ATC CODE: A01AD02

Tento lék je na předpis.

Sp. zn. sukls221399/2015

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro pacienta

Larymed 1,5 mg/ml orální sprej, roztok

benzydamini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Larymed a k čemu se používá

Přípravek Larymed obsahuje benzydamin, který patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky. Má lokální protizánětlivý a analgetický účinek a působí jako lokální anestetikum na sliznici dutiny ústní.

Přípravek Larymed se používá k lokální léčbě příznaků zánětu v dutině ústní a krku spojených s bolestí (např. vředy v ústech, bolest v krku, zánět sliznice dutiny ústní nebo dásní). Na doporučení lékaře lze také používat ke zmírnění bolesti při poúrazových stavech, po chirurgickém zákroku v oblasti dutiny ústní a krku (např. chirurgické odstranění mandlí nebo zubní chirurgie), nebo po použití nazogastrické sondy.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravek Larymed používat

Nepoužívejte přípravek Larymed:

 • jestliže jste alergický(á) na benzydamin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Larymed se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

 • jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na jiné nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky, protože můžete mít zvýšené riziko pro rozvoj hypersenzitivity na benzdyamin.
 • jestliže máte nebo jste někdy měl(a) bronchiální astma nebo alergické reakce, protože máte zvýšené riziko rozvoje brochospasmu nebo alergie.

Nepoužívejte přípravek Larymed déle než 7 dní bez porady s lékařem, protože dlouhodobé používání může způsobit alergii. V případě, že dojde k alergické reakci, okamžitě přerušte používání toho léčivého přípravku a obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Zánět dásní může být příznakem onemocnění zubů. V případě neúčinné léčby navštvite svého zubního lékaře.

Vyhněte se kontaktu léčivého přípravku s očima.

Další léčivé přípravky a přípravek Larymed

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Není známo, že by jiné léky ovlivňovaly účinnost tohoto přípravku, ani to, že by tento přípravek ovlivňoval účinnost jiných léků.

Přípravek Larymed s jídlem a pitím

Používejte tento přípravek po jídle a pití.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V době těhotenství lze přípravek používat pouze po poradě s lékařem. Během kojení lze používat tento přípravek pouze na doporučení lékaře, protože nelze vyloučit průnik benzydaminu do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Larymed nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Larymed obsahuje methylparaben (E218) a ethanol (alkohol)

Methylparaben může způsobit alergické reakce (i opožděné). Tento přípravek obsahuje pouze malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg na vstřik.

Jak se přípravek Larymed používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování

Dospělí a dospívající nad 12 let

Aplikujte 4 až 8 vstřiků 2-6x denně, ne častěji než po 1,5 - 3 hodinách.

Děti od 6 do 12 let

Aplikujte 4 vstřiky 2-6x denně, ne častěji než po 1,5 - 3 hodinách.

Děti mladší 6 let

Aplikujte 1 vstřik na 4 kg tělesné hmotnosti, nejvýše 4 vstřiky 2-6x denně, ne častěji než po 1,5 - 3 hodinách.
Nepoužívejte u dětí, které nejsou schopny zadržet dech při použití spreje.

Starší pacienti

Dávkování je stejné jako u dospělých.

Obraťte se na svého lékaře, pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 7 dnech nebo pokud se objeví horečka. Nepoužívejte přípravek Larymed déle než 14 dnů bez porady s lékařem.

Jak používat sprej

 1. Chcete-li použít sprej, držte lahvičku ve svislé poloze.
 2. Před prvním použitím je potřeba sprej nejdříve připravit. Namiřte ústní aplikátor směrem od obličeje. Pevně zatlačte na píst, dokud se neobjeví úplný výstřik. Nyní je sprej připraven k použití.
 3. Namiřte vstřikovací trysku na ošetřované plochy v ústech nebo v krku a znovu zatlačte na bílý píst. Jedno stlačení uvolní jednu dávku.
 4. Po vstříknutí potřebného počtu dávek otřete konec vstřikovací trysky ubrouskem. To napomáhá zabránit jejímu ucpání.
 5. V případě ucpání vstřikovací trysky nic nezatlačujte do konce vstřikovací trysky.
 6. Během aplikace zadržte dech.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Larymed, než jste měl(a)

Pokud použijete příliš mnoho nebo pokud spolknete velké množství tohoto přípravku, okamžitě se obraťte pro radu na svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Larymed

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

 • brnění nebo pocit pálení v ústech

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

 • obtížné dýchání nebo polykání (bronchospasmus, laryngospasmus)
 • hypersenzitivní reakce, které mohou být spojené se svěděním, doprovázené červenou vyrážkou a kopřivkou, fotosenzitivní reakce a vyrážka

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • závažné alergické reakce (anafylaktický šok), příznaky, které mohou zahrnovat potíže s dýcháním, bolest na hrudi nebo pocit tísně na hrudi, a/nebo závratě/pocit na omdlení, závažné svědění kůže nebo vyvýšené bulky na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku a mohou být život ohrožující.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv 4
Šrobárova 48,
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Larymed uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Chraňte před chladem a mrazem.

Po prvním otevření: spotřebujte do 6 měsíců.Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Larymed obsahuje

 • Léčivou látkou je bezydamini hydrochloridum. Jeden mililitr roztoku obsahuje benzydamini hydrochloridum 1,5 mg.
 • Pomocnými látkami jsou hydrogenuhličitan sodný, polysorbát 20, bezvodý ethanol, methylparaben (E218), dihydrát sodné soli sacharinu (E954), glycerol (E422), silice máty peprné, čištěná voda.

Jak přípravek Larymed vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Larymed je bezbarvá, čirá, průhledná tekutina s vůní máty v lahvičce z tmavého skla s bílým plastovým krytem s mechanickým rozprašovačem a ústním aplikátorem v krabičce.

Velikost balení: 30 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Dr. Max Pharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
Česká republika

Výrobce

Medis International a.s., výrobní závod Bolatice
Průmyslová 961/16
747 23 Bolatice
Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika Larymed
Polsko Makseptin
Slovenská republika Larynox

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8. 3. 2017

Držitel rozhodnutí o registraci:
Dr. Max Pharma Limited

Ke stažení:
Larymed 1,5 mg/ml

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 25.10.2018