ATC CODE: S01ED51

Tento lék je na předpis.

Sp. zn. sukls267569/2018

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok

latanoprostum / timololum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Latanoprost/Timolol Apotex a k čemu se používá

Latanoprost/Timolol Apotex je lék na léčbu zvýšeného nitroočního tlaku (tlaku uvnitř oka).

Přípravek Latanoprost/Timolol Apotex je kombinací dvou léčivých látek: latanoprostu (derivát prostaglandinu) a timolol- maleinátu (beta-blokátor).

Uvnitř oka se tvoří tekutina označovaná jako komorová voda. Tato tekutina je pak odváděna zpět do krevního řečiště, a tak se udržuje požadovaný tlak uvnitř oka. V případě ucpání odtoku se tlak uvnitř oka zvyšuje.

Mezi jiným, snižují beta-blokátory nitrooční tlak snížením tvorby komorové vody. Prostaglandiny podporují odtok komorové vody z oka.

Latanoprost/Timolol Apotex se používá:

 • ke snížení tlaku uvnitř oka u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem (poškození zrakového nervu způsobené příliš vysokým tlakem uvnitř oka).
 • ke snížení tlaku uvnitř oka u pacientů, u kterých je účinek samotných beta-blokátorů nebo derivátů prostaglandinu nedostatečný.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Latanoprost/Timolol Apotex používat

Nepoužívejte přípravek Latanoprost/Timolol Apotex

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na latanoprost nebo timolol, beta-blokátory nebo na kteroukoli další složku přípravku Latanoprost/Timolol Apotex (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže máte nebo jste měl(a) v minulosti dýchací problémy jako např. astma, závažnou chronickou obstrukční bronchitídu (závažné plicní onemocnění, které může způsobovat dýchavičnost, těžkosti s dýcháním a/nebo dlouho trvající kašel);
 • jestliže máte závažné srdeční potíže nebo poruchy srdečního rytmu

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Latanoprost/Timolol Apotex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nyní nebo jste v minulosti měl(a):

 • onemocnění věnčitých tepen (příznaky mohou zahrnovat bolest na hrudi nebo svírání, dušnost nebo dušení), srdeční selhání, nízký krevní tlak
 • poruchy srdečního rytmu, jako např. pomalý srdeční rytmus
 • problémy s dýcháním, astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc
 • onemocnění charakterizované špatnou cirkulací krve (jako např. Raynaudova choroba nebo Raynaudův syndrom)
 • diabetes (cukrovka), protože timolol může maskovat příznaky a projevy nízké hladiny cukru v krvi
 • zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat příznaky či projevy této poruchy
 • jakéhokoliv operace oka (včetně operace šedého zákalu),
 • oční potíže (jako např. bolest oka, podráždění oka, zánět oka nebo rozmazané vidění)
 • suché oči
 • anginu pectoris (zejména typ nazývaný Prinzmetalova angina)
 • závažné alergické reakce, jejichž léčba obvykle vyžaduje léčbu v nemocnici.

Před použitím přípravku Latanoprost/Timolol Apotex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

 • jste trpěl nebo v současnosti trpíte virovou infekcí oka způsobenou virem herpes simplex (HSV)
 • nosíte kontaktní čočky. Přesto můžete používat Latanoprost/Timolol Apotex, ale řiďte se pokyny pro nošení kontaktních čoček uvedených v bodu „Přípravek Latanoprost/Timolol Apotex obsahuje benzalkonium-chlorid“.

Informujte svého lékaře, že používáte Latanoprost/Timolol Apotex, předtím než podstoupíte chirurgický zákrok, protože latanoprost/timolol mohou měnit účinky některých léků používaných během anestezie.

Další léčivé přípravky a Latanoprost/Timolol Apotex

Latanoprost/Timolol Apotex může ovlivňovat nebo může být ovlivňován jinými léky, které užíváte, včetně ostatních očních kapek na léčbu glaukomu (zeleného zákalu). Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo máte začít užívat léky na snížení krevního tlaku, léky na srdce nebo léky na léčbu diabetu.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte/používáte nebo které jste v nedávné době užíval(a), včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Léky se mohou navzájem ovlivňovat a může dojít k interakcím. Tohoto si musíte být vědomi, pokud užíváte/používáte některý z následujících druhů léků:

 • Blokátory kalciových kanálů (např. při onemocnění věnčitých cév srdce nebo při vysokém  krevním tlaku);
  guanethidin (na vysoký krevní tlak);
  beta-blokátory (na vysoký krevní tlak);
  antiarytmika (léky, které normalizují srdeční rytmus);
  digitalisové glykosidy (při srdečním selhávání);
  parasympatomimetika (např. na léčbu glaukomu).
  Používání přípravku Latanoprost/Timolol Apotex současně s výše uvedenými léky může způsobit nízký krevní tlak a/nebo zpomalení srdečního tepu.
 • Léky, které působí podobným způsobem jako Latanoprost/Timolol Apotex
  Jestliže se užívají současně s Latanoprostem/Timololem Apotex, účinek jiných léků s podobným účinkem jako Latanoprost/Timolol Apotex může být zvýšený. Z tohoto důvodu se nedoporučuje oční podání (tj. do oka) dvou beta-blokátorů nebo dvou derivátů prostaglandinu.
 • Klonidin
  Jestliže na snižování nitroočního tlaku uvnitř oka používáte léčivou látku klonidin současně s přípravkem Latanoprost/Timolol Apotex a najednou přestanete klonidin používat, Váš krevní tlak se může zvýšit. Jestliže současně používáte beta-blokátory na snížení Vašeho krevního tlaku, Váš krevní tlak se může - v důsledku opačného účinku - zvýšit ještě více.
 • Chinidin (používá se na léčbu srdečních poruch a některých typů malárie)
 • Antidepresiva jako např. fluoxetin a paroxetin

Děti a dospívající

Latanoprost/Timolol Apotex se nedoporučuje u dětí a dospívajících.

Starší osoby

Latanoprost/Timolol Apotex je vhodný i na léčbu starších pacientů.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Nepoužívejte přípravek Latanoprost/Timolol Apotex, jestliže jste těhotná. Používat jej můžete jen v případě, že to Váš lékař považuje za nezbytné.

Kojení

Nepoužívejte přípravek Latanoprost/Timolol Apotex, jestliže kojíte.Timolol a latanoprost se mohou vylučovat do mateřského mléka.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po nakapání očních kapek Latanoprost/Timolol Apotex můžete mít dočasně zhoršené vidění.
Jestliže máte rozmazané vidění, zejména po nakapání očních kapek

 • nesmíte řídit žádné vozidlo.
 • nesmíte obsluhovat žádné stroje nebo nástroje.

Přípravek Latanoprost/Timolol Apotex obsahuje benzalkonium-chlorid

Tento lék obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, která může způsobit podráždění oka.
Zabraňte styku s měkkými kontaktními čočkami. Před aplikací vyjměte kontaktní čočky a s opětovným nasazením vyčkejte minimálně 15 minut po podání. O látce benzalkonium-chlorid je známo, že dokáže zabarvovat měkké kontaktní čočky

Jak se přípravek Latanoprost/Timolol Apotex používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Váš lékař nepředepsal jinak, doporučená dávka je:
Dospělí včetně starších pacientů: nakapejte jednu kapku jedenkrát denně do každého postiženého oka.

Jestliže společně s přípravkem Latanoprost/Timolol Apotex používáte ještě jiné oční kapky, musíte s jejich aplikací počkat nejméně 5 minut.

Návod k použití

 1. Umyjte si ruce a posaďte se nebo postavte do pohodlné polohy.
 2. Odstraňte vnější ochranné víčko z lahvičky.
 3. Ukazováčkem opatrně stáhněte spodní víčko postiženého oka.
 4. Špičku lavičky přibližte k oku, ale nedotkněte se ho. Lehce zmáčkněte lahvičku až jedna kapka skápne do Vašeho oka. Dejte prosím pozor, abyste lahvičku nezmáčkli příliš silně a do postiženého oka neskápla víc než jedna kapka.
 5. Uvolněte oční víčko.
 6. Po použití přípravku Latanoprost/Timolol Apotex, stiskněte prstem koutek Vašeho oka u nosu a podržte 2 minuty.
  Pomůže to zabránit pronikání latanoprostu/timololu do ostatních částí těla.
  Pokud Vám to předepsal lékař, zopakujte tento postup i na druhém oku. Jestliže kapka skápla mimo oko, aplikujte další kapku.
 7. Uzavřete lahvičku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Latanoprost/Timolol Apotex, než jste měl(a)

Pokud si vkápnete do oka příliš mnoho kapek, může dojít k podráždění a začervenání oka.
Okamžitě informujte lékaře, pokud někdo omylem spolknul kapky nebo jste použil(a) kapky vícekrát než Vám bylo předepsáno.
Obal od tohoto léku mějte dobře uschovaný a k dispozici, aby lékař mohl zjistit o léku více. Lékař pak rozhodne o dalším postupu.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Latanoprost/Timolol Apotex

Jestliže jste zapomněl/a použít Vaše oční kapky, pokračujte v léčbě jako obvykle další dávkou. Denní dávka nemá překročit jednu kapku do postiženého oka.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Latanoprost/Timolol Apotex

Bez předchozí porady s lékařem nepřerušujte léčbu ani nepřestávejte používat přípravek Latanoprost/Timolol Apotex .

Jestliže nepoužíváte přípravek Latanoprost/Timolol Apotex pravidelně nebo jestliže ho často zapomínáte použít, úspěch léčby může být ohrožen.

Zvýšený nitrooční tlak (tlak uvnitř oka) může poškodit zrakový nerv a zhoršit Váš zrak. Může dojít k slepotě. Obvykle můžete jen těžko cítit zvýšený nitrooční tlak. Onemocnění je možné diagnostikovat jen vyšetřením u očního specialisty. Pokud trpíte zvýšeným nitroočním tlakem, jsou potřebné pravidelná oční vyšetření současně s měřením tlaku uvnitř oka. Tlak uvnitř oka se musí měřit nejméně každé 3 měsíce. Měření zorného pole a vyšetření zrakového nervu se musí vykonat alespoň jedenkrát ročně.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Níže jsou uvedené známé nežádoucí účinky používání očních kapek, které jako účinnou látku obsahují latanoprost a timolol. Nejdůležitějším nežádoucím účinkem je možnost postupné, trvalé změny zabarvení Vašeho oka. Je také možné, že oční kapky obsahující jako léčivé látky latanoprost a timolol mohou způsobit závažné změny v činnosti Vašeho srdce. Pokud zaznamenáte změny tepu srdce nebo činnosti srdce, poraďte se s lékařem a informujte ho, že používáte Latanoprost/Timolol Apotex.

Pokud nejsou nežádoucí účinky závažné, je obvykle možné pokračovat v používání kapek. Pokud máte obavy, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Nepřestávejte používat přípravek Latanoprost/Timolol Apotex bez toho, abyste se poradili se svým lékařem.

Frekvence výskytu možných nežádoucích účinků uvedených níže je definovaná následujícím způsobem:
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 osobu z 10
Časté: mohou postihnout až 1 osobu z 10
Méně časté: mohou postihnout až 1 osobu ze 100
Vzácné: mohou postihnout až 1 osobu z 1000
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 osobu z 10000
Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit

Velmi časté nežádoucí účinky

 • postupné změny barvy oka způsobené zvýšeným množstvím hnědého pigmentu v barevné části oka známé jako duhovka. Jestliže máte oči se smíšenou barvou (modrohnědé, šedohnědé, žlutohnědé nebo zelenohnědé), je u Vás větší pravděpodobnost, že dojde k této změně, než když máte jednobarevné oči (modré, šedé, zelené nebo hnědé oči). Může trvat roky, než dojde k jakýmkoli změnám barvy Vašeho oka. Změna barvy může být trvalá a více viditelná pokud používáte přípravek Latanoprost/Timolol Apotex pouze do jednoho oka. Zdá se, že se změnou barvy oka nejsou spojeny žádné potíže. Změny barvy oka nepokračují po ukončení léčby přípravkem Latanoprost/Timolol Apotex.

Časté nežádoucí účinky

 • podráždění oka (pocity pálení, písku v oku, svědění, bodání nebo pocit cizího tělesa v oku) a bolest oka.

Méně časté nežádoucí účinky

 • bolest hlavy
 • zčervenání oka, oční infekce (konjunktivitida), rozmazané vidění, slzení očí, zánět očních víček, podráždění nebo poškození povrchu oka
 • kožní vyrážky nebo svědění (pruritus)

Další nežádoucí účinky
Infekce a infestace:

 • Rozvoj virové infekce v oku způsobené virem herpes simplex (HSV)

Poruchy imunitního systému:

 • Příznaky alergické reakce (otok a zčervenání kůže a vyrážka)

Psychiatrické poruchy:

 • deprese, ztráta paměti, snížení sexuální touhy, problémy se spánkem, noční můry

Poruchy nervového systému:

 • závratě, pocit brnění a necitlivosti v kůži, změny v průtoku krve mozkem, zhoršení příznaků myasthenia gravis (pokud již trpíte tímto onemocněním), náhlé mdloby nebo pocity na omdlení (synkopa).

Poruchy oka:

 • změny týkající se řas a jemných chloupků okolo oka (zvýšený počet, prodloužení, zesílení nebo ztmavnutí), změny ve směru růstu řas, otok okolo oka, otok barevné části oka (iritis/uveitus), otok očního pozadí (makulární edém), zánět a podráždění povrchu oka (keratitida), suché oči, změny/poruchy vidění, dvojité vidění, pokles horního očního víčka a poškození výstelky očního pozadí (stav známý odchlípnutí sítnice, pozorované však pouze po některých očních operacích), cysty v zabarvené části oka naplněné tekutinou (cysta duhovky), citlivost na světlo (fotofobie), vzhled zapadlého oka (prohloubení oční rýhy).

Poruchy ucha:

 • pískání/ zvonění v uších (tinitus)

Srdeční poruchy:

 • zhoršení anginy pectoris, uvědomování si srdečního rytmu (palpitace), změny srdečního rytmu, zpomalení tepu srdce, srdeční selhání (zástava srdce, srdeční blokáda nebo městnavé srdeční selhání).

Poruchy krevního oběhu (cévní poruchy):

 • nízký krevní tlak, zabarvení/chladné prsty na rukách a nohách (Raynaudův syndróm) a studené ruce a nohy.

Dýchací (respirační) poruchy:

 • průduškové astma, zhoršení astmatu, dušnost, náhlé potíže s dýcháním (bronchospasmus), kašel.

Poruchy trávicí soustavy (gastrointestinální poruchy):

 • nevolnost (nauzea), průjem, špatné trávení (dyspepsie), sucho v ústech

Poruchy kůže:

 • ztmavnutí kůže okolo očí, plešatost/místní vypadávání vlasů (alopecia), svědivá vyrážka nebo zhoršení svědivého onemocnění kůže.

Poruchy svalové a kosterní soustavy:

 • bolest kloubů, bolest svalů.

Celkové poruchy:

 • bolest na hrudi, únava, otok (edém)

Jako všechny jiné léky podávané do oka, se timolol vstřebává do krve. To může způsobovat podobné nežádoucí účinky, jaké jsou pozorovány při nitrožilním (injekčním) podání nebo podání ústy při užívání betablokátorů. Výskyt nežádoucích účinků po podání do oka je nižší, než když jsou léky podávány např. ústy nebo injekčně. Uvedené nežádoucí účinky zahrnují reakce pozorované v rámci třídy betablokátorů používaných na léčbu očních chorob:

 • Celkové alergické reakce zahrnující otok pod kůží, který se může vyskytnout v oblastech jako např. tvář a končetiny, a které mohou zablokovat dýchací cesty a mohou způsobit potíže s polykáním nebo dýcháním. Kopřivka nebo svědivá vyrážka, místní vyrážka nebo vyrážka na celém těle, svědění, závažná, náhlá, život ohrožující alergická reakce.
 • Nízká hladina glukózy v krvi.
 • Potíže se spánkem (nespavost), deprese, noční můry, ztráta paměti.
 • Mdloby, mrtvice, snížené zásobování mozku krví, zvýšení příznaků a projevů onemocnění myasthenia gravis (onemocnění svalů), závratě, neobvyklé vjemy jako např. mravenčení, a bolest hlavy.
 • Příznaky a projevy podráždění oka (např. pálení, píchání, svědění, slzení, zčervenání), zánět očního víčka, zánět rohovky, rozmazané vidění a odchlípení vrstvy pod sítnicí, která obsahuje krevní cévy, po filtrační operaci, což může způsobit poruchy vidění, snížení citlivosti rohovky, suché oči, eroze rohovky (poškození přední vrstvy oční koule), pokles horního víčka (způsobující, že je oko zavřené jen do poloviny), dvojité vidění.
 • Pomalý srdeční rytmus, bolest na hrudi, bušení srdce, edém (zadržování tekutin), změny v rytmu srdečních úderů nebo v jejich rychlosti, městnavé srdeční selhání (onemocnění srdce s dušností a otokem nohou od kotníků dolů nebo celých dolních končetin způsobeným zadržováním tekutin), poruchy srdečního rytmu, srdeční příhoda, srdeční selhání.
 • Nízký krevní tlak, Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy.
 • Stažení dýchacích cest v plicích (především u pacientů již trpících onemocněním plic), obtížné dýchání, kašel.
 • Poruchy chuti, nevolnost, poruchy trávení, průjem, suchost v ústech, bolest břicha, zvracení.
 • Ztráta vlasů, kožní vyrážka s bílým stříbřitým vzhledem (psoriatiformní vyrážka) nebo zhoršení psoriázy (lupenky), kožní vyrážka.
 • Svalová bolest nezpůsobená cvičením.
 • Sexuální poruchy, snížení libida.
 • Svalová slabost/únava.

U některých pacientů s těžkým poškozením průhledné vrstvy přední části oka (rohovky) se ve velmi vzácných případech vyvinuly zakalené skvrny na rohovce následkem ukládání vápníku během léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Latanoprost/Timolol Apotex uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Všimněte si prosím následujících pokynů na uchovávání:

Neotevřená lahvička: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).
Po prvním otevření lahvičky: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Po prvním otevření musí být lahvička, i s případným zbytkem obsahu, po 28 dnech zlikvidovaná.
V opačném případě hrozí riziko infekce oka.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Latanoprost/Timolol Apotex obsahuje

 • Léčivými látkami jsou: latanoprostum a timololi maleas. 1 ml očních kapek obsahuje latanoprostum 50 mikrogramů a timololi maleas 6,8 mg, což odpovídá timololum 5,0 mg.
 • Dalšími složkami jsou: Chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda, hydroxid sodný (na úpravu pH) a roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l (na úpravu pH).

Jak přípravek Latanoprost/Timolol Apotex vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Latanoprost/Timolol Apotex je čirá bezbarvá tekutina naplněná do průhledné LDPE lahvičky s průhlednou kapací koncovkou a bílým HDPE šroubovacím uzávěrem

Přípravek Latanoprost/Timolol Apotex je dostupný v baleních následujících velikostí:
1 lahvička obsahující 2,5 ml očních kapek,
3 lahvičky, každá obsahující 2,5 ml očních kapek,
6 lahviček, každá obsahující 2,5 ml očních kapek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko

Výrobce

S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L., Otopeni, Rumunsko
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko


Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod těmito názvy:

Dánsko: Latanoprost/Timolol Apotex 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml, øjendråber, opløsning
Belgie: Latanoprost-Timolol Apotex 0,005%-0,5% oogdruppels/collyre/Augentropfen
Česká republika: LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX 0,05 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztok
Španělsko: Latanoprost / Timolol APOTEX colirio en solucion
Itálie: LATAFIX
Polsko: Tilaprox

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.6.2018

Držitel rozhodnutí o registraci:
S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L.

Ke stažení:
Latanoprost / Timolol Apotex

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 6.11.2018