ATC CODE: A12CC06

sp.zn. sukls27036/2015

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Magne B6 470 mg, 5 mg obalené tablety

Magnesii lactas dihydricus, pyridoxini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékař nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 30 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Magne B6 a k čemu se používá

Tento léčivý přípravek obsahuje hořčík v kombinaci s vitaminem B6. Jde o látky nepostradatelné pro lidský organismus. Hořčík se v lidském těle nachází především uvnitř buňky, zpomaluje nervosvalový převod a snižuje nervovou dráždivost. Nedostatek hořčíku má vliv i na psychický stav: působí zvýšenou citlivost a podrážděnost nebo naopak únavu a ospalost. Vitamin B6 se účastní mnoha procesů látkové přeměny, mj. příznivě ovlivňuje vstup a setrvání hořčíku v buňce.

Přípravek Magne B6 se užívá při nedostatku hořčíku v organismu, ať už se tento nedostatek vyskytuje samostatně nebo ve spojení s nedostatkem dalších látek.

Kombinace níže uvedených příznaků může signalizovat nedostatek hořčíku v organismu:

 • nervozita, podrážděnost, mírná úzkost, přechodná vyčerpanost, lehčí poruchy spánku,
 • známky úzkosti jako např. křeče trávicího traktu nebo bušení srdce (bez srdečních poruch),
 • svalové křeče, mravenčení.

Doplňování hořčíku může tyto příznaky zlepšovat.
Nedojde-li ke zlepšení po jednom měsíci, není prospěšné v léčbě pokračovat.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti starší 6 let (s tělesnou hmotností od 20 kg)

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Magne B6 užívat

Neužívejte přípravek MAGNE B6:

 • Jestliže jste alergický(á) na magnesium-laktát, pyridoxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Jestliže trpíte těžkou ledvinovou nedostatečností.
 • Jestliže užíváte levodopu (k léčbě Parkinsonovy choroby).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Magne B6 se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

V případě poruchy funkce ledvin je možno přípravek užívat jen se souhlasem lékaře a v jím určených dávkách.

Pokud současně trpíte nedostatkem vápníku, je třeba nejdříve upravit nedostatek hořčíku a teprve poté podávat vápník.

Další léčivé přípravky a přípravek Magne B6
Účinky přípravku Magne B6 a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Pokud užíváte v současné době nějaké jiné léky, poraďte se s lékařem, než začnete užívat přípravek Magne B6.

Pokud užíváte přípravky obsahující levodopu (k léčbě Parkinsonovy choroby), nesmíte užívat přípravek Magne B6.

Je vhodné se vyhnout společnému podávání přípravku Magne B6 s přípravky obsahujícími sol fosforu a vápníku, neboť tyto sloučeniny brání vstřebávání hořčíku ve střevě.

Při současném podávání s některými antibiotiky (tetracykliny) je nutno přizpůsobit dobu podání přípravku Magne B6; tento přípravek by se měl užít alespoň 3 hodiny po podání tetracyklinu.

Současné podávání přípravku Magne B6 s látkami chinidinového typu se nedoporučuje.

Než začnete užívat současně s přípravkem Magne B6 nějaký jiný vitaminový přípravek nebo jiný, i volně prodejný lék, poraďte se s lékařem.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost
V těhotenství by vzhledem k obsahu vitaminu B6 denní dávka neměla překročit 2 tablety. Během kojení je maximální denní dávka 4 tablety přípravku Magne B6.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotné ženy by měly přípravek užívat jen na doporučení lékaře a v jím předepsaných dávkách.

Přípravek Magne B6 obsahuje sacharózu (řepný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Magne B6 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování je individuální. Pokud lékař neurčí jinak, dospělí užívají obvykle 6 tablet denně.

Děti od 6 let věku (20 kg tělesné hmotnosti) mohou užívat 4 až 6 tablet denně.

Těhotné ženy by neměly překročit dávku 2 tablety denně, avšak přesnou výši dávky určí lékař.

Denní dávku je vhodné rozdělit do 2 až 3 dílčích dávek a ty užívat nejlépe ráno, v poledne a večer, pokud možno během jídla. Tablety se polykají vcelku a zapíjejí velkou sklenicí vody.

Nedojde-li ke zlepšení příznaků nedostatku hořčíku do jednoho měsíce od zahájení užívání přípravku, není prospěšné v léčbě pokračovat. Poraďte se prosím se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Magne B6
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vynecháte-li náhodou některou dávku, můžete ji užít kdykoli později.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Magne B6, než jste měl(a)
Předávkování hořčíkem je při normální činnosti ledvin vyloučeno. Pokud se u osoby s poruchou funkce ledvin po požití nadměrného nebo neznámého (náhodné požití dítětem) množství přípravku dostaví nevolnost, zvracení, pokles krevního tlaku a celkový útlum, poraďte se s lékařem.

Při dlouhodobém užívání (měsíce či roky) vitamínu B6 může dojít k předávkování. Příznaky předávkování zahrnují znecitlivění, poruchu vnímání polohy, vibrace dolních končetin a problémy s koordinací pohybů. Po ukončení podávání přípravku příznaky vymizí.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale během jeho užívání se může vyskytnout kožní vyrážka, výjimečně průjem nebo bolesti břicha.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Magne B6 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Magne B6 obsahuje

 • Léčivými látkami jsou magnesii lactas dihydricus, pyridoxini hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje magnesii lactas dihydricus 470 mg a pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6) 5 mg.
 • Dalšími pomocnými látkami jsou sacharóza (řepný cukr), kaolin, arabská klovatina, karbomer 934, mastek, magnesium-stearát, karnaubský vosk a oxid titaničitý.

Jak přípravek Magne B6 vypadá a co obsahuje toto balení
Balení obsahuje 50 obalených tablet.
PVC/Al blistr, krabička
Popis přípravku: oválné, bílé, obalené tablety.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s. r. o., Evropská 846/176a, Praha, Česká republika

Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, 1 Rue de la Vierge, 33440 Ambarès-et-Lagrave, Ambares, Francie
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., T utca 1-5 PO Box 110, Budapest
1045, Veresegyház, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23.2.2015.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Sanofi-Aventis, s.r.o.

Ke stažení:
Magne B6

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 29.1.2016