ATC CODE: N02AA59

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls65102/2008
a sp.zn. sukls125834/2015

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro pacienta

Korylan 325 mg/28,73 mg tablety

paracetamolum/codeini phosphas hemihydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Korylan a k čemu se používá

Korylan je složený přípravek, který obsahuje dvě léčivé látky, kodein a paracetamol.

Kodein patří do skupiny léčiv nazývaných opioidní analgetika, což jsou léky zmírňující bolest. V kombinaci s lékem proti bolesti a horečce, paracetamolem, se celkový účinek přípravku proti bolesti zvyšuje.

Přípravek Korylan se používá u dospělých a dospívajících starších 12 let ke krátkodobému potlačení středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, pohybového ústrojí, bolestivé menstruace), kterou nelze zmírnit jinými léky proti bolesti obsahujícími samotný paracetamol nebo ibuprofen.
Dále se přípravek používá k potlačení příznaků při nemocech z nachlazení, provázených suchým kašlem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Korylan užívat

Neužívejte přípravek Korylan:

 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol a/nebo kodein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • při průjmech v souvislosti s otravou nebo zánětem tlustého střeva se vznikem pablán (pseudomembranózní kolitida);
 • při zneužívání omamných a psychotropních látek;
 • jestliže trpíte astmatickými záchvaty nebo závažnými dýchacími obtížemi;
 • při poranění hlavy a při zvýšeném nitrolebním tlaku (např. v důsledku mozkového krvácení či nádoru);
 • při akutním selhání jater a při závažném poškození jater;
 • jestliže trpíte srdečním selháním v důsledku chronické plicní choroby;
 • jestliže jste nedávno prodělal(a) operaci jater, žlučníku nebo žlučovodu (žlučových cest);
 • jestliže užíváte lék proti depresi patřící do skupiny inhibitorů MAO (inhibitorů monoaminooxidázy), nebo jestliže jste takový lék užíval(a) v minulých dvou týdnech;
 • jestliže trpíte stavem zvaným paralytický ileus (tj. stav, při němž střevní svalovina nedovoluje průchod potravy, což vede k zablokování střev);
 • k úlevě od bolesti u dětí a dospívajících (0-18 let) po odstranění krčních nebo nosních mandlí z důvodu syndromu obstrukční spánkové apnoe;
 • jestliže jste mladší 12 let;
 • jestliže víte, že velmi rychle metabolizujete kodein na morfin;
 • jestliže kojíte.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Korylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • trpíte akutním onemocněním jater;
 • trpíte závažným postižením ledvin;
 • při snížené hladině hormonů kůry nadledvin (Addisonova nemoc);
 • při zvýšené funkci štítné žlázy;
 • nadměrně konzumujete alkohol, užíváte narkotika a psychotropní látky, nebo jste závislý(á) na opiátech (morfinu, kodeinu). U pacientů se závislostí na alkoholu může v případě souběžné léčby přípravkem Korylan docházet k poškození jater.
 • trpíte poruchami vědomí;
 • užíváte jiné léky, které působí na játra;
 • trpíte zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo jiné nesteroidní léky proti zánětu a bolesti.

Opatrnost je nutná,

 • jestliže trpíte chronickou zácpou, obstrukčním onemocněním střev, těžkým průjmem, nadměrnou potivostí nebo silným krvácením, při nepravidelném srdečním rytmu, u myastenie gravis (autoimunitní onemocnění vyvolávající svalovou slabost), jestliže máte žlučníkové kameny, jste starší pacient, jestliže trpíte nezhoubným zbytněním prostaty, při náhlé břišní bolesti, pokud je Vám známo, že máte nedostatek enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy nebo trpíte chudokrevností zvanou hemolytická anemie, pokud trpíte zúžením močové trubice.

Korylan nemá být podáván současně s dalšími léky obsahujícími paracetamol a kodein.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Při déletrvajícím užívání je možný vznik závislosti.

Kodein je určitým enzymem v játrech přeměňován na morfin. Morfin je látka, která ulevuje od bolesti a kašle. Někteří lidé mají tento enzym pozměněný, což se může projevit různými způsoby. U některých jedinců morfin nevzniká vůbec nebo ve velmi malých množstvích a neposkytne proto dostatečnou úlevu od bolesti a kašle. U jiných lidí existuje zvýšené riziko závažných nežádoucích účinků, protože dochází k tvorbě velmi vysokých množství morfinu. Pokud se u Vás objeví jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, musíte přestat tento přípravek užívat a okamžitě vyhledat pomoc lékaře: pomalé nebo mělké dýchání, zmatenost, ospalost, malé zorničky, pocit na zvracení nebo zvracení, zácpa, nechutenství.

Děti a dospívající
Užití u dětí a dospívajících po chirurgickém zákroku
Kodein není určen k úlevě od bolesti u dětí a dospívajících po odstranění krčních nebo nosních mandlí z důvodu syndromu obstrukční spánkové apnoe.

Užití u dětí s dýchacími obtížemi
Použití kodeinu se u dětí s dýchacími obtížemi nedoporučuje, neboť příznaky morfinové toxicity mohou být u těchto dětí závažnější.

Dospívající starší 12 let
Přípravek Korylan není určen pro dospívající starší 12 let se zhoršenou dechovou funkcí k symptomatické léčbě kašle a/nebo nachlazení.

Další léčivé přípravky a přípravek Korylan
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Korylan žádné volně prodejné léky.

 • Při současném dlouhodobém užívání přípravku Korylan ve vyšších dávkách současně s kyselinou acetylsalicylovou nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky může docházet ke zvýšenému riziku poruchy ledvin.
 • Přípravek Korylan může zvyšovat účinky jiných léků, které tlumí nervový systém, např. léků na spaní, na uklidnění, léků proti alergii, depresi, jiných léků proti bolesti. Současné užívání přípravku Korylan a některých léků na spaní, léků proti epilepsii nebo rifampicinu (antibiotikum) může způsobit poškození jater.
 • Současné užívání flukloxacilinu (antibiotikum) může vést k metabolické acidóze.
 • Při současném podávání přípravku Korylan a lamotriginu (lék proti epilepsii) může dojít ke snížení účinnosti lamotriginu.
 • Užívání přípravku Korylan spolu s chloramfenikolem (antibiotikum) může vést k hromadění antibiotika v organismu a zvýšení jeho škodlivosti.
 • Při souběžném užívání látek zpomalujících vyprazdňování žaludku (např. propanthelinium) nebo látek snižujících hladinu cholesterolu (cholestyramin) se může nástup účinku přípravku Korylan opozdit. Naproti tomu se může účinek přípravku Korylan zrychlit při souběžném užití látek zrychlujících vyprazdňování žaludku (např. metoklopramidu nebo domperidonu).
 • Při současném užívání s léky proti průjmu je zvýšené riziko úporné zácpy.
 • Účinek paracetamolu se může snížit při podání perorální antikoncepce. 
 • Souběžné užívání kodeinu s látkami na odkašlávání (např. ambroxol) není vhodné, protože kodein může blokovat reflex kašle.
 • Současné užívání paracetamolu a zidovudinu (protivirový lék) může vést ke snížení počtu bílých krvinek a k poškození jater.
 • Při současném užívání přípravku Korylan s některými léky snižujícími krevní srážlivost (warfarin nebo jiné látky snižující účinek vitaminu K) může docházet ke zvýšení krvácivosti.
  Proto je při současné léčbě vhodné častěji kontrolovat srážlivost krve.
 • Současné podávání přípravku Korylan a látek blokujících účinek acetylcholinu (chemická látka přenášející vzruchy v nervové soustavě, např. atropin, trospium, biperidin) může způsobit ochabnutí svaloviny střeva.
 • Účinek látek snižujících krevní tlak (antihypertenziv), včetně diuretik (látky navozující zvýšené vylučování vody a iontů v moči), může být posílen.
 • Podávání chinidinu (léčivo používané při poruchách srdečního rytmu) může snížit tlumení bolesti.

Přípravek Korylan s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek užívejte před jídlem nebo v průběhu jídla.
Při užívání přípravku Korylan se nesmí pít alkoholické nápoje. Závislost na alkoholu spolu s užíváním přípravku Korylan může vést k poškození jater. Největší riziko poškození jater nastává u chronických konzumentů alkoholu, užijí-li přípravek Korylan po krátkodobé abstinenci (12 hodin).

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Přípravek Korylan se nesmí užívat během 3. trimestru těhotenství, ani při porodu. Užívání přípravku v prvních třech měsících těhotenství je lépe se vyhnout.

Kojení
Neužívejte přípravek Korylan pokud kojíte. Kodein a morfin přecházejí do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Korylan snižuje schopnost rychle reagovat, a tak může nepříznivě ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Toto platí zvláště při současném užívání přípravku Korylan s léky, které tlumí nervový systém (např. léky na spaní).

Jak se přípravek Korylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen k vnitřnímu užití.
Dávkování určí lékař.
Dospělí obvykle užívají 1 - 2 tablety podle potřeby několikrát denně v časových intervalech nejméně 4hodinových. Nejvyšší denní dávka je 10 tablet.
Dospívající ve věku 12 let a starší užívají 1 – 2 tablety každých 6 hodin dle potřeby. Dávka závisí na tělesné hmotnosti, jednotlivou dávku 2 tablety najednou mohou užívat pouze osoby s tělesnou hmotností 43 kg a více.
Nejvyšší denní dávka je 8 tablet.

Tento přípravek nelze užívat déle než 3 dny. Jestliže se bolest po 3 dnech nezlepší, poraďte se se svým lékařem.

Použití u dětí a dospívajících
Vzhledem k riziku závažných dýchacích potíží by přípravek Korylan neměly užívat děti mladší 12 let.

Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím vody.

Starší osoby
Užívejte stejné dávky jako dospělí, pokud Váš lékař nerozhodne o snížení těchto dávek.

Pacienti se sníženou funkcí jater a ledvin
Dávkování se řídí pokyny lékaře. U těchto pacientů je obvykle nutné snížit dávku nebo prodloužit interval mezi jednotlivými dávkami.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Korylan, než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, dokonce i tehdy, pokud se cítíte dobře. Předávkování se může projevovat útlumem dechu, ospalostí, krátkodobou ztrátou vědomí, poruchami zraku, zúžením zornic, nevolností, zvracením, bolestí hlavy, zhoršením pohybových schopností, zadržováním moče a stolice, namodralým zbarvením kůže a sliznic, chladnou kůží, pocením, žloutenkou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Korylan
Zapomenutou dávku užijte, jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží čas následující dávky, vynechejte dávku předchozí a vyčkejte na další dávku. Mezi jednotlivými dávkami vždy dodržujte odstup alespoň 4 hodiny. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Korylan
V případě náhlého vysazení po delším užívání vyšších než doporučených dávek přípravku Korylan se mohou objevit bolesti hlavy a únava, bolesti svalů, nervozita, poruchy trávení. Po vysazení léku potíže odeznívají během několika dnů. Poté lze přípravek Korylan užívat pouze se souhlasem lékaře. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte lék okamžitě užívat a vyhledejte bez prodlení lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví následující velmi vzácné nežádoucí účinky:

 • náhlá vysoká horečka, bolest v krku a vřídky v ústech – může jít o velmi závažné onemocnění krve (nízký počet bílých krvinek).
 • závažné alergické reakce s otokem hrtanu, dušností, pocením, nevolností, snížením krevního tlaku až šokem.
 • závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolesti břicha (příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic, v podobě vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči).
  Kožní vyrážka se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže.

Při užívání paracetamolu a kodeinu (léčivé látky přípravku Korylan) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):

Časté (mohou postihovat až 1 pacienta z 10):

 • únava, mdloby (krátkodobá ztráta vědomí, při vysokých dávkách), závratě, lehké bolesti hlavy, pokles krevního tlaku, zácpa, nevolnost, zvracení (zejména na začátku léčby).

Méně časté (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100):

 • poruchy spánku, svědění, zarudnutí kůže, kopřivka.

Vzácné (mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000):

 • ušní šelesty, dušnost, sucho v ústech, alergická vyrážka, poruchy vidění/mióza (zúžení zornice, při vysokých dávkách).

Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000):

 • snížení počtu bílých a červených krvinek, krevních destiček, zúžení průdušek (astma),
 • kožní alergické reakce, vyrážka včetně závažných kožních reakcí,
 • útlum dechových funkcí (při vyšších dávkách nebo u pacientů se zvýšeným nitrolebním tlakem nebo poraněním hlavy), euforie/dysforie (pocit nepohody, při vysokých dávkách), zhoršení zrakové a pohybové koordinace (u vyšších dávek), otok plic (při vysokých dávkách, zejména u osob s porušenými plicními funkcemi),
 • reakce z přecitlivělosti, jako je otok hrtanu, dušnost, návaly potu, nevolnost, pokles krevního tlaku až šok.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • zánět jater (může se projevit jako bolest břicha, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, zvracení), které může vést k selhání jater.

Tento přípravek nelze užívat déle než 3 dny. Při déletrvajícím užívání je možný vznik závislosti.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Korylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Korylan obsahuje

 • Léčivými látkami jsou paracetamolum 325 mg a codeini phosphas hemihydricus 28,73 mg.
 • Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, povidon 30, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, kyselina stearová, magnesium-stearát.

Jak přípravek Korylan vypadá a co obsahuje toto balení
Korylan jsou téměř bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany opatřené půlicí rýhou.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Velikost balení: 10 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.10.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Korylan

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.1.2016