ATC CODE: D07BA01

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls105000/2011

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Imacort krém

(clotrimazolum, hexamidini diisetionas, prednisoloni acetas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je Imacort a k čemu se používá

Imacort je široce působící kožní přípravek s protiplísňovým (antimykotickým), protibakteriálním a protizánětlivým účinkem. Kromě samotné léčby plísní potlačuje kombinace léčivých látek svědění, zánětlivé a alergické reakce provázející tyto infekce a současně chrání zanícenou kůži před další infekcí.

Imacort je vhodný k léčbě plísňových infekcí (mykóz), které jsou provázeny silným zánětem zejména mezi prsty a v kožních záhybech, k léčbě erytrazmy (kožní onemocnění projevující se ostře ohraničenými hnědavě červenými skvrnami se zřaseným šupinatým povrchem, lokalizovanými hlavně na vnitřních plochách stehen) a k léčbě povrchových hnisavých infekcí kůže. Imacort je dále vhodné použít k léčbě infikovaných nebo infekcí ohrožených ekzémů (např. seboroické dermatitidy).
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající. Pouze ze zvlášť závažných důvodů používají přípravek těhotné a kojící ženy a děti všech věkových skupin.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Imacort používat

Nepoužívejte Imacort

  • jestliže jste alergický(á) na klotrimazol nebo jiný derivát imidazolu, hexamidin, prednisolon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
  • Přípravek se nesmí používat při tuberkulózních, syfilitických a virových kožních infekcích, při svrabu a při bércových vředech.

Upozornění a opatření

  • U kojenců a žen v době těhotenství a kojení se přípravek nesmí používat na velké plochy a porušenou kůži.
  • Přípravek se nesmí aplikovat na sliznice, zvláště na oční spojivku, ani do zevního zvukovodu při perforaci bubínku.

Další léčivé přípravky a Imacort
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Přípravek Imacort používejte v těhotenství a po dobu kojení vždy podle pokynů Vašeho lékáře.

Jak se Imacort používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování a délku používání přípravku vždy určí lékař. Obvykle se Imacort lehce vtírá 2-krát denně, nejlépe ráno a večer po umytí a důkladném osušení postižených míst. Zpravidla se přípravek používá do odeznění akutních zánětlivých příznaků onemocnění, dále následuje léčba čistým antimykotikem (bez obsahu prednisolonu). U silně se šupících mykóz zejména na ploskách nohou Vám lékař může doporučit keratolytickou léčbu (uvolňování horních vrstev pokožky).

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Imacort může způsobovat následující nežádoucí účinky:

MedDRA třída orgánového systému Frekvence Nežádoucí reakce
Poruchy kůže a podkožní tkáně Vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000) Iritace
Velmi vzácné (<1/10 000) Kontaktní senzibilizace

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státního ústavu pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48,
100 41 Praha 10,
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Imacort uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použ. do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Imacort obsahuje

  • Léčivými látkami jsou clotrimazolum, hexamidini diisetionas a prednisoloni acetas. 1 g krému obsahuje klotrimazolu 10 mg, hexamidin-diisethionátu 2,5 mg a prednisolon-acetátu 5 mg.
  • Pomocnými látkami jsou tekutý parafin, makrogol-1500-monostearát, glyceromakrogol-250- trioleát, dimetikon 350, oktyldodekanol, butylhydroxyanisol, dihydrát dinatrium-edetátu, monohydrát kyseliny citronové, hydroxid sodný, čištěná voda.

Jak Imacort vypadá a co obsahuje toto balení
Imacort je bílý homogenní krém téměř bez zápachu.
Přípravek Imacort je dostupný v tubě obsahující 20 g krému.

Držitel rozhodnutí o registraci
Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovenská republika

Výrobce
Movianto Česká republika s.r.o., Podolí, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23.4.2014.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Galderma-Spirig

Ke stažení:
Imacort

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 5.1.2016