravděpodobnější při užívání vysokých dávek a delší léčbě. Nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby.

Léčbu byste měl(a) konzultovat se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek Ibuprofen Strides, pokud:

 • máte srdeční obtíže nebo pokud jste v minulosti měl(a) mozkovou mrtvici,
 • byste mohl(a) mít riziko srdečních problémů (například, pokud máte vysoký krevní tlak, cukrovku nebo vysoký cholesterol, v rodinně máte srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici nebo pokud jste kuřák/kuřačka).

Při dlouhodobém užívání přípravku Ibuprofen Strides je nutné pravidelné sledování jaterních testů, funkce ledvin a krevního obrazu. 

Dlouhodobé užívání jakéhokoliv druhu analgetik proti bolesti hlavy může tuto bolest zhoršit. Pokud k této situaci došlo nebo pokud na ni existuje podezření, je třeba konzultovat lékaře a léčbu ukončit. Podezření na diagnózu bolestí hlavy z nadužívání léků je třeba mít u pacientů, kteří mají časté a každodenní bolesti hlavy navzdory (nebo v důsledku) pravidelnému užívání léků proti bolesti hlavy.

Obecně platí, že časté užívání analgetik může vést k trvalému poškození ledvin.
Toto riziko může být vyšší při fyzické zátěži spojené s dehydratací. Neužívejte tento lék, pokud máte pocit dehydratace.

NSAID, jako je Ibuprofen Strides, mohou zakrýt příznaky infekce a horečku. Poraďte se se svým lékařem, pokud se necítíte dobře.

Přestaňte užívat lék a kontaktujte okamžitě svého lékaře v případě prvních známek alergické reakce (viz bod „Možné nežádoucí účinky“).

Děti

Nepodávejte tento lék dětem do 12let.

Další léčivé přípravky a přípravek Ibuprofen Strides

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Pro snížení rizika nežádoucích účinků neužívejte tento lék s jinými nesteroidními protizánětlivými léky (jako je kyselina acetylsalicylová, ibuprofen).

Přípravek Ibuprofen Strides může ovlivňovat nebo může být ovlivněn některými jinými léčivými přípravky.

Vyhýbejte s užívání tohoto léku s protizánětlivými léky (kortikosteroidy), bylinnými extrakty (Ginkgo biloba) nebo léky, které jsou předepisovány k:

 • léčbě infekcí (chinolonová antibiotika),
 • ředění Vaší krve nebo prevenci krevního srážení (jako je warfarin),
 • stimulaci Vašeho srdce (jako je digoxin) nebo léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory, betablokátory, antagonisté receptoru angiotensinu II),
 • pomoci při močení (diuretika),
 • dočasnému potlačení Vašeho imunitního systému (jako je methotrexát, cyklosporin, takrolimus),
 • mánii nebo depresi (jako je lithium nebo SSRI),
 • ukončení těhotenství (jako je mifepriston),
 • léčbě HIV infekce (jako je zidovudin),
 • léčbě epileptických záchvatů (jako je fenytoin),
 • léčbě chronické dny a dnavé artritidy (jako je probenecid a sulfinpyrazon),
 • léčbě plísňových infekcí (vorikonazol nebo flukonazol).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Neužívejte tento lék v posledních 3 měsících těhotenství, protože to může závažně ovlivnit Vaše těhotenství a srdce a ledviny Vašeho dítěte anebo může způsobit komplikace během porodu.

Pokud jste v prvních 6 měsících těhotenství, poraďte se se svým lékařem před užitím přípravku Ibuprofen Strides. Váš lékař předepíše tento lék pouze v případě, že je to nezbytně nutné. V takovém případě má být dávka co nejnižší a délka léčby co nejkratší.

Kojení

Do mateřského mléka přechází pouze malé množství ibuprofenu a jeho rozkladové produkty. Tento lék se může užívat během kojení, pokud se užívá v doporučené dávce a po nejkratší možnou dobu.

Plodnost

Přípravek Ibuprofen Strides patří do skupiny léků, které mohou narušovat plodnost u žen. Tento účinek je vratný po ukončení léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Jelikož se během užívání přípravku Ibuprofen Strides ve vysokých dávkách mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou únava a závrať , může být v ojedinělých případech narušena schopnost reagovat a aktivně se účastnit dopravního provozu a obsluhovat stroje. Větší měrou to platí pro kombinaci s alkoholem. Pokud se u Vás vyskytnou tyto nežádoucí účinky, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Jak se přípravek Ibuprofen Strides 400 mg potahované tablety užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tento přípravek je určen pouze ke krátkodobému užívání. Užívejte nejnižší dávku po nejkratší dobu nutnou k úlevě od příznaků onemocnění.

Dospělí a dospívající (od 12 let a s tělesnou hmotností od 40 kg)

Užijte 1 nebo 2 tablety dle potřeby, maximálně 3krát denně a zapijte vodou. Pokud máte citlivý žaludek, užijte tablety s jídlem.
Mezi dávkami ponechte interval alespoň šest hodin. Neužívejte více než 6 tablet během 24 hodin.

Neužívejte přípravek déle než 5 dnů (3 dny v případě migrény), pokud Vám to nedoporučil Váš lékař.
Pokud příznaky onemocnění přetrvávají nebo se zhoršují nebo pokud se objeví nové příznaky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dětí

Nepodávejte tento lék dětem do 12 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibuprofen Strides, než byste měl(a)

Pokud náhodně užijete příliš mnoho tablet, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nemocnici, i když se cítíte dobře.
Příznaky předávkování zahrnují: pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení, průjem, krvácení do žaludku, pískání v uších, bolest hlavy, ospalost, vrušení, dezorientaci, ztrátu vědomí, křeče, poškození ledvin a jater.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibuprofen Strides

Jednoduše si přečtěte pokyny uvedené výše, které popisují, jak se má užívat lék a neužívejte více, než je doporučeno.
Nezdvojnásobujte dávku, abyste doplnil(a) zapomenutou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé nežádoucí účinky lze minimalizovat užíváním nejnižší dávky po co nejkratší dobu nezbytnou k úlevě od příznaků onemocnění. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

PŘESTAŇTE UŽÍVAT tento lék a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud se u Vás vyskytnou:

 • příznaky krvácení ze střev, jako je: světle červená nebo černá dehtovitá stolice, zvracení krve nebo tmavých částic, které vypadají jako kávová sedlina.
 • příznaky závažné alergické reakce, jako jsou :
  - potíže s dýcháním nebo nevysvětlitelné sípání,
  - závrať nebo rychlá srdeční akce,
  - závažné kožní reakce (vyrážky, svědění, olupování, šupinatění nebo tvorba puchýřků),
  - otok tváře, jazyka nebo hrdla.
 • příznaky aseptické meningitidy, jako je: bolest hlavy, ztuhlost krku, pocit na zvracení, zvracení, horečka nebo dezorientace. Pacienti s autoimunitními onemocněními (lupus, smíšené onemocnění pojivové tkáně) mohou být postiženi častěji.

INFORMUJTE SVÉHO LÉKAŘE, pokud máte některé z následujících nežádoucích účinků nebo pokud se nežádoucí účinky zhorší:

 • porucha krve vedoucí k nevysvětlitelným nebo neobvyklým modřinám nebo krvácení, horečce, bolesti v krku, vředům v ústech, příznakům chřipky, těžké vyčerpanosti,
 • porucha trávení, bolest žaludku nebo břicha, zácpa, průjem, plynatost, nevolnost nebo pokud se u Vás objeví bolest na hrudi nebo rychlá nepravidelná srdeční akce,
 • jaterní a ledvinné problémy spojené s otokem horních a dolních končetin.

Léky, jako je Ibuprofen Strides, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečního záchvatu („infarktu myokardu“) nebo mozkové mrtvice (viz bod 2 „Varování a opatření“).

Při užívání přípravku Ibuprofen Strides se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 osob)

 • žaludeční problémy, jako je pálení žáhy, bolest žaludku, pocit na zvracení, zvracení, větry (plynatost), průjem, zácpa nebo mírné krevní ztráty ze žaludku anebo střev, které mohou vzácně způsobovat anemii.

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 osob)

 • alergické reakce s kožními vyrážkami, svěděním a problémy s dechem,
 • bolest hlavy, závrať, nespavost, rozrušenost, podrážděnost a únava,
 • problémy se zrakem,
 • vředy žaludku a střev s potenciálním krvácením a perforací,
 • zánět úst a rtů (ulcerózní stomatitida),
 • zhoršení zánětu tlustého střeva a Crohnovy choroby,
 • zánět žaludku,
 • různé kožní vyrážky.

Vzácné (mohou postihovat 1 z 1000 osob)

 • pískání v uších (tinnitus),
 • poškození tkáně ledvin (papilární nekróza),
 • vysoká koncentrace kyseliny močové v krvi prokázaná krevním testem.

Velmi vzácné (mohou postihovat 1 osobu z 10000)

 • zhoršení zánětů souvisejících s infekcí (například nekrotizující fascitida). Pokud se objeví příznaky infekce nebo se během užívání přípravku Ibuprofen Strides infekce zhorší, kontaktujte okamžitě svého lékaře.
 • změny v krevním obraze (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytóza).
  První příznaky mohou být horečka, bolest v krku, povrchové vředy v ústech, příznaky chřipky, těžká únava, krvácení z nosu a do kůže. V takových případech přestaňte užívat tento lék a neužívejte jiné podobné léky (analgetika nebo léky, které snižují horečku). Okamžitě kontaktujte lékaře.
 • těžké celkové alergické reakce. Mohou se projevovat jako otok obličeje, otok jazyka, otok hrdla (vnitřní část hrtanu se zúžením dýchacích cest), dechová tíseň, tachykardie, pokles krevního tlaku až k život ohrožujícímu šoku. Pokud se objeví některý z těchto příznaků, což se může stát dokonce i při prvním použití, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
 • aseptická meningitida se ztuhlostí krku, bolestí hlavy, pocitem na zvracení, zvracením, horečkou a zamlženým vědomím. Zdá se, že predisponovaní jsou pacienti s autoimunitními onemocněními (lupus, smíšené onemocnění pojivové tkáně).
 • psychotické reakce, deprese,
 • srdeční palpitace, srdeční selhání, srdeční záchvat (infarkt),
 • vysoký krevní tlak,
 • zánět krevních cév (vaskulitida),
 • zánět jícnu, zánět slinivky břišní, střevní léze (blanité přepážky ve střevě). Přestaňte užívat lék a poraďte se se svým lékařem, pokud se u Vás objeví silná bolest v nadbřišku nebo černá, dehtovitá stolice nebo zvracení krve.
 • porucha funkce jater nebo poškození jater, zejména během dlouhodobé léčby, jaterní selhání, akutní zánět jater (hepatitida).
 • závažné kožní reakce s bulózními vyrážkami zahrnující Stevensův – Johnsonův syndrom a toxickou epidermální nekrolýzu.
 • závažná ztráta vlasů (alopecie),
 • ve výjimečných případech se během planých neštovic (varicella) objevily jako komplikace závažné infekce kůže a měkkých tkání,
 • snížené vylučování moči a zvýšené hromadění tkáňové tekutiny (otok), zejména u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo poruchou funkce ledvin,
 • poškození ledvin (nefrotický syndrom, intersticiální nefritida, které může doprovázet akutní nedostatečnost ledvin).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků <doplní se na národní úrovni>. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
 

Jak přípravek Ibuprofen Strides 400 mg potahované tablety uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na štítku, krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Balení v lahvičce:
10 tablet: Nevyužívané tablety zlikvidujte 4 dny po prvním otevření lahvičky.

Uchovávejte při teplotě do 25℃.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek Ibuprofen Strides 400 mg potahované tablety

 • Léčivou látkou je ibuprofenum (jako ibuprofenum lysinicum). Jedna potahovaná tableta obsahuje léčivou látku ibuprofenum 400 mg (jako ibuprofenum lysinicum 684 mg).
 • Dalšími složkami jsou: mikrokrystalická celulóza, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, čištěná voda, isopropylalkohol, potahová soustava Opadry II 85F18422 bílá (obsahuje částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý, makrogol a mastek) a černý inkoust Opacode S-1-17823 Black (šelak, černý oxid železitý, butanol, propylenglykol a koncentrovaný roztok amoniaku).

Jak přípravek Ibuprofen Strides vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá až téměř bílá potahovaná tableta tvaru tobolky s černým potiskem „S4“ na jedné straně.

Blistrové balení tvoří neprůhledný bílý laminát z polyvinylchloridu (PVC)/polyvinylidenchloridu (PVdC) tepelně uzavřený hliníkovou fólií.

Velikost balení: 20 tablet

nebo

Balení v lahvičce se skládá z lahvičky z polyethylenu o vysoké hustotě a dětského bezpečnostního uzávěru s těsnící vložkou. Na vnější straně uzávěru je vyraženo logo “Push down” k zatlačení dolů.

Velikost balení: 10 tablet

Na trhu nemusí být velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Strides Arcolab International Ltd.
Unit 4, Metro Centre, Tolpits Lane
Watford,Hertfordshire, WD18 9SS
Velká Británie

Výrobce

Strides Shasun (UK) Limited
Unit 4, Metro Centre, Tolpits Lane
Watford, Hertfordshire, WD18 9SS
Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17. 10. 2018

Držitel rozhodnutí o registraci:
Strides Shasun

Ke stažení:
Ibuprofen Strides 400 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 10.1.2019