ATC CODE: A12CC30

sp.zn. sukls100580/2013
a sp.zn. sukls96032/2015

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT šumivé tablety

magnesium, acidum ascorbicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT a k čemu se používá

Přípravek obsahující hořčík, který je nezbytný pro správnou funkci nervového systému a svalů, pro stavbu kostí, zubů a chrupavek.

Bez porady s lékařem lze přípravek užívat při sníženém příjmu hořčíku v důsledku nedostatečné výživy. Na doporučení lékaře se přípravek užívá při léčbě stavů z nedostatku hořčíku a jejich prevenci.
Přípravek mohou užívat dospělí, těhotné a kojící ženy.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT užívat

Neužívejte MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT

 • jestliže jste alergický(á) na těžký oxid hořečnatý, kyselinu askorbovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže trpíte selháním ledvin,
 • při zvýšené funkci štítné žlázy (hypertyreóza),
 • při nedostatku tekutin v organismu,
 • při myasthenii gravis (onemocnění projevující se výraznou svalovou slabostí),
 • při Addisonově chorobě (nedostatečnosti nadledvinek).

Upozornění a opatření
Neužívejte současně jiné přípravky obsahující minerály ani jiné volně prodejné léky bez doporučení lékaře.
Jestliže trpíte poruchou funkce ledvin, poraďte se o užívání přípravku MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT s lékařem, neboť u pacientů s poruchou funkce ledvin může snížené vylučování hořčíku ledvinami způsobit jeho hromadění.
Při dlouhodobém podávání vysokých dávek může dojít ke vzniku ledvinových kamenů.
Při dlouhodobém podávání vyšších dávek je třeba sledovat hladinu hořčíku.
Při dlouhodobějším podávání je třeba vysazovat postupně.

Děti
Přípravek není určen pro děti a dospívající do 18 let vzhledem k obsahu pomocných látek.

Další léčivé přípravky a MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Oxid hořečnatý snižuje vstřebávání tetracyklinových antibiotik, solí železa a fluoridu sodného. Mezi podáním kterékoli z těchto látek a podáním přípravku MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT musí uplynout alespoň 3 hodiny.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek je možné užívat v těhotenství i během kojení, o jeho použití však musí rozhodnout lékař, který rovněž stanoví dávku a dobu podávání.

MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
Přípravek také obsahuje červené barvivo Ponceau 4R, které může způsobit alergické reakce.
Tento přípravek obsahuje 198,7 mg sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Jak se MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí 2-3krát denně 1 šumivou tabletu. Tablety se užívají rozpuštěné ve sklenici (cca 200 ml) vody. 2 hodiny před a 2 hodiny po užití přípravku nejezte mléčné výrobky a nepijte mléko.
Bez porady s lékařem neužívejte déle než 10 dní.

Přípravek není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT, než jste měl(a)
Při předávkování nebo nadměrném požití neznámého množství tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT je obvykle dobře snášen, může se však vyskytnout řidší stolice až průjem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Po prvním otevření spotřebujte do 20 dnů.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

 • Léčivými látkami jsou magnesii oxidum ponderosum a acidum ascorbicum. Jedna šumivá tableta obsahuje magnesii oxidum ponderosum 420 mg (odpovídá 250 mg hořčíku) a acidum ascorbicum 150 mg
 • Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, dihydrát sodné soli sacharinu, hydrogenuhličitan sodný, sacharóza, makrogol 6000, kyselina citronová, jahodové aroma (směs silic, přírodní aroma, maltodextrin, sacharóza, propylenglykol, kyselina octová, oxidovaný kukuřičný škrob), magnesium stearát, červené barvivo Ponceau 4R/amarant 50%.

Jak MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT vypadá a co obsahuje toto balení
MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT jsou růžové mramorované, kulaté, ploché, rozpustné tablety s pórovitým povrchem, jahodové vůně a chuti, balené v plastové tubě s polypropylénovým uzávěrem s vysoušecí vložkou.

Balení obsahuje 20 šumivých tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15.7.2015.

Držitel rozhodnutí o registraci:
WALMARK, a.s.

Ke stažení:
Magnesium 250 mg Pharmavit

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 29.1.2016