ATC CODE: D05AA

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ICHTOXYL mast

Ichthammolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

Co je Ichtoxyl a k čemu se používá

Co je Ichtoxyl?

Ichtoxyl obsahuje léčivou látku ichthammolum 2.7 g ve 30 g masti.

Ichtoxyl je mast pro zevní použití na kůži k léčbě infekčních a hnisavých kožních onemocnění, při drobných
infikovaných poraněních a plísňových onemocněních, u omrzlin, proleženin, u počínajícího nežitu a při trudovině
(akné).

Ichtoxyl mast obsahuje jako hlavní účinnou látku léčebný dehet ichthamol. Ichthamol působí protisvědivě,
protizánětlivě, snižuje tvorbu mazu (působí antiseboroicky), má mírný dezinfekční účinek, zvyšuje kožní
prokrvení.

Perboritan sodný, oxid vápenatý a síran hlinito-draselný působí mírně dezinfekčně, protisvědivě a mají mírný
stahující účinek.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ichtoxyl používat

Přípravek Ichtoxyl se nesmí užívat

  • pokud jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo některou z pomocných látek;
  • při akutním dráždivém zánětu kůže
  • při akutním ekzému
  • na sliznice a do očí

Zvláštní opatrnosti při užívání Ichtoxylu je zapotřebí
Při použití Ichtoxylu na rozsáhlejší plochy poškozené kůže (při proleženinách apod.) se o způsobu používání
Ichtoxylu a délce léčby poraďte s lékařem.

Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. V této situaci je vhodné zvracení
podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinek Ichtoxyl masti a účinky jiných současně používaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Ichtoxyl.

Ichtoxyl mast se nesnáší s řadou látek, např. s jodem. Účinná látka ichthamol může zvýšit účinnost některých
kožních léků, např. přípravků s obsahem kortikosteroidních hormonů, chloramfenikolu a heparinu. Proto není
vhodné nanášet na stejné místo současně s Ichtoxylem jiné přípravky pro místní použití.

Z těchto důvodů nepoužívejte bez porady s lékařem pro své onemocnění současně s touto mastí jiné léky pro
místní používání.

Užívání přípravku Ichtoxyl s jídlem a pitím
Použití léku Ichtoxyl není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Ichtoxyl není jídlem ani
nápoji ovlivněn.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Těhotné nebo kojící ženy mohou používat Ichtoxyl pouze na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ichtoxyl
Přípravek obsahuje lanolin, nepoužívejte Ichtoxyl pokud jste přecitlivělí na lanolin.

Jak se přípravek Ichtoxyl užívá

Ichtoxyl mast je možno používat bez porady s lékařem na trudovinu (akné) a na drobná infikovaná poranění. O
vhodnosti použití masti při jiných onemocněních se poraďte s lékařem.

Jestliže lékař neurčí jinak, je obvyklé použití Ichtoxylu:
U dospělých se mast nanáší v tenké vrstvě 2 – 3krát denně na postižená místa. Děti starší než 1 roka těhotné
nebo kojící ženy mohou používat Ichtoxyl mast pouze na doporučení lékaře. O způsobu použití Ichtoxylu u dětí
se poraďte s lékařem.

Mast je rovněž možno nanést na gázu, přiložit na postiženou plochu a opatřit obvazem.

Délka léčby je různá, v závislosti na druhu, rozsahu a rychlosti hojení onemocnění. Nedojde-li při léčbě
Ichtoxylem k ústupu obtíží během 3 dnů nebo dojde-li naopak k jejich zhoršení, poraďte se o dalším užívání
přípravku s lékařem. Přípravek nepoužívejte bez vědomí lékaře déle než 2 týdny.

Místa ošetřená Ichtoxylem není vhodné vystavovat slunečnímu záření.

Při nanášení přípravku na nechráněnou pokožku může dojít k zašpinění prádla.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Ichtoxyl nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:
Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob.
Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob.
Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených osob.
Vzácné: méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob.
Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob, včetně ojedinělých případů.

Nežádoucí účinky:

Méně časté: místní reakce jako je svědění, pálení nebo zčervenání kůže, které jsou jen lehké a přechodné
povahy. Obvykle jsou tyto projevy výsledkem bezprostředního podráždění, záhy pominou a není třeba léčení
přerušit. Při pochybnostech je vhodné poradit se neprodleně s ošetřujícím lékařem.

Vzácné: příznaky přecitlivělosti zahrnující zduření kůže a výsevy drobných pupínků

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím přerušte léčbu a sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Ichtoxyl uchovávat

Uchovávejte při teplotě 10 - 25 °C, v suchu.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužité léčivo vraťte do lékárny.

Další informace

Co obsahuje ICHTOXYL
Léčivá látka je ichthammolum 2,7 g v 30 g masti.

Pomocné látky: perboritan sodný, oxid vápenatý, síran draselno-hlinitý, tuk z ovčí vlny (lanolin), žlutá vazelína,
čištěná voda

Jak přípravek ICHTOXYL vypadá a co obsahuje toto balení
Mast hnědočerné barvy, konzistence vazelíny, charakteristického zápachu po ichtamolu, v hliníkové tubě s plastovým šroubovacím uzávěrem.

Ichtoxyl je dostupný v balení 30 g.

Výdej léčivého přípravku není vázán na lékařský předpis.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Herbacos Recordati, s.r.o.
Štrossova 239, 530 03 Pardubice
Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
2.3.2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
Herbacos Recordati s.r.o.

Ke stažení:
Ichtoxyl

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 4.1.2016