ATC CODE: A05AX02

sp.zn.sukls194723/2012

Příbalový leták - Příbalová informace - informace pro pacienta

Isochol obalené tablety

hymecromonum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Isochol a k čemu se používá

Léčivý přípravek Isochol patří do skupiny léků zvaných choleretika, selektivní spasmolytika žlučových cest.

Tablety Isochol obsahují hymechromon, který podporuje tvorbu a vylučování žluče, tlumí bolest při žlučových obtížích tím, že uvolňuje bolestivé křeče hladkého svalstva žlučníku, žlučovodů a především jejich svěračů. Odstraňuje chronickou zácpu způsobenou nedostatkem žluče ve střevě.

Po poradě s lékařem se tablety Isochol užívají:

 • při onemocněních žlučníku a vývodných žlučových cest, při žlučníkových kamenech, při chronickém zánětu žlučníku, při žlučníkové kolice, při poruchách hybnosti a napětí hladkého svalstva žlučovodů, po operacích žlučníku,
 • při chronické zácpě,
 • při trávicích obtížích po akutních zánětech jater i při chronickém jaterním onemocnění,
 • při některých vyšetřeních a léčebných zákrocích na žlučových cestách.

Isochol užívají dospělí a dospívající starší než 14 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Isochol užívat

Neužívejte přípravek Isochol

 • Jestliže jste alergický(á) na hymechromon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Jestliže máte akutní zánět žlučových cest nebo při ucpání žlučových cest.
 • Jestliže trpíte zánětlivým vředovým onemocněním trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba nebo idiopatická proktokolitida.
 • Jestliže trpíte těžkým onemocněním jater nebo ledvin.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Isochol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti a dospívající
Přípravek není vhodný pro děti mladší než 14 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Isochol
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné ovlivnění účinku Isocholu a jiných současně užívaných léků není známo.
Bez porady s lékařem neužívejte současně s Isocholem jiné léky na onemocnění jater a žlučníku, a to ani léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Isochol s jídlem, pitím a alkoholem
Obalené tablety se užívají před jídlem, polykají se celé, nerozkousané s trochou tekutiny.
Během léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Isochol se užívá v těhotenství na výslovné doporučení Vašeho lékaře, a to pouze krátkodobě.
Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Isochol neovlivňuje pozornost.

Přípravek Isochol obsahuje laktosu a sacharosu.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, obraťte se na lékaře předtím, než začnete užívat tento přípravek.

Jak se přípravek Isochol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neurčí-li lékař jinak, dospělí a mladiství nad 14 let obvykle užívají 3krát denně 1 obalenou tabletu. Při průjmu se doporučuje snížit dávku.
Také lze užít 1 obalenou tabletu preventivně v případě předpokládaných trávicích obtíží (větší množství nebo nedietní pokrm).

Obalené tablety se užívají před jídlem, polykají se celé, nerozkousané s trochou tekutiny.

Isochol se užívá dlouhodobě po několik týdnů nebo měsíců nebo jen krátkodobě v období obtíží. Přípravek užívejte po dobu doporučenou lékařem. Nedojde-li k ústupu obtíží během 5 dnů užívání přípravku Isochol nebo naopak dojde ke zhoršení stavu, poraďte se o vhodnosti dalšího užívání tohoto přípravku s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Isochol, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném užití více dražé dítětem se mohou objevit průjmy, v tomto případě se obraťte na lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Isochol
Užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Isochol se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů):

 • bolesti hlavy,
 • vyrážka.

Neznámá frekvence (z dostupných dat nelze určit):

 • řídká stolice až průjem. Tento většinou mírný projímavý účinek obvykle není na překážku léčbě.

Výraznější obtíže, jako tlak až bolest v pravém podžebří, ukazuje na možnost špatné průchodnosti žlučových cest, léčbu je pak nutné přerušit.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Isochol uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí

Obsah balení a další informace

Co přípravek Isochol obsahuje
Léčivou látkou je hymecromonum 400 mg v 1 obalené tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, sodná sůl karboxymethylškrobu, mastek, stearan vápenatý, sacharosa, sodná sůl karmelosy, oxid titaničitý, směs bílého a karnaubského vosku.

Jak přípravek Isochol vypadá a co obsahuje toto balení
Isochol jsou bílé obalené tablety.
Velikost balení: 30 obalených tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s. Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6.11.2013

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Isochol

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 5.1.2016