ATC CODE: A07DA03

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls149555/2012

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Loperon cps 2mg tvrdé tobolky

Loperamidi hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka..

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
 • Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je Loperon cps a k čemu se používá

Přípravek Loperon cps je antidiarhoikum (prostředek proti průjmu) v tobolkách.
Přípravek Loperon cps se používá k léčení průjmu v případech, kdy není možné léčit vlastní příčinu onemocnění. Dlouhodobé užívání je možné jen pod lékařským dohledem.

Pokud se do 48 hodin nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loperon cps užívat

Neužívejte Loperon cps

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • trpíte zácpou nebo zpomalenou střevní činností
 • trpíte akutní úplavicí charakterizované krvavými průjmy a vysokou horečkou
 • trpíte akutní ulcerozní kolitidou
 • trpíte bakteriálním zánětem tlustého střeva
 • trpíte pseudomonádovou kolitidou

Přípravek Loperon cps není určen pro děti mladší než 6 let.

Upozornění a opatření
Loperamid je třeba okamžitě vysadit, jakmile by se objevila zácpa, abdominální distenze nebo neprůchodnost střev.
Při průjmu je důležité pečovat o dostatečnou náhradu ztrát vody a solí, a to zejména u dětí.

Lékaře musíte upozornit, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči kterékoli složce přípravku, že trpíte ulcerózní kolitidou anebo obleněním střevní činnosti, že máte krev ve stolici, a také, jestliže užíváte anebo jste před nedávnem užíval(a) antibiotika. Také musíte lékaře upozornit, jestliže je Vám známo, že trpíte anebo že jste v minulosti trpěl(a) poruchou činnosti jater.
Dále musíte lékaře upozornit, jestliže jste těhotná anebo kojíte.
Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku Loperon cps.

U pacientů s AIDS je třeba se před užíváním Loperon cps poradit s lékařem.

Děti
Dětem mladším než 6 let není přípravek Loperon cps určen.

Další léčivé přípravky a Loperon cps
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Při současném podávání loperamidu s chinidinem, ritonavirem, itrakonazolem, ketokonazolem nebo gemfibtozilem se silně zvyšuje hladina loperamidu v krvi. Proto je třeba se těmto kombinacím vyhnout.
Loperamid silně zvyšuje hladinu současně podávaného desmopresinu v krvi.
Je pravděpodobné, že léky zrychlující střevní pasáž mohou vstřebávání a tím i účinky loperamidu snížit.

Přípravek Loperon cps s jídlem a pitím
Tobolky se užívají nezávisle na jídle, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat
Loperamid přechází do mateřského mléka. O účincích loperamidu v těhotenství a v období laktace u člověka nejsou k dispozici údaje. Proto by se loperamid v průběhu gravidity a v období kojení podávat neměl.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při silných průjmech, jaké se léčí přípravkem Loperon cps, bývají občas pocity slabosti, spavosti a závratě. Při řízení motorového vozidla a obsluze strojů je nutná obzvláštní opatrnost.

Přípravek Loperon cps obsahuje laktosu.

Jak se Loperon cps užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tobolky přípravku Loperon cps polykejte celé, nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny. Tobolky se užívají nezávisle na jídle a mohou se užívat v libovolnou denní dobu.

Doporučená dávka přípravku je:
Dávkování dospělým a dětem ve věku 6 – 17 let:
Akutní průjem:
Počáteční dávka je pro dospělého 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu), pro děti 1 tobolka (2 mg hydrochloridu loperamidu). Potom pacienti užijí 1 tobolku (2mg) po každé neformované stolici.

Chronický průjem:
Zahajovací dávkování je 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu) denně pro dospělé a 1 tobolka (2 mg hydrochloridu loperamidu) denně pro děti. Tato dávka se podává do té doby, až se dosáhne frekvence 1 – 2 pevných stolic denně. To bývá obvykle po dávce 1 – 6 tobolek (2 – 12 mg hydrochloridu loperamidu).

Maximální denní dávka při akutním i chronickém průjmu je 8 tobolek (16 mg hydrochloridu loperamidu) pro dospělé. U dětí se tato dávka určuje v závislosti na tělesné hmotnosti (3 tobolky = 6 mg na 20 kg) nikdy však nesmí překročit 8 tobolek (16 mg hydrochloridu loperamidu) denně.

Dávkování pacientům vyššího věku:
U pacientů vyššího věku není třeba upravovat dávkování.

Dávkování při poruchách činnosti ledvin:
U pacientů s poruchou renálních funkcí není třeba upravovat dávkování.

Dávkování při poškození jaterních funkcí:
Při použití u pacientů s poruchami činnosti jater mohou přípravek LOPERON užívat jen po poradě s lékařem.

Použití u dětí
Děti mladší než 6 let:
Pro děti mladší 6 let není tento přípravek určen.

Jestliže jste užil(a) více Loperonu cps , než jste měl(a)
Předávkování přípravkem Loperon cps by se projevilo zácpou, zpomalením činnosti střev, poruchami centrálního nervstva - např. křečemi, apatií, spavostí, mimovolnými pohyby svalů, poruchou pohybové koordinace a útlumem dýchání (zpomaleným a mělkým dýcháním).
Jestliže jste omylem užil(a) větší dávku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo dítě, urychleně se, prosím, poraďte s lékařem o dalším postupu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Loperon cps
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Loperon cps
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže se při akutním průjmu stav do 48 hodin nezlepšil, přestaňte přípravek užívat a poraďte se o dalším postupu s lékařem.
Při chronickém průjmu užívejte LOPERON cps. pouze na doporučení lékaře, který určí dobu léčby.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi časté ( ≥1/10)
Časté (≥1/100 až <1/10)
Méně časté (≥1/1 000 až <1/100)
Vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000)
Velmi vzácné (<10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

loperon - nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Jak Loperon cps uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do: „. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Loperon cps obsahuje

 • Léčivou látkou je Loperamidi hydrochloridum.
  Pomocnými látkami jsou: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát, černý oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), želatina, patentní modř V (E 131).

Jak Loperon cps vypadá a co obsahuje toto balení
Loperon cps jsou tvrdé želatinové tobolky, vrchní část je tmavě zelená, spodní část je šedá, obsahující bílý až téměř bílý prášek.
Velikost balení: 6, 8, 10 a 20 tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
HEXAL AG, Industriestrasse 25,
D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
LEK S.A., Ul. Domanievska 50 C, 02-672, Varšava, Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
25.7.2012

Držitel rozhodnutí o registraci:
Hexal AG

Ke stažení:
Loperon CPS

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 21.1.2016