ATC CODE: C09DA01

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls264452/2011

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Lorista H 100 mg/12,5 mg potahované tablety

losartanum kalicum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

Co je přípravek LORISTA H a k čemu se používá

Přípravek LORISTA H je kombinací antagonisty receptoru angiotenzinu II (losartan) a diuretika
(hydrochlorothiazid).

Přípravek LORISTA H je určen k léčbě esenciální hypertenze (vysokého krevního tlaku).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LORISTA H užívat

Neužívejte přípravek LORISTA H:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na losartan a/nebo hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku přípravku Lorista H
 • pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení)
 • jestliže máte těžkou poruchu funkce jater; cholestáza a obstrukce žlučových cest
 • jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin (např. clearance kreatininu < 30 ml/min)
 • pokud máte ledviny, které nevytvářejí žádnou moč
 • jestliže máte nízké hladiny draslíku, nízké hladiny sodíku nebo vysoké hladiny vápníku, které nelze upravit léčbou
 • jestliže trpíte dnou

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku LORISTA H je zapotřebí:

 • jestliže jste v minulosti trpěl/a otokem tváře, rtů, hrdla nebo jazyka,
 • jestliže užíváte diuretika (tablety na odvodnění),
 • jestliže dodržujete dietu s omezeným příjmem solí,
 • jestliže silně zvracíte a/nebo máte průjem,
 • jestliže máte srdeční selhání,
 • jestliže máte zúžené tepny do ledvin (stenóza renální arterie) nebo pokud máte pouze jednu fungující ledvinu nebo pokud Vám v nedávné době byla transplantována ledvina,
 • jestliže trpíte zúžením tepen (ateroskleróza), anginou pectoris (bolest na hrudi v důsledku špatného fungování srdce),
 • jestliže máte ‘stenózu aortální nebo mitrální chlopně’ (zúžení srdečních chlopní) nebo trpíte ‘hypertrofickou kardiomyopatií’ (choroba způsobující zvýšení tloušťky srdečního svalu),
 • jestliže máte cukrovku,
 • jestliže jste měl/a dnu,
 • jestliže trpíte nebo jste trpěl/a alergickými stavy, astmatem nebo stavem, který způsobuje bolest kloubů, kožní vyrážky a horečku (systémový lupus erythematodes),
 • jestliže máte vysoké hladiny vápníku nebo nízké hladiny draslíku nebo pokud dodržujete dietu s nízkým obsahem draslíku,
 • jestliže Vám bude muset být podáno anestetikum (byť i jen u zubaře) nebo před chirurgickým zákrokem nebo pokud máte podstoupit testy funkcí příštítné žlázy, musíte o tom, že užíváte tablety s draselnou solí losartanu a hydrochlorothiazidem informovat lékaře nebo zdravotnický personál,
 • jestliže trpíte primárním hyperaldosteronismem (syndrom spojený se zvýšeným vylučováním hormonu aldesteronu z nadledvinek zapříčiněný abnormalitami v této žláze).

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání přípravku Lorista H se na počátku těhotenství nedoporučuje. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Lorista H nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu –(viz bod Těhotenství a kojení).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Diuretika, jako je hydrochlorothiazid obsažený v přípravku LORISTA H, mohou interagovat s jinými léčivými přípravky. Přípravky obsahující lithium nemají být s přípravkem LORISTA H užívány bez pečlivého dohledu lékaře. Zvláštní bezpečnostní opatření (např. krevní testy) mohou být na místě, pokud užíváte doplňky draslíku, náhražky solí obsahující draslík nebo léky šetřící draslík, jiná diuretika (“tablety na odvodnění ”), některá projímadla, léky k léčbě dny, léky k úpravě srdečního rytmu nebo k léčbě cukrovky (perorální léky nebo inzuliny). Rovněž je důležité, aby ošetřující lékař věděl, zda užíváte jiné léky ke snížení krevního tlaku, steroidy, léky k léčbě rakoviny, léky proti bolesti, léky k léčbě plísňových infekcí nebo léky proti artritidě, pryskyřice používané při vysokém cholesterolu, jako je cholestyramin, léky uvolňující svaly, léky na spaní; opiátové léky, jako je morfin,
‘presorické aminy’, jako je adrenalin nebo jiné léky ze stejné skupiny; (perorální léky na cukrovku nebo inzuliny).

Prosím, informujte svého lékaře, pokud se u Vás plánuje v době užívání přípravku LORISTA H podání jodovaných kontrastních látek.

Užívání přípravku LORISTA H s jídlem a pitím
Přípravek LORISTA H lze užívat s jídlem nebo bez jídla.
Doporučuje se, abyste během užívání těchto tablet nepil/a alkohol: alkohol a tablety s obsahem draselné soli losartanu a hydrochlorothiazidu mohou vzájemně zesílit své účinky.
Sůl v potravě v nadměrných množstvích může oslabit účinek tablet s obsahem draselné soli losartanu a
hydrochlorothiazidu.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám obvykle doporučí vysazení přípravku Lorista H ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Lorista H není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Lorista H nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek Lorista H není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Používání u dětí a dospívajících
S používáním přípravku LORISTA H u dětí nejsou žádné zkušenosti. Přípravek LORISTA H se tedy nemá dětem podávat.

Používání u starších pacientů
Přípravek LORISTA H funguje stejně dobře a je stejně dobře snášen většinou starších a mladších dospělých pacientů. Většina starších pacientů vyžaduje stejnou dávku jako mladší pacienti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při zahájení léčby tímto léčivým přípravkem byste neměl/a vykonávat úkoly, které mohou vyžadovat zvláštní pozornost (například řízení automobilu nebo obsluha nebezpečných strojů) dokud nezjistíte, jak tento léčivý přípravek snášíte.

Důležité informace o některých složkách přípravku LORISTA H
Přípravek LORISTA H obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek LORISTA H užívá

Vždy užívejte přípravek LORISTA H přesně podle pokynů svého lékaře. Lékař stanoví vhodnou dávku přípravku LORISTA H podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte další léky. Je důležité, abyste přípravek LORISTA H užíval/a tak dlouho, jak dlouho Vám jej bude lékař předepisovat, čímž zajistíte plynulou úpravu svého krevního tlaku.

Přípravek Lorista H je dostupný ve třech silách: Lorista H 50 mg/12,5 mg, Lorista H 100 mg/12,5 mg, Lorista H 100mg/25 mg.

Vysoký krevní tlak:
Obvyklá dávka pro většinu pacientů s vysokým krevním tlakem je 1 tableta přípravku LORISTA H 50 mg/12,5 mg jednou denně k úpravě krevního tlaku po dobu 24 hodin. Některým pacientům však lékař může předepsat 2 tablety přípravku LORISTA H 50 mg/12,5 mg jednou denně nebo předepsat přípravek Lorista H 100 mg/25 mg 1 tabletu denně (silnější dávka). Maximální denní dávka je 2 tablety přípravku Lorista H 50 mg/12,5 mg denně nebo 1 tableta přípravku lorista H 100 mg/25 mg.

Přípravek Lorista H 100 mg/12,5 mg (losartan 100mg/HCTZ 12,5 mg) je vhodný pro pacienty, kteří potřebují 100 mg losartanu a další regulaci krevního tlaku.

Jestliže jste užil/a více přípravku LORISTA H, než jste měl/a
V případě předávkování se ihned obraťte na svého lékaře, aby bylo možno Vám urychleně poskytnout lékařskou pomoc. Předávkování může navodit prudký pokles krevního tlaku, bušení srdce, zpomalený tep, změny složení krve a dehydrataci.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek LORISTA H
Snažte se přípravek LORISTA H užívat podle předpisu. Pokud však dávku vynecháte, neužívejte zvláštní dávku. Prostě pokračujte podle obvyklého schématu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, mohou mít i tablety LORISTA H nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Frekvence nežádoucích účinků je klasifikována v následujících kategoriích:

Velmi časté: Postihuje více než 1 pacienta z 10
Časté: Postihuje 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: Postihuje 1 až 10 pacientů z 1,000
Vzácné: Postihuje 1 až 10 pacientů z 10,000
Velmi vzácné: Postihuje méně než 1 pacienta z 10,000
Není známo: Z dostupných údajů nelze určit


Jestliže se u Vás objeví následující stavy, přestaňte tablety přípravku LORISTA H užívat a ihned se obraťte na ošetřujícího lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice:

Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, což může způsobit potíže při polykání nebo dýchání).

Jde o závažný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 z 
1 000 pacientů. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté (postihují méně než 1 osobu z 10, ale více než 1 osobu ze 100):

 • kašel, infekce horních dýchacích cest, překrvení nosu, zánět dutin, sinusová porucha,
 • průjem, bolest břicha, nevolnost, poruchy trávení,
 • svalové bolesti nebo křeče, bolest nohou, bolest zad,
 • nespavost, bolest hlavy, závrať,
 • slabost, únava, bolest na hrudi,
 • zvýšené hladiny draslíku (které mohou způsobovat abnormální srdeční tep), snížené hladiny hemoglobinu.

Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100, ale více než 1 osobu z 1000):

 • anémie, červené nebo hnědavé skvrny na kůži (někdy zvláště na chodidlech, nohou, pažích a hýždích, s bolestmi kloubů, otokem rukou a nohou a bolestí žaludku), snížení počtu bílých krvinek, problémy se srážlivostí krve a tvorba modřin,
 • ztráta chuti k jídlu, zvýšení hladin kyseliny močové nebo dna, zvýšení hladin krevního cukru, abnormální hladiny krevních elektrolytů,
 • úzkost, nervozita, panická porucha (znovu se objevující panické záchvaty), zmatenost, deprese, abnormální sny, poruchy spánku, ospalost, poruchy paměti,
 • mravenčení nebo podobné pocity, bolest končetin, třes, migréna, mdloby,
 • rozmazané vidění, pálení nebo bodání v očích, zánět spojivek, zhoršené vidění, vidění do žluta,
 • zvonění, bzučení, vrčení nebo cvakání v uších,
 • nízký krevní tlak, což může být spojeno se změnami polohy (pocit závrati nebo slabosti při napřímení), angina pectoris (bolest na hrudi), abnormální srdeční tep, cerebrovaskulární příhoda (přechodná ischemická příhoda, “malá mozková příhoda”), infarkt myokardu, bušení srdce,
 • zánět cév, který je často spojen s kožní vyrážkou nebo tvorbou modřin,
 • bolest v krku, dušnost, zánět průdušek, zápal plic, voda na plicích (což způsobuje potíže s dechem), krvácení z nosu, rýma, ucpaný nos,
 • zácpa, větry, zkažený žaludek, žaludeční křeče, zvracení, sucho v ústech, zánět slinné žlázy, bolest zubů,
 • žloutenka (zežloutnutí bělma očí a kůže), zánět slinivky břišní,
 • kopřivka, svědění, zánět kůže, vyrážka, zarudnutí kůže, citlivost na světlo, suchá kůže, návaly horka, pocení, vypadávání vlasů,
 • bolest paží, ramenou, kyčlí, kolenou nebo jiných kloubů, otok kloubů, ztuhlost, svalová slabost,
 • časté močení, také v noci, abnormální funkce ledvin včetně zánětu ledvin, infekce močových cest, cukr v moči,
 • snížení sexuálního apetitu, impotence,
 • otok obličeje, horečka.

Vzácné (postihují více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 pacienta z 1 000)

 • hepatitida (zánět jater), abnormální testy jaterních funkcí.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • rhabdomyolýza

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek LORISTA H uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Lorista H nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Lorista H obsahuje

 • Léčivými látkami jsou draselná sůl losartanu a hydrochlorothiazid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 100 mg draselné soli losartanu, což odpovídá 91,52 mg losartanu, a 12,5 mg hydrochlorothiazidu.
 • Ostatními složkami jsou:
  v jádru tablety - předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy,
  magnesium-stearát,
  v potahu tablety - hypromelosa, makrogol 4000, mastek, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Lorista H vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety Lorista H jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety.

Tablety se dodávají v krabičkách obsahujících 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 a 98 potahovaných tablet v blistrech Al/PVC/PVDC.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobci:
Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz Lohmann Straβe 5, D-27472 Cuxhaven, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.2.2012

Držitel rozhodnutí o registraci:
KRKA, d.d.

Ke stažení:
Lorista H 100 mg/12,5 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 21.1.2016