ATC CODE: R06AX27

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls12103/2011

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Jovesto 5 mg potahované tablety

desloratadinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
  informaci.

Co je Jovesto a k čemu se používá

Přípravek Jovesto je protialergický lék, který nevyvolává ospalost. Pomáhá kontrolovat Vaši alergickou reakci a její příznaky.

Přípravek Jovesto zmírňuje příznaky spojené s alergickou rýmou (zánět nosních cest způsobený alergií, např. sennou rýmou nebo alergií na roztoče). Tyto příznaky zahrnují kýchání, výtok z nosu nebo svědění v nose, svědění na patře a svědící, zarudnuté nebo slzící oči.

Přípravek Jovesto se také užívá ke zmírnění příznaků spojených s kopřivkou (onemocnění kůže v důsledku
alergie). Tyto příznaky zahrnují svědění a kopřivkové pupeny.

Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit běžné každodenní činnosti a spánek.

Přípravek Jovesto je určen pro dospělé a mladistvé (od 12 let).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jovesto užívat

Neužívejte Jovesto

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na desloratadin, na kteroukoli další složku přípravku Jovesto nebo na loratadin.

Upozornění a opatření
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než užijete přípravek Jovesto:

 • jestliže máte sníženou funkci ledvin.

Pokud se Vás toto týká, nebo pokud si nejste jistý/á, prosím, zeptejte se svého lékaře před užitím přípravku
Jovesto.

Další léčivé přípravky a Jovesto
Nejsou známy žádné interakce přípravku Jovesto s dalšími léky.

Přípravek Jovesto s jídlem a pitím
Jovesto může být užíván s jídlem i mezi jídly.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete v těhotenství a při kojení užívat jakýkoliv lék.
Jestliže jste těhotná nebo kojíte, nedoporučuje se přípravek Jovesto užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nepředpokládá se, že by u Vás přípravekJovesto užívaný v doporučených dávkách měl vyvolat ospalost či
sníženou pozornost. Nicméně velmi vzácně se u některých lidí vyskytuje ospalost, která může ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Jak se Jovesto užívá

Vždy užívejte tento přípravek Jovesto přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je:
Dospělí a mladiství (ve věku od 12 let výše) užívají 1 tabletu jedenkrát denně.
Tablety se polykají s jídlem nebo mezi jídly.

Co se týká délky léčby, Váš lékař stanoví typ alergické rýmy, kterou trpíte, a určí, jak dlouho byste měl/a přípravek Jovesto užívat.

 • Pokud je Vaše alergická rýma intermitentní (přítomnost příznaků méně než 4 dny v týdnu nebo méně než 4 týdny), doporučí Váš lékař léčebný plán, který bude záviset na vyhodnocení vývoje Vašeho onemocnění.
 • Pokud je Vaše alergická rýma perzistující (přítomnost příznaků 4 dny nebo více v týdnu a více než 4 týdny), může Vám Váš lékař doporučit dlouhodobější léčbu.
 • kopřivky může být délka léčby proměnlivá podle typu pacienta a měl/a byste tudíž dodržovat doporučení svého lékaře.

Jestliže jste užil/a více přípravku Jovesto, než jste měl/a
Užívejte přípravek Jovesto výhradně tak, jak Vám byl předepsán. Při náhodném předávkování by nemělo dojít k žádným závažným problémům. Nicméně požijete-li omylem vyšší dávku přípravku Jovesto, než jakou Vám předepsal lékař, kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Jestliže jste zapomněl/a užít Jovesto
Pokud zapomenete užít jednu dávku léku včas, užijte ji co nejdříve, a poté pokračujte v pravidelném užívání
přípravku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek Jovesto nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 • U dospělých byly nežádoucí účinky stejné jako u tablety bez obsahu léčivé látky. Nicméně únava, sucho v ústech a bolesti hlavy byly hlášeny častěji než u tablety bez obsahu léčivé látky.
 • U mladistvých byla nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem bolest hlavy.

Po uvedení přípravku Jovesto na trh byly velmi vzácně hlášeny následující nežádoucí účinky (mohou se
vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):

 • Těžké alergické reakce (potíže s dýcháním, sípání, svědění, kopřivkové pupeny a otok) a vyrážka.
  Pokud zaznamenáte některé z uvedených příznaků, přestaňte přípravek užívat a ihned vyhledejte 
  lékařskou pomoc.
 • Palpitace, bušení srdce,
 • Bolesti žaludku, nauzea (pocit nevolnosti), zvracení, žaludeční nevolnosti, průjem
 • Závratě, ospalost, neschopnost spánku
 • Svalové bolesti, halucinace, záchvaty, neklid se zvýšenou tělesnou aktivitou
 • Zánět jater a abnormální hodnoty jaterních testů.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Jak Jovesto uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Jovesto nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za zkratkou EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoli změny vzhledu tablet.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Jovesto obsahuje

 • Léčivou látkou je desloratadinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg desloratadinu.
 • Pomocnými látkami tablet jsou
  Jádro potahované tablety:

  Kukuřičný škrob

  Mikrokrystalická celulosa

  Hypromelosa

  Bezvodý koloidní oxid křemičitý

  Hydrogenovaný rostlinný olej (typ 1)

Potah tablet obsahuje: Opadry Blue 03B50689 (hypromelosa E464, oxid titaničitý E 171, makrogol 400 E1521, hlinitý lak indigokarmínu E132).

Jak Jovesto vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Jovesto 5 mg potahované tablety je dodáván v blistrech OPA/Al/ PVC//Al a v blistrech PVC/Aclar //Al.
Velikost balení (jednodávková):

10x1, 30x1, 50x1, 60x1 a 90x1 potahovaná tableta

Velikost balení (vícedávková):

10, 30, 50, 60 a 90 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Lek S.A. Warszawa, Polsko
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
13.6.2012

Držitel rozhodnutí o registraci:
SANDOZ GmbH

Ke stažení:
Jovesto 5 mg tablety

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 7.1.2016