ATC CODE: G03AA12

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls143589/2012 a příloha ke sp.zn.sukls114150/2010, sukls226808/2012

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Maitalon 3 mg/0,03 mg potahované tablety

drospirenonum a ethinylestradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co je přípravek Maitalon a k čemu se používá

 • Přípravek Maitalon jsou antikoncepční tablety a používá se k zabránění otěhotnění.
 • Každá tableta obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů. Jsou to drospirenon a ethinylestradiol.
 • Antikoncepční tablety, které obsahují dva hormony, se nazývají ”kombinované” antikoncepční tablety.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Maitalon užívat

Obecné poznámky
Než začnete užívat přípravek Maitalon, lékař Vám položí několik otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu Vašich blízkých příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a může provést ještě další vyšetření, v závislosti na Vaší osobní situaci.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přípravku Maitalon přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost přípravku Maitalon snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Maitalon ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.

Přípravek Maitalon, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

Neužívejte přípravek Maitalon

 • pokud jste alergická na ethinylestradiol nebo drospirenon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Přecitlivělost může způsobit svědění, vyrážku nebo otoky.
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) krevní sraženinu v cévách dolní končetiny (trombózu), v plicích (plicní embolii) nebo v jiných orgánech.
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) srdeční záchvat nebo mrtvici (cévní mozkovou příhodu).
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) onemocnění, které může být ukazatelem srdečního záchvatu v budoucnu (například angina pectoris, která způsobuje silnou bolest na hrudi) nebo mrtvice (například slabá přechodná mrtvice bez následků).
 • pokud máte onemocnění, které by mohlo znamenat zvýšené riziko vzniku krevních sraženin v tepnách. Toto se týká následujících stavů:
  • diabetes (cukrovka) s postižením krevních cév
  • velmi vysoký tlak krve
  • výrazně zvýšená hladina krevních tuků (cholesterolu nebo triglyceridů).
 • pokud máte poruchu krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C).
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) zvláštní formu migrény (s tak zvanými fokálními nervovými příznaky).
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) zánět slinivky břišní (pankreatitis).
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) onemocnění jater a jaterní funkce ještě nejsou v normě.
 • pokud Vaše ledviny správně nepracují (selhávání ledvin).
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) nádor jater.
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) nebo je podezření, že můžete mít nádor prsu nebo pohlavních orgánů.
 • pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není objasněna.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Maitalon se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

V některých situacích můžete potřebovat při užívání přípravku Maitalon nebo jiné kombinované antikoncepční tablety zvláštní péči a Váš lékař Vás bude muset pravidelně vyšetřovat. Pokud se Vás týká některý z dále vyjmenovaných stavů, řekněte to svému lékaři ještě před začátkem užívání přípravku Maitalon. Také se poraďte s lékařem, jestliže se Vás týká některý z následujících stavů, nebo se u Vás vyskytne, případně se zhorší během užívávání přípravku Maitalon:

Pokud máte

 • blízkého příbuzného, který někdy měl rakovinu prsu
 • onemocnění jater nebo žlučníku
 • diabetes mellitus (cukrovku)
 • depresi
 • Crohnovu chorobu nebo zánětlivé onemocnění střeva (ulcerózní kolitidu)
 • krevní onemocnění zvané HUS (hemolyticko-uremický syndrom), které způsobuje poškození ledvin
 • krevní onemocnění zvané srpkovitá anémie
 • epilepsii (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Maitalon“)
 • nemocnění imunitního systému zvané SLE (systémový lupus erythematodes)
 • onemocnění, které se poprvé objevilo v těhotenství nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů (například porucha sluchu, krevní choroba zvaná porfyrie, zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), svědění celého těla (pruritus), kožní vyrážka s puchýřky během těhotenství (těhotenský herpes), nervové onemocnění způsobující nečekané pohyby těla (Sydenhamova chorea))
 • jste někdy měla změny barvy kůže, zvláště na obličeji a krku, známé jako „těhotenské skvrny“ (chloasma). Pokud ano, vyhněte se přímému slunečnímu světlu nebo ultrafialovému záření.
 • vrozený angioedém, přípravky obsahující estrogeny mohu způsobit nebo zhoršit jeho příznaky. Jestliže se u Vás objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka a/nebo krku a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, okamžitě musíte navštívit lékaře.

Přípravek Maitalon a krevní sraženiny v žílách a tepnách
Užívání jakékoli kombinované antikoncepční tablety, včetně přípravku Maitalon, zvyšuje pro ženu riziko vzniku krevní sraženiny v žílách (žilní trombózy), ve srovnání s ženami, které žádnou antikoncepční tabletu neužívají.

Riziko žilní krevní sraženiny u uživatelek kombinovaných antikoncepčních tablet stoupá:

 • s věkem
 • pokud máte nadváhu
 • pokud někdo z Vašich blízkých příbuzných někdy měl v mladém věku krevní sraženinu v dolní končetině, plicích (plicní embolie) nebo v jiných orgánech
 • pokud musíte podstoupit operaci, pokud jste prodělala vážnější úraz nebo pokud jste po delší dobu nepohyblivá. Je důležité, abyste předem sdělila lékaři, že užíváte přípravek Maitalon, protože může být nutné, abyste přerušila jeho užívání. Lékař Vám poradí, kdy můžete znovu začít užívat. To je obvykle za dva týdny poté, kdy jste schopná se opět pohybovat.

Riziko výskytu krevní sraženiny je zvýšeno při užívání antikoncepčních tablet

 • u žen, které neužívají antikoncepční tablety a nejsou těhotné, se může vyskytnout krevní sraženina u 5 až 10 na 100 000 žen za jeden rok.
 • u žen, které užívají antikoncepční tablety jako je Maitalon, se může vyskytnout krevní sraženina u 30 až 40 na 100 000 žen za jeden rok, přesný počet není znám.
 • u těhotných žen se může krevní sraženina vyskytnout u 60 na 100 000 žen za jeden rok.

Krevní sraženina v žílách může cestovat krevním oběhem do plic a blokovat tak krevní cévy (tzv. plicní embolie). Tvorba krevních sraženin v žílách může mít smrtelné následky v 1-2% případů.

Výše rizika se může lišit podle typu antikoncepční tablety, kterou užíváte. Poraďte se s lékařem, jaké možnosti máte k dispozici.

Užívání kombinovaných antikoncepčních tablet je spojeno se zvýšením rizika krevní sraženiny v tepnách (arteriální trombózy), například v krevních cévách srdce (srdeční záchvat) nebo mozku (mrtvice).

Riziko vzniku krevní sraženiny v tepně u uživatelek kombinovaných antikoncepčních tablet stoupá:

 • Jestliže kouříte. Jestliže užíváte přípravek Maitalon, měla byste přestat kouřit, zejména jste-li starší než 35 let.
 • jestliže množství tuku ve Vaší krvi je zvýšeno (cholesterolu nebo triglyceridů)
 • jestliže máte nadváhu
 • jestliže někdo z Vašich blízkých příbuzných někdy měl srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici v mladém věku
 • jestliže máte zvýšený krevní tlak
 • jestliže trpíte migrénou
 • jestliže máte potíže se srdcem (postižení srdečních chlopní nebo poruchu srdečního rytmu).

Přestaňte užívat přípravek Maitalon a neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u Vás náhle objeví příznaky možné krevní sraženiny, jako je například:

 • silná bolest a/nebo otok dolní končetiny
 • náhlá silná bolest na hrudníku, která se může šířit do levé paže
 • náhle vzniklý pocit dechové tísně
 • náhlý záchvat kašle bez zjevné příčiny
 • neobvyklá, silná nebo déletrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény
 • částečná nebo úplná ztráta zraku nebo dvojité vidění
 • porucha výslovnosti nebo neschopnost mluvit
 • závrať nebo mdloba
 • slabost nebo nezvyklý pocit nebo necitlivost některé části těla
 • silná bolest břicha (známá jako akutní břicho).

Přípravek Maitalon a rakovina
Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají kombinované antikoncepční tablety, ale není známo, zda je toto opravdu způsobeno léčbou. Je například možné, že více nádorů je zjištěno u žen užívajících kombinované antikoncepční tablety proto, že tyto ženy jsou lékařem vyšetřovány častěji. Po ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce výskyt nádorů prsu postupně klesá. Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsa a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, kontaktovala svého lékaře.

V ojedinělých případech byly u uživatelek antikoncepčních tablet pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Pokud pocítíte silnou, nezvyklou bolest břicha, okamžitě kontaktujte lékaře.

Krvácení mezi periodami
Během několika prvních měsíců užívání přípravku Maitalon můžete mít neočekávané krvácení (krvácení mimo sedm dní bez užívání tablet). Pokud se krvácení objevuje déle než několik měsíců nebo pokud se objeví až po několika měsících užívání, kontaktujte svého lékaře, protože musí zjistit, zda je něco v nepořádku.

Co je třeba udělat, jestliže se neobjeví krvácení během sedmi dní, kdy se tablety neužívají
Pokud jste tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší průjem ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.

Pokud se očekávané krvácení nedostavilo dvakrát za sebou, můžete být těhotná. Ihned kontaktujte svého lékaře. Užívání dalšího balení začněte jen tehdy, pokud máte jistotu, že nejste těhotná.

Další léčivé přípravky a přípravek a Maitalon
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Informujte také každého dalšího lékaře nebo zubního lékaře, který Vám bude předepisovat další lék (nebo lékárníka), že užíváte tento přípravek. Mohou Vám podat informaci, zda je třeba přijmout další antikoncepční opatření (například kondom) a pokud ano, tak na jak dlouho.

Některé léky mohou způsobit, že má přípravek Maitalon nižší antikoncepční účinek, nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří přípravky k léčbě

 • epilepsie (například barbituráty, karbamazepin, fenytoin, primidon, oxkarbazepin),
 • tuberkulózy (například rifampicin),
 • HIV infekce (například ritonavir, nevirapin) nebo jiných infekcí (antibiotika jako je griseofulvin, penicilin, tetracyklin),
 • vysokého krevního tlaku v krevních cévách plic (bosentan),
 • rostlinný přípravek obsahující třezalku tečkovanou.

Přípravek Maitalon může ovlivnit účinek jiných léků, například

 • léků obsahujících cyklosporin,
 • léků užívaných k léčbě epilepsie lamotriginu (to může vést ke zvýšení frekvence křečí).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Přípravek Maitalon s jídlem a pitím
Přípravek Maitalon lze užívat s jídlem nebo bez jídla, v případě potřeby s malým množstvím vody.

Laboratorní vyšetření
Pokud potřebujete vyšetření krve, sdělte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte antikoncepční tablety, protože hormonální antikoncepce může ovlivnit výsledek některých vyšetření.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhoteství
Přípravek Maitalon neužívejte, jste-li těhotná. Pokud byste otěhotněla během užívání přípravku Maitalon, ihned ukončete užívání a kontaktujte svého lékaře. Pokud chcete otěhotnět, můžete užívání přípravku Maitalon kdykoli ukončit (viz také „Jestliže chcete ukončit užívání přípravku Maitalon“).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Kojení
Obecně se užívání přípravku Maitalon během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete antikoncepční tablety během kojení užívat, poraďte se s lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou dostupné údaje, které by naznačovaly, že přípravek Maitalon ovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek Maitalon obsahuje laktosu
Přípravek Maitalon obsahuje 48,17 mg monohydrátu laktosy. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, obraťte se před použitím tohoto léčivého přípravku na svého lékaře.

Přípravek Maitalon obsahuje také 0,070 mg sójového lecithinu. Pokud jste alergická na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

Jak se přípravek Maitalon užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte přípravek Maitalon každý den po dobu 21 dnů

Přípravek Maitalon se dodává v blistrech obsahujících 21 tablet, každá tableta je označena dnem v týdnu.

 • Užívejte tabletu každý den ve stejnou dobu.
 • Začněte tabletou označenou správným dnem v týdnu.
 • Postupujte ve směru šipek na blistru. Užívejte každý den jednu tabletu, dokud nevyužíváte všech 21 tablet.
 • Tablety polykejte celé a zapíjejte v případě potřeby vodou. Tablety nežvýkejte.

Poté následuje sedm dní bez užívání tablet
Po využívání všech 21 tablet v blistru následuje sedm dní bez užívání tablet. Takže pokud užijete poslední tabletu z jednoho blistru v pátek, užijete první tabletu z následujícího blistru v sobotu následující týden. Během několika dní po užití poslední tablety v blistru by se mělo dostavit krvácení z vysazení obdobné menstruaci. Toto krvácení nemusí ustat v době, kdy je třeba začít užívat antikoncepční tablety z dalšího blistru. Během těchto sedmi dnů bez užívání tablet nemusíte užívat další antikoncepční opatření - pokud jste tablety užívala správně a včas začněte užívat tablety z dalšího blistru.

Poté začněte užívat antikoncepční tablety z dalšího blistru
Začněte užívat antikoncepční tablety z dalšího blistru přípravku Maitalon po sedmi dnech bez užívání tablet - i když stále krvácíte. Vždy začněte užívat antikoncepční tablety z nového blistru včas.
Během sedmi dní bez užívání tablet by se mělo objevit krvácení (tak zvané krvácení z vysazení). To začíná obvykle 2. nebo 3. den to užití poslední tablety přípravku Maitalon. Začněte užívat tablety z dalšího balení v den následující po sedmidenním intervalu bez užívání tablet, bez ohledu na to, zda krvácení již přestalo nebo ne.

Kdy můžete začít užívat první balení?

 • Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Přípravek Maitalon začněte užívat první den cyklu (to znamená první den Vašeho menstruačního krvácení). Pokud začnete užívat přípravek Maitalon první den Vašeho menstruačního krvácení, jste okamžitě chráněna proti otěhotnění. Můžete začít užívat také 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě prvních 7 dní další antikoncepční metodu (například kondom).

 • Pokud přecházíte z jiné kombinované hormonální antikoncepce nebo kombinované antikoncepce pomocí poševního kroužku nebo náplasti

Užívání přípravku Maitalon můžete zahájit nejlépe ihned další den po užití poslední aktivní tablety (poslední tableta, která obsahuje léčivé látky) Vašich předchozích antikoncepčních tablet, ale nejpozději v den následující po ukončení intervalu bez užívání tablet Vašich předchozích antikoncepčních tablet (nebo po využívání poslední neaktivní tablety předchozích antikoncepčních tablet). Pokud přecházíte z kombinované antikoncepce vaginálním kroužkem nebo náplastí, řiďte se pokyny lékaře.

 • Pokud přecházíte z antikoncepce obsahující pouze progestogen (pouze progestogen obsahující antikoncepční tablety, injekce, implantát nebo progestogen uvolňující nitroděložní systém - IUS)

Z užívání antikoncepčních tablet obsahujících jen progestogen můžete přejít na užívání přípravku Maitalon kdykoli (z implantátu nebo IUS můžete přejít v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale ve všech případech používejte prvních 7 dní další antikoncepční opatření (například kondom).

 • Po potratu nebo umělém přerušení těhotenství

Po porodu nebo umělém přerušení těhotenství v prvních třech měsících těhotenství Vám může lékař doporučit začít ihned užívat přípravek Maitalon. To znamená, že budete chráněna proti otěhotnění od užití první tablety.

 • Po porodu

Můžete začít užívat přípravek Maitalon mezi 21. a 28. dnem po porodu dítěte. Pokud začnete užívat po 28. dnu, použijte prvních sedm dní užívání přípravku Maitalon bariérovou metodu (například kondom).

Pokud jste po porodu měla pohlavní styk předtím, než jste začala (znovu začala) užívat přípravek Maitalon, ujistěte se, že nejste těhotná nebo vyčkejte do příští menstruace.

 • Pokud kojíte a chcete začít užívat přípravek Maitalon po porodu

Přečtěte si bod „Kojení“.

V případě, že si nejste jistá, kdy máte s užíváním antikoncepčních tablet začít, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Maitalon, než jste měla
Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví při užití více tablet přípravku Maitalon. Pokud užijete několik tablet najednou, může Vám být nevolno nebo můžete zvracet. Mladé dívky mohou mít krvácení z pochvy.

Pokud jste požila příliš mnoho tablet přípravku Maitalon nebo zjistíte, že dítě požilo několik tablet, zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Maitalon

 • pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany před otěhotněním není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.
 • pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, účinnost ochrany před otěhotněním může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko otěhotnění.

Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany proti otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci balení (blistr). Měla byste se proto dodržet následující pravidla (viz také níže uvedený diagram):

 • Více než jedna vynechaná tableta v tomto balení (blistru)
  Poraďte se se svým lékařem.
 • Jedna tableta vynechaná v 1. týdnu

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu a během následujících 7 dní používejte navíc další antikoncepční opatření (například kondom). Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před vynecháním tablety, můžete být těhotná. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.

 • Jedna tableta vynechaná ve 2. týdnu

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a nepotřebujete žádná další opatření. Pokud jste zapomněla užít více než jednu tabletu, používejte navíc po dobu 7 dní bariérovou ochranu jako je kondom.

 • Jedna tableta vynechaná ve 3. týdnu

Můžete si zvolit jednu ze dvou možností:

 1. Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Místo obvyklých sedmi dní bez užívání tablet začněte po využívání poslední tablety ze stávajícího blistru užívat tablety z dalšího blistru. Menstruaci pravděpodobně budete mít až po využívání druhého blistru, ale v době užívání druhého blistru se může objevit slabé krvácení nebo krvácení podobné menstruačnímu.
 2. Můžete také ukončit užívání tablet ze současného blistru a zahájit interval bez užívání tablet (započítat musíte i den, kdy jste tabletu zapomněla užít). Pokud budete chtít začít užívat nový blistr ve Vašem obvyklém dnu v týdnu, zkraťte interval bez užívání tablet na méně než 7 dní.

Pokud se budete řídit jedním z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněná proti otěhotnění.

 • Pokud jste zapomněla užít tabletu(y) z blistru a krvácení se během prvního intervalu bez užívání tablet nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího blistru, vyhledejte lékaře.

Maitalon - příbalový leták


Co dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu
Pokud zvracíte do 3 - 4 hodin po užití tablety nebo máte silný průjem, vzniká riziko, že se aktivní látky obsažené v tabletě nemusely zcela vstřebat do těla. Důsledek je téměř stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou tabletu z náhradního (rezervního) balení. Pokud možno, musíte tabletu užít do 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo 12 hodin již uplynulo, musíte se řídit pokyny uvedenými v části „Jestliže jste zapomněla užít přípravek Maitalon“.

Oddálení menstruace: co je třeba vědět
Menstruaci je možné oddálit, i když se to příliš nedoporučuje. Místo obvyklého intervalu bez užívání tablet se začněte ihned s užíváním tablet z dalšího blistru přípravku Maitalon a tablety v blistru využívejte. V průběhu užívání tablet ze druhého blistru se může objevit slabé krvácení nebo krvácení podobné menstruačnímu. Po obvyklém sedmidenním intervalu bez užívání tablet pokračujte v užívání tablet z dalšího blistru.

Než se rozhodnete pro oddálení menstruačního krvácení, měla byste se poradit s lékařem.

Změna dne, ve kterém začíná menstruace: co je třeba vědět
Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, začnete krvácet během sedmi dnů bez užívání tablet. Pokud chcete tento den změnit, zkraťte (nikdy neprodlužujte - 7 dní je maximální počet!) nejbližší interval bez užívání tablet. Například, pokud sedm dní bez užívání tablet začíná v pátek, a Vy si to přejete změnit na úterý (o 3 dny dříve), začněte užívat tablety z dalšího blistru o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval bez užívání antikoncepčních tablet příliš krátký (například 3 dny nebo méně), může se stát, že během této doby nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit slabé krvácení nebo krvácení podobné menstruačnímu.

Nejste-li si jistá, co dělat, poraďte se s lékařem.

Jestliže chcete ukončit užívání přípravku Maitalon
Užívání přípravku Maitalon můžete ukončit, kdykoli budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce.

Pokud budete chtít otěhotnět, přestaňte přípravek Maitalon užívat a vyčkejte na první menstruační krvácení, než se pokusíte otěhotnět. Takto bude možné snáze vypočítat předpokládané datum porodu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následuje seznam nežádoucích účinků, které byly spojovány s užíváním kombinace drospirenon/ethinylestradiol:

Závažné nežádoucí účinky: - neprodleně navštivte svého lékaře

Příznaky krevní sraženiny:

 • první výskyt migrény; migréna, která je závažnější než obvykle nebo neobvykle časté nebo závažné bolesti hlavy
 • náhlé změny zraku (jako je ztráta vidění nebo rozmazané vidění)
 • náhlé změny sluchu, řeči, čichu, chuti nebo hmatu
 • bolest nebo otok dolní končetiny
 • bodavá bolest při dýchání
 • kašel bez zjevné příčiny
 • bolest a tlak na hrudi
 • náhlá slabost nebo necitlivost jedné poloviny nebo části těla
 • závratě nebo mdloby

Příznaky alergické reakce na přípravek Maitalon:

 • otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla

Příznaky rakoviny prsu zahrnují:

 • dolíčky na kůži
 • změny bradavky
 • jakékoli viditelné nebo hmatné bulky

Příznaky rakoviny děložního hrdla zahrnují:

 • vaginální výtok, který zapáchá a/nebo obsahuje krev
 • neobvyklé vaginální krvácení
 • pánevní bolest
 • bolestivý sexuální styk

Příznaky závažných problémů s játry zahrnují:

 • silnou bolest horní části břicha
 • žluté zbarvení kůže nebo očí (žloutenka)
 • zánět jater (hepatitida)
 • svědění celého těla

Pokud se domníváte, že se Vás může týkat některý z výše uvedených bodů, navštivte neprodleně lékaře. Může být třeba užívání přípravku Maitalon ukončit.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

 • depresivní nálada
 • bolest hlavy, migréna
 • nevolnost (nauzea)
 • citlivost prsů, bolest prsů, menstruační poruchy, krvácení mezi menstruacemi, hustý, bělavý výtok z pochvy, vaginální kvasinkové infekce

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob):

 • změna zájmu o sex
 • vysoký krevní tak, nízký krevní tlak,
 • zvracení, průjem
 • akné, svědění, kožní vyrážka, vypadávání vlasů (alopecie)
 • vaginální infekce, zvětšení prsů
 • zadržování tekutin
 • změny tělesné hmotnosti

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob):

 • porucha sluchu
 • astma
 • sekrece z prsů
 • ucpání cév krevními sraženinami vytvořenými kdekoli v těle
 • alergické reakce (přecitlivělost)
 • kožní oblast - erythema nodosum (charakterizované bolestivými červenavými kožními uzly) nebo erythema multiforme (charakterizované vyrážkou se zarudnutím ve tvaru terče nebo boláky)

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Jak přípravek Maitalon uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Maitalon obsahuje

 • Léčivými látkami jsou drospirenonum 3 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg v jedné tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou:
  Jádro tablety: monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, kukuřičný škrob, povidon 25, magnesium-stearát.

  Potahová vrstva tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek (E553b), makrogol 3350, sójový lecithin.

Jak přípravek Maitalon vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety. Na jedné straně vyraženo „G63“, na druhé straně bez označení.

Přípravek Maitalon 3 mg/0,03 mg potahované tablety je balen v PVC/PVDC//Al blistrech.

Blistry jsou baleny v papírové krabičce, v každé krabičce je příbalová informace a pouzdro.

Velikost balení:

21 potahovaných tablet
3 x 21 potahovaných tablet
6 x 21 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.
1103 Budapešť,
Gyömrői út 19-21
Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko: Midiana
Česká republika: Maitalon
Estonsko: MIDIANA
Maďarsko: Zoa
Lotyšsko: Midiana
Litva: MIDIANA
Polsko: Midiana
Rumunko: Midiana
Slovenská republika: Maitalon


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12/2012.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Gedeon Richter Plc.

Ke stažení:
Maitalon 3 mg/0,03 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 29.1.2016