ATC CODE: S01XA04

Tento lék je na předpis.

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA - oční kapky, roztok

Kalii iodidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete používat tento přípravek

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA a k čemu se používá

JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA patří do skupiny léčiv nazývaných antisklerotika a resorbentia. Zmírňuje proces arteriosklerózy, rozšiřuje cévy a tím napomáhá lepšímu prokrvení oka.

JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA se používá k podpoře vstřebávání krvácení v oku, způsobeného různými příčinami (věk, vysoký krevní tlak, cukrovka) a k podpoře vstřebávání zánětlivých výpotků (tedy tekutiny, tvořené v oku při zánětu). Používá se také při různých zákalech sklivce, při zhoršující se funkci sítnice vedoucí ke krátkozrakosti, při sklerotických změnách cév sítnice a cévnatky, při začínajícím šedém zákalu a při oslabení zrakového nervu.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete používat JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA

Přípravek mohou užívat dospělí, děti a mladiství (s výjimkou novorozenců).

Nepoužívejte JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA:

 • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli složku JODIDU DRASELNÉHO 2% UNIMED PHARMA . (viz část 6 - seznam všech složek léku).
 • Jestliže trpíte chronickou hnisavou infekcí pokožky tváře
 • Jestliže trpíte náchylností organismu na vznik krvácivých stavů
 • U novorozenců
 • estliže trpíte funkčními poruchami štítné žlázy

Zvláštní opatrnosti při použití JODIDU DRASELNÉHO 2% UNIMED PHARMA je zapotřebí:

 • jestliže nosíte kontaktní čočky. Můžete používat přípravek JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA , ale řiďte se prosím pokyny pro nositele kontaktních čoček uvedených v části 3.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA může ovlivňovat účinek jiných léků. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Pokud používáte jiné oční kapky současně s JODIDEM DRASELNÝM 2% UNIMED PHARMA , aplikujte je 5 minut před nebo 5 minut po nakapání JODIDU DRASELNÉHO 2% UNIMED PHARMA .

Těhotenství
Nenarozené dítě může být ovlivněno. Proto se JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA nemá během těhotenství používat.

Kojení
Dítě může být ovlivněno. Proto se JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA nemá během kojení používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po nakapání JODIDU DRASELNÉHO 2% UNIMED PHARMA do oka můžete mít krátkodobý pocit rozostřeného vidění. Pokud se Vám toto přihodí, neřiďte vozidlo a vyhněte se obsluze strojů, dokud tyto příznaky neodezní.

Důležité informace o některých složkách JODIDU DRASELNÉHO 2% UNIMED PHARMA
JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA obsahuje konzervační látky. Proto zabraňte kontaktu s měkkými kontaktními čočkami.

Pokud nosíte kontaktní čočky, měli byste je vyjmout před použitím JODIDU DRASELNÉHO 2% UNIMED PHARMA. Po použití JODIDU DRASELNÉHO 2% UNIMED PHARMA vyčkejte 15 minut, než si kontaktní čočky opět nasadíte. Přečtěte si instrukce pro nositele kontaktních čoček v bodu 3.

Jak se používá JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA

Vždy používejte JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA přesně tak, jak Vám řekl lékař.
Jestliže si nejste něčím jistý/á, ověřte si to u svého lékaře nebo lékárníka.

Obvyklá dávka pro dospělé (včetně starších pacientů) je 1 kapka do postiženého oka 2x – 4x denně.

Nositelé kontaktních čoček
Pokud nosíte kontaktní čočky, měl/a byste je před aplikací JODIDU DRASELNÉHO 2% UNIMED PHARMA z oka vyjmout. Po nakapání JODIDU DRASELNÉHO 2% UNIMED PHARMA počkejte alespoň 15 minut, než si kontaktní čočky opět nasadíte.

Instrukce pro aplikaci

 1. Umyjte si ruce a pohodlně se posaďte nebo postavte.
 2. Odšroubujte z lahvičky uzávěr se závitem
  Jodid draselný 2% - Návod k užití
 3. Přidržte lahvičku kapátkem směrem dolů mezi palcem a ostatními prsty
 4. Ukazováčkem jemně stáhněte dolní víčko postiženého oka.
  Jodid draselný 2% - Návod k užití
 5. Přibližte konec kapátka ke svému oku tak, aby se nedotkl oka ani jeho okolních oblastí.
 6. Jemně stlačte lahvičku, aby se do oka dostala jen jedna kapka. Potom pusťte dolní víčko.
  Jodid draselný 2% - Návod k užití
 7. Prstem zatlačte koutek léčeného oka proti nosu. Podržte 1 minutu a mějte přitom zavřené oko.
  Jodid draselný 2% - Návod k užití
 8. Pokud Vám to lékař nařídil, postup opakujte i na druhém oku.
 9. Bezprostředně po použití opět pevně zašroubujte uzávěr lahvičky.

Pokud používáte JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA s jinými očními kapkami
Časový odstup mezi nakapáním JODIDU DRASELNÉHO 2% UNIMED PHARMA a dalšího přípravku musí být nejméně 5 minut.

Jestliže jste použil/a více JODIDU DRASELNÉHO 2% UNIMED PHARMA, než jste měl/a
Pokud vkápnete do oka příliš mnoho kapek, může se objevit lehké podráždění oka a oči mohou slzet nebo zčervenat. Tento stav by měl po krátkém čase odeznít. Pokud se ale obáváte, poraďte se se svým lékařem.

Pokud náhodou spolknete JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA, vyhledejte svého lékaře, pokud budete pociťovat obtíže.

Jestliže jste zapomněl/a použít JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA
Pokračujte v předepsaném dávkování v obvyklém čase. Neaplikujte si dvojnásobnou dávku, abyste vynechanou dávku nahradili.

Jestliže jste přestal(a) používat JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA
Nepřestávejte užívat JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA, pokud Vám to Váš lékař výslovně neřekne.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 10 uživatelů)
U poruch štítné žlázy může dojít k negativnímu ovlivnění její činnosti.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 ze 100 uživatelů)
Přípravek JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA je většinou velmi dobře snášen.
Bezprostředně po nakapání do oka se může vyskytnout mírné pálení, řezání nebo rozostřené vidění, které však ustoupí.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 z 10 000 uživatelů)
Jód se velmi pomalu vylučuje z organismu, a proto nekontrolované dlouhodobé používání v nadměrné dávce může u citlivých osob vyvolat tzv. jodismus. Projeví se drážděním oka, překrvením spojivek (povrchovou injekcí), zvýšenou sekrecí slz, případně až otokem očních víček a slzné žlázy. Na víčkách se mohou kromě zarudnutí objevit i drobná ložiska podkožního krvácení (petechie).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak uchovávat JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Tato doba je uvedena na štítku lahvičky nebo na papírové krabičce za označením EXP.
Datum ukončení doby použitelnosti je poslední den uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25° C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte lék déle než 28 dní po prvním otevření.

Nepoužívejte JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA, pokud zpozorujete viditelné znaky poškození přípravku nebo pokud si všimnete, že bezpečností proužek prvního otevření na uzávěru lahvičky je poškozený. Takový přípravek vraťte do lékárny.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA obsahuje

 • Léčivou látku kalii iodidum 20 mg v 1ml roztoku
 • Další složky jsou:
  chlorhexidini-diacetát
  chlorid sodný
  thiosíran sodný
  dihydrát dinatrium-edetátu
  čištěná voda

Jak JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA vypadá a co obsahuje balení

JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA je čirý bezbarvý roztok bez zápachu.

Jedna lahvička JODIDU DRASELNÉHO 2% UNIMED PHARMA obsahuje 10 ml očních kapek, roztoku.

Přípravek je dostupný v následujících velikostech balení: 1 x 10 ml. (polyethylenová (LDPE) lahvička s kapátkem a HDPE šroubovacím uzávěrem).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

UNIMED PHARMA spol. s r.o.
Oriešková 11
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: UNIMED BOHEMIA s.r.o., U Dvora 25, 779 00 Olomouc.
E-mail: info@unimedpharma.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
17.2.2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
UNIMED PHARMA spol. s r.o.

Ke stažení:
Jodid draselný 2% UNIMED PHARMA

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 7.1.2016