ATC CODE: V12

sp.zn. sukls108819/2012

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Lymphomyosot perorální kapky, roztok

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací

Léčivé látky: Veronica officinalis D3 5,0 g, Equisetum hiemale D4 5,0 g, SarsaparillaD6 5,0 g, Calcii phosphas D12 5,0 g, Natrii sulfas D4 5,0 g, Fumaria officinalis D4 5,0 g,Levothyroxinum D12 5,0 g, Geranium robertianum D4 10,0 g, Ferrosi iodidum D12 10,0 g, Gentiana lutea D5 5,0 g, Aranea diadema D6 5,0 g, Myosotis arvensis D3 5,0 g, Teucrium scorodonia D 35,0 g, Pinus sylvestris D4 5,0 g, Scrophularia nodosa D3 5,0 g, Juglans regia D3 5,0 g,Nasturtium aquaticum D4 10,0 g.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Lymphomyosot a k čemu se používá

Kombinovaný přípravek Lymphomyosot je homeopatická specialita. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Užívejte podle rady odborníka na homeopatii.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lymphomyosot užívat

Neužívejte přípravek Lymphomyosot:

  • Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Při poruše funkce štítné žlázy se sníženou tolerancí jódu se doporučuje užívání přípravku po konzultaci s lékařem.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Lymphomyosot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Lymphomyosot
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Lymphomyosot nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Lymphomyosot obsahuje alkohol
Tento léčivý přípravek obsahuje 35% obj. etanolu (alkoholu), t.j.276 mg v jedné maximální dávce (20 kapek), což odpovídá do 3 ml vína, 7 ml piva.
Je škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem. Je nutno vzít v úvahu u těhotných nebo kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Jak se přípravek Lymphomyosot užívá

Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování: 10-20 kapek 3x denně. Zpočátku při akutních obtížích 10 kapek každých 15 minut po dobu 2 hodin. V některých případech je nutné dlouhodobé užívání (více než 6 měsíců).

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041, Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Nežádoucí účinky: Nejsou známy

Jak přípravek Lymphomyosot uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Spotřebujte do 6 měsíců po otevření lahvičky.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Lymphomyosot obsahuje

  • Léčivými látkami ve 100 g (= 105 ml, 1 ml = 22 kapek) roztoku jsou:
    Veronica officinalis D3 5,0 g, Equisetum hiemale D4 5,0 g, Sarsaparilla D6 5,0 g, Calcii phosphas D12 5,0 g, Natrii sulfas D4 5,0 g, Fumaria officinalis D4 5,0 g, Levothyroxinum D12 5,0 g, Geranium robertianum D4 10,0 g, Ferrosi iodidum D12 10,0 g, Gentiana lutea D5 5,0 g, Aranea diadema D6 5,0 g, Myosotis arvensis D3 5,0 g, Teucrium scorodonia D3 5,0 g, Pinus sylvestris D4 5,0 g, Scrophularia nodosa D3 5,0 g, Juglans regia D3 5,0 g, Nasturtium aquaticum D4 10,0 g.
  • Pomocnou látkou je ethanol (alkohol) 29% (m/m) (odpovídá 35% (V/V).

Jak Lymphomyosot vypadá a co obsahuje toto balení
Lymphomyosot je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok v kapací lahvičce z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem s proužkem originality.

Velikost balení: 30, 100 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr. Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Dr. Peithner Prag s.r.o.
Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4
Tel: 241740540
Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.2.2015.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Biologische Heilmittel Heel GmbH

Ke stažení:
Lymphomyosot

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 28.1.2016