ATC CODE: G01AX05

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls31161/2008

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MACMIROR - obalené tablety

nifuratelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je Macmiror a k čemu se používá

Macmiror patří do skupiny chemoterapeutik používaných k léčbě infekcí.
Léčivou látkou přípravku je nifuratel, který vykazuje vysokou účinnost proti mikroorganismům, způsobujícím infekce ženských pohlavních orgánů, močového ústrojí a střev.

Macmiror se užívá k léčbě infekcí ženských pohlavních orgánů způsobených bakteriemi, trichomonádami,
plísněmi a kvasinkami, dále k léčbě infekcí močového ústrojí a střevních infekcí způsobených prvoky
(améba, giardia).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Macmiror užívat

Neužívejte přípravek Macmiror

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na nifuratel nebo na kteroukoli další složku přípravku.
 • Přípravek není určen pro děti do 5 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Macmirorje zapotřebí

 • V době užívání přípravku je třeba se vyhnout konzumaci alkoholických nápojů, protože by mohlo dojít k vyvolání nežádoucích účinků jako jsou návaly horka,, malátnost nebo nevolnost.
 • Při léčbě onemocnění ženských pohlavních orgánů by se má léčbě podrobit i sexuální partner, aby se předešlo opakování nebo šíření infekce.
 • Po dobu léčby se nedoporučuje pohlavní styk.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře či lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Macmiror s jídlem a pitím
Během léčby se nedoporučuje požívání alkoholu.

Těhotenství a kojení
Pro podávání přípravku ženám v době těhotenství a kojení musí být zvlášť závažné důvody.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Macmiror
Macmiror obsahuje sacharosu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se Macmiror užívá

Vždy užívejte přípravek Macmiror přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Podle typu onemocnění je obvyklá dávka přípravku Macmiror následující:

Infekce ženských pohlavních orgánů
Dospělí: 1 tableta 3krát denně po dobu jednoho týdne. Léčbu je třeba doplnit lokální léčbou pochvy přípravkem
Macmiror Komplex, vaginální globule nebo vaginální mast.
Děti od 10 let: denní dávka je 10 mg/kg tělesné hmotnosti po dobu 10 dnů. Denní dávka by měla být rozdělena do 2 dílčích dávek.

Infekce močového ústrojí
Dospělí: 3-6 tablet denně po dobu 1-2 týdnů podle závažnosti infekce.
Děti od 6 let: denní dávka je 10 - 20 mg/kg tělesné hmotnosti a podává se rozdělena do 2 dílčích dávek.
Podle rozhodnutí lékaře může být léčebná kúra bez rizika prodloužena či opakována.

Střevní amébiáza (střevní infekce způsobené prvokem améba)
Dospělí: 3krát denně 2 tablety po dobu 10 dnů.
Děti od 6 let: 3krát denně 10 mg/kg tělesné hmotnosti po dobu 10 dnů.

Střevní giardiáza (střevní infekce způsobená prvokem giardia)
Dospělí: 2-3krát denně 2 tablety po dobu 7 dnů.
Děti od 5 let: 15 mg/kg tělesné hmotnosti ve 2 dílčích dávkách po dobu 7 dnů.
Obvykle se užívá 1-2 tablety denně při jídle.

Jestliže jste užil/a více přípravku Macmiror, než jste měl/a
Dojde-li náhodně k požití větších dávek, vyhledejte ihned lékaře. Jako první opatření se pokuste vyvolat
zvracení.

Jestliže jste zapomněl/a užít Macmiror
Nikdy nezdvojujte dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Macmiror

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Macmiror nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Přípravek je obvykle velmi dobře snášen, ojediněle se však mohou vyskytnout zažívací obtíže mírného a
přechodného charakteru (nevolnost, poruchy trávení, zvracení). Ojediněle se mohou objevit i příznaky
přecitlivělosti (vyrážka, kopřivka).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Jak Macmiror uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co Macmiror obsahuje

 • Léčivou látkou je nifuratelum 200 mg v 1 obalené tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou: rýžový škrob, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát, lehký zásaditý uhličitan hořečnatý, želatina, arabská klovatina, upravený montanní vosk, sacharosa, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171).

Jak Macmiror vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je ve formě bílých obalených tablet.
Velikost balení je 20 obalených tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
POLICHEM SA
50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Lucembursko
Výrobce:
DOPPEL FARMACEUTICI S.r.L., 20089 Milano/Rozzano, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
24.11. 2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
POLICHEM SA

Ke stažení:
Macmiror

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 29.1.2016