ATC CODE: M01AE03

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls221126/2010

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ketonal forte potahované tablety

ketoprofenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Ketonal forte a k čemu se používá

Co je Ketonal forte
Nesteroidní antirevmatikum, antiflogistikum, analgetikum.

Ketoprofen je nesteroidní antirevmatikum působící proti zánětu, bolesti a zvýšené teplotě. Brání tvorbě
prostaglandinů (tkáňových působků), které se podílejí na vzniku zánětu a bolesti.

K čemu se používá Ketonal forte
Ketonal forte (dále také „přípravek“) je určen k léčbě zánětlivých, degenerativních (z opotřebení kloubních
chrupavek) a metabolických (způsobených poruchou látkové výměny) revmatických onemocnění a ke zmírnění
některých akutních i chronických (vleklých) bolestivých stavů.

Přípravek se používá u těchto onemocnění a stavů:

 • revmatoidní artritida (zánětlivé onemocnění kloubů)
 • ankylozující spondylitida – Bechtěrevova nemoc, psoriatická a reaktivní artritida (zánětlivá revmatická onemocnění postihující zejména páteř a velké klouby, u psoriatické artritidy doprovázená kožním postižením - psoriázou, u reaktivních artritid vznikající v návaznosti na postižení trávicího nebo močového systému nebo po infekcích horních cest dýchacích)
 • dna, pseudodna (onemocnění kloubů zapříčiněné poruchou látkové výměny a vylučování kyseliny močové)
 • artrózy (nezánětlivá onemocnění kloubů)
 • bolestivé stavy při mimokloubním (extraartikulárním) revmatismu, např. zánět šlachy (tendinitida), zánět tíhového váčku (bursitida) a zánět pouzdra ramenního kloubu (kapsulitida ramene)
 • pooperační bolesti a otoky
 • bolestivá menstruace (primární dysmenorrhoea)
 • bolesti nádorového původu
 • poúrazové bolesti.

Ketonal mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ketonal forte užívat

Nepoužívejte přípravek Ketonal forte:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ketoprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku
 • jestliže máte v anamnéze astma, kopřivku (svědivou vyrážku) nebo reakce alergického typu vyvolané ketoprofenem nebo podobně působícími látkami, jako jsou jiná nesteroidní antirevmatika nebo kyselina acetylsalicylová
 • jestliže trpíte těžkým srdečním selháním
 • jestliže trpíte aktivním vředem žaludku či duodena, krvácením trávicího traktu nebo pokud se u Vás tyto obtíže vyskytly v minulosti
 • jestliže se u Vás vyskytlo v minulosti krvácení nebo proděravění trávicího traktu v souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky
 • jestliže máte sklon ke krvácení
 • jestliže trpíte těžkou poruchou ledvin
 • jestliže trpíte těžkou poruchou jater
 • jestliže jste v posledním trimestru těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ketonal forte je zapotřebí
Svého lékaře informujte o všech zdravotních problémech, které máte nebo které jste měl/a v minulosti, zvláště
jestliže:

 • jste v minulosti měla/a poruchy trávicího traktu (může se projevit ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba)
 • máte poruchy srážlivosti krve
 • máte poruchu funkce ledvin nebo jater
 • máte vysoký krevní tlak (hypertenzi) a/nebo mírné až středně těžké srdeční selhání, periferní arteriální chorobu nebo mozkovou arteriální chorobu
 • máte cukrovku nebo vysoké hladiny cholesterolu v krvi
 • máte infekční chorobu
 • užíváte jakékoli jiné léky
 • pijete 3 nebo více alkoholických nápojů každý den nebo kouříte cigarety
 • je u Vás plánován velký chirurgický zákrok
 • jste starší osoba - musíte pečlivě sledovat a hlásit výskyt jakýchkoli neobvyklých příznaků (zvláště krvácení do trávicího traktu), zejména na počátku léčby
 • jste mladší 15 let.

Používání ketoprofenu může zhoršit ženskou plodnost, proto se jeho používání u žen usilujících o otěhotnění
nedoporučuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některá léčiva mohou změnit způsob, jakým ketoprofen funguje. Prosím, informujte svého lékaře o všech
lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu.

 • nepoužívejte ketoprofen spolu s dalšími nesteroidními antirevmatiky nebo kyselinou acetylsalicylovou
 • účinky léků proti vysokému krevnímu tlaku a léků usnadňujících tvorbu moči (diuretika - “tablety na odvodnění”) mohou být při současném užívání s ketoprofenem oslabeny
 • riziko poruchy funkce ledvin je vyšší u pacientů užívajících diuretika, pentoxifylin, ACE inhibitory nebo antagonisty angiotensinu II (léky používané hlavně na snížení vysokého krevního tlaku)
 • účinky léčiv proti epilepsii a cukrovce mohou být při současném užívání s ketoprofenem zesíleny
 • riziko krvácení je zvýšeno při současném užívání ketoprofenu a léčiv, která léčí nebo brání tvorbě krevních sraženin, jako je warfarin (antikoagulancia), kortikosteroidy nebo protidestičkové léky
 • riziko krvácení je zvýšeno u pacientů užívajících léky proti depresi (ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu)
 • pokud se spolu s ketoprofenem užívají srdeční glykosidy, lithium, cyklosporin, takrolimus nebo methotrexát, může být vylučování těchto látek sníženo a jejich škodlivé účinky zesíleny
 • účinek mifepristonu může být oslaben, pokud se používá spolu s nesteroidními antirevmatiky. Nesteroidní antirevmatika se nesmějí užívat 8 až 12 dní po použití mifepristonu
 • probenecid může zpomalit vylučování ketoprofenu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pokud během léčby
otěhotníte, navštivte svého lékaře co nejdříve.

Těhotenství
Během prvních šesti měsíců těhotenství se ketoprofen smí používat pouze po pečlivém uvážení lékaře, pokud
očekávaný přínos léčby převáží nad možnými riziky pro plod.

Ketoprofen nesmíte používat během posledních třech měsíců těhotenství, protože nesteroidní antirevmatika
mohou způsobit vážné problémy nenarozenému dítěti nebo komplikace při porodu.

Kojení
Nedoporučuje se používat ketoprofen, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů mohou nesteroidní antirevmatika způsobit točení hlavy, závrať, malátnost a rozostřené
vidění. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ketonal forte
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Ketonal forte užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem
nebo lékárníkem. Bez porady s lékařem neměňte dávky a nepřerušujte užívání přípravku.

Neurčí-li lékař jinak, podává se 1 tableta přípravku Ketonal forte (100 mg) dvakrát denně, tj. ráno a večer.

V některých případech lze použít i následující kombinaci s čípky přípravku Ketonal: jedna tableta Ketonal forte
(100 mg) ráno a jeden čípek (100 mg) na noc.

Jednotlivé přípravky obsahující ketoprofen lze na doporučení lékaře kombinovat, ale nesmí být překročena
maximální denní dávka 200 mg ketoprofenu. Léčbu velmi bolestivých stavů může lékař zahájit injekcemi.
Přípravek je možné, po poradě s lékařem, kombinovat i s krémem obsahujícím ketoprofen.

V závislosti na druhu onemocnění a celkovém zdravotním stavu pacienta může lékař snížit dávku na 100 mg.

U pacientů s poruchou ledvin nebo jater může lékař upravit dávkování.

Tablety Ketonal forte se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se vodou a měly by být užívány při jídle nebo po
jídle.

Jestliže jste užil/a více přípravku Ketonal forte, než jste měl/a
Předávkování se obvykle projevuje nevolností, zvracením, bolestmi v nadbřišku nebo letargií (chorobná
spavost, netečnost).

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte ihned s lékařem.

Jestliže jste zapomněl/a užít Ketonal forte
Pokud zapomenete užít přípravek, použijte jej, jakmile si vzpomenete. Mezi jednotlivými dávkami musí být
minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a dávku zapomenutou.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Ketonal forte nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte lék užívat a ihned se obraťte na svého lékaře:

 • sípání, drtivá bolest na hrudi, náhlá dušnost
 • mdloby
 • zežloutnutí kůže nebo bělma očí (žloutenka)
 • snížení tvorby moči
 • kožní vyrážka, svědění, otok, silná malátnost nebo potíže s dechem
 • svědění, zarudlá, oteklá, zpuchýřovatělá, bolestivá nebo olupující se kůže
 • otok rukou, kotníků, nohou, obličeje, očí, hrdla nebo jazyka
 • potíže s polykáním nebo dýcháním
 • náhlá těžká bolest hlavy
 • jednostranná slabost
 • citlivost na sluneční světlo
 • bolesti břicha
 • zvracení krve nebo tmavých zrn barvy kávy
 • tmavá, dehtovitá stolice nebo krvavý průjem
 • tvorba modřin.

Pokud se u Vás vyskytne vyrážka nebo zvonění v uších, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže během léčby tímto lékem zaznamenáte jakékoli změny Vašeho zdravotního stavu, ihned to oznamte
svému lékaři.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté (vyskytují se u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 pacientů)

 • dyspepsie (nepohoda v žaludku po jídle), pocit nevolnosti, bolesti břicha, zvracení

Při dlouhodobé léčbě, zejména vysokými dávkami, byla častěji hlášena tvorba vředů, krvácení do trávicího traktu a proděravění trávicího traktu.

Méně časté (vyskytují se u více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 pacientů)

 • bolesti hlavy, točení hlavy, ospalost
 • průjem, zácpa, plynatost, zánět žaludku
 • kožní vyrážky, svědění
 • edém (celkový otok), únava.

Vzácné (vyskytují se u více než 1 z 10 000, ale méně než 1 z 1000 pacientů)

 • anémie (snížený počet krevního barviva a červených krvinek)
 • vředy v ústech, peptický vřed
 • mravenčení nebo necitlivost
 • poruchy vidění (rozostřené vidění)
 • zvuky, např. zvonění v uších
 • astma
 • poruchy jater spojené se žloutenkou (zežloutnutí kůže a bělma očí) a zánět jater (hepatitida)
 • přibývání na váze.

Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit):

 • nedostatek bílých krvinek vedoucí k horečce, bolestem v krku, častějším infekcím
 • nízký počet krevních destiček
 • selhání kostní dřeně
 • anafylaktické reakce (potíže s dýcháním, točení hlavy)
 • změny nálady
 • křeče
 • změny vnímání chutí
 • srdeční selhání
 • vysoký krevní tlak
 • rozšíření cév
 • dechové potíže se sípáním nebo kašlem, dušnost (obtížné dýchání), zejména u pacientů alergických na kyselinu acetylsalicylovou a jiná nesteroidní antirevmatika, zánět nosní sliznice
 • krvácení do trávicího traktu (zvracení krve nebo tmavé granule vypadající jako kávová zrna nebo černá stolice)
 • reaktivace různých střevních chorob (ulcerózní kolitidy, Crohnovy choroby, enteropatie), krvácení do trávicího traktu, proděravění stěny střeva
 • zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo
 • vypadávání vlasů
 • kopřivka (svědivá vyrážka)
 • otok zejména na obličeji a v hrdle
 • bulózní kožní reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu (vytvoření puchýřů), toxická epidermální nekrolýza (vyrážka, začervenalá kůže, puchýře na rtech, v očích nebo ústech, olupování kůže, horečka), exfoliativní dermatitida (kožní choroba zahrnující odlupování kůže)
 • akutní selhání ledvin, intersticiální nefritida (zánět ledvin), nefritický syndrom (souhrn příznaků charakterizujících zánět ledvin), abnormální výsledky testů ledvin.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

Jak přípravek Ketonal forte uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Ketonal forte nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku lahvičky. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Ketonal forte obsahuje:
Léčivá látka: ketoprofenum (ketoprofen).
Pomocné látky:
Jádro tablety: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon, škrob, mastek, monohydrát laktosy.
Potah: hypromelosa, makrogol 400, indigokarmín (E 132), oxid titaničitý, mastek, karnaubský vosk.

Jak přípravek Ketonal forte vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: kulaté, světle modré, bikonvexní potahované tablety.
Vnitřní obal: lékovka z hnědého skla s PE uzávěrem.
Vnější obal: krabička.
Velikost balení: 20 potahovaných tablet po 100 mg.

Dostupnost
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o.,
Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 12.10.2011.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Lek Pharmaceuticals d.d.

Ke stažení:
Ketonal Forte

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.1.2016