ATC CODE: N02AX02

Tento lék je na předpis.

sp. zn. sukls31619/2014, sukls31622/2014, sukls31620/2014

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

MABRON RETARD 200 tablety s prodlouženým uvolňováním

tramadoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je MABRON RETARD a k čemu se používá

Tramadol - léčivá látka přípravku MABRON RETARD - je lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové buňky v míše a v mozku.

MABRON RETARD se používá k léčbě středně silné až silné bolesti.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MABRON RETARD užívat

Neužívejte MABRON RETARD

 • jestliže jste alergický(á) na tramadol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • při akutní otravě alkoholem, užíváte-li léky na spaní, léky proti bolesti nebo jiné psychotropní léky (léky ovlivňující náladu a emoce)
 • jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi), anebo pokud jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech před léčbou přípravkem MABRON RETARD (viz bod „Další léčivé přípravky a MABRON RETARD“)
 • jestliže jste epileptik a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů
 • jako náhradu při léčbě drogové závislosti

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku MABRON RETARD se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

 • se domníváte, že jste závislý(á) na jiných lécích proti bolesti (opioidech)
 • trpíte poruchami vědomí (je vám na omdlení)
 • jste v šoku (jehož příznakem může být například studený pot)
 • trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem (což je možné po poranění hlavy anebo při onemocněních mozku)
 • trpíte onemocněním jater nebo ledvin
 • máte potíže s dýcháním
 • jste náchylní k epilepsii nebo záchvatům, protože riziko vzniku záchvatů může být zvýšeno

Byly hlášeny epileptické záchvaty u pacientů, kteří užívali tramadol v doporučených dávkách. Riziko se zvyšuje, když dávky tramadolu překračují doporučenou horní hranici denní dávky (400 mg).

Vezměte v úvahu, že užívání přípravku MABRON RETARD může vést ke vzniku fyzické a psychologické závislosti. Užíváte-li MABRON RETARD dlouho, jeho účinek se může snižovat a je třeba brát vyšší dávky (rozvoj tolerance). U pacientů se sklonem ke zneužívání léků nebo závislých na lécích je třeba dobu léčby přípravkem MABRON RETARD omezit na krátkou dobu a zajistit přísný lékařský dohled.

Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem MABRON RETARD vyskytne nebo se v minulosti vyskytl některý z těchto problémů, prosím informujte o tom svého lékaře.

Další léčivé přípravky a MABRON RETARD
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte MABRON RETARD současně s léky zvanými inhibitory MAO (určité léky na léčbu deprese).

Analgetický účinek přípravku MABRON RETARD může být snížen a doba působení může být zkrácena, pokud užíváte léky, které obsahují:

 • karbamazepin (na epileptické záchvaty)
 • pentazocin, nalbufin nebo buprenorfin (proti bolesti)
 • ondansetron (proti pocitu na zvracení)

Váš lékař Vám řekne, zda a v jaké dávce má být MABRON RETARD užíván.

Riziko nežádoucích účinků je zvýšené:

 • jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i MABRON RETARD. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání přípravku MABRON RETARD pro Vás vhodné.
 • jestliže užíváte určitá antidepresiva. MABRON RETARD a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a mohou se u Vás projevit příznaky jako mimovolné, rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38°C.
 • jestliže užíváte současně s přípravkem MABRON RETARD kumarinové přípravky proti krevní srážlivosti (léky na ředění krve), např. warfarin. Účinek těchto léků může být zesílen a může se projevit krvácením.
 • jestliže současně s přípravkem MABRON RETARD užíváte trankvilizéry, léky na spaní, jiné léky na úlevu od bolesti jako je morfin a kodein (může být také obsažen v léku proti kašli) nebo alkohol. Můžete se cítit ospalejší nebo Vám může být na omdlení. Pokud k tomu dojde, řekněte to svému lékaři.

MABRON RETARD s jídlem a alkoholem
V průběhu léčby přípravkem MABRON RETARD nepijte alkohol, protože zesiluje účinky přípravku.
Jídlo účinek přípravku MABRON RETARD neovlivňuje.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

O bezpečnosti tramadolu u těhotných žen není dostatek informací, MABRON RETARD proto nemáte užívat, pokud jste těhotná. Dlouhodobá léčba během těhotenství může vést u novorozence ke vzniku příznaků z vysazení.

Podávání přípravku MABRON RETARD během kojení se obecně nedoporučuje. Malé množství tramadolu se vylučuje do mateřského mléka. Jednorázové podání tramadolu obvykle nevyžaduje přerušení kojení. Poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
MABRON RETARD může způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění, a může tak ovlivnit Vaše reakce. Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou ovlivněny, neřiďte automobil ani jiný dopravní prostředek, nepoužívejte elektrické přístroje a neobsluhujte stroje.

Jak se MABRON RETARD užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti se má použít nejnižší možná dávka přípravku.

Neurčí-li lékař jinak, obvyklá dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající od 12 let

Jedna tableta přípravku MABRON RETARD 100 dvakrát denně (odpovídá 200 mg tramadoli hydrochloridum denně), nejlépe ráno a večer.

Jedna tableta přípravku MABRON RETARD 150 dvakrát denně (odpovídá 300 mg tramadoli hydrochloridum denně), nejlépe ráno a večer.

Jedna tableta přípravku MABRON RETARD 200 dvakrát denně (odpovídá 400 mg tramadoli hydrochloridum denně), nejlépe ráno a večer.

Váš lékař může v případě potřeby předepsat jiné, vhodnější dávkování přípravku MABRON RETARD.

Neužívejte více než 400 mg tramadoli hydrochloridum denně, pokud Vám to lékař nedoporučí.

Děti

MABRON RETARD není vhodný pro děti mladší 12 let.

Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být vylučování tramadolu prodlouženo. Je-li to Váš případ, lékař Vám může doporučit prodloužení intervalu mezi jednotlivými dávkami.

Závažné onemocnění jater nebo ledvin (porucha funkce)/dialyzovaní pacienti
Pacienti se závažnou poruchou funkce jater a/nebo ledvin nemají MABRON RETARD užívat. Je-li ve Vašem případě porucha funkce lehká nebo středně závažná, může Vám Váš lékař doporučit prodloužení doby mezi jednotlivými dávkami.

Jak a kdy se má MABRON RETARD užívat?
Tablety MABRON RETARD jsou určeny k perorálnímu (vnitřnímu) užití.

Vždy polykejte tablety přípravku MABRON RETARD celé, nedělte je, ani je nekousejte, s dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe ráno a večer. Tablety můžete užít nalačno nebo s jídlem.

Jak dlouho máte MABRON RETARD užívat?
Neužívejte MABRON RETARD déle, než je nezbytné. Je-li z důvodu povahy a závažnosti onemocnění nezbytná dlouhodobá léčba bolesti, Váš lékař Vás bude pravidelně a často kontrolovat (v případě potřeby i léčbu přeruší), aby zjistil, zda máte v léčbě přípravkem MABRON RETARD pokračovat a s jakou dávkou.

Jestliže máte dojem, že účinek přípravku MABRON RETARD je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MABRON RETARD, než jste měl(a)
Jestliže jste omylem užil(a) jednu dávku navíc, nejspíše žádné negativní účinky nenastanou. Měl(a) byste užít další dávku tak, jak máte předepsáno.

Po užití velmi vysokých dávek se mohou objevit velmi úzké zorničky, zvracení, pokles krevního tlaku, zrychlený tep, kolaps, poruchy vědomí až kóma (hluboké bezvědomí), epileptické záchvaty a obtížné dýchání, které může vést až k zástavě dechu. V těchto případech okamžitě volejte lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít MABRON RETARD
Jestliže si zapomenete vzít tabletu, bolest se pravděpodobně vrátí. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, jednoduše pokračujte v užívání jako dříve.

Jestliže jste přestal(a) užívat MABRON RETARD
Jestliže přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem MABRON RETARD příliš brzo, bolest se pravděpodobně vrátí. Jestliže si přejete zastavit léčbu kvůli nežádoucím účinkům, řekněte to svému lékaři.

Obecně nedochází po ukončení léčby přípravkem MABRON RETARD k žádným následným jevům. 
Vzácně se však vyskytly případy, kdy se pacienti užívající MABRON RETARD po určitou dobu po náhlém přerušení léčby cítili špatně. Byl popsán neklid, úzkost, nervozita a třes, zmatenost, hyperaktivita, poruchy spánku, poruchy žaludku a střev. Velmi vzácně byly popsány návaly paniky, halucinace, bludy, paranoia nebo pocit ztráty identity, neobvyklé vjemy jako svědění, brnění a pocit necitlivosti, zvuky v uších (tinnitus).

Velmi vzácně mohou nastat další neobvyklé CNS příznaky jako je zmatenost, bludy, změny vnímání vlastní osobnosti (depersonalizace), změny ve vnímání reality (derealizace) a bludy týkající se pronásledování vlastní osoby (paranoia). Dojde-li u Vás po vysazení přípravku MABRON RETARD ke kterémukoli z těchto jevů, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost nežádoucích účinků se obvykle třídí následujícím způsobem:

 • velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)
 • časté (postihují až 1 z 10 pacientů)
 • méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)
 • vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)
 • velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů)
 • není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

Navštivte lékaře ihned, pokud se u Vás vyskytnou příznaky alergické reakce jako je otok obličeje, jazyka a/nebo krku a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání.

Nejčastějšími nežádoucími účinky během léčby přípravkem MABRON RETARD je pocit na zvracení a závratě, které se vyskytují u více než 1 pacienta z 10.

Srdeční poruchy
Méně časté: vliv na srdce a krevní oběh (bušení srdce, rychlý srdeční tep, pocit na omdlení nebo kolaps). Tyto nežádoucí účinky se vyskytují především u stojících pacientů anebo po tělesné zátěži.
Vzácné: pomalý srdeční tep, zvýšení krevního tlaku

Poruchy metabolismu a výživy
Není známo: snížení hladiny cukru v krvi

Poruchy nervového systému
Velmi časté: závratě
Časté: bolest hlavy, ospalost
Vzácné: změny chuti k jídlu, abnormální pocity (např. svědění, brnění, necitlivost), chvění, pomalé dýchání, epileptické záchvaty, svalové záškuby, nekoordinované pohyby, přechodná ztráta vědomí (synkopa)

Jestliže se překročí doporučovaná dávka anebo při současném užívání jiných léků ovlivňujících mozkové funkce může dojít ke snížení dechové frekvence.

Po vysokých dávkách tramadolu a nebo při současném užívání léků, které indukují záchvaty, se mohou objevit epileptické záchvaty.

Není známo: poruchy řeči

Psychiatrické poruchy
Vzácné: halucinace, zmatenost, poruchy spánku, úzkost a noční můry

Po léčbě přípravkem MABRON RETARD se mohou vyskytnout psychické obtíže. Jejich intenzita a povaha může být různá (v závislosti na osobnosti pacienta a délce terapie). Tyto obtíže mohou spočívat ve změnách nálady (obvykle povznesená nálada, vzácněji podráždění), změnách aktivity (obvykle snížení, vzácněji zvýšení) a ve snížení opatrnosti a schopnosti učinit rozhodnutí, které mohou vést k chybám v úsudku.

Může se vyskytnout závislost.

Poruchy oka
Vzácné: rozmazané vidění
Není známo: extrémní rozšíření zornic (mydriáza)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Vzácné: dušnost (dyspnoe)

Bylo zaznamenáno zhoršení stávajícího astmatu, ačkoli příčinná souvislost s tramadolem nebyla potvrzena.

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté: nevolnost
Časté: zvracení, zácpa, sucho v ústech
Méně časté: nucení na zvracení (zvedání žaludku), žaludeční problémy (např. pocit tlaku v žaludku, nadýmání), průjem

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté: pocení
Méně časté: kožní reakce (např. svědění, vyrážka)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Vzácné: motorická (svalová) slabost

Poruchy jater a žlučových cest
Velmi vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů

Poruchy ledvin a močových cest
Vzácné: močení s obtížemi nebo bolestí, menší množství moči než obvykle

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté: únava
Vzácné: alergické reakce (např. ztížené dýchání, sípavé dýchání, otok kůže) a šok (náhlé oběhové selhání) ve velmi vzácných případech.

Jestliže je MABRON RETARD užíván dlouhodobě, může vzniknout závislost, ačkoli riziko je velmi nízké. Po náhlém ukončení léčby se mohou objevit abstinenční příznaky (viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat MABRON RETARD“).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak MABRON RETARD uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru/lahvičce nebo na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co MABRON RETARD obsahuje

Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum.
Jedna tableta přípravku MABRON RETARD 200 obsahuje tramadoli hydrochloridum 200 mg.

Pomocnými látkami jsou dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého (E341), hyprolosa (E463), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551) a magnesium-stearát (E470b).

Jak MABRON RETARD vypadá a co obsahuje toto balení
MABRON RETARD 200 jsou téměř bílé tablety ve tvaru tobolky.

MABRON RETARD 200 velikost balení: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 a 500 bílých tablet v blistrech nebo plastových lahvičkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleous Str., 3011 Limassol, Kypr

Výrobce
Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V., Dijkgraaf 30, 6921 RL Duiven, Nizozemsko
MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleous Str., 3011 Limassol, Kypr

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika, Estonsko, Slovenská republika: MABRON RETARD
Itálie: Tramadolo Germed
Lotyšsko: Mabron SR
Nizozemsko: Tramadol HCl Retard Duiven
Velká Británie: Mabron

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.8.2014

Držitel rozhodnutí o registraci:
Medochemie Ltd.

Ke stažení:
Mabron Retard 200

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 28.1.2016