Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls305223/2018

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Magnosolv 365 mg granule pro perorální roztok v sáčku

magnesii subcarbonas levis, magnesii oxidum leve

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Magnosolv a k čemu se používá

Hořčík je prvek nutný k životu. Vedle draslíku je nejvýznamnějším nitrobuněčným kationtem. Denní potřeba se u dospělých odhaduje na 400-600 mg (asi 10-20 mmol).

Stavy nedostatku hořčíku mohou vzniknout:

 • ztrátami zažívacím ústrojím (střevní zánět, nedostatečné trávení, stav po operaci tenkého střeva);
 • ztrátami ledvinami (selhání ledvin, cukrovka);
 • při onemocnění hormonálních žláz (nadměrná činnost příštitných žláz, nadledvin a štítné žlázy);
 • při onemocnění jater a slinivky břišní (cirhóza, alkoholismus);
 • při léčbě některými léky např. močopudná léčiva, srdeční glykosidy, antibiotika (gentamycin, amfotericin B), cisplatina, hormony (liothyronin, levothyroxin, kortikosteroidy, insulin), D-penicilamin, cyklosporin;
 • "umělou výživou" bez přívodu hořčíku;
 • v těhotenství a v období kojení;
 • při nedostatečné nebo nesprávné výživě ("léčebné kúry" s hladověním, strava chudá na bílkoviny);
 • při narušení rovnováhy elektrolytů a pH (hyperkalcémie, hypofosfatémie, acidóza);
 • při chronickém stresu.

Klinickými příznaky nedostatku hořčíku mohou být:

 • zvýšená nervosvalová vzrušivost (zvýšené reflexy, noční křeče lýtek) až ke křečovým stavům;
 • hrubý třes, sluchová přecitlivělost, tiky, vyčerpanost;
 • stavy zmatenosti, halucinace, deprese;
 • zrychlený tep srdce, poruchy srdečního rytmu.

Nedostatek hořčíku také provází onemocnění srdce a oběhu, jako jsou onemocnění věnčitých tepen (ischemická choroba srdeční, srdeční infarkt) odumření tkáně, které vzniká na základě uzavření přívodné tepny zásobující danou část orgánu krví a vysoký krevní tlak. 

Magnosolv se používá k léčení stavů nedostatku hořčíku, které nepotřebují injekční léčbu.
Dále jako podpůrná léčba u onemocnění koronárních tepen (tepny vyživující srdce).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Magnosolv užívat

Neužívejte přípravek Magnosolv

 • jestliže jste alergický(á) na magnesii subcarbonas levis, magnesii oxidum leve nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • při těžké poruše funkce ledvin.

Při ztrátě a nedostatku vody v organismu lze přípravek užívat pouze ze zvlášť závažných důvodů na doporučení lékaře.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Magnosolv se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Projevy silné únavy po užívání vyšších dávek mohou již poukazovat na zvýšenou koncentraci hořčíku v krevním séru. V takovém případě je nutná konzultace s Vaším ošetřujícím lékařem, který může ukončit užívání přípravku nebo snížit jeho dávku. Snížit dávku nebo ukončit užívání přípravku je také třeba, vyskytnou-li se průjmy.

Další léčivé přípravky a přípravek Magnosolv

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravky hořčíku mohou tvorbou solí popřípadě komplexních sloučenin snižovat vstřebávání železa, antibiotik (tetracyklinů) a léčiv proti osteoporóze - onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty (fluorid sodný). Přípravky hořčíku se proto musí užívat s časovým odstupem 3-4 hodin od užití těchto
léčiv.
Při současném užívání močopudných léčiv šetřících draslík je třeba brát v úvahu obsah draslíku v přípravku Magnosolvu. V těchto případech je vhodná dieta chudá na draslík. Pokud musíte užívat močopudná léčiva, sdělte to svému lékaři a poraďte se s ním ohledně diety.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Používání přípravku Magnosolv není kontraindikováno v těhotenství ani v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Magnosolv nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Magnosolv obsahuje draslík a sodík.

Tento přípravek obsahuje 5 mmol (194,8 mg) draslíku v jednom sáčku. Nutno vzít v úvahu u pacientů se sníženou funkcí ledvin a u pacientů na dietě s nízkým obsahem draslíku.

Tento přípravek obsahuje 10,39 mmol (238,93 mg) sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jednom sáčku. To odpovídá 12 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud budete potřebovat více dávek denně po delší dobu, zejména pokud jste byl(a) upozorněn(a), abyste dodržoval(a) dietu s nízkým obsahem sodíku.

Jak se přípravek Magnosolv užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování se řídí podle stupně nedostatku hořčíku. Při snížené koncentraci hořčíku v krevním séru (chronickém nedostatku hořčíku) je vhodné denní užívání po dobu 4 týdnů. Jako průměrná denní dávka se doporučuje 4,5 mg hořčíku (0,185 mmol) na kg těl. hmotnosti. Při chronických a těžkých akutních stavech nedostatku hořčíku lze, pokud neexistují kontraindikace, zvýšit denní dávku až do odstranění nedostatku na 9 mg (0,375 mmol) na kg těl. hmotnosti.

Obvyklé průměrné denní dávky:

dospělí a dospívající: 1-2krát denně obsah 1 sáčku;
děti od 10 do 14 let: 1/2-1 sáček denně;
děti od 6 do 9 let: 1/2 sáčku denně, popřípadě rozděleně ve dvou dílčích dávkách;

Dětem do 6 let se Magnosolv podává podle těl. hmotnosti s ohledem na obsah hořčíku v prášku. Dávku určí lékař.

Způsob použití:

Obsah sáčku rozpusťte ve sklenici vody a vypijte v době mezi jídly. Užití před jídlem zlepšuje vstřebávání.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Magnosolv, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Magnosolv

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Magnosolv

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Může se objevit řidší stolice, především jako následek užívání vysokých dávek.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Magnosolv uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Léčivými látkami jsou: magnesii subcarbonas levis a magnesii oxidum leve.
Jeden sáček (6,1 g) obsahuje magnesii subcarbonas levis 670 mg (= 169 mg hořčíku), magnesii oxidum leve 342 mg (= 196 mg hořčíku), celkový obsah hořčíku je 365 mg.
Ve vodném roztoku vzniká citronan hořečnatý.

Pomocnými látkami jsou: kyselina citronová, hydrogenuhličitan draselný, hydrogenuhličitan sodný, chlorid sodný, uhličitan sodný, dihydrát sodné soli sacharinu, natrium-cyklamát, citronové aroma.

Jak přípravek Magnosolv vypadá a co obsahuje toto balení

Magnosolv je bílý krystalický prášek s citronovou vůní.
Dvousáčky z laminované fólie, krabička.
Velikost balení: 30 sáčků po 6,1 g.
Vícečetné balení po 60 sáčcích zahrnující 2 krabičky, kde každá obsahuje 30 sáčků. Vícečetné balení po
90 sáčcích zahrnující 3 krabičky, kde každá obsahuje 30 sáčků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Mylan IRE Healthcare Limited
Unit 35/36 Grange Parade
Baldoyle Industrial Estate
Dublin 13
Irsko

Výrobce

Hermes Pharma GmbH, Allgäu 36, Wolfsberg Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 9. 2018

Držitel rozhodnutí o registraci:
MEDA Pharma s.r.o.

Ke stažení:
Magnosolv

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 17.10.2018