ATC CODE: G01AF20

Tento lék je na předpis.

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

KLION-D 100 vaginální tablety

(metronidazolum 100 mg, miconazoli nitras 100 mg)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

Co je přípravek Klion-D 100 (dále jen Klion-D) a k čemu se používá

Přípravek Klion-D je účinný u vaginálních (poševních) infekcí, které způsobují protozoa (jednobuněčné organizmy) a/nebo kvasinky.
Metronidazol je účinný u trichomoniázy (infekce způsobená bičíkovcem poševním) a mikonazol-nitrát působí proti vaginálním kvasinkovým infekcím.
Léčba těchto infekcí je důležitá z toho důvodu, aby se zabránilo jejich průniku do vnitřních pohlavních orgánů, tj. vejcovodů, vaječníků a dělohy.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Klion-D užívat

Neužívejte přípravek Klion-D

  • jestliže jste alergická/přecitlivělá na metronidazol nebo mikonazol-nitrát nebo na kteroukoli další složku přípravku Klion-D.
  • jestliže jste v prvním trimestru těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Klion-D je zapotřebí

  • Po dobu léčby se musíte zdržet sexuálního styku.
  • Jen pro vaginální (poševní) podání.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Klion-D s jídlem a pitím
Během léčby přípravkem Klion-D a ještě jeden další den po jejím ukončení nekonzumujte alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Těhotenství
Než začnete užívat přípravek Klion-D, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud otěhotníte během užívání přípravku Klion-D, prosím, informujte o tom svého lékaře.

Kojení
Než začnete užívat přípravek Klion-D, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Klion-D neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Klion-D užívá

Vždy užívejte přípravek Klion-D přesně podle pokynů svého lékaře a tak dlouho, jak Vám Váš lékař doporučil.
Pokud lékař neurčil jinak, zavádí si žena vodou mírně navlhčenou vaginální tabletu přípravku Klion-D hluboko do pochvy, a to vždy před spaním, po dobu 10 dní.
Pokud je to nutné, lékař Vám doporučí doplnit léčbu o perorálně (ústy) užitý metronidazol.
V zájmu úspěšné léčby je třeba, aby byl i Váš sexuální partner přeléčen perorálně (ústy) podávaným metronidazolem.
Poraďte se se svým lékařem, pokud léčba není úspěšná.
Pokud léčba přesáhne 10 dní, je třeba provést kontrolu objektivního stavu a laboratorních hodnot.

Jestliže jste užila více přípravku Klion-D, než jste měla
Přípravek je určen jen pro vaginální (poševní) podání.
Pokud Vy nebo někdo jiný, včetně dítěte náhodně polkne vaginální tabletu, kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Klion-D
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou vaginální tabletu.
Pokud jste zapomněla užít vaginální tabletu, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v obvyklém schématu.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Klion-D nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Infekce a infestace (zamoření)
Vzácné: fugální superinfekce (např. kandidóza – kvasinková infekce).

Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi vzácné: neutropenie (leukopenie), trombocytopenie.

Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: anafylaktická (alergická) reakce.

Poruchy metabolismu a výživy
Méně časté: anorexie (nechutenství).

Psychiatrické poruchy
Vzácné: stav zmatenosti.

Poruchy nervového systému
Velmi časté: bolest hlavy.
Méně časté: periferní neuropatie, závratě, křeče, abnormální koordinace, somnolence (spavost), hypestézie (necitlivost ) končetin, dysgeuzie (kovová chuť).

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté: nauzea (nevolnost, pocit na zvracení).
Časté: bolest břicha (křeče v břiše), průjem.
Méně časté: zvracení, povlak jazyka.

Poruchy jater a žlučových cest
Velmi vzácné: cholestáza (městnání žluči), žloutenka.

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Méně časté: angioneurotický edém, pruritus (svědění), vyrážka, kopřivka.
Velmi vzácné: erythema multiforme.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Méně časté: dyskomfort v místě aplikace, podráždění v místě aplikace, horečka.

Vyšetření
Vzácné: neobvyklé zbarvení moči.
Velmi vzácné: zvýšení jaterních enzymů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Klion-D uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Klion-D nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25oC. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Klion-D obsahuje

  • Léčivými látkami jsou metronidazol 100 mg a mikonazol-nitrát 100 mg.
  • Pomocnými látkami jsou natrium-lauryl-sulfát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, povidon, hydrogenuhličitan sodný, kyselina vinná, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), krospovidon, hydroxypropylmethylcelulosa, monohydrát laktosy (473,5 mg).

Jak přípravek Klion-D vypadá a co obsahuje toto balení
Téměř bílé vaginální tablety mandlového tvaru o rozměrech 24 mm x 14 mm, na jedné straně vyznačeno "100"..
Velikost balení: 10 vaginálních tablet v Al/PE stripu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.
1103 Budapešť,
Gyömrői út 19-21,
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
9.12. 2009

Držitel rozhodnutí o registraci:
Gedeon Richter Plc.

Ke stažení:
Klion D-100

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.1.2016