ATC CODE: J01FA09

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls83483/2011 a příloha ke sp. zn. sukls129251/2008

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

KLACID SR tablety s řízeným uvolňováním

(Clarithromycinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek KLACID SR a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku KLACID SR patří do skupiny makrolidových antibiotik se středně širokým spektrem účinku na různé bakteriální druhy. Jeho účinek je dán schopností blokovat tvorbu bakteriálních bílkovin, což vede k zastavení množení bakterií.

KLACID SR je určen k léčbě dospělých a dětí od 12 let, kteří trpí infekcemi způsobenými původci citlivými k tomuto přípravku.

Mezi hlavní indikace patří:

 • infekce horních cest dýchacích (např. zánět nosohltanu a zánět vedlejších nosních dutin)
 • infekce dolních cest dýchacích (např. zánět průdušek, zápal plic)
 • infekce kůže a měkkých tkání (např. folikulitida, celulitida, erysipel)

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KLACID SR užívat

Neužívejte přípravek KLACID SR
KLACID SR nesmí být podáván osobám se známou přecitlivělostí k tomuto přípravku a k jiným makrolidovým antibiotikům, nebo k některé z pomocných látek přípravku.
Nesmějí jej dále užívat pacienti se závažnou poruchou ledvin (clearance kreatininu pod 30 ml/min). Tito pacienti mohou užívat KLACID 250 (tablety s okamžitým uvolňováním léčivé látky). 
Kontraindikováno je současné podávání klarithromycinu a jakéhokoliv z následujících léků:2astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadin a ergotamin nebo dihydroergotamin (viz bod Interakce).

Klarithromycin nemá být podáván pacientům, u kterých se vyskytlo prodloužení QT intervalu (změna na EKG) a komorové arytmie (nepravidelnost srdeční akce postihující funkci srdečních komor). 
Klarithromycin nemá být podáván pacientům se sníženou hladinou draslíku v krvi (hypokalemie). 
Klarithromycin nemá být podáván spolu se statiny (léky určené na snížení hladiny cholesterolu v krvi). 
Klarithromycin nemá být podáván pacientům, kteří trpí závažným selháním jater a současně postižením funkce ledvin.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku KLACID SR je zapotřebí

Přípravek je přednostně vylučován játry a ledvinami. Zvýšené opatrnosti je třeba při užívání přípravku pacienty s poruchou funkce jater a ledvin.
Podávání přípravku KLACID SR může přechodně ovlivnit výsledky laboratorních vyšetření jaterních testů.

Pokud se u vás vyskytnou příznaky, jako je nechutenství, žloutenka, tmavé zabarvení moči, svědění na kůži či zvýšená citlivost v pravé polovině břicha, přestaňte užívat přípravek KLACID SR a navštivte svého lékaře, neboť se může jednat o známky poškození funkce jater.
Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech podle doporučení lékaře. I při rychlém ústupu obtíží je nezbytné, aby byla dodržena celková předepsaná doba užívání!
Při vynechání jedné nebo více dávek se o dalším postupu poraďte s lékařem.
Při užívání prakticky všech antibakteriálních léčiv byly hlášeny průjmy, z nichž některé mohou být závažné a vyskytovat se i po dvou měsících od ukončení léčby. Pokud se u vás v souvislosti s léčbou přípravkem Klacid SR vyskytne průjem, kontaktujte, prosím, svého lékaře.
Léčiva užívaná při AIDS: Přípravek Klacid SR nesmí být v dávkách vyšších než 1000 mg denně užíván spolu s inhibitory proteázy.
U pacientů trpících vážnějším onemocněním srdce, jako je poškození koronárních artérií, závažná srdeční nedostatečnost nebo u pacientů se srdeční frekvencí pod 50 tepů/minutu, pacientů s velmi nízkou hladinou draslíku nebo hořčíku v krvi, může dojít k přechodným změnám na EKG (prodloužení QT intervalu).

Užití jakýchkoliv antibiotik může vést ke vzniku mikroorganismů odolných na léčbu infekce.
Opatrnosti je také zapotřebí u pacientů se závažným postižením funkce ledvin.
Při léčbě infekce kůže nebo měkkých tkání je třeba vždy provést test citlivosti původců těchto 
onemocnění ke klarithromycinu. Obecně se předpokládá, že klarithromycin je účinný zejména u infekcí jako jsou erythrasma, acne vulgaris a erysipel.
Při léčbě pneumonie (zápalu plic) je rovněž důležité provést test citlivosti, neboť některé z mikroorganismů mohou být vůči klarithromycinu odolné.
Opatrnosti je zapotřebí při současném užívání klarithromycinu a ostatních látek, které působí toxicky na sluchový systém, především aminoglykosidů (druh antibiotik). Váš lékař Vás bude sledovat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Přípravek může ovlivňovat účinky jiných současně užívaných léků. Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

KLACID SR ovlivňuje účinky léků a látek, které se metabolizují v játrech, jejichž účinky většinou 
zesiluje.

Přípravek KLACID SR nesmí být z důvodu závažných nežádoucích účinků užíván s přípravky, 
které obsahují tyto léčivé látky:

 • Cisaprid, pimozid, astemizol a terfenadin: užití s klarithromycinem může vést ke vzniku srdečních arytmií (fibrilace, tachykardie, aj.) a změnám na EKG (prodloužení QT intervalu)
 • Chinidin, disopyramid: mohou se vyskytnout arytmie typu torsades de pointes
 • Ergotamin, dihydroergotamin: užití s klarithromycinem může vést k toxickým projevům těchto léčiv, které je známo jako akutní námelová toxicita (dochází k zúžení cév, nedokrvení končetin či jiných tkání).

Vliv jiných léčivých přípravků na klarithromycin:

 • Léčiva, která indukují systém cytochromu CYP3A v játrech (obsahují léčivé látky jako např.rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital) mohou urychlovat zpracování klarithromycinu v organismu, což může vést ke snížení jeho hladiny v séru a tím i k jeho nižší účinnosti. Stejný účinek má i třezalka tečkovaná, proto nemá být s klarithromycinem užívána.
 • Rifabutin: současné užívání s klarithromycinem může vést ke zvýšení rizika očního zánětu (uveitida).
 • Léčiva k léčbě infekce HIV: 
  - Efavirenz, nevirapin: indukují systém cytochromu P450 v játrech a tím zvyšují zpracování klarithromycinu v organismu, to může vést ke snížení jako hladiny v séru a i k jeho nižší účinnosti.
  - Ritonavir: užívání ritonaviru s klarithromycinem zvyšuje účinek klarithromycinu. Dávky přesahující 1 g/den nemají být podávány současně s ritonavirem. U pacientů s normální funkcí ledvin není nutné dávku klarithromycinu snižovat. Pacienti s poruchou funkce ledvin mají užívat KLACID 250 s okamžitým uvolňováním léčivé látky (viz Kontraindikace) a je třeba u nich zvážit snížení dávek klarithromycinu.
 • Léčiva k léčbě mykobakteriální infekcí (tuberkulóza, aj.):

- Rifampicin, rifabutin, rifapentin: indukují systém cytochromu P450 v játrech a tím zvyšují zpracování klarithromycinu v organismu, to může vést ke snížení jako hladiny v séru a i k jeho nižší účinnosti.
- Etravirin: může snižovat účinek klarithromycinu, zejména pokud je použit k léčbě infekcí způsobených Mycobacterium avium, je třeba zvážit nasazení jiného antibiotika.

Účinek klarithromycinu na jiné léčivé přípravky:

 • Klarithromycin může také zvyšovat hladiny látek, jako jsou cisaprid, theofylin, karbamazepin, tolterodin, alprazolam, midazolam, triazolam, methylprednisolon, cyklosporin, disopyramid a chinidin. Pokud užíváte některou z těchto látek, Váš lékař určí, zda je u Vás potřeba snížit jejich dávky.
 • Léčiva k léčbě arytmií (chinidin, disopyramid): při současném užití s klarithromycinem se vyskytly případy arytmií. Pokud užíváte tato léčiva, Váš lékař Vám bude kontrolovat EKG.
 • Omeprazol: klarithromycin zvyšuje hladiny omeprazolu.
 • Léčiva k léčbě erektilní dysfunkce (sildenafil, vardenafil, tadalafil): je třeba zvážit snížení jejich dávek.
 • Theofylin, karbamazepin: je třeba zvážit snížení jejich dávek.
 • Tolterodin: klarithromycin výrazně zvyšuje jeho hladiny, proto je nutné snížit dávky tolterodinu.
 • Tribenzodiazepiny (alprazolam, midazolam, triazolam): může dojít k účinkům na centrální nervový systém (spavost, zmatenost). Váš lékař Vás bude sledovat.

Jiné lékové interakce:

 • Kolchicin: při současném užívání klarithromycinu s kolchicinem byly zaznamenány údaje o toxicitě kolchicinu, zvláště ve starším věku, některé z těchto případů se vyskytly u pacientů se selháváním ledvin (renální insuficiencí).
 • Digoxin: účinek digoxinu může být zvýšen při současném užívání klarithromycinu, Váš lékař Vám proto bude hladiny digoxinu kontrolovat.
 • Zidovudin (lék k léčbě infekce HIV): pokud je nutné současné užívání s klarithromycinem, je vhodné užít klarithromycin s okamžitým uvolňováním, kde je možný odstup jednotlivých dávek. Hladiny zidovudinu mohou být sníženy.
 • Fenytoin a valproát: klarithromycin může zvyšovat jejich hladiny, Váš lékař Vás bude sledovat.
 • Inhibitory HMG-CoA reduktázy (např.lovastatin a simvastatin, léky na snížení cholesterolu): při současném užívání s klarithromycinem se zcela ojediněle vyskytlo závažné svalové onemocnění (rhabdomyolýza). Současné podání těchto léčiv s klarithromycinem je kontraindikováno (viz bod 2).
 • Klarithromycin může zvyšovat účinek léků ovlivňujících srážení krve (např. warfarin) a tím zvyšovat riziko krvácení. Pokud tyto léky užíváte, bude zapotřebí sledovat Váš protrombinový čas.
 • U pacientů trpících cukrovkou, kteří užívají perorální antidiabetika (tablety) či inzulín, může dojít k nežádoucímu poklesu hladiny glukózy v krvi. Váš lékař u Vás proto bude hladinu glykemie sledovat.
 • Při současném užívání itrakonazolu spolu s klarithromycinem mohou být hladiny obou těchto léčiv zvýšeny. Váš lékař určí, zda je nutná úprava jejich dávek.

Obousměrné lékové interakce (většinou jsou zvýšeny hladiny obou léčiv):

 • Léčiva k léčbě HIV infekce:
  - Atazanavir: Atazanavir může, zejména u pacientů s poškozením ledvin, zvyšovat hladiny klarithromycinu v séru. Pokud trpíte vážnějším poškozením funkce ledvin, Váš lékař určí, zda je u Vás potřeba dávku klarithromycinu snížit.
  - Sachinavir: při současném užívání sachinaviru spolu s klarithromycinem mohou být hladiny obou těchto léčiv zvýšeny. Váš lékař určí, zda je nutná úprava jejich dávek.
 • Verapamil (lék k léčbě vysokého krevního tlaku): byl pozorován pokles krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu (bradyarytmie) a změny v celkovém metabolismu (laktátová acidóza).

Těhotenství a kojení
Bezpečnost užívání klarithromycinu během těhotenství dosud nebyla stanovena. Z tohoto důvodu musí být v průběhu těhotenství pro podávání přípravku KLACID SR zvlášť závažné důvody. Lékař nesmí předepsat klarithromycin těhotným ženám bez důkladného zvážení přínosů a rizik, zejména v prvním trimestru (první 3 měsíce) těhotenství.
Klarithromycin je vylučován do mléka pouze v malých množstvích, není tedy pravděpodobné, že by mohl způsobit vážnější nežádoucí účinky, kojence je však třeba sledovat, a to zejména z hlediska výskytu průjmů, ale také myotických (kvasinkových, houbových) infekcí. 
V případě výskytu nežádoucích účinků u kojeného dítěte se o dalším postupu poraďte s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky klarithromycinu na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. Během léčby se však mohou vyskytovat některé nežádoucí účinky, které mohou schopnost řídit a obsluhovat stroje ovlivnit. Pacienti musejí vzít v potaz především možnost výskytu závratí, točení hlavy, stavu zmatenosti a dezorientace. Pokud se tyto příznaky objeví, mají se řízení a obsluze strojů vyhnout.

Důležité informace o některých složkách přípravku KLACID SR
Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jak se přípravek KLACID SR užívá

Jak a kdy se má přípravek KLACID SR užívat

Výši denní dávky a dobu trvání léčby stanoví vždy lékař podle závažnosti a typu infekce.

Doporučené dávkování pro dospělé a děti od 12 let je 500 mg (1 tableta) přípravku KLACIDSR jedenkrát denně spolu s jídlem. Užití přípravku KLACID SR nebylo u dětí do 12 let věku studováno.
Děti do 12 let by proto měly užívat formu pediatrické suspenze klarithromycinu (granule pro přípravu perorální suspenze). 
U závažnějších infekcí lze dávku zvýšit na 1000 mg jedenkrát denně (2 tablety). Léčba obvykle trvá 5 -7 dní, kromě zánětu vedlejších nosních dutin a zápalu plic komunitního původu, které vyžadují léčbu 7 –14 dní. 
Při závažné poruše ledvinných funkcí (clearance kreatininu pod 30 ml/min) se Klacid SR nesmí užívat. 
Těmto pacientům je možné podávat tablety klarithromycinu s okamžitým uvolňováním léčivé látky (viz bod Kontraindikace).
Tablety se polykají celé.

Jestliže jste užil(a) více přípravku KLACID SR než jste měl(a)

Při náhodném požití většího množství tablet, a to zejména dítětem, vyhledejte ihned lékaře!

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek KLACID SR nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji se vyskytují poruchy zažívacího ústrojí, jako pocit na zvracení, zvracení, bolesti břicha,nadýmání, zácpa, průjmy, méně často pak sucho v ústech a změny v zabarvení jazyka a návrat potravy z žaludku do jícnu (projevující se pálením žáhy).

Nežádoucí účinky, jejichž výskyt je v souvislosti s klarithromycinem přinejmenším možný, jsou rozděleny dle následující frekvence výskytu:

Časté (u více než 1 ze 100 a méně než 1 z 10 pacientů): nespavost, bolesti hlavy, změny chuti, průjem, zvracení, nevolnost, bolesti břicha, zvýšení jaterních enzymů, vyrážka, zvýšené pocení.

Méně časté (u více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 pacientů): celulitida (zánět podkoží), kvasinkové infekce, zánět žaludku a střeva, vaginální infekce, snížení počtu krevních elementů (červené, bílé krvinky, destičky), alergické reakce, snížení chuti k jídlu, závratě, spavost, třes, poruchy sluchu, zvonění v uších, srdeční poruchy (palpitace, změny na EKG), krvácení z nosu, pálení žáhy, záněty dutiny ústní a jazyka, zácpa, sucho v ústech, plynatost, kožní reakce (svědění, vyrážka), bolesti svalů, únava.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): pseudomembranózní kolitida (zánět sliznice tlustého střeva), erysipel (růže), snížení bílých nebo červených krvinek, anafylaktická reakce, hypoglykémie, psychické poruchy (zmatenosti, deprese, halucinace, abnormální sny), křeče, ztráta chuti, změny čichu, ztráta sluchu, srdeční arytmie, krvácení, zánět slinivky břišní, změny zabarvení jazyka nebo zubů, žloutenka až selhání jater, kožní alergické reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, po-léková vyrážka, Henoch- Schönleinova purpura, rhabodmyolýza (poškození svalových vláken), poruchy svalů, selhání či zánět ledvin, změny zabarvení moči, zvýšení INR, prodloužení protrombinového času.
Pruchy jaterní činnosti včetně zvýšených hodnot jaterních enzymů (někdy i s projevy žloutenky) byly obvykle přechodné a vymizely po vysazení léku.
V souvislosti s užívání klarithromycinu se vyskytla ztráta sluchu, která se po vysazení léčby obvykle upravila.
Zbarvení zubů, které se při léčbě přípravkem Klacid může vyskytnout, lze obvykle odstranit odborným vyčištěním.
U pacientů léčených klarithromycinem byly hlášeny případy zhoršení příznaků myasthenia gravis (svalové onemocnění).
U pacientů s poruchami imunity (AIDS, leukemie, aj.) je obecně těžké odlišit nežádoucí účinky léčiva od známek základního onemocnění.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek KLACID SR uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek KLACID SR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:.

Další informace

Co přípravek KLACID SR obsahuje

 • Léčivou látkou je 500 mg klarithromycinu v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.
 • Pomocnými látkami jsou: kyselina citronová, natrium-alginát, natrium-kalcium-alginát, monohydrát laktosy, povidon 40, mastek, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát, hydroxypropylmethylcelulosa, makrogol 400, makrogol 8000, oxid titaničitý, kyselina sorbová, hlinitý lak chinolinové žluti.

Jak přípravek KLACID SR vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek je dodáván v krabičce s blistry po 7 a 14 tabletách s řízeným uvolňováním pro dávkování 1 tableta (500 mg) 1 x denně.

Je také k dostání v krabičce obsahující blistry po 10, 12, 14, 16 a 20 tabletách s řízeným uvolňováním pro dávkování 2 tablety (1000 mg) 1 x denně.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott Laboratories Ltd., Maidenhead, Velká Británie

Výrobce
Aesica Queenborough Ltd., Queenborough, Kent, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
19.10.2011

Držitel rozhodnutí o registraci:
BGP Products Czech Republic s.r.o.

Ke stažení:
Klacid SR

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.1.2016